ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ภาคภูมิ tuenjaipakpum
 
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2554 (6)
· พฤศจิกายน 2554 (15)
· ธันวาคม 2554 (10)
· มกราคม 2555 (1)
· กุมภาพันธ์ 2555 (1)
· มีนาคม 2555 (6)
· เมษายน 2555 (1)
· พฤษภาคม 2555 (5)
· มิถุนายน 2555 (8)
· กรกฎาคม 2555 (4)
· สิงหาคม 2555 (2)
· กันยายน 2555 (8)
· ตุลาคม 2555 (1)
· ธันวาคม 2555 (10)
· มกราคม 2556 (4)
· มีนาคม 2556 (3)
· มิถุนายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (4)
· พฤศจิกายน 2556 (1)
· กุมภาพันธ์ 2557 (2)
 

Links
 
·Facebook ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
 
Home
ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2557"
1853 views/0 ความคิดเห็น 17/ก.พ./57 16:01

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดทำโครงการ

"อบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2557"

รุ่นที่ 1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ

วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 3,000.-

รุ่นที่ 2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กระดับสูง

วันที่ 22-25 เมษายน 2557 ค่าลงทะเบียน 4,500.-

ณ โรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สถานอนามัยเด็กกลาง)

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ

**งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้ฯ 02-521-6553**

 

 

 

Facebook

   1853 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
17/ก.พ./57 16:01


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนบทความด้านสุขภาพช่องปาก ๒๕๕๗
1328 views/0 ความคิดเห็น 12/ก.พ./57 11:00

กรมอนามัยจัดทำโครงการอบรม

"การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก 2557"

ในระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

กรุณาแจ้งรายชื่อภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

**ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ**

Facebook

   1328 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
12/ก.พ./57 11:00


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มงาน
1336 views/0 ความคิดเห็น 26/พ.ย./56 15:39

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 10.00 น. นางปวีณา หงสกุล ได้เป็นประธานเปิดงาน พม.เสริมพลังคนพิการ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ อาคารอเนกประสงค์นิเวศน์ชาวฟ้า กองทัพอากาศ โดยทางศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในงานดังกล่าว กิจกรรมในบูธประกอบด้วยงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ อาทิเช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งเต้านม การรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปาก และแผ่นพับต่างๆ เป็นต้น งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การสุขาภิบาลอาหาร แนะนำการล้างมือ การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมในงานประกอบด้วย อสม. อสส. และผู้พิการในพื้นที่ได้ให้ความสนใจบูธของทางศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก

 

 

ประชาสัมพันธ์โดย กรรมการตอบโต้ ความเสี่ยง กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

Facebook

   1336 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
26/พ.ย./56 15:39


ศูนย์อนามัยที่1ประเมินตำบลนมแม่ วันที่ 30 ก.ย.2556
1474 views/0 ความคิดเห็น 30/ก.ย./56 17:42

วันที่ 30 ก.ย.2556 ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ออกประเมินตำบลนมแม่

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง

และ รพ.สต.ท่าตอ อ.มหาราช

จ.พระนครศรีอยุธยา มี แกนนำภาคประชาชน ชมรมนมแม่ องค์การบริหารส่วนตำบล

เจ้าหน้าที่ฯ โรงพยาบาล นำเสนอผลการดำเนินการ ต.นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 

*****************************************

ภาพและข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

********************************************************

 

Facebook

   1474 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
30/ก.ย./56 17:42


ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประเมินตำบลนมแม่ 11 ก.ย. 2556
1369 views/0 ความคิดเห็น 23/ก.ย./56 10:16

ศูนย์อนามัยที่ 1  กรุงเทพฯ ออกประเมินตำบลนมแม่

ที่ รพ.สต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 11  กันยายน 2556  มีเครือข่ายภาคประชาชน ชมรมนมแม่

และเครือข่ายภาครัฐ  โดย องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล

นำเสนอผลการดำเนินงานตำบลนมแม่  และนวตกรรม

*****************************************************

ภาพและข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 1 

**********************************************************

 

Facebook

   1369 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
23/ก.ย./56 10:16


ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประเมินตำบลนมแม่ 20 ก.ย. 2556
1399 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:25

