\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
บัวทอง benya
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /กลุ่มตรวจสอบภายใน
ความรู้วิชาการ
9056 views / 30 ความคิดเห็น 26/ส.ค./57 14:11

1. คำถาม องค์ประกอบของการควบคุมภายในประกอบด้วยอะไร

    คำตอบ สภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล

 

Facebook

คะแนน: 0     9056 views / 30 ความคิดเห็น โดย benya
26/ส.ค./57 14:11ความคิดเห็นที่ 1
 
 

2.คำถาม ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

   คำตอบ ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:17 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
3.คำถาม  การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Odenlification) เป็นองค์ประกอบเรื่องใด

  คำตอบ  การบริหารความเสี่ยง

 

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:21 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
4.คำถาม ประเภทของการตรวจสอบภายใน เป็น 6 ประเภท

   คำตอบ 1.การตรวจสอบทางการเงิน 4.การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด 2.การตรวจสอบการดำเนินงาน 5.การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ 3.การตรวจสอบการบริหาร 6.การตรวจสอบพิเศษ

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:24 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
5.คำถาม .องค์ประกอบข้อตรวจพบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ                                                                                        คำตอบ   1.สภาพที่เกิดจริง 4.สาเหตุ 2.เกณฑ์การตรวจสอบ 5.ข้อเสนอแนะ 3.ผลกระทบ

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:27 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
6.คำถาม จําเป็นหรือไม่ที่ทุกหน่วยงานจะต้องกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

 คำตอบ จําเป็นอย่างยิ่งเพราะระเบียบ คตง.ข้อ6ได้มีการกําหนดให้ส่วนราชการจะต้องประเมินการ

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:29 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
7.คำถาม.การติดตามประเมินผล หมายถึง

คำตอบ  กระบวนการประเมนคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้ง ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

 

1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ

2.การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทราบ การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูลที่ได้รับทราบ

3.ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ในอันที่ จะทำให้มีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน

4 ความสามารถในหน้าที่ ในเรื่องของความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ทำ ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:32 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
8.คำถาม การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ตรงกับภาษาอังกฤษ   คำตอบ EDP. Auditing

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:34 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
9.คำถาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2556 ใช้บังคับ               คำตอบ เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:36 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
คำถาม การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับการเดินทางไปราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลา

คำตอบ ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:38 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
11คำถามนิยาม "พาหนะประจำ" คือ

คำตอบ เพื่อบริการทั่วไปประจำ มีเส้นทางแน่นอน อัตราค่าโดยสารแน่นอน เพื่อบริการรับผู้โดยสาร โดยอัตราค่าโดยสารตามตกลง บริการรับผู้โดยสารในทุกพื้นที่

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:40 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
12.คำถาม "การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” มีความหมายว่า        คำตอบ การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:42 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
17..คำถาม ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ                  คำตอบ ราคาที่ทางราชการยอมรับได้ไม่สูงเกินไป และไม่ต่ำเกินไปจนผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:43 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
14.คำถาม หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาได้แก่หลักประกันใด

คำตอบ เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:46 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
15.คำถาม ระบบ e.GP เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบใดในระบบ GFMIS

คำตอบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:47 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
16..คำถาม ความหมายของระบบ GMIS                                    คำตอบ Government fiscal Management Information System

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:48 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
17..คำถาม ช่องทางการปฏิบัติงานผ่าน Web Online ดำเนินการได้กี่ช่องทาง อะไรบ้าง

 คำตอบ 3 ช่องทาง คือผ่านเครื่อง GFMIS Terminal เข้าเว็บไซด์ http://webonline ผ่านเครือข่าย Intranet เข้าเว็บไซด์ http://webonlineintra.gfmis.go.th ผ่านเครือข่าย Intranet (GFMIS Token Key) เข้าเว็บไซด์ http://weblineinter.gfmis.go.th

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:50 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
18.คำถาม ประเภทเอกสารใดหมายถึงการนำส่งเงินนอกของส่วนราชการที่ต้องฝากคลัง

คำตอบ R2

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:51 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
19.คำถาม ระบบข้อมูลด้านปฏิบัติการในระบบ GFMIS รองรับซอฟแวร์อะไร

 คำตอบ SAP R/3

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:53 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
.คำถาม ระบบ GFMIS Web Online ประกอบด้วยกี่ระบบงานอะไรบ้าง

คำตอบ 6 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งรายได้ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีสินทรัพย์

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:53 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 20
 

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:54 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 21
 
21.คำถาม รหัสงบประมาณ จำแนกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง    

คำตอบ 4 ประเภท ได้แก่ งบส่วนราชการ งบเบิกแทนกัน งบกลาง เงินนอกงบประมาณ

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:55 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 22
 
22..คำถาม การค้นหาข้อมูลหลักผุ้ขายประเภทนิติบุคคลในระบบGFMIS ที่ถูกต้องคือข้อใด

คำตอบใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:56 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 23
 
23.คำถาม หลักฐานประกอบในการเบิก ค่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง คือ

 คำตอบใบเสร็จรับเงิน หรือ Folio ที่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:58 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 24
 
24..คำถาม.เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดอยู่ในงบประมาณหมวดใด

คำตอบ งบดำเนินการ

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 14:59 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 25
 
25.คำถาม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้าราชการสามารถยืมเงินสำรองในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้กี่วัน

คำตอบ ไม่เกิน 90 วัน

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 15:01 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 26
 
26..คำถาม การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน

 คำตอบ ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 15:02 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 27
 
27.คำถามWeb Browser คืออะไร

 คำตอบโปรแกรมที่ใช้แสดงหน้าเว็บเพจ

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 15:04 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 28
 
28.คำถามSearch Engine คืออะไร

คำตอบ บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 15:05 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 29
 
29.คำถาม RAM คืออะไร

คำตอบ หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 15:06 | โดย บัวทอง benya
 

ความคิดเห็นที่ 30
 
30.คำถาม โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น   คำตอบ WordPad

สร้างเมื่อ 26/ส.ค./57 15:08 | โดย บัวทอง benya
 

กลุ่มบล็อก
 
· กลุ่มตรวจสอบภายใน
· ถาม-ตอบ ปี58 Benyapha
· สาระความรู้
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,664 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101