ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข th สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 info.php?info_id=2345 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-07-23 10:40:00 การศึกษาคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2344 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-06-25 13:30:00 การศึกษาคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2344 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-06-25 13:30:00 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ info.php?info_id=2343 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-06-18 16:00:00 การวิจัยสถานการณ์การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานพยาบาลในประเทศไทย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคลินิกนมแม่ในสถานพยาบาล info.php?info_id=2342 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-06-18 13:40:00 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลและบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2341 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-05-08 16:05:00 ผลของโปรแกรม DPAC บูรณาการต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของผู้สูงอายุที่รับบริการ ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 info.php?info_id=2340 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-04-18 13:10:00 การศึกษาอาหารเมนูปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ จากการปิ้งปลาและ ลาบปลาให้สุกร้อน สนับสนุนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนปี 2560 (ฉบับแก้ไข) info.php?info_id=2325 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-03-26 10:15:00 การพยาบาลทารกแรกเกิดตัวเหลือง ที่รักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือด info.php?info_id=2339 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-03-20 17:20:00 การศึกษากระบวนการสื่อสารจากตัวอย่างของสื่อต่างๆ info.php?info_id=2338 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-02-28 16:10:00 การบริหารจัดการการรู้เท่าทันสื่อ info.php?info_id=2337 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-02-27 11:55:00 การประเมินทักษะการให้นมบุตรของมารดาหลังคลอด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น info.php?info_id=2336 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-02-16 11:10:00 สถานการณ์มารดาผ่าตัดคลอดบุตรครรภ์แรกตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น info.php?info_id=2335 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-02-15 11:45:00 การประเมินความพึงพอใจ และความต้องการบริการของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ info.php?info_id=2334 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2018-02-02 15:30:00 การศึกษาคุณภาพน้้าบริโภค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2333 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-12-18 17:30:01 ผลของการนำรูปแบบงานประจำสู่การวิจัย r2r ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักส่งเสริมสุขภาพฉบับแก้ไข 6 ธันวาคม 2560 info.php?info_id=2332 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-12-07 13:40:01 ผลของการใช้เสื้อเอกซเรย์ปทุมถันย์ ต่อระยะเวลาการเอกซเรย์เต้านมในผู้รับบริการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น info.php?info_id=2331 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-11-20 15:05:00 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลและบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2330 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-11-03 09:05:00 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน IFG ระหว่างกลุ่ม DPAC plus และ Routine Practice คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ info.php?info_id=2329 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-11-01 10:30:00 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) ในชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 info.php?info_id=2328 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2017-09-25 15:20:00