\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชาญยุทธ
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
18265 views / 31 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 19:49

ถาม ตอบ

เรื่องค่าเช่าบ้าน

 

 

    ก่อนตอบคำถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ขอแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาขั้นต้นว่าตนมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ โดยพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ดังนี้

  1. ย้ายตามคำร้องขอของตนเองหรือไม่
  2. มีบ้านพักที่ทางราชการจัดให้หรือไม่
  3. มีบ้านของตนเองหรือคู่สมรส โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน หรือไม่

หากไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นทั้ง 3 ข้อ ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยให้พิจารณาในแต่ละท้องที่ และในการย้ายแต่ละครั้ง ซึ่งการเบิกค่าเช่าบ้านไม่ใช่สิทธิติดตัวไปตลอด ต้องพิจารณาในการย้ายแต่ละครั้งและในแต่ละท้องที่

Facebook

คะแนน: 0     18265 views / 31 ความคิดเห็น โดย chanyut
22/มี.ค./57 19:49ความคิดเห็นที่ 1
 
1. รับราชการครั้งแรก กรมสรรพากร (กทม.) ต่อมาได้เขียนคำร้องขอโอนย้ายมา สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กรมปศุสัตว์ ไม่ทราบว่ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

ตอบ การโอนไม่ถือว่าเป็นการย้ายตามคำร้องขอ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542 หากไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นอื่นตามมาตรา 7 ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:03 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
2. กรณีข้าราชการ ได้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในจังหวัด ก. ต่อมาปี 2546 ได้กู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (โครงการ กบข.) และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้ ต่อมาปี 2551 กรมฯ มีคำสั่งย้ายดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่จังหวัด ข. ซึ่งมีบ้านพักจัดให้อยู่ จึงไม่เบิกค่าเช่าบ้าน และต่อมา ปี 2555 กรมฯ ได้เลื่อนตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ข. จะขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ถ้าได้ จะขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังแรก (2546) ได้หรือไม่ ถ้าได้ จะดำเนินการขั้นตอนอย่างไร

ตอบ เนื่องจากเป็นการย้ายภายในท้องที่เดิม ซึ่งหากเดิมไม่สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (มีบ้านพักที่ทางราชการจัดให้) ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:04 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
3. จังหวัดได้จัดบ้านพักให้ ต่อมาชำรุด กำลังซ่อม ต่อมาได้ไปเช่าซื้อบ้าน สามารถเบิกได้หรือไม่ และเมื่อบ้านพักซ่อมเสร็จ จังหวัดให้อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว ข้าราชการผู้นั้นไม่ขออยู่ ขอเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้หรือไม่

ตอบ กรณีที่บ้านพักที่ทางราชการจัดให้ชำรุด จนไม่สามารถเข้าพักอาศัย ข้าราชการผู้นั้น สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้จนกว่าบ้านหลังดังกล่าวจะซ่อมเสร็จ หากซ่อมบ้านเสร็จแล้ว ข้าราชการผู้นั้นไม่ขออยู่ ถือว่าสละสิทธิการเข้าพักบ้านพักอาศัยของทางราชการ และไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:22 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
4. เมื่อปี 45 ดำรงตำแหน่ง ปศอ. ที่ไม่ใช่ อ.เมือง ได้กู้เงิน ธอส. ร่วมกับภรรยา เพื่อซื้อบ้าน โดยภรรยาซึ่งเป็นข้าราชการปฏิบัติงานในท้องที่ อ.เมือง มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยงานที่ภรรยาทำงานอยู่ ต่อมาภรรยาได้ออกจากราชการ ผมซึ่งเป็นสามี จะใช้สิทธิเบิกค่าชำระเงินกู้ต่อจากภรรยาได้หรือไม่ ขณะนี้ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปศอ.เมือง ในจังหวัดที่ซื้อบ้าน

ตอบ ขั้นตอนแรกต้องพิจารณาก่อนว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 7 หรือไม่ (แจ้งไว้แล้วในหน้าที่ 1) หากไม่ ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน สามารถนำบ้านของตนเอง/คู่สมรส ในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการที่ยังมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินมาเบิกค่าเช่าบ้านได้

