\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /การให้คำปรึกษา
ก่่ารให้คำปรึกษา
944 views / 21 ความคิดเห็น 07/ก.ย./58 10:08

คำถาม : กรณีที่บิดาและมารดาอยู่กินกันก่อน 1 ตุลาคม 2478 จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ  กรณีนี้เจ้าของสิทธิจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการอยู่กินกันก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 โดยทำเป็นหนังสือรับรองจากบุคคลที่รับรู้การอยู่กินดังกล่าวและเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ และได้นำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นต่อนายทะเบียนต้นสังกัด หลังจากนั้นให้นายทะเบียนของหน่วยงานส่งหลักฐานนั้นให้กรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

Facebook

คะแนน: 0     944 views / 21 ความคิดเห็น โดย owan
07/ก.ย./58 10:08ความคิดเห็นที่ 1
 
คำถาม กรณีที่คู่สมรสซึ่งเป็นครูเอกชนได้ลาออกแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อจะได้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในกรณีนี้ข้าราชการจะต้องประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอแก้ไขอาชีพของคู่สมรส และจะต้องให้คู่สมรสประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการครูเอกชนเพื่อแจ้งขอปลดสิทธิครูเอกชนให้กับกรมบัญชีกลาง

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:12 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
คำถาม  กรณีที่ข้าราชการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น เช่น คปภ. กทม. อบต. อบจ. ฯลฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ   ในกรณีนี้ข้าราชการจะต้องประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเพื่อให้นายทะเบียนของหน่วยงานดำเนินการกรอกที่เหตุที่ออกให้กับข้าราชการดังกล่าว

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:17 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
คำถาม  การที่บิดา มารดาเป็นข้าราชการทั้งคู่จะต้องดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบุตรอย่างไรและเบิกกับฝ่ายไหน
คำตอบ  ในกรณีนี้ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่จะต้องมีการทำหนังสิอยืนยันแจ้งการใช้สิทธิกันระหว่างต้นสังกัดของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ 2545

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:18 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
คำถาม  กรณีครูที่สังกัด สพฐ. ย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้สิทธิการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดาถูกระงับ และต้องไปใช้สิทธิท้องถิ่น จึงอยากทราบว่าจะสามารถเปลี่ยนสิทธิบิดา - มารดาไปให้บุตรคนอื่นที่เป็นข้าราชการได้หรือไม่ 

คำตอบ  ในกรณีนี้อยู่ในบังคับของมาตรา 9 พระราชกฤษฎีกาฯ ปี 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงยังคงต้องใช้สิทธิองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปก่อน ไม่สามารถเลือกใช้สิทธิได้ แต่อย่างไรก็ดีพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่จะใช้บังคับในเดือนตุลาคมจะมีบทบัญญัติให้สามารถเลือกใช้สิทธิได้แล้วแต่กรณี


สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:20 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
คำถาม  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด หมายความถึง สังกัด ณ วันที่เกิดเหตุ หรือสังกัด ณ วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คำตอบ  หมายถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ในขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้น

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:23 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
คำถาม  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลาออกหรือโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นภายหลังเกิดเหตุขึ้นแล้ว หน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คำตอบ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ขณะเกิดเหตุละเมิดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:24 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
คำถาม  เหตุละเมิดเกิดจากการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีทำให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย และมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุละเมิดดังกล่าวหลายหน่วยงาน บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

คำตอบ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:25 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
คำถาม  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว 374 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551)ดังนี้ 3.1 ความรับผิดทางแพ่ง (ละเมิด) เมื่อเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้การดำเนินการจะก่อให้เกิด ความเสียหายแต่ก็ไม่เป็น การละเมิด 3.2 ความรับผิดทางอาญา เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจได้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นย่อมไม่มีความรับผิดทางอาญา

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:26 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
คำถาม ในการเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางสามารถขออนุมัติเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวเฉพาะขาไป แต่ขากลับขออนุมัติเบิกค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง และไม่เกินสิทธิ เช่น รถไฟ รถโดยสารปรับอากาศ ได้หรือไม่
คำตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากตามมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 กำหนดให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวได้ในลักษณะเหมาจ่าย ซึ่งหมายถึงต้องเบิกในลักษณะเดียวกันตลอดการเดินทาง (ทั้งขาไปและขากลับ) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเบิกจ่ายในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:29 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
คำถาม กรณีข้าราชการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ(อยู่ในระหว่างการประเมินผลงาน) มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปเข้ารับการอบรม ข้าราชการผู้นี้จะสามารถใช้สิทธิการเบิกในระดับเชี่ยวชาญได้เลยหรือไม่
คำตอบ  ไม่สามารถใช้สิทธิการเบิกในระดับเชี่ยวชาญได้ จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็นการเลื่อนระดับ และเป็นตำแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคลไม่ใช่ตำแหน่งทางการบริหาร

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:30 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
คำถาม ข้าราชการที่ขอรับค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการสามารถขอใช้รถส่วนกลาง ได้หรือไม่ 

คำตอบ 
ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 102 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง(ข้อ 32)

