ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
I_YING
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· กันยายน 2554 (4)
 

Home /Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม
แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 3
1539 views / 0 ความคิดเห็น 12/ก.ย./54 12:50

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
 
... เวทีนี้ได้จัดขึ้นหลังจากที่แต่ละพื้นที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และมีรศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ข้อเสนอแนะ สรุปรายละเอียดการแลกเปลี่ยนดังนี้ ...
 
FA…         นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบ
สมาชิก …    ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และกองประเมินผลกระทบ
Note take…กมลรัตน์ สังขรัตน์
ถ่ายภาพ…   ชนะจิตร ปานอู
 

พี่ดำรงค์ ศูนย์อนามัยที่ 2 : การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากโรงงานผลิตสารไนโตรเซลลูโลส ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งที่มาของเรื่องนี้เนื่องจากมีการตั้งโรงงานผลิตสารไนโตรเซลลูโลสขนาดใหญ่ในพื้นที่ และเป็นโรงงานประเภทผลิตสารไนโตรเซลลูโลสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เคยมีเหตุร้องเรียนทั้งในระยะก่อนสร้างโครงการ และหลังจากการเปิดดำเนินการผลิต ครั้งหลังสุดประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบๆ เรื่องกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2553 โดยเริ่มทำการศึกษากระบวนการและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต ซึ่งพบว่ามีการใช้กรดไนตริก เมื่อศึกษาอันตรายของสารพบว่า โรคที่ควรเฝ้าระวังคือโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง และมีการใช้สาร OLEM และโรคที่ควรเฝ้าระวังคือ โรคระบบทางเดินหายใจ และทำการศึกษาข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากรายงาน EIA ได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อหาสิ่งคุกคาม นอกจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์อาการที่มีความสัมพันธ์กับระยะห่างของโรงงาน ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย ( p = 0.012 ) ,อาการมักมีอารมณ์แปรปรวน ( p = 0.019) ,อาการปวดหัว ( p = 0.022 ),อาการนอนไม่หลับ ( p = 0.043 ) จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังดังนี้
       1.ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ : โดยพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังตามระบบรายงานผล 18 แฟ้ม และประสานหน่วยงานในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      2.ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก: โดยดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (น้ำและอากาศ) ทำแบบสำรวจระดับการได้รับกลิ่นของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนใกล้บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน สำหรับสุขภาพได้ทำแบบสำรวจอาการสำคัญของประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนใกล้บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
 
คุณวาทินี ศูนย์อนามัยที่ 6 : ได้ทำการพัฒนาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะพิษ จากกิจการรับซื้อของเก่า อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาสถานการณ์การประกอบอาชีพค้าของเก่าในพื้นที่ เก็บข้อมูลประวัติการสัมผัสขยะพิษ เก็บข้อมูลสุขภาพ เก็บข้อมูลชนิดและปริมาณขยะ เพื่อหาสิ่งคุกคาม แต่เนื่องจากสิ่งคุกคามมีโลหะหนักหลายชนิด จึงเลือกทำการศึกษาเพียง 1 ตัว คือแคดเมียม เพราะมีความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลน้อยที่สุด เฝ้าระวังโดยทำแผนที่ชุมชน แสดงข้อมูล กิจกรรมในชุมชน จุดเสี่ยง จุดเกิดโรค อาการ เน้นโรคเรื้อรังที่อาจเป็นผลกระทบจากสารโลหะหนัก เช่น ความพิการในเด็ก คลอดก่อนกำหนด มะเร็ง การแท้งบุตร เป็นต้น ทำการเก็บตัวอย่าง น้ำ อาหาร ที่ประชาชนใช้บริโภคเพื่อหาปริมาณแคดเมียม และทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีกับข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 
คุณกมลรัตน์ ศูนย์อนามัยที่ 8 : การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กรณีศึกษา อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของเกษตรกร ผลการเจาะเลือด และข้อมูลอาการทางสุขภาพ จากการวิเคราะห์พบว่า ผลการเจาะเลือดของเกษตรกร และข้อมูลอาการสุขภาพไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ผลการเจาะเลือดมีความเสี่ยงสูง แต่ข้อมูลสุขภาพไม่มีความเสี่ยงสูง
 
 รศ.ดร.พงษ์เทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : สำหรับระบบเฝ้าระวังจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเจาะเลือดของเกษตรกรกับข้อมูลสุขภาพไม่เป็นแนวทางเดียวกัน เนื่องจาก สารที่ใช้วิ เคราะห์ผลเลือดของเกษตรสามารถวิเคราะห์ได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ถ้าไม่ใช้สารกลุ่มดังกล่าว ก็จะตรวจไม่พบ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยง และสารเคมีเหล่านี้มีระยะเวลาตกค้างในร่างกาย ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลผลการเจาะเลือดมาเป็นตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังได้ จึงต้องใช้ข้อมูลตัวแทนคือเก็บปริมาณการใช้สารเคมี และข้อมูลสุขภาพของเกษตรกร
 
คุณพัฒนศักดิ์ ศูนย์อนามัยที่ 12 : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศ รูปแบบการดำเนินการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยทำการวิเคราะห์ระบบดังนี้
     1. ระบุสิ่งคุกคามหรือมลพิษและแหล่งที่ก่อ -- รายงานของกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตุนิยมวิทยา
      2.ระบุโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จะเฝ้าระวัง -- จำนวน 19 อาการ
      3.ระบุประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะเฝ้าระวัง -- ประชากรทุกคนในพื้นที่
      4.ระบุทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -- ตัวแทนจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ ทสจ สถานีอุตุฯ อุตสาหกรรม ฯ สสอ สสจ เทศบาล อบต.
และได้รูปแบบการเฝ้าระวังในพื้นที่ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 รูปแนวทางระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศ
Facebook

คะแนน: 0     1539 views / 0 ความคิดเห็น โดย I_YING
12/ก.ย./54 12:50กลุ่มบล็อก
 
· Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group
· รักคำมี sing