ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข th การใช้ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงสองมิติในการให้ความรู้เรื่องนมแม่ในทารกที่เจ็บป่วย info.php?info_id=1970 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2015-08-06 15:00:00 เยี่ยมเสริมพลัง การจัดการความรู้ : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ info.php?info_id=1615 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-11-30 09:25:14 ภาพกิจกรรม สำนักKM กรมอนามัย เข้าร่วมสนับสนุนงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ 6 วันที่ 8-10 ตค 54 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ info.php?info_id=1578 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-09-30 13:45:10 ภาพกิจกรรม สำนัก KM กรมอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 ส.ค.54 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ ชั้น 7 info.php?info_id=1572 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-09-29 15:20:10 ภาพกิจกรรม เปิดบ้าน KM ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ info.php?info_id=1571 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-09-29 15:00:14 หมวกคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) info.php?info_id=1464 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-09-03 19:00:14 แนวปฏิบัติการเตรียม PN (Pareanteral Nutrition) ของกลุ่มงานเภสัชกรรม และโปรแกรมคำนวณ PN info.php?info_id=1400 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-07-28 15:55:05 ประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพ "ต่อยอด เติมเต็มการจัดการความรู้" info.php?info_id=1278 ประสบการณ์จาก 3 หน่วยงาน กรมอนามัย วันที่ 8 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-06-24 08:40:04 ถอดรหัส Nonaka: ภาวะผู้นำและการประเมินแนวใหม่ info.php?info_id=1238 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-05-03 11:25:02 ตลาดนัดความรู้ info.php?info_id=1226 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-04-18 09:30:02 การประชุม WG ครั้งที่1 info.php?info_id=1009 ( ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-02-22 11:35:02 งานเวที ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย KM กรมอนามัย info.php?info_id=955 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-02-04 16:25:02 การประชุม first symposium on health system research@คุณหมอสมศักดิ์ info.php?info_id=954 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-02-04 16:20:03 การพัฒนางานควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการงานเคมี info.php?info_id=894 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-01-21 14:00:02 การพัฒนางานควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการงานเคมี info.php?info_id=893 KM_22/02/2010_ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 1. เรื่อง การพัฒนางานควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการงานเคมี คลินิก 2. กลุ่มงาน/ฝ่าย งานเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3. ผู้ประสานงาน นายบุญนาม งามศิริ 4. ผู้บันทึก นายธีรเดช อธิเจริญกุล 5. ผู้แลกเปลี่ยนความรู้ 1. นายบุญนาม งามศิริ 2. นายธีรเดช อธิเจริญกุล 3. นางปรียาภรณ์ ทองคำ 6. เนื้อหาแลกเปลี่ยนความรู้ จากการที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ได้ทำการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการของงานเคมีคลินิกอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการนำเอาผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และใช้หลักของการควบคุมคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับมาใช้ ดังนั้นนายบุญนาม งามศิริ ได้เสนอให้นำเอาหลักของ Westgard Multirule มาใช้ร่วมกับ Levey-Jennings Chart โดยการทำการหาความแปรปรวนในการใช้งานประจำวันของตัวอย่างที่ทราบค่า (Routine Condition Variance - Known value ,RCV - K) ทำได้โดยวิเคราะห์ control ที่ทราบค่าชนิดเดียวกัน วันละ 1 aliquot จำนวนอย่างน้อย 20 วัน (1 เดือน)แล้วนำมาคำนวณ mean , SD, %CV ซึ่งหลักของ Westgard Multirule มีดังนี้ 1-2S Control 1 ค่ามีค่าเกิน mean + 2SD หรือ mean -2SD (Warning rule) 1-3S Control 1 ค่ามีค่าเกิน mean + 3SD หรือ mean -3SD (Random error) R-4S Control 2 ระดับในรอบเดียวกันมีค่าต่างกันเกิน 4SD (Random error) 2-2S Control 2 ค่าติดกันมีค่าเกิน mean + 2SD หรือ mean -2SD หรือ control 2 ระดับในรอบเดียวกันมีค่าเกิน mean + 2SD หรือ mean -2SD 4-1S Control 4 ค่าติดกันมีค่าเกิน mean + SD หรือ mean -SD หรือ control 2 ระดับแต่ละระดับมีค่าเกิน mean + SD หรือ mean -SD 10-x Control 10 ค่าติดกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของค่า mean หรือ control 2ระดับแต่ละระดับมีค่า5ค่าติดกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของค่า mean 2- 2S, 4-1S, 10-x แสดงถึง Systematic error 7. สรุปแกนความรู้ จากการที่นายบุญนาม งามศิริ ได้เสนอการพัฒนางานควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ งานเคมีคลินิกโดยใช้หลักของ Westgard Multirule ร่วมกับ Levey-Jennings Chart