\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
arunee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (4)
· ตุลาคม 2554 (48)
· มีนาคม 2555 (47)
· กันยายน 2555 (1)
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /งานตรวจสอบ
ถาม-ตอบ ปี 58
630 views / 20 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 11:36

1ถาม การปฏิบัติงานในระบบ e.GP การเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ กรณีสเปกที่เสนอเหมือนกัน                                                                                                   
แต่บริษัทที่ให้ราคาต่ำสุดเสนอยี่ห้อเครื่องที่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่อีกบริษัทเสนอราคาสูงกว่า แต่ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก
และเสนอบริการหลังการขาย ประกอบ สามารถเลือกที่สูงกว่าได้หรือไม่ หากพิจารณาจากยี่ห้อของคอมพิวเตอร์                                                                                            
ที่เสนอเห็นว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้ หรือต้องเลือกที่ราคาต่ำสุดได้อย่างเดียว แต่ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
 
ตอบการจะได้พัสดุที่มีคุณภาพหรือไม่อยู่ที่การกำหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของหน่วยงานผู้จัดหา และหากผู้
เสนอราคาได้เสนอพัสดุตามคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดแล้ว การพิจารณาคัดเลือกจะต้องพิจารณา
จากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้นโดยในชั้นการพิจารณาผลของ คกก.จะต้องพิจารณาคัดเลือกสิ่งของ งานจ้าง หรือ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ ซึ่งหากเห็นว่า ไม่เป็น
ประโยชน์ คกก.สามารถพิจารณาตัดตกคุณสมบัติได้ในชั้นนี้ แต่ถ้าปล่อยผ่านเข้ามาแล้วถือว่าทุกรายผ่านคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การพิจารณาของ คกก.แล้ว ดังนั้นการพิจารณา คัดเลือกจะต้องพิจารณาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้น
Facebook

คะแนน: 0     630 views / 20 ความคิดเห็น โดย arunee45
31/มี.ค./58 11:36ความคิดเห็นที่ 1
 
2ถาม กรณีผู้จัดอบรมไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ ให้ผู้จัดประสานกับโรงแรมที่จัดอบรมให้โรงแรมออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักเป็นรายบุคคล โดยผู้จัดต้องมีหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้เข้ารับการอบรมว่าได้ประสานค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แต่ให้เบิกจากต้นสังกัด

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:37 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
3 ถาม กรณีผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในช่วงถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลามและไม่รับประทานอาหารที่ผู้จัดจัดให้จะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือไม่ ตอบ กรณีนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งให้ผู้จัดรู้ล่วงหน้าว่าอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลอด เพื่อผู้จัดจะได้งดจัดอาหารให้ และให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ตามปกติ แต่หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและผู้จัดได้จัดอาหารให้แล้วก็ต้องงดเบิกเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหารที่ผู้จัดจัดให้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:38 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
4ถาม ขั้นตอนการจ่ายเงินยืม ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การจ่ายเงินยืม จะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น 2. การอนุมัติให้ยืมเงินไปราชการ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ไปราชการ และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชำระเงินรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 3. สัญญายืมเงิน ให้ผู้ยืมยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังผ่านหัวหน้ากองคลัง 2 ฉบับ โดยแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาใช้คืนและให้หัวหน้ากองคลัง พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 4. นำบันทึกที่อนุมัติการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกเลขเงินยืมที่เรียงตามลำดับ จากน้อย ไปหามาก ….../ปีงบประมาณ ไว้มุมบนขวาสุดในสัญญายืมเงิน 5. ในการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นในกรณีจ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด การจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการหรือลูกของส่วนราชการ หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือการจ่ายเงินที่วงเงินต่ำกว่า 2,000.- บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 6. นำสัญญา ยืมเงิน ให้ผู้ยืมเงิน ลงชื่อผู้รับเงิน 7. ผู้ยืมเงิน จะต้องเซ็นชื่อรับเงิน แยกเป็น 2 กรณี กรณี รับเงินยืม เกิน 2,000.- บาท จะต้องรับเป็นเช็ค เท่านั้น ผู้ยืมเงิน ทดรองจ่าย จะต้องเซ็นชื่อรับเช็ค ในทะเบียนผู้รับเช็ค กรณี รับเงินยืม ไม่เกิน 2,000.- บาท อาจรับเป็นเงินสดได้โดย ผู้ยืมเงิน ทดรองจ่าย จะต้องเซ็นชื่อรับเงินสด ในทะเบียนจ่ายเงินสด 8. เมื่อผู้ยืมเงินได้รับเงินตามสัญญายืมเงินแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินในสัญญายืมเงิน มอบให้ส่วนราชการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่นำสัญญายืมเงิน ดังกล่าว แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ต้นฉบับพร้อมตัวเรื่องอนุมัติตัวจริง เก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินทดรองจ่าย และส่งให้แผนกบัญชีบันทึกรายการ ส่วนที่ 2 สำเนา ฉบับที่ 2 ส่งให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อเป็นหลักฐานการรับ เงินทดรองจ่าย 9. นำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย ดังกล่าว ไปบันทึกลงทะเบียนคุมลูกหนี้ ตามระเบียบ 10. ให้เจ้าหน้าที่เงินยืมเก็บรักษาใบยืมซึ่งยังมิได้ชำระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายได้ และเมื่อผู้ยืมได้ได้ชำระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้เก็บเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย 11. ในกรณีที่ผู้ยืมเงินมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในกำหนด ให้เจ้าหน้าที่เงินยืมทำบันทึกเสนอหัวหน้างานการเงิน ,ผู้อำนวยการกองคลังเรียกชดให้เงินยืม

