ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ภูกาธร lumpung
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (1)
· สิงหาคม 2554 (3)
· กันยายน 2554 (2)
 

Home /การพยาบาล
แนวปฏิบัติในการจัดยารับประทานตอนที่ 4
2315 views / 0 ความคิดเห็น 04/ก.ย./54 16:14

  การทบทวนการจัดการความรู้ 
 ความเป็นมา ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อการรักษาด้วยการใช้ยาอย่างขาดความรู้ การปฏิบัติงานที่ด้อยมาตรฐานหรือล้มเหลวของระบบ ความคลาดเคลื่อนทางยาสามารถเกิดขึ้นได้หลาย ๆ จุด แผนกสูติกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ขึ้นในหน่วยงาน และจากการทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติฯ ในปี 2553 พบอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา เป็นการให้ยาผิดขนาด 7 ครั้ง, ไม่ได้ให้ยา 5 ครั้ง, ให้ยาผิดเวลา 4 ครั้ง และเมื่อเกิดอุบัติการณ์การคลาดเคลื่อนทางยาขึ้น แต่ละหอผู้ป่วยได้มีการทบทวนค้นหาสาเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ขึ้นอีก แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นทางงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จึงได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้เรื่องการบริหารความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา การจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดยารับประทานเองของผู้รับบริการนี้เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เกิดองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารความคลาดเคลื่อนทางยา เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติการบริหารยาที่มีประสิทธิภาพ ลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหอผู้ป่วย ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล สร้างความมั่นใจให้กับพยาบาล ผู้ป่วย และครอบครัวในเรื่องการจัดยารับประทานอย่างถูกต้อง
กระบวนการจัดการความรู้
     การเรียนรู้ - โดยในการดำเนินงานครั้งแรกได้นำวิธีการที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเคยปฏิบัติในแต่ละโรงพยาบาลที่เคยปฏิบัติงานมา และคัดเลือกองค์ความรู้ใน ส่วนที่สามารถปฏิบัติได้ในส่วนของงานสูติกรรม หลังจากนั้นนำองค์ความรู้จัดเป็นแนวปฏิบัติและนำไปใช้ประโยชน์หลังจากนั้นจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติให้มีมาตรฐานและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
     กระบวนการและเครื่องมือ
     - หลังจากการคัดเลือกองค์ความรู้และนำมาสร้างเป็นแนวปฏิบัติ จึงได้นำกระบวนการที่จัดทำชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ และนำแนวทางไปใช้จริงกับผู้รับบริการแผนกสูติกรรม หลังจากนั้นใช้กระบวนการแลกเปลี่นยเรียนรู้ในหน่วยงานเดือนละ 1 ครั้งในการประชุมประจำเดือนของแผนกสูติกรรมโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ 3 ครั้งและในส่วนของผู้รับบริการ 1 ครั้ง
     - เครืองมือที่ใช้ในกิจกรรมประกอบด้วยอุปกรณ์ในการจัดยา คือ กล่องยา แก้วยา รถเข็นยาและแฟ้มบันทึกการให้ยา
     การวัดผล - โดยการประเมินจากผู้รับบริการและญาติสามารถจัดยารับประทานได้ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนทางยารับประทานลดลง และผู้รับบริการรวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอในในแนวทางที่พัฒนา
     การสื่อสาร - ใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และฟังข้อแสดงความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อให้สะดวกและสามารถปฏิบัติได้จริง
    การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล - ใช้การชมเชยในผู้รับบริการและญาติที่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม
     การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ในส่วนของเจ้าหน้าที่มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบก่อน 1 เดือนหลังจากนั้นนำแนวทางทดลองปฏิบัติจริงกับผู้รับบริการ ซึ่งในช่วงแรกๆ ยังมีการปฏิบัติในลักษณะเดิม ต้องใช้การพูดคุยให้เจ้าหน้าที่แจ้งความต้องการและนำมาปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เกิดความพึงใจและชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทางการจัดยารับประทาน หลังการปฏิบัตมีการแจ้งสถิติรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่ลดลงเพื่อให้ทราบประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น
การประมวลผล / กลั่นกรองความรู้ - มีการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ มีการคัดเลือกคุณกิจ และวางแผนการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นกำหนด FA และ Note taker จัดกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสกัดและถอดบทเรียนทั้งหมด 4 ครั้งทำให้ได้แนวปฏิบัติในการจัดยารับประทานของผู้รับบริการแผนกสูติกรรม
กระบวนการนำไปใช้ การเผยแพร่
- มีการนำแนวทางการจัดยารับประทานใช้กับมารดาหลังคลอดแผนกสูติกรรม
                
- การเผยแพร่องค์ความรู้ในหน่วยงานภายในหน่วยงานโดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และจัดเก็บในแฟ้ม KM
                 
- การเผยแพร่องค์ความรู้นอกหน่วยงานโดยผ่าน Drive K สูติกรรม Gotoknow และขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย
การประเมิน การต่อยอดความรู้
 - ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดยารับประทาน 100%
- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาลดลงน้อยกว่า 10%
- ผู้รับบริการสามารถจัดยารับประทานได้ถูกต้อง 100%
- การต่อยอดความรู้นำแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดยารับประทานทำเป็น R2R
Facebook

คะแนน: 0     2315 views / 0 ความคิดเห็น โดย lumpung
04/ก.ย./54 16:14กลุ่มบล็อก
 
· การพยาบาล
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· I_YING
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group
· รักคำมี sing