โดยจะเริ่มทำการเก็บผลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2553 เป็นต้นไปและจะทำการสรุปผลที่ได้ต่อไป เพื่อที่จะทำให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการรักษาทางการแพทย์ ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-01-21 13:55:02 ผลวิเคราะห์จากการใช้แบบควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวัน ช่วงเดือน ตุลาคม 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2553 info.php?info_id=891 KM_1/03/2010_ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 1. เรื่อง ผลวิเคราะห์จากการใช้แบบควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวัน ช่วงเดือน ตุลาคม 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2553 2. กลุ่มงาน/ฝ่าย งานเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3. ผู้ประสานงาน นางปรียาภรณ์ ทองคำ 4. ผู้บันทึก นายธีรเดช อธิเจริญกุล 5. ผู้แลกเปลี่ยนความรู้ 1. นายบุญนาม งามศิริ 2. นายธีรเดช อธิเจริญกุล 3. นางปรียาภรณ์ ทองคำ 6. เนื้อหาแลกเปลี่ยนความรู้ จากการที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ได้พบปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น และมีการจัดทำแบบควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยทำการบันทึกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน ตุลาคม 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2553โดยจะแบ่งออกเป็นความเสี่ยงชนิดต่างๆที่เกิดในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์(Pre - analytical step), ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์(Analytical step) และขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์(Post - analytical step) ดังนั้นทางกลุ่มงานได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการใช้แบบควบคุมดังกล่าว โดยปัญหาที่พบ คือในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์(Pre - analytical step) พบความเสี่ยงในเรื่อง ใบนำส่งสิ่งส่งตรวจเขียนไม่ครบ จำนวน 1 ครั้ง สิ่งส่งตรวจไม่ได้เขียน ชื่อ - สกุล มีแต่ตัวเลข จำนวน 1 ครั้ง EDTA blood เกิดการ Hemolysis และ Clotted จำนวน 1 ครั้ง มีใบส่งตรวจแต่ไม่มีตัวอย่างส่งตรวจ(PAP smear) จำนวน 1 ครั้ง จากปัญหาที่พบทั้งหมดเหล่านี้เป็นการพบในเดือนเดียวกันทั้งสิ้น คือเดือนพฤจิกายน 2552 และมาจากที่ที่เดียว คือ กลุ่มงานวัยทำงาน วิธีแก้ปัญหาของทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร มีดังนี้ ใบนำส่งสิ่งส่งตรวจเขียนไม่ครบ แก้ไขโดยตรวจสอบย้อนหลังไปยังกลุ่มงานที่ส่งมาว่าต้องการตรวจอะไรบ้าง แล้วทำการตรวจวิเคราะห์ให้ตรงตามที่ต้องการ สิ่งส่งตรวจไม่ได้เขียน ชื่อ - สกุล มีแต่ตัวเลข แก้ไขโดยตรวจสอบย้อนหลังถึงรายชื่อว่าตรงกับ No ที่เขียนมาหรือไม่ พร้อมทั้งประสาน และแนะนำว่าควรที่จะเขียนชื่อ - สกุลที่สิ่งส่งตรวจด้วย เพื่อป้องกันการสับสน EDTA blood เกิดการ Hemolysis และ Clotted แก้ไขโดยติดต่อประสานไปยังกลุ่มงานที่ส่งตรวจ โดยต้องทำการเก็บตัวอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเก็บและการนำส่งตัวอย่างที่ถูกวิธี มีใบส่งตรวจแต่ไม่มีตัวอย่างส่งตรวจ (PAP smear) แก้ไขโดยติดต่อประสานไปยังกลุ่มงานที่ส่งตรวจ จากการที่ได้มีการแก้ไขปัญหา พบว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553 ไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น่าจะมีสาเหตุมาจาก 1. ไม่มีการส่งตรวจในช่วงเดือนนั้นๆ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 7. สรุปแกนความรู้ การจัดทำแบบควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยทำการบันทึกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นการช่วยในเรื่องของการลดเวลา ลดต้นทุน ลดอันตราย จากการปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของผลการทดสอบที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อการรักษา ดังนั้นทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 จะนำเอาแบบบันทึกนี้ มาใช้เพื่อบันทึกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป พร้อมทั้งหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหา ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2011-01-21 12:45:01 เขียนปุ๊บ รับปั๊บจากการอบรม Coaching info.php?info_id=777 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2010-10-19 22:30:01 Site Visit KM info.php?info_id=620 กลุ.มพัฒนาระบบราชการ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 โดย ทพ. นนทลี วีระชัย สํานักทัน...ธารณสุข นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ สํานักส.งเสริมสุขภาพ วันที่ 18 มิย.2553 ที่ห.องทํางานกลุ.มพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ชั้น 4 อาคาร 1 ....รมอนามัย ทีม เยี่ยมเสริมพลังการจัดการความรู. ทพ. นนทลี วีระชัย และนายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ ได.ร.วมแลกเปลี่ยนเรียนรู.การ ดําเนินงานจัดการความรู.กับทีมงาน กพร. ซึ่งท.านผู.อํานวยการ ศุมล ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2010-08-19 11:25:01 เยี่ยมชมดูงาน บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด info.php?info_id=528 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2010-07-23 11:25:02 รวมเรื่อง กพร.น่าอยู่ info.php?info_id=480 ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2010-07-15 14:05:01