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:23 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
5. การเบิกค่าเช่าซื้อ เบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น หลังต่อไปเบิกไม่ได้ ใช่หรือไม่

ตอบ ค่าเช่าซื้อเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:23 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
6. ผมไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านเลย แต่ผมได้ใช้เงินส่วนตัวซื้อบ้าน ที่ตำบล ย. แล้ว และปัจจุบัน ผมได้ไปดำรงตำแหน่งที่ ตำบล ต. อยากถามว่า ผม มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่ตำบล ต. หรือไม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตอบ ถ้าตำบล ย. และ ตำบล ต. อยู่ภายในอำเภอเดียวกัน ถือว่าเป็นท้องที่เดียวกัน ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากมีบ้านของตนเองโดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินแล้ว แต่ถ้าหากเป็นคนละอำเภอถือว่าอยู่คนละท้องที่ จะเบิกค่าเช่าบ้านได้ ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นอื่นตามมาตรา 7 หรือไม่

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:24 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
7. เป็นสัตวแพทย์ชำนาญงาน อยู่จังหวัดยะลา (อ.เมือง) กรมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์ชำนาญงาน) ที่อำเภอเบตง จ.ยะลา มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ (ขอเลื่อนตำแหน่ง) (ภายในจังหวัดยะลา)

ตอบ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเลื่อนระดับตำแหน่ง เนื่องจากเดิมดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน อยู่ อ. เมือง จ.ยะลา และได้ขอไปดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน ที่ อ.เบตง จังหวัดยะลา โดยระบุขอเลื่อนภายในจังหวัดยะลา ดังนั้นหากได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานทุกอำเภอในจังหวัดยะลา ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอ ไม่ใช่การเลื่อนในระดับที่สูงขึ้น

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:24 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
8. เป็นสัตวแพทย์ชำนาญงาน อยู่จังหวัดกระบี่ กรมฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อวุโส) ที่อำเภอเมือง จ. สตูล เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ (ขอเลื่อนตำแหน่ง)

ตอบ ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นอื่นตามมาตรา 7 หรือไม่ ถ้าไม่ ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:25 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
9. นาย ก. ย้ายไปรับราชการในพื้นที่ อ.เมือง ต่อมาจังหวัดมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการอีกอำเภอหนึ่ง ระยะเวลา 6 เดือน ข้าราชการผู้นี้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่หรือไม่

ตอบ มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการเป็นระยะเวลา 6 เดือน ไม่ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการประจำ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:26 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
10. กรณีเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน และนำใบเสร็จเบิกตามสิทธิ ถ้าส่งเงินค่าเช่าซื้อบ้านหมดแล้ว จะยังใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไรเบิก

ตอบ การที่นำหลักฐานการผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกจากทางราชการ ให้เบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกในท้องที่นั้น หากผ่อนชำระหมดแล้ว ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:26 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
11. ผู้ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านจนหมดสัญญาแล้ว (15 ปี) ได้บ้านเป็นของตัวเองแล้ว ต่อไปจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ถ้าโดนโยกย้ายไปที่อื่น

ตอบ การพิจารณาสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ต้องพิจารณาในแต่ละท้องที่ ที่ปฏิบัติราชการ

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:27 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
12. นาย ก. ขอย้ายมาอำเภอ ข. แต่จังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการ อำเภอ ค. จะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ตอบ กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง เนื่องจากได้รับคำสั่งให้ย้ายไปคนละท้องที่กับที่ร้องขอ การจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อยกเว้นอื่น ตามมาตรา 7 เพิ่มเติมด้วย

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:27 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
13. นาย ก.เบิกค่าบ้านที่อำเภอ ข. แต่กรมฯ มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่อำเภอ ค. แล้วนาย ก. มาขอเช่าซื้อบ้านที่อำเภอ ค. (จะได้หรือไม่) ต่อมา นาย ก. ได้มีคำสั่งย้าย กลับไป อำเภอ ข. จะใช้สิทธิเช่าซื้อต่อได้หรือไม่

