\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home /สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
หลักในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และเอกสารประกอบการเบิจ่าย
1999 views / 0 ความคิดเห็น 20/มี.ค./55 15:10

หลักในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเอกสารประกอบฯ

 

ภาคของส่วนราชการผู้จัด

                ผู้มีสิทธิเบิก  ได้แก่ส่วนราชการผู้จัดหรือร่วมจัดการฝึกอบรม

เอกสารที่แนบประกอบการเบิกจ่าย

·       หลักสูตรหรือโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว  พร้อมด้วยลายมือชื่อ  ของบุคคลตามจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

·       ค่าสมนาคุณวิทยากร ใช้แบบหลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ  ซึ่งมีลายเซ็นของวิทยากร  หนังสือเชิญเป็นวิทยากร และหนังสือตอบรับของวิทยากร  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

·       ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินของผู้รับจ้างพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว และแนบหลักฐานการจ่ายเงินอื่น  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

·       ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารเย็น  ค่าพาหนะเหมาจ่าย ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินของผู้รับจ้างพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน)  รับรองสำเนาถูกต้อง  และแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

·       ค่าเช่าที่พัก  กรณีผู้จัดจัดที่พักหรือประสานให้ ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

·       ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการฝึกอบรม  เช่น ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด  ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต  เป็นต้น  ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือสำคัญรับเงินของผู้รับจ้าง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน)  รับรองสำเนาถูกต้อง  และแบบหลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ    เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

 

ภาคของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                ผู้มีสิทธิเบิก  ได้แก่บุคลากรของรัฐซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา

เอกสารที่แนบประกอบการเบิกจ่าย

·       หลักสูตรหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  และหนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

·       ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ใช้หลักฐานและเอกสารแนบเช่นเดียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

·       ค่าลงทะเบียน  ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้จัดการอบรมสัมมนา  แบบหลักฐานการจ่ายเงินอื่น     เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

 

 

 ที่มา: กองการเงิน และบัญชี กรมชลประทาน

 

Facebook

คะแนน: 0     1999 views / 0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
20/มี.ค./55 15:10กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101