ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข th การศึกษาคุณภาพน้้าบริโภค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2333 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-12-18 17:30:01 ผลของการนำรูปแบบงานประจำสู่การวิจัย r2r ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพฉบับแก้ไข 6 ธันวาคม 2560 info.php?info_id=2332 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-12-07 13:40:01 ผลของการใช้เสื้อเอกซเรย์ปทุมถันย์ ต่อระยะเวลาการเอกซเรย์เต้านมในผู้รับบริการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น info.php?info_id=2331 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-11-20 15:05:00 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลและบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2330 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-11-03 09:05:00 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน IFG ระหว่างกลุ่ม DPAC plus และ Routine Practice คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2329 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-11-01 10:30:00 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) ในชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 info.php?info_id=2328 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-09-25 15:20:00 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ขออนุมัติไปราชการ ยืมเงิน และรายงานผลไปราชการ (การพัฒนาโปรแกรมขออนุมัติเดินทางไปราชการและการรายงานผลการปฏิบัติงาน) info.php?info_id=2327 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-09-25 14:40:00 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้รับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น info.php?info_id=2326 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-09-12 15:05:00 การศึกษาอาหารเมนูปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ จากการปิ้งปลาและ ลาบปลาให้สุกร้อน สนับสนุนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนปี 2560 info.php?info_id=2325 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-08 10:15:00 ลดขั้นตอนการประสานงานด้านสิทธิการรักษาของผู้ป่วยนอกด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ info.php?info_id=2324 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:40:00 ชุดสาธิตการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ info.php?info_id=2322 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:35:00 ตารางช่วยคำนวณในการจัดยาเม็ดที่มีขนาดบรรจุคำนวณได้ยาก info.php?info_id=2323 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:35:00 เก้าอี้เสริมความมั่นใจเด็กน้อย info.php?info_id=2321 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:30:00 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 1-2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2319 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:25:00 การพัฒนาระบบเวชระเบียนด้วยการ scan info.php?info_id=2320 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:25:00 การนำส่งเวชระเบียนกับถุงผ้าถนอมมิตร info.php?info_id=2317 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:20:00 กล่องไฟสองตรวจการเสื่อมสภาพและความสะอาดเครื่องมือทันตกรรมขนาดเล็ก info.php?info_id=2316 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:15:00 Breast feeding ในห้องคลอด info.php?info_id=2315 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-08-01 09:05:00 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ info.php?info_id=2314 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-07-31 16:20:00 เสื้ออิ่มอุ่น info.php?info_id=2313 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-07-31 16:15:00