ผลการค้นหางานวิจัย/วิทยานิพนธ์
 
คุณภาพทางจุลินทรีย์ในน้ำมนต์และน้ำดื่มพระภิกษุสงฆ์ในวัดในพื้นที่ - 02/มิ.ย./53 19:30 (870/0/750) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ]
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของอาหารถุงที่จำหน่ายในตลาดประเภทที่1กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดหนองคาย - 20/ก.ค./53 10:40 (731/0/485) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่6ขอนแก่นปีงบประมาณ 2548 - 05/ส.ค./53 19:42 (638/0/227) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
ความพึงพอใจของประชาชน เจ้าของตลาดสดและ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตลาดสดน่าซื้อ ในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 6 - 05/ส.ค./53 19:43 (523/0/523) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
คุณภาพทางจุลินทรีย์ในน้ำมนต์และน้ำดื่มพระภิกษุสงฆ์ในวัดพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 1 - 31/ส.ค./53 10:15 (537/0/490) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
สถานการณ์การดูแลและการจัดการระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ - 31/ส.ค./53 10:15 (585/0/374) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
การศึกษาสถานการณ์และการดำเนินงานตลาดประเภทที่1ในเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2553 - 02/พ.ย./58 09:25 (256/0/75) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์]
 
รายงานการศึกษารูปแบบการจัดตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะกรณีศึกษา : พื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) - 23/มิ.ย./59 15:50 (139/0/236) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
รูปแบบการจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : จังหวัดรับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) - 23/ส.ค./59 10:00 (136/0/0) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
สถานณ์การคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 และ 8 - 23/ส.ค./59 10:45 (183/0/0) [งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น]
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 944,190 คน
กรมอนามัย