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:38 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
5. ถาม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุขมีอะไรบ้าง และอัตราการ จ่ายเงินช่วยเหลือเท่าไร ตอบ ความเสียหายที่เกิดหลัง 1 ต.ค.55 จะได้รับเกณฑ์ช่วยเหลือดังนี้ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 120,000 บาท บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาท ความเสียหายที่เกิดหลัง 1 ต.ค.55 จะได้รับเกณฑ์ช่วยเหลือดังนี้ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท กรณีฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและได้รับการดูแลตามมาตราฐานการฝากครรภ์ จนอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไป และทารกเสียชีวิตในครรภ์ระหว่างการดูแลในหน่วยบริการ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เท่ากรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร และหากมารดาได้รับความเสียหายด้วยก็ให้ได้รับเงินช่วยเหลือได้อีกตามประเภทความเสียหาย

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:39 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
6.ถาม การเชื่อมข้อมูลในระบบ e-GP กับ GFMIS มีวิธีการเชื่อมกันอย่างไร ตอบ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเริ่มจากการบันทึกข้อมูลสัญญาที่ระบบ e-GP ก่อน และจะได้เลขที่โครงการและเลขที่คุมสัญญาจากนั้นจึงมาบันทึกข้อมูล PO ในระบบ GFMIS เพื่อทาการจองเงินงบประมาณได้ และเมื่อผู้ขายส่งมอบงาน จะต้องมีบันทึกการตรวจรับงานที่ระบบ e-GP ก่อน และจึงมาบันทึกตรวจรับที่ระบบ GFMIS แล้วจึงดาเนินเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขาย (คู่สัญญา) ต่อไป

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:39 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
7.ถาม กรณีผู้จัดอบรมไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ ให้ผู้จัดประสานกับโรงแรมที่จัดอบรมให้โรงแรมออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักเป็นรายบุคคล โดยผู้จัดต้องมีหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้เข้ารับการอบรมว่าได้ประสานค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แต่ให้เบิกจากต้นสังกัด

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:39 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
8. ถาม กรณีผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในช่วงถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลามและไม่รับประทานอาหารที่ผู้จัดจัดให้จะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือไม่ ตอบ กรณีนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งให้ผู้จัดรู้ล่วงหน้าว่าอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลอด เพื่อผู้จัดจะได้งดจัดอาหารให้ และให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ตามปกติ แต่หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและผู้จัดได้จัดอาหารให้แล้วก็ต้องงดเบิกเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหารที่ผู้จัดจัดให้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:40 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
9.ถาม การตรวจสอบว่างบลงทุนของหน่วยงานมาหรือยังดูจากอะไร ตอบ ดูได้จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ -web online ดูจากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ - Terminal ดูจากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:41 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
10.เงินที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดถูกเรียกคืนและนำส่งคลังก่อน สิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหมายถึง เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:42 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 10
 

11.การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า
ตอบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:43 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 11
 

12.ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน
15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:43 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 12
 

13.ถาม เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ เบิกอะไรได้บ้าง
ตอบ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:46 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 13
 

14.ตามมาตรา 21 ของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ตอบ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:47 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 14
 

15.ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน หรือเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:48 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 15
 

16..เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดอยู่ในหมวดงบประมาณ
งบดำเนินงาน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:48 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 16
 

17.บุคคลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตามพรฎ.เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2523 หมายถึงใคร
ข้าราชการผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ลูกจ้างประจำลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งหนังสือสัญญาจ้างไม่ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:49 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
18. การตรวจสอบว่างบลงทุนของหน่วยงานมาหรือยังดูจากอะไร ดูได้จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ -web online ดูจากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ - Terminal ดูจากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 11:49 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
19. ถาม กรณีผู้จัดอบรมไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการอบรมจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ให้ผู้จัดประสานกับโรงแรมที่จัดอบรมให้โรงแรมออกใบเสร็จรับเวินเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่่องดื่ม ค่าที่พักเป็นรายบุคคล โดยผู้จัดต้องมีหนังสือแจ้งส่วนราชการผู้เขัารับการอบรมว่าได้ประสานค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ แต่ให้เบิกจากต้นสังกัด

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 12:02 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
20. ถาม กรณีผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในช่วงถือศีลลอดตามหลักศาสนาอิสลามและไม่รับประทานอาหารที่ผู้จัดจัดให้จะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือไม่

ตอบ กรณีนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งให้ผู้จัดรู้ล่วงหน้าว่าอยู่ในช่วงเทศบาลถือศีลอด เพื่อผู้จัดจะได้งดจัดอาหารให้ และเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ตามปกติ แต่หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและผู้จัดได้จัดอาหารให้แล้วก็ต้องงดเบิกเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหารที่ผู้จัดจัดให้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 12:10 | โดย arunee
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
21. เงินที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดถูกเรียกคืนและนำส่งคลังก่อน สิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหมายถึง เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 12:18 | โดย arunee
 

กลุ่มบล็อก
 
· การตรวจสอบภายใน
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบที่น่าสนใจจ
· ระเบียบอื่น ๆ
· การบริการที่ดี และเทคนิคทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,721 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101