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการประเมินตำบลนมแม่ ออกประเมินตำบล

นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 20 กย. 2556 ณ สถานีอนามัย ต.คลองโยง

 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีเครือข่ายภาครัฐ  และเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข  ครู โรงเรียน เกษตรตำบล ชมรมนมแม่

นำเสนอผลการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

พร้อมทั้งแสดงผลงานนวตกรรม สินค้า OTOP  ของชมรมฯ

**************************************************

ภาพและข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มจัดการความรู้ฯ  ศูนย์อนามัยที่ 1

****************************************

Facebook

   1399 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
20/ก.ย./56 14:25


ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอำเภอสุขภาพดีประจำปี 2556 จัดโดยกลุ่มจัดการความรู้ฯ
1381 views/1 ความคิดเห็น 16/ก.ย./56 15:09

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมอำเภอสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๖

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

มอบรางวัลอำเภอสุขภาพดี ให้แก่ ๔ จังหวัดเครือข่ายในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ

อำเภอสุขภาพดี ได้แก่

๑. อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๒. อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

๓. อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔. อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

และมอบโล่งานด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

 

*********************************************************

 

ภาพและข่าว โดย ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

 

Facebook

   1381 views/1 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
16/ก.ย./56 15:09


\"ตำบลบางกระสอ\" ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
1606 views/0 ความคิดเห็น 10/มิ.ย./56 13:57

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานตำบลนมแม่

เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน  2556

ในการนี้

นายแพทย์จิรัตน์  ตั้งฐิตวงศ์ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

ข้าราชการ และประชาชน  เฝ้ารับเสด็จ

*******************************************

ภาพและข่าว : โดยงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1

***************************************

Facebook

   1606 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
10/มิ.ย./56 13:57


CONFERRENCE P4P NURSE
1279 views/0 ความคิดเห็น 08/มี.ค./56 08:34

ศูนย์อนามัยที่1 จัด CONFRERRENCEสายการพยาบาล วันที 7 มีนาคม  2556 ณ ห้องประชุมไพลิน ซึ่งสายอาชีพอื่นๆทะยอย VDO CONFRERRENCE เรื่อง ค่าตอบแทนทุกวิชาชีพโดยกำหนดสรุป วันที่ 11  มีนาคม 2556

**********************

ภาพและข่าว โดยทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้ฯ  ศูนย์ฯ1 กรุงเทพฯ

**************************

Facebook

   1279 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
08/มี.ค./56 08:34


ศูนย์อนามัยที่ 1 CONFERRENCE-1 มีค. 2556
1201 views/0 ความคิดเห็น 04/มี.ค./56 09:28

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯจัดประชุม CONFERRENCE ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฯ วันที่ 1 มีค. 2556 ณ ห้องประชุมมรกต ศูนย์อนามัยที่ 1

**********************************

ภาพและข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 1

*********************************************

Facebook

   1201 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
04/มี.ค./56 09:28


ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรม
1148 views/0 ความคิดเห็น 03/มี.ค./56 14:49

 

ศูนย์อนามัยที่ 1  กรุงเทพฯ จัดอบรม"ระบบงานบุคคล"

วันศุกร์ที่  1  มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมทับทิม

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ สามารถใช้งานระบบงานบุคคล

การลา การประเมินผลงาน ประวัติการทำงาน การศึกษา

การได้รับเครื่องราชฯ โดยวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่

กรมอนามัยและวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 1

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 154  คน

************************************************************************************************************

ภาพ และข่าวโดยทีมงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มจัดการความรู้ฯ  ศูนย์อนามัยที่ 1

************************************************* 

Facebook

   1148 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
03/มี.ค./56 14:49


ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรม
1077 views/0 ความคิดเห็น 21/ม.ค./56 15:45

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1จัดอบรมโครงการ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมอง โดยมีคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง

"สมองดีตั้งแต่เกิด สมองเลิศผ่านสายสะดือ"ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ วันที่ 20 มกราคม 2556

******************

ภาพและข่าวโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มจัดการความรู้ฯ

ศูนย์อนามัยที่ 1

**********************

Facebook

   1077 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
21/ม.ค./56 15:45


ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"
1146 views/0 ความคิดเห็น 12/ม.ค./56 08:48

สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดงาน

"วันเด็กแห่งชาติ"ประจำปี 2556 โดยมี

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้โดยมี

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 และ

นพ.จิรัตน์ ตั้งฐิตวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

วันศุกร์ที่ 11  มกราคม2556 ณ สถานอนามัยเด็กกลาง

***********************

ภาพ และ ข่าว โดยทีม  ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

***********************

Facebook

   1146 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
12/ม.ค./56 08:48


ศูนย์อนามัยที่ 1 รับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย จากแพทย์หญิงแสงโสมฯ กรมอนามัย
1193 views/0 ความคิดเห็น 10/ม.ค./56 12:15

ศูนย์อนามัยที่1 จัดประชุมรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการศูนย์อนามัย โดยมีแพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ไพลิน วันที่ 10 มกราคม  2556

*****************

ภาพและข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้

และการศึกษาด้านสุขภาพ

***************************

Facebook

   1193 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
10/ม.ค./56 12:15


นักศึกษาจาก จุฬาฯ ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 1
1091 views/0 ความคิดเห็น 09/ม.ค./56 16:31

        คณะนักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่1 โดยมี นายแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุมทับทิม

วันที่ 7 มกราคม 2556

***********************

ภาพและข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และ

การศึกษาด้านสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ ๑

***************************

Facebook

   1091 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
09/ม.ค./56 16:31


เจ้าหน้าที่ฯศูนย์อนามัยที่1 ขอพรปีใหม่ ในหน่วยงาน
1117 views/0 ความคิดเห็น 30/ธ.ค./55 18:55

 

ภาพและข่าว โดย ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

******************************************************************

Facebook

   1117 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
30/ธ.ค./55 18:55


การศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1
1168 views/0 ความคิดเห็น 30/ธ.ค./55 18:43

 

ภาพและข่าว โดย ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

******************************************************************

Facebook

   1168 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
30/ธ.ค./55 18:43


ศูนย์อนามัยที่ 1 บูรณาการแผนงาน/โครงการปี 2556
1128 views/0 ความคิดเห็น 30/ธ.ค./55 18:37

ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแผนงาน/โครงการ

ประจำปี 2556 ประกอบด้วยนักวิชาการ ทุกกลุ่มงานฯ จำนวน 80  คน

ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2555 และวันที่ 19 พ.ย. 2555 ....

**********************************************************************

ภาพและข่าว โดย ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

******************************************************************

Facebook

   1128 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
30/ธ.ค./55 18:37


สรุปงานวิจัยฯศูนย์อนามัยที่ 1การจัดการขยะติดเชื้อ
1129 views/0 ความคิดเห็น 30/ธ.ค./55 18:01

 

ภาพและข่าว โดย ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

******************************************************************

Facebook

   1129 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
30/ธ.ค./55 18:01


คนดีศรีอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 ปี 2555
1025 views/0 ความคิดเห็น 30/ธ.ค./55 17:55

 

ภาพและข่าว โดย ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

******************************************************************

Facebook

   1025 views/0 ความคิดเห็น โดย tuenjaipakpum
30/ธ.ค./55 17:55


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· ศูนย์เด็กเล็ก
· โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
· นมแม่
· กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
· การจัดการความรู้
· บันทึกความดี
· บันทึกความดี
· KM
· ศูนย์อนามัยที่1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม
· ศูนย์อนามัยที่1มอบสิ่งของแก่ศูนย์พักพิงม.ราชมงคลฯ
· ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
· กลุมจัดการฯ
· ศูนย์อนามัยที่1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม
· อนามัยสิ่งแวดล้อม
· กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
· กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้
· กลุ่มจัดการความรู้ ศอ1
· ศูนย์อนามัยที่ 1
· ศูนย์อนามัยที่ 1
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้
· กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
· งานมหกรรมอำเภอสุขภาพดีประจำปี 2556
· งานประชาสัมพันธ์
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yongyot
· ชะรัดรัมย์ mmt5001
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7,367 คน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 18 หมู่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร: 02-521-3056, 02-521-3064, 02-521-3066, 02-521-6550-2 แฟกซ์ : 02-521-0226
Copyright © 2009 All Rights Reserved.