ตอบ ต้องพิจารณาว่าในท้องอำเภอ ค. นาย ก.มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ (เข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 7 หรือไม่) ถ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ในท้องที่อำเภอ ค. ก็สามารถนำบ้านที่เช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ และถ้าต่อมา ได้มีคำสั่งย้ายให้กลับไปปฏิบัติงานที่อำเภอ ข. ก็ต้องพิจารณาว่าการย้ายกลับไปครั้งนี้ นาย ก.มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ถ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็สามารถนำค่าเช่าซื้อในท้องที่อำเภอ ค. มาเบิกต่อเนื่องในอำเภอ ข. ได้

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:28 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
14. ใช้สิทธิเช่าซื้อบ้าน ระยะเวลา 15 ปี ชำระให้ธนาคารเดือนละ 19,000 บาท ชำระมาแล้ว 7 ปี ได้ใช้สิทธิเช่าบ้านเดือนละ 3,000 บาท ถ้าไปขยายระยะเวลา เป็น 20 ปี (ธนาคารเดิม) และครบอายุ 60 ปีพอดี จะขยายเวลาเพื่อขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่, สิทธิที่เบิกค่าเช่าบ้านเดือนละ 3,000 บาท จะสามารถเบิกได้มากกว่านี้หรือไม่ ในกรณีใดบ้าง

ตอบ สามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินและระยะเวลาในสัญญาเงินกู้ฉบับแรก ส่วนสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นจะได้ในกรณีได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:28 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
15. ถ้าขอย้ายไปทำที่จังหวัด ต่อมา ปศจ. สั่งย้ายไปที่อำเภอในจังหวัดนั้น ๆ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

ตอบ เนื่องจากกรมได้มีคำสั่งที่ 761/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับ 8 ซึ่งมิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และได้มีคำสั่งที่ 452/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม ข้อ 6 ว่า "หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน กรมปศุสัตว์ก็ไม่ขัดข้อง” ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวได้มีคำสั่งมอบอำนาจหรือไม่ หากเป็นเพียงบันทึกสั่งการเป็นการภายใน ไม่ถือว่าได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการในต่างท้องที่

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:29 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
16. ไปช่วยราชการที่จังหวัดอื่น 6 เดือน เบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ (มีสิทธิ) ให้เบิกค่าเดินทางไปราชการ/ที่พัก กับต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ

ตอบ การไปช่วยราชการระยะเวลา 6 เดือน ไม่ถือเป็นการเดินทางไปราชการประจำ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส่วนใหญ่หน่วยงานที่เป็นผู้ร้องขอให้ข้าราชการผู้นั้นไปปฏิบัติราชการ จะต้องเป็นผู้เบิกจ่ายให้ โดยต้องทำเรื่องขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:29 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
17. นาย ฮ. รับราชการและมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และได้ทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยผ่อนชำระกับธนาคาร ต่อมา นาย ฮ. ได้แต่งงานกับ นางสาว ก. และ นางสาว ก. ได้มีบ้านเป็นของตนเอง ถามว่า นาย ฮ. ยังสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ซึ่งยังผ่อนส่งกับธนาคารได้หรือไม่

ตอบ ถ้าหาก นางสาว ก. มีบ้านของตนเองในท้องที่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี นาย ฮ. ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้นับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาว ก. เนื่องจากถือว่ามีคู่สมรสที่มีบ้านเป็นของตนเองโดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:30 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
18. ปัจจุบันรับราชการอยู่ อำเภอ ก. และได้ใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน, ถ้าต่อมาได้ย้ายไปรับราชการในท้องที่อื่น และส่วนราชการใหม่นั้นมีที่พักว่าง จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน โดยเอาใบเสร็จค่าเช่าบ้านจากท้องที่เดิมมาเบิกได้หรือไม่

ตอบ เบิกไม่ได้ เนื่องจากมีที่พักของทางราชการจัดให้ (เข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 7)

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:30 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
19.ทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน และขณะนี้จ่ายธนาคารหมดแล้ว ย้ายไปปฏิบัติงานที่อำเภออื่น หรือจังหวัดอื่น สามารถที่จะเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงานได้หรือไม่

