\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศรีจันทร์ pimwadee
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (11)
· กันยายน 2554 (12)
· ตุลาคม 2554 (19)
· มีนาคม 2555 (23)
· เมษายน 2555 (20)
· กันยายน 2555 (32)
· เมษายน 2556 (23)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (31)
· กันยายน 2557 (30)
 

Home
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
916 views/0 ความคิดเห็น 15/ก.ย./57 14:26

คำถาม  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรณรงค์ หากจะต้องจัดทําเสื้อสําหรับการรณรงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร

 

คําตอบ  หากจัดงานรณรงค์ และจำเป็นต้องจัดทำเสื้อ ซึ่งในการจัดทำเสื้อต้องคำนึงความจำเป็นและเหมาะสม โดยเบิกเป็นค่าวัสดุ จัดอยู่ในวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ซึ่งสื่อดังกล่าวจะต้องมีข้อความที่สื่อถึงการรณรงค์โครงการซึ่งเป็นโครงการสำคัญๆ ตามภารกิจของกรมฯ แต่ถ้าเป็นเพียงเสื้ออย่างเดียวไม่มีข้อความที่เป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับงาน/โครงการที่สำคัญๆ ของกรมฯ เสื้อดังกล่าวก็จะถือเป็นวัสