ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
pojung
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (1)
· สิงหาคม 2554 (1)
· กันยายน 2554 (1)
 

Home /องค์กร/ชุมชนไร้พุง
จะทำอย่างไรให้องค์กรไร้พุงอยู่อย่างยั่งยืน
1368 views / 0 ความคิดเห็น 15/ก.ย./54 23:56

ขอย้อนเรื่องราวการดำเนินงานองค์กรไร้พุงตั้งแต่ช่วงต้นปี งบประมาณ 54 ที่ผ่านมา ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และตัวแทนองค์กรไร้พุงที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จในเขตรับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 2 ครั้ง  และสามารถถอดบทเรียนที่ควรจะดำเนินการและจัดประเภทองค์กร 3 ประเภท ได้แก่
1.เครือข่ายไร้พุง มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน บริหารจัดการองค์กร/ชุมชน สู่การเป็นองค์กร/ชุมชนไร้พุง (มีรายชื่อทีมงาน ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
2.คนในองค์กร/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่วัดรอบเอว ความรู้หลัก 3 อโดย (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ร้อยละ 50 และมีสรุปผลการวัดรอบเอว หรือสรุปผลการประเมินความรู้ ก่อน-หลัง)
2.องค์กรไร้พุงต้นแบบ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/บริหารจัดการองค์กร/ชุมชน  สู่การเป็นองค์กร/ชุมชนไร้พุง (คำสั่งแต่งตั้ง ณ ปัจจุบัน /ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง )
2. มีนโยบายที่เหมาะสมจากการระดมสมองของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อให้เกิดองค์กร/ชุมชนไร้พุง (มีนโยบาย /บุคลากรรับทราบนโยบาย/สุ่มสอบถามจากบุคลากร)
3. มีแผนงาน มีการจัดสรรทรัพยากร กิจกรรมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและมีการดำเนินงานตามแผนงานจนเกิดเป็นผลลัพธ์ตามนโยบาย(มีเอกสารแผนงาน)
4. มีแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารและการใช้แรงกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยครอบคลุม 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เช่น โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ/มุมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ เมนูชูสุขภาพ และมีสถานที่/อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย เป็นต้น ด้านสังคม ได้แก่ กฎระเบียบ ค่านิยมทางสังคม และมาตรการ ต่างๆ เช่น มาตรการส่งเสริมการผลิตอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ เป็นต้น (มีแผนงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งด้านกายภาพและด้านสังคม)
5.มีกระบวนการสร้างทักษะลดพุงให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการนำภารกิจ 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์) มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและใช้แรงกาย เช่น มีการบันทึกตามแบบประเมินบัญชีสมดุลพลังงานต่อวัน และแบบติดตามประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเอง (เอกสารสรุปผลการปฏิบัติตามแผน)
6.คนในองค์กร/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ วัดรอบเอว ความรู้หลัก 3 อ ( เอกสารรายงานผล สรุปผลการประเมินความรู้ ก่อน-หลัง ))
7.มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร/ชุมชน ในทิศทางที่พึงประสงค์ (สรุปผลการประเมินความรู้ ก่อน-หลัง /การประเมินผลพฤติกรรม 20 ข้อในกลุ่มเสี่ยงที่มีรอบเอวเกิน)
8.มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น (มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย หรือมี นวัตกรรม ทั้ง 2 ด้าน/สำรวจจากสถานที่จริง  )
9. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีรอบเอวเกินสามารถลดรอบเอวได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 (เอกสารรายงานสรุปผลการวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง ก่อน-หลัง/สุ่มวัดรอบเอว)
10.ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีรอบเอวปกติ สามารถควบคุมรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างน้อยร้อยละ 80  (เอกสารรายงานสรุปผลการวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง ก่อน-หลัง/สุ่มวัดรอบเอว)กรณีองค์กรที่เป็นสถานศึกษาที่ตั้งในชุมชน เพิ่มเกณฑ์ ข้อ 11,12
11. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน สามารถลดน้ำหนักได้ (เอกสารรายงานสรุปผลการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง ก่อน-หลัง สุ่มชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง)
12. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปีที่มีน้ำหนักปกติ เมื่อเทียบตามเกณฑ์ส่วนสูงสามารถรักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับปกติ (เอกสารรายงานสรุปผลการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง ก่อน-หลัง/สุ่มชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง)
3.ศูนย์เรียนรู้องค์กร/ชุมชนไร้พุง มีองค์ประกอบ ดังนี้
1.ผ่านเกณฑ์องค์กรไร้พุงต้นแบบ
2.แกนนำมีความรู้ ความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ (แกนนำสามารถถ่ายทอดงาน ไร้พุงระหว่างเครือข่ายได้/เอกสารการเชิญหรือสรุปผลการถ่ายทอด ความรู้ประสบการณ์ ระหว่างเครือข่ายหรือภาพถ่าย )
 3.มีกรอบแนวทางการดำเนินงานจากองค์กร/ชุมชน เป็นองค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง (เอกสารกรอบแนวทาง)
4.มีระบบเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงเช่น พัฒนาแบบคัดกรอง จัดทำรูปแบบการเฝ้าระวังในชุมชน ฯ (มีระบบเฝ้าระวัง/เอกสารผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง)
5.มีมาตรการทางสังคมหรือนโยบายสาธารณะด้านส่งเสริมสุขภาพ (มีมาตรการ /บุคลากรในองค์กร/ชุมชนทราบ)
6. มีโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุง (อย่างน้อย 1 โครงการ/รายงานสรุปผลการดำเนินงาน) 
และจากการที่ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ ส่งผลให้องค์กร/ชุมชนไร้พุงของเขตตรวจราชการที่ 18 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ ถึง 3 แห่ง จากทั้งหมด 20 แห่ง และจะนำภาพพร้อมการเล่าสู่กันฟังในตอนต่อไปน่ะเจ้าค่ะ

Facebook

คะแนน: 0     1368 views / 0 ความคิดเห็น โดย pojung
15/ก.ย./54 23:56



กลุ่มบล็อก
 
· องค์กร/ชุมชนไร้พุง
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· I_YING
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group
· รักคำมี sing