ตอบ การขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ให้พิจารณาในแต่ละท้องที่ หากในท้องที่นั้น ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 7 ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:31 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
20. เคยเบิกค่าเช่าบ้าน 4 – 5 ปี ต่อมา ปศจ.ให้ยกเลิกเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมา ปศจ.คนนี้ย้าย จะขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ตอบ หากเหตุผลในการให้ยกเลิกการเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากเข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 7 ถึงแม้ต่อมา ปศจ.คนนี้ ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่นแล้ว ก็ไม่ทำให้ผู้เบิกเกิดสิทธิในการขอเบิกค่าเช่าบ้าน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:31 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 21
 
21. ใบเสร็จค่าเช่าซื้อบ้านเดือน กันยายน แต่ได้รับใบเสร็จเดือนตุลาคมของปีถัดไป จะนำมาเบิกได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้กำหนด ตามหนังสือที่ กค 0502/ว178 ลงวันที่ 12 พ.ย. 35 ว่า ค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่ว่าเดือนใด เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีเพราะฉะนั้น ค่าเช่าบ้านในเดือนกันยายน หากผู้เบิกส่งเอกสารการเบิกในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดมา ก็สามารถนำมาเบิกในปีงบประมาณนั้นได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:32 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 22
 
22. บ้านที่เบิกค่าเช่าซื้ออยู่ ผ่อนชำระหมดแล้ว อายุราชการที่เหลือจะเบิกค่าเช่าบ้านหลังอื่น ได้หรือไม่ (เช่าจริง แต่บ้านที่เช่าซื้ออยู่คนละท้องที่กับที่ทำงาน) , หากกู้เพิ่มเพื่อต่อเติมบ้านหลังที่เช่าซื้อ จะเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้หรือไม่ หากไม่ จะทำวิธีใดจึงจะเบิกได้

ตอบ เบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกในท้องที่นั้นเท่านั้น ไม่สามารถนำบ้านหลังอื่นมาเบิกอีกได้ ซึ่งโดยปกติการเช่าซื้อจะเบิกได้เฉพาะบ้านในท้องที่นั้นเท่านั้น ยกเว้น เป็นกรณีเบิกต่อเนื่องจากที่เดิม และการกู้เพื่อต่อเติมบ้านไม่สามารถนำมารวมเป็นสัญญาในการขอรับเงินค่าเช่าบ้านได้

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:33 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 23
 
23. กรณี นาย ก. ปฏิบัติงานที่ สนง.ปศจ.ขอนแก่น และได้เช่าซื้อบ้าน และเบิกค่าเช่าซื้อได้ ต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีบ้านพักข้าราชการ นาย ก. จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่อได้หรือไม่

ตอบ เบิกไม่ได้เนื่องจากเข้าข่ายข้อยกเว้นตามมาตรา 7 คือมีที่พักที่ทางราชการจัดให้

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:33 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 24
 
24. กรณีทำงานอยู่ในจังหวัดหนึ่ง และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อในจังหวัดนั้นอยู่ ต่อมาได้ย้ายไปรับตำแหน่งสูงขึ้นในจังหวัดอื่น จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อต่อเนื่องได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้จะมีสิทธิเบิกอะไรได้

ตอบ การเบิกค่าเช่าซื้อต่อเนื่อง จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ท้องที่เดิมข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ และได้ใช้สิทธิโดยการนำบ้านหลังที่เช่าซื้ออยู่มาขอเบิก หากต่อมาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในท้องที่ใหม่ ซึ่งท้องที่ใหม่ก็เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถนำบ้านที่เช่าซื้อในท้องที่เดิมซึ่งยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ มาขอรับเงินค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ (พระราชกฤฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 18)

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:34 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 25
 
25. คน 2 คน มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทั้ง 2 คน จะเช่าบ้านหลังเดียวกันได้หรือไม่

ตอบ กรณีนี้ ขอให้ผู้เบิกทำหนังสือหารือมาที่กองคลัง โดยส่งสำเนาสัญญา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อกองคลังจะได้ทำหนังสือหารือส่งไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้ง เนื่องจากระเบียบไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน และเมื่อโทรไปสอบถามที่กรมบัญชีกลาง ก็ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนเช่นกัน แจ้งเพียงแต่ว่าให้ทำหนังสือหารือไป

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:34 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 26
 
26. คน 2 คน มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทั้ง 2 คน จะเช่าบ้านหลังเดียวกันได้หรือไม่

