ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
I_YING
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· กันยายน 2554 (4)
 

Home /Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม
แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 2
2632 views / 2 ความคิดเห็น 02/ก.ย./54 17:12

แนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม # ตอนที่ 2
....มาถึงตอนที่ 2 เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก เมื่อวันที่ 16-17 ก.พ.54 โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ และ 8-10 มี.ค. 54 สถานที่ โรงแรมพิมาน 
โดยมี: กมลรัตน์ สังขรัตน์                  เป็น FA
           กมลกาญจน์ คุ้มชู                   เป็น note taker
           กมลวรรณ กอง HIA               เป็น ผู้ถ่ายภาพ
           เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 เป็น  สมาชิก
 
....เริ่มเล่าเรื่องกันเลยน่ะ
 

 

ในปี 2552 ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้แก่ หมอกควัน ฝุ่นละออง ได้วิเคราะห์สิ่งคุกคามจากมลพิษทางอากาศได้แก่ ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ โอโซน สารอินทรีย์ระเหย ซึ่งเมื่อได้สิ่งคุกคามที่ชัดเจนแล้วได้วิเคราะห์โรคที่เกิดจากสิ่งคุกคามเพื่อทำการเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การดำเนินการระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เป็นลักษณะงานที่โดยธรรมชาติต้องอาศัยข้อมูลอย่างน้อย 2 ฐาน คือ ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะการทำงานแบบเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่นั่นเอง แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศเป็นโรคที่เรื้อรัง (chronic) ไม่ได้เกิดผลอย่างเฉียบพลัน (acute) จึงได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่ง เป็นแบบเก็บอาการจากมลพิษทางอากาศซึ่งจะมี 19 อาการ เช่น แสบผิวหนัง แสบตา หายใจติดขัด หายใจไม่ออก ซึ่งทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น และมีความสัมพันธ์กับข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ที่สำคัญเมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องมีการรายงานผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

รศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช :
 
 
 
คุณดำรงค์ ศูนย์อนามัยที่ 2 : ในปี 2552 ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีทำการพัฒนาระบบเฝ้าระวังจากกิจการโม่หิน เนื่องจากในบริเวณอำเภอหน้าพระลานมีโรงโม่หินจำนวน 28 แห่ง ในการเก็บข้อมูลได้มอบให้หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ทำการเก็บข้อมูลอาการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจำนวน 21 อาการได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบสายตา ระบบประสาทและเก็บโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศอีกจำนวน 30 โรค เช่น โรคปอดจากฝุ่น โรคหอบหืด โรคซึมเศร้าเป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตาม เวลา สถานที่ บุคคล โดยสำนักงานสาธารณสุขจะดึงข้อมูลของผู้รับบริการจากฐานข้อมูลที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัย และข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากสถานีตรวจวัดทางอากาศ หลังจากนั้นมีการวิเคราะห์และรายงานผลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซด์และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ
 
คุณเอนก ศูนย์อนามัยที่ 10: ในปี 2553 ได้ทำระบบเฝ้าระวังและเตือนไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีการทำงานโดยตั้งเป็นคณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานได้แก่ ศูนย์อนามัย, ปลัดจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พร้อมกับแจ้งเตือนภัยและการแก้ไขปัญหา ซึ่งแนวทางการเฝ้าระวังจะอาศัยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และข้อมูล Hot Spot ของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อดูสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบหามีค่ามลพิษสูง สำหรับการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 ได้จัดทำคู่มือเตือนภัยจากฝุ่นละอองสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เช่น อยู่ในบ้าน ไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน การออกกำลังเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย การใส่หน้ากากอนามัย แต่หลังดำเนินการไปแล้ว พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานสาธารณสุข ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่ ดังนั้นตอนนี้ทางศูนย์อนามัยที่ 10 ได้เร่งผลิตสื่อสำหรับเจ้าหน้าที่
 
คุณลีนา ศูนย์อนามัยที่ 12 : ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมน่าจะแบ่งเป็น 4 เรื่องๆ ใหญ่ๆ ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม สิ่งปฏิกูล ขยะติดเชื้อ ซึ่งในแต่ละเรื่องสามารถทำการเฝ้าระวังทั้งสุขลักษณะ มลพิษที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมของประชาชน
 
ซึ่งได้กลั่นกรองดังแผนที่ความคิดข้างล่าง
 
 
              ภาพที่ 1 สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ัครั้งที่ 1
Facebook

คะแนน: 0     2632 views / 2 ความคิดเห็น โดย I_YING
02/ก.ย./54 17:12ความคิดเห็นที่ 1
 

แล้ว ศูนย์ 8 ไปไหนครับ


สร้างเมื่อ 06/ก.ย./54 10:46 | โดย ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
 

ความคิดเห็นที่ 2
 

ตอนที่ประุชุมระบบเฝ้าระวังของศูนย์ 8 ยังไม่ได้เริ่มทำเลยค่ะ ไว้เล่ารอบสองแล้วกันน่ะค่ะ อย่าลืมติดตามน่ะค่ะ


สร้างเมื่อ 11/ก.ย./54 22:05 | โดย I_YING
 

กลุ่มบล็อก
 
· Km งานพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group
· รักคำมี sing