\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
arunee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (4)
· ตุลาคม 2554 (48)
· มีนาคม 2555 (47)
· กันยายน 2555 (1)
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /งานตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
839 views / 20 ความคิดเห็น 02/ก.ย./58 16:13

คำถาม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

คำตอบ   ประกอบด้วย

     1. เครื่่องแม่ข่าย จำนวน 1 เครื่่อง

     2.  เครื่่องลูกข่าย จำนวน 30 เครื่่อง

     3.  เครื่่องพิมพ์ Laser จำนวน 1 เครื่่อง

     4.  เครื่่องพิมพ์ชนิดหมีกพ่น จำนวน 1 เครื่่อง

Facebook

คะแนน: 0     839 views / 20 ความคิดเห็น โดย arunee45
02/ก.ย./58 16:13ความคิดเห็นที่ 1
 
คำถาม  การจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญา เมื่อจ่ายเสร็จแล้วผุ้รับจ้างได้มีน้ำใจพาไปเลี้ยงอาหารหรือมีน้ำใจให้ตังค์แก่เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุหรือไม่หรือถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา

คำตอบ  หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นตามสัญญา การที่ผู้รับจ้างพาไปเลี้ยงอาหารหรือให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาไม่เป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:20 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
คำถาม  การทำงานเสร็จก่อนทำสัญญาจ้าง ในกรณีงานตกลงราคา นายกสั่งผู้รับจ้างทำงานก่อนทำสัญญาจนงานแล้วเสร็จโดยช่างคุมงานไม่รับทราบ  ช่างคุมงาานต้องปฏิบัติอย่างไร ในเมื่่องานแล้วเสร็จก่อนทำสัญญา

คำตอบ  การดำเนินการดังกล่าวเท่่ากับทำงานจ้างโดยไม่มีผู้คุมงาน ผู้ควบคุมงานจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมงานตามสัญญาต่อไป และเมื่อไม่มีการควบคุมงานก็ไม่อาจตรวจรับงานได้และไม่อาจเบิกจ่ายเงินได้ เนื่่องจากไม่เป็นตามระเบียบแห่งราชการ

 

 

 

 

 

 

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:42 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
คำถาม กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้เข้าอบรม สัมมนาโครงการหนึ่ง ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัด ถามว่า ค่าเช่าที่พักจะต้องเบิกในลักษณะเหมาจ่ายหรือใช้ใบเสร็จตามระเบียบฝึกอบรม

คำตอบ ต้องเบิกในลักษณะจ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบฝึกอบรม โดยต้องมีใบเสร็จค่าที่พักและ Folio แนบเป็นหลักฐานการจ่ายด้วย

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:46 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
 คำถาม กรณีเบิกค่าพาหนะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ได้รับอนุมัติแล้ว) ระยะทางที่ใช้คำนวณใช้ตามเลขไมล์รถตั้งแต่ออกจากบ้านพักจนถึงกลับบ้านพัก ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ เพราะหนังสือกระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้ระยะทางตามกรมทางหลวง/หน่วยงานอื่นมาอ้างอิง

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:47 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
 คำถาม ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะสามารถเบิกค่าทางด่วนได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ เพราะค่าผ่านทางจะเบิกได้เฉพาะรถราชการเท่านั้น ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25550

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:52 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
คำถาม วิทยากรที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ถือว่าเป็นบุคลากรภาครัฐ หรือ เอกชน เพราะมหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบแล้ว

คำตอบ ถือเป็นบุคลากรภาครัฐ ตามคำนิยามของระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึอบรมฯ

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:52 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
คำถาม โครงการฝึกอบรมที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน และเรียกเก็บค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนวันที่มีการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำใบเสร็จค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มาเบิกได้เต็มจำนวนหรือไม่

คำตอบ อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการ ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ข้อ 7

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:53 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
คำถาม กรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการอบรมในประเทศและศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรวมกันตลอดหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากงบดำเนินงานได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ เนื่องจากการเดินทางไปต่างประเทศ สำนักงบประมาณกำหนดให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ตามหนังสือที่ นร 0702/4346 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:53 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
คำถาม ค่าสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ในนามส่วนราชการ) จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณได้หรือไม่

คำตอบ รายการดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของกระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการก็สามารถเบิกจ่ายได้

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:54 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
คำถาม กรณีเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการกรมบัญชีกลาง ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่หน่วยงานไม่มีรถส่วนกลางให้ เนื่องจากรถไม่เพียงพอ จะสามารถเบิกค่ารถรับจ้างได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไรมาแนบเบิก

คำตอบ เบิกได้ โดยใช้แบบ บก.111 (ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) เป็นหลักฐาน

