ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข th การพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ info.php?info_id=1889 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2015-06-05 14:00:00 การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ info.php?info_id=1886 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2015-06-03 17:00:00 การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ info.php?info_id=1885 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2015-03-31 15:00:00 ความต้องการของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยต่อการจัดรายการเสียงตามสาย info.php?info_id=1884 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2015-03-23 16:00:00 การประเมินการจัดระบบบริการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข info.php?info_id=1883 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2015-03-11 16:00:00 การสารวจการจัดการนาดื่มในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน info.php?info_id=1874 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-11-06 15:55:01 การสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี พ.ศ. 2556 info.php?info_id=1873 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 19:05:01 รายงานสถานการณ์การบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะทันตสุขภาพของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา info.php?info_id=1872 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 19:00:01 แนวทางการสอนเพื่อให้เด็กงดนมขวดก่อนอายุ 1 ปี 6 เดือน info.php?info_id=1867 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 18:35:01 “ การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น ” info.php?info_id=1866 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 18:30:01 การพัฒนาเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก info.php?info_id=1865 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 18:25:01 แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ info.php?info_id=1864 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 18:20:01 แนวทางการลดระยะเวลารอคอยของคนไข้ทันตกรรม info.php?info_id=1862 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 18:10:01 เรื่อง การศึกษาผลของรูปแบบการให้บริการคลินิก Health Care สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง คลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 8 info.php?info_id=1861 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 18:05:01 Health saving (กระปุกออมสินสุขภาพ) info.php?info_id=1859 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 17:55:01 การพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือดแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี info.php?info_id=1857 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 17:45:01 แนวทางป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดหลังอาบน้ำ info.php?info_id=1856 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 17:40:01 การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มการพยาบาล info.php?info_id=1855 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 17:35:01 การศึกษาการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ในบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ info.php?info_id=1854 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 17:30:01 การจัดระบบช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบครบวงจร แก่ผู้มีปัญหานมแม่ info.php?info_id=1852 แบบฟอร์ม 1 ชื่อเรื่อง การจัดระบบช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบครบวงจร แก่ผู้มีปัญหานมแม่ ในงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน รายชื่อผู้จัดทำ 1. งานสูติกรรม 2. งานผู้ป่วยหนัก 3. งานเด็กป่วย วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 1. เพื่อจัดให้มีระบบช่วยเหลือทางโทรศัพท์ แก่ผู้มีปัญหานมแม่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2. เพื่อจัดให้มีระบบช่วยเหลือทางโทรศัพท์ แก่ผู้มีปัญหานมแม่ แบบครบวงจร ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับบริการเข้าถึงระบบช่วยเหลือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหานมแม่ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2014-09-15 17:25:01