\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home /สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
สรุปประเด็นในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1605 views / 0 ความคิดเห็น 20/มี.ค./55 15:00

การเบิกเงินตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 

ผู้มีสิทธิ  ได้แก่  ผู้เดินทางไปราชการที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ  รวมถึงผู้ที่มิได้เป็น

                          ข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ  ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจให้เดินทางไปราชการ

เอกสารในการยื่นขอเบิก

                ค่าเบี้ยเลี้ยง

1.    คำสั่งให้เดินทางไปราชการ หรือแบบขออนุญาตไปราชการ (แบบ ชป.318)

2.    แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

-                   กรณีเดินทางคนเดียว  ให้ใช้ส่วนที่ 1  ประกอบการเบิกจ่าย

-                   กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ  และจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกันให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ประกอบการเบิกจ่าย

ค่าเช่าที่พัก

1.    กรณีเหมาจ่าย  ไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ

2.    กรณีจ่ายจริง  ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชำระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว  โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ  วัน เดือน  ปี  และจำนวนเงินที่ได้รับเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

ค่าพาหนะ

1.    ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  เช่น ค่าเชื้อเพลิง  ค่าระวางบรรทุก  ค่าผ่านทางด่วน  เป็นต้น

2.    กรณีจ่ายเงินต่าง ๆ  ซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ เช่น พาหนะรับจ้างเหมา  ค่าโดยสารรถประจำทาง  ค่าโดยสารรถไฟ  ให้ใช้ แบบ บก.111 (ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)  เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

กรณีการเบิกค่าเครื่องบิน

                1.กรณีส่วนราชการมีหนังสือให้บริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายออกบัตรโดยสรให้ก่อน  เมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชำระหนี้จากบริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย  ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ของบริษัทเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน

                2. กรณีจ่ายเป็นเงินสดและขอเบิกเงินจากทางราชการภายหลัง  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องเบิน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน

                3. กรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินระบบ (E-ticket)  ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary  Receipt) เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน

                4. กรณีที่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย  หรือไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้

            4.1  ให้ประสานกับบริษัทสายการบิน หรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอ

                                สำเนาหรือ ภาพถ่าย พร้อมให้บริษัทรับรองสำเนาถูกต้อง และใช้เอกสาร

                                ดังกล่าวพร้อมทั้งคำรับรองจากผู้เดินทางไปราชการว่า ยังไม่เคยนำฉบับ

                                จริงมาเบิกเงินจากทางราชการ  แม้หากค้นพบในภายหลังก็จะไม่นำมาเบิก

                                เงินกับทางราชการอีก เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

4.2        กรณีที่ไม่สามารถขอสำเนา หรือภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสาร

เครื่องบิน  หรือใบรับเงิน (Itinerary  Receipt)  ให้ผู้เดินทางทำหนังสือรับรองการจ่ายเงิน  โดยชี้แจงสาเหตุที่ใบเสร็จรับเงิน  กากบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือใบรับเงินนั้นสูญหาย  และไม่อาจขอสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารนั้นได้  พร้อมทั้งทำคำรับรองว่ายังไม่เคยนำฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ แม้หากค้นพบภายหลังก็จะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  ก็ให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้

4.3        กรณีใช้สิทธิเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท สกายเอเซีย จำกัด (สาย

การบินนกแอร์)  ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน

                กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ

-                   บันทึกการขออนุมัติให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

-                   คำสั่งเดินทางไปราชการ  แบบขออนุญาตไปราชการ

-                   แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ  8708)

กรณีเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร

-                   บันทึกการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

-                   คำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหม่

-                   แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

   ที่มา: กองการเงิน และบัญชี กรมชลประทาน                            

 

Facebook

คะแนน: 0     1605 views / 0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
20/มี.ค./55 15:00กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101