ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
LC. Group
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· พฤศจิกายน 2554 (1)
· ตุลาคม 2556 (1)
 

Links
 
·Facebook
 
Home
นวัตกรรมออมสินออมสุขภาพ
2598 views/0 ความคิดเห็น 11/ต.ค./56 10:24

นวัตกรรม ออมสิน - ออมสุขภาพ Innovative Savings Health

โดย นพวรรณ  ศรีชมภู ดร.กรวิกา  ภู่พงศ์พันธ์กุล และ ทีมงาน LC Learnning CenterTel. 0894609889,0850513419 E- Mail: hph_08@yahoo.com

 

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ของศูนย์อนามัยที่ 8 เพื่อบุคลากรมีสุขภาพดี ลดอัตราการป่วยเป็นโรคเรื้องรัง ลดอัตราการเจ็บป่วยในบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในการนี้งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ได้คิดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานด้วยนวัตกรรมออมสิน - ออมสุขภาพ  ออมสุขภาพไว้เพื่อวัย 80 ปียังแจ๋ว

ใช้หลักการจัดการความรู้ KM : Knowledge Management  ปรับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. ได้แก่  อ. ออกกำลังกาย อ. อาหาร และ อ. อารมณ์

วัดผลสภาวะสุขภาพด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการค่า BMI ค่าวัดรอบเอวและพฤติกรรม 3 อ. (ไร้พุง.กรมอนามัย)ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาและการถอดบทเรียน

การดำเนินงาน

นิยามศัพท์

 การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเกื้อหนุนและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลและกลุ่มคนมีความสามารถในการควบคุมดูแลสุขภาพของตัวเองและพัฒนาสุขภาพของตัวเอง

กลุ่มภาวะสุขภาพ หมายถึง การจัดกลุ่มสภาวะสุขภาพบุคลากรของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A = ผลการตรวจปกติทุกด้านกลุ่ม B = ผลเลือดผิดปกติ ได้แก่ โคเลสตรอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ น้ำตาลในเลือด ค่าความดันโลหิตสูงกลุ่ม C = น้ำหนักและ/หรือรอบเอวเกินเกณฑ์

ออมสิน-ออมสุขภาพ หมายถึง นวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพโดยนำหลัก อ. อารมณ์ สะกด สะกิด สกัด จัดทำเป็นเหรียญสุขภาพ เปรียบการออมสุขภาพเหมือนการออมเงิน ถ้าควบคุมสุขภาพได้ตามข้อตกลงจะได้รับเหรียญโบนัส (เหรียญ อ. อารมณ์) เพิ่ม นวัตกรรม ออมสิน-ออมสุขภาพสร้างเพื่อให้ อ. อารมณ์ มองเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น

 

Facebook

   2598 views/0 ความคิดเห็น โดย noppawan
11/ต.ค./56 10:24


กราฟชีวิตลดเอวลดพุงคน LR
1414 views/2 ความคิดเห็น 08/พ.ย./54 17:53

      จากแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. งานห้องคลอด
ได้มีการจัดทำ กราฟชีวิตลดเอวลดพุงคน LR ขึ้น เพื่อช่วยสะกิด เจ้าหน้าที่ห้องคลอดที่มีภาวะน้ำหนัก รอบเอวเกิน หันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งหน้าค่ะ
 
คลิกดูรายละเอียดที่ >>> รูปภาพกราฟชีวิตลดเอว ลดพุง คน LR
Facebook

   1414 views/2 ความคิดเห็น โดย noppawan
08/พ.ย./54 17:53


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ลดเอวลดพุง
· รักสุขภาพ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· I_YING
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· รักคำมี sing