ตอบ กรณีนี้ ขอให้ผู้เบิกทำหนังสือหารือมาที่กองคลัง โดยส่งสำเนาสัญญา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อกองคลังจะได้ทำหนังสือหารือส่งไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้ง เนื่องจากระเบียบไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน และเมื่อโทรไปสอบถามที่กรมบัญชีกลาง ก็ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนเช่นกัน แจ้งเพียงแต่ว่าให้ทำหนังสือหารือไป

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:35 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 27
 
27. ภรรยาเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน อยู่ที่ท้องที่ A สามีเช่าบ้านพื้นที่ B ถาม สามีต้องการใช้สิทธิเช่าซื้อพื้นที่ B จะต้องทำอย่างไร (หย่าขาดภรรยาได้หรือไม่)

ตอบ การขอรับเงินค่าเช่าบ้าน กรณีเช่าซื้อให้ได้เฉพาะบ้านในท้องที่ที่ปฏิบัติงาน หากภรรยาและสามีปฏิบัติงานกันคนละท้องที่ ก็ให้พิจารณาแต่ละท้องที่ แต่หากปฏิบัติงานในท้องที่เดียวกัน ก็ให้เลือกเบิกได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งในท้องที่ที่ปฏิบัติงานนั้น

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:35 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 28
 
28. บรรจุรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ธค 54 ต่อมาได้โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งหน่วยงานไม่ได้จัดที่พักให้ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ เนื่องจากได้เช่าซื้อบ้านที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาไว้ก่อนที่จะโอนไปรับราชการในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งระยะทางจากที่ทำงานถึงบ้านพักมีระยะถึงกันประมาณ 30 กิโลเมตร จึงไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้
คำตอบ
มีสิทธิเบิกเฉพาะบ้านที่อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จะนำค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่อยู่ในต่างอำเภอมาเบิกไม่ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:36 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 29
 
29. ข้าราชการขอเบิกค่าผ่อนชำระค่าบ้านซึ่งผ่อนชำระกับธนาคาร โยได้ใช้ใบเสร็รับเงิน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนสิงหาคม 2556 แล้วต่อมาใช้ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ขอเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนกันยายน 2556 อีกจะได้หรือไม่
คำตอบ
ให้พิจารณาว่าใบเสร็จรับค่าเช่าบ้านสำหรับเดือนใดเบิกสำหรับเดือนนั้นโดยใบเสร็จสำหรับเดือนที่จะนำมายื่นขอเบิกได้จะต้องได้เข้าอยู่อาศัยจริงสำหรับเดือนนั้นมาแล้ว ทั้งนี้ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:37 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 30
 
30. กรณัที่ปฎิบัติงานอยู่ในเขต กทม.และปัจจุบันใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยบ้านที่เช่าอยู่ในท้องที่ จ. นนทบุรี ถ้าหากจะซื้อบ้านในท้องที่ จ.สมุทรปราการ (ยังไม่เคยเบิกเช่าซื้อมาก่อน)จะสามารถเปลี่ยนเป็นเบิกเช่าซื้อได้หรือไม่เพราะถามการเงินจังหวัดแล้วบอกว่าเบิกเช่าซื้อไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในเขต กทม.
คำตอบ
ไม่มีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ที่ซืท้อบ้านนอกท้องที่ที่รับราชการประจำมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตามมาตรา 17 แห่ง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:37 | โดย ชาญยุทธ
 

ความคิดเห็นที่ 31
 
31. ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นข้าราชการสังกัด กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ปัจจุบันประจำอยู่ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดนธานี และได้ย้ายตามความประสงค์ ยังไม่ได้เดินทางไปรายงานตัวแต่อย่างใด ต่อมากรมสรรพามีคำสั่งให้ช่วยราชการต่อที่เดิม คือที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 เดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วย คำสั่งให้ช่วยราชการต่อที่เดิมดังกล่าวอยากทราบว่ายังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ เพราะไม่มีบ้านเป็นของตนเอง และส่วนราชการที่ให้ช่วยราชการก็ม่มีบ้านพักสวัสดิการให้อยู่ หรือไม่
คำตอบ
หากในท้องที่เดิมที่รับราชการอยู่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

สร้างเมื่อ 22/มี.ค./57 20:37 | โดย ชาญยุทธ
 

กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101