\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home /การเงินและบัญชี
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
2768 views / 0 ความคิดเห็น 13/มิ.ย./54 12:09

เงินทดรองราชการเป็นเงินที่ทางราชการจัดไว้เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานของทางราชการไว้ทดรองจ่ายในกรณีที่จำเป็น และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งยังมีหลายหน่วยงานที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการเงินทดรองให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดได้ จึงขอเสนอแนะว่าเงินทดรองสามรถใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ดังนี้
 
 เงินทดรองราชการมีไว้สำหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
 1. งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำแต่จำเป็นต้อง      จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
 2. งบดำเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
 3. งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 4. งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ 5.1 หรือ 5.2
 
การยืมเงินทดรองราชการ ก็สามารถยืมเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.255 กำหนด วันนี้ขอยกตัวอย่างการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สักสองตัวอย่างดังนี้ค่ะ
 
1.การยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ โดยมีเอกสารประกอบกรณียืมเงินดังนี้
  1.) สัญญายืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ
  2.) ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ฉบับ
  3.) หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ หรือสำเนาโครงการฯ พร้อมตารางการประชุม หรืออบรม จำนวน 1 ชุด
  4.) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
 
2.การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดอบรม โดยมีเอกสารประกอบกรณียืมเงิน
ดังนี้  
  1.) สัญญายืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ
  2.) ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ฉบับ
  3.) โครงการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด
  4.) หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด
  5.) ตารางการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด
  6.) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
 
ที่มาของข้อมูล.. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
Facebook

คะแนน: 0     2768 views / 0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
13/มิ.ย./54 12:09กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101