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:31 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
คำถาม  การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หัวหน้าคณะเบิกค่าพักตามจ่ายจริง แต่ผู้ร่วมเดินทางเบิกแบบเหมาจ่ายได้หรือไม่
คำตอบ  ไม่ได้ ทุกคนที่เดินทางในคณะเดียวกันต้องเบิกค่าเช่าที่พักเหมือนกัน คือจะเลือกแบบเหมาจ่าย หรือ แบบจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:32 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
คำถาม  ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน แต่ต้องย้ายที่พักแรมเนื่องจากเป็นคนละจังหวัด ยกตัวอย่าง จังหวัดอยุธยา กับ จังหวัดอ่างทอง ในการเบิกค่าเช่าที่พักถ้าจะเบิกในลักษณะเหมาจ่ายที่จังหวัดอยุธยา และเบิกแบบตามจ่ายจริงในจังหวัดอ่างทอง ได้หรือไม่

คำตอบ  ไม่ได้ ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย หรือแบบจ่ายจริง ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:34 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
คำถาม  กรณีสำนักงบประมาณอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปอบรม ประชุมต่างประเทศ แล้วจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในรายการนอกเหนือจากที่อนุมัติได้หรือไม่ และการเบิกจ่ายต้องเบิกตามอัตราที่สำนักงบประมาณอนุมัติหรือไม่
คำตอบเบิกได้ เฉพาะในรายการที่อนุมัติ 2. เบิกได้ในอัตราที่กระทรวงการคลักำหนด

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:35 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
คำถาม  กรณีค่าที่พักที่จ่ายจริงเกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดจะสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่
คำตอบ  ไม่ได้ เพราะในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 กำหนดว่าค่าเช่าที่พักต้องเบิกภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:37 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
คำตอบ  กรณีพนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ได้รับมอบหมายให้ขับรถยนต์ไปรับผู้ต้องขังกลังจากศาลตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. (๓ ชั่วโมง) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณค่าตอบแทน ๔ ประเภท สามารถทำได้หรือไม่
คำตอบ  ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน ๔ ประเภทได้ ให้เบิกเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาตามสัญญาจ้างตามอัตราที่ระบุไว้ในแนบท้ายสัญญาจ้างเท่านั้นถ้าเงินงบประมาณไม่เพียงพอสามารถเสนอเรื่องขอเพิ่มเติมจากกรมฯ โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอรับการพิจารณา

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 10:41 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
คำตอบ  การเก็บเอกสารที่เบิกจ่ายแล้วเก็บอย่างไร เก็บรวมกันหมดหรือไม่ ขบ, ขจ, เอกสารตั้งเบิก รวมไว้ทั้งชุดเลยหรือไม่ หน้าที่เก็บเอกสารการเงินหรือบัญชีเก็บ
คำตอบ 
เก็บรวมกันเป็นชุดๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชี เมื่อลงบัญชีเรียบร้อยแล้วต้องเก็บรักษาหลักฐานการลงบัญชีไว้ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบซึ่งหลักฐานการเงิน ต้องเก็บไว้ ๑๐ ปี

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 11:04 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
คำถาม  ค่าน้ำมันปกติ กับเดินทางไปราชการ
คำตอบ ค่าน้ำมันปกติ หมายถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติราชการปกติ เติมน้ำมันได้โดยที่เรือนจำฯแต่ละแห่งอาจตกลงกับปั้มน้ำมัน และจ่ายเงินกันเป็นงวดๆ เมื่อได้รับการแจ้งหนี้ แต่การเดินทางไปราชการต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ของราชการ ใช้ใบเสร็จรับเงินที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างทาง เมื่อน้ำมันหมด แนบรายงานการเดินทางเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่าพาหนะในการเดินทาง)

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 11:06 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
คำถาม  การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
คำตอบ  สามารถขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำได้แต่ต้องระบุเหตุผลความจำเป็น โดยคำนึงถึงประโยชน์ ประหยัดของทางราชการเป็นสำคัญ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำแล้ว สามารถเบิกเงินชดเชยได้กิโลเมตรละ ๔ บาท โดยไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมัน

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 11:08 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
คำถาม กรณีเดินทางไปราชการสถานที่เดียวกัน ๓ คน เบิกค่าน้ำมันโดยรถยนต์ส่วนตัว ทั้ง ๓ คน โดยอ้างว่าออกจากบ้านคนละทาง จึงนำรถยนต์ส่วนตัวไปคนละคัน และเบิกค่าเช่าที่พักอย่างไร 
คำตอบ  ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการ ไม่ใช่เดินทางเพื่อไปเข้ารับการอบรม ให้เบิกเหมาจ่ายคนละ ๘๐๐ บาท/วัน แต่ถ้าไปอบรมผู้จัดอบรมจัดที่พักให้ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการเบิกค่าเช่าที่พัก ไม่เกินคนละ ๗๕๐ บาท/วัน สำหรับกรณีแรก การขออนุญาตเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจ จะต้องพิจารณาเหตุผล และความจำเป็น ในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวก่อนอนุญาต เนื่องจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จะต้องใช้จ่ายโดยจำเป็น ประหยัด

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 11:09 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 21
 
คำถาม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถแท็กซี่ระหว่างอบรม กรณีไม่จัดที่พักให้ สามารถเบิกค่าแท็กซี่ได้หรือไม่
คำตอบ เบิกไม่ได้ เพราะระเบียบกำหนดว่าไม่ให้เบิกค่าแท็กซี่ระหว่างที่พักกับสถานที่ฝึกอบรม

สร้างเมื่อ 07/ก.ย./58 11:11 | โดย owan
 

กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,723 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101