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:55 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
คำถาม กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปอบรม/ประชุมในต่างประเทศโดยสำนักงบประมาณอนุม้ติรายการงบประมาณแล้ว (งบรายจ่ายอื่น) ในการเดินทางครั้งนี้มาการทำประกันชีวิตสำหรับช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางครั้งได้หรือไม่

คำตอบ เบิกไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันชีวิตของผู้เดินทางเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพราะถ้าไม่ทำประกันชีวิตก็สามารถเดินทางได้

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:56 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
คำถาม จากคำถามที่ 1 กรณีค่าที่พักที่จ่ายจริงเกินกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดจะสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่ คำตอบ ไม่ได้ เพราะในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 กำหนดว่าค่าเช่าที่พักต้องเบิกภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:57 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
คำถาม กรณีสำนักงบประมาณอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปอบรม ประชุมต่างประเทศ แล้วจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในรายการนอกเหนือจากที่อนุมัติได้หรือไม่ และการเบิกจ่ายต้องเบิกตามอัตราที่สำนักงบประมาณอนุมัติหรือไม่

คำตอบ 1. เบิกได้ เฉพาะในรายการที่อนุมัติ 2. เบิกได้ในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:58 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
คำถาม ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจายที่กรมควบคุมโรคกำหนด คือ ถ้าพักค้างไม่เกิน 3 วันให้เบิกได้คืนละ 800 บาท แต่ถ้าต้องพักค้างเกิน 3 วัน ให้เบิกได้คืนละ 600 บาท ถ้าในการเดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554 จะเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้เท่าไร

คำตอบ เบิกได้ คืนละ 600 บาท 4 คืน = 2,400 บาท

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:59 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
คำถาม ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน แต่ต้องย้ายที่พักแรมเนื่องจากเป็นคนละจังหวัด ยกตัวอย่าง จังหวัดอยุธยา กับ จังหวัดอ่างทอง ในการเบิกค่าเช่าที่พักถ้าจะเบิกในลักษณะเหมาจ่ายที่จังหวัดอยุธยา และเบิกแบบตามจ่ายจริงในจังหวัดอ่างทอง ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย หรือ แบบตามจ่ายจริง ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 16:59 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
คำถาม กรณีเดินทางเช่นเดียวกับข้อ 5 เป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าคณะเบิกแบบตามจ่ายจริง แต่ผู้ร่วมเดินทางเบิกแบบเหมาจ่าย ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ทุกคนที่เดินทางในคณะเดียวกันต้องเบิกค่าเช่าที่พักเหมือนกัน คือจะเลือกแบบเหมาจ่าย หรือ แบบตามจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 17:00 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
คำถาม ข้าราชการที่ขอรับค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ สามารถขอใช้รถส่วนกลาง ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 102 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง (ข้อ 32)

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 17:00 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
คำถาม ข้าราชการที่ได้รับรถประจำตำแหน่ง เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างจากบ้านพักถึงสนามบินหรือสถานียานพาหนะอื่น ได้หรือไม่

คำตอบ ได้

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 17:01 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
คำถาม กรณีข้าราชการตำแหน่ง "ระดับชำนาญการพิเศษ" ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่ง "ระดับเชี่ยวชาญ" (อยู่ในระหว่างการประเมินผลงาน) มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปเข้ารับการอบรม ข้าราชการผู้นี้จะสามารถใช้สิทธิการเบิกในระดับเชี่ยวชาญได้เลยหรือไม่

คำตอบ ไม่สามารถใช้สิทธิการเบิกในระดับเชี่ยวชาญได้ จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ระดับเชี่ยวชาญ" เนื่องจากเป็นการเลื่อนระดับ และเป็นตำแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล ไม่ใช่ตำแหน่งทางการบริหาร

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 17:03 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
คำถาม ในการเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางสามารถขออนุมัติเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวเฉพาะขาไป แต่ขากลับขออนุมัติเบิกค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง และไม่เกินสิทธิ เช่น รถไฟ รถโดยสารปรับอากาศ ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 กำหนดให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวได้ในลักษณะเหมาจ่าย ซึ่งหมายถึงต้องเบิกในลักษณะเดียวกันตลอดการเดินทาง (ทั้งขาไปและขากลับ) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเบิกจ่ายในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย

สร้างเมื่อ 02/ก.ย./58 17:04 | โดย arunee
 

กลุ่มบล็อก
 
· การตรวจสอบภายใน
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบที่น่าสนใจจ
· ระเบียบอื่น ๆ
· การบริการที่ดี และเทคนิคทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,721 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101