กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
อินทนู areeya
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· เมษายน 2556 (32)
· กันยายน 2556 (2)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /การเงินและบัญชี
ขั้นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ
11659 views / 0 ความคิดเห็น 28/เม.ย./56 23:26

ขั้นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ

1 จัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กำหนด โดยแยกประเภทของวัสดุตามที่กำหนดในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี กระดาษรองปกสี เป็นต้น

2 ให้จัดทำสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท โดยแยกชนิดให้ชัดเจน เพื่อสะดวกแก่การลงบัญชีและการตรวจสอบ

3 เมื่อได้รับวัสดุและหลักฐานการรับวัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขที่เอกสารด้านรับ เลขที่รับเอกสารให้เรียงลำดับตามวัน เวลาที่ได้รับ เป็นลำดับไป เช่น ร.1 .2 .3 ตามลำดับแยกเป็นปีงบประมาณ  เพื่อเป็นเลขที่อ้างอิงในการบันทึกบัญชีวัสดุ หรืออาจอ้างอิงเลขที่ใบส่งของผู้ขายก็ได้

4 บันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ ได้แก่ วันเดือนปีที่ได้รับวัสดุ ชื่อผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจำนวนวัสดุที่รับ

5 เมื่อจ่ายพัสดุแล้ว ให้บันทึกจ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในใบเบิกของ ได้แก่ วันเดือนปีที่จ่ายวัสดุ ชื่อผู้เบิก และจำนวนที่จ่าย เพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบได้ ในบัญชีวัสดุจะมีข้อความแผ่นที่ให้ระบุเลขที่แผ่นที่ ไว้ในช่องหมายเหตุของหลักฐานการรับในแต่ละรายการด้วย และเพื่อให้ทราบว่ารายการนี้ได้ลงบัญชีแล้ว

6 ทุกสิ้นปีงบประมาณให้ทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุปรายการรับ - จ่ายวัสดุ จำนวนคงเหลือ และมูลค่าของวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการ  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวจสอบ

 

Facebook

คะแนน: 0     11659 views / 0 ความคิดเห็น โดย areeya -
28/เม.ย./56 23:26กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· งานตรวจสอบ
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
· เงินทดรองราชการ
· ควบคุมภายใน
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· การตรวจสอบ IT
· การให้คำปรึกษา56
· การให้คำปรึกษา56-ann
· ประเด็นถามตอบ57
· ถาม-ตอบ_ปี58(รอบ1)_ann
· ถาม/ตอบ(ปี58_รอบ2)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,219,085 คน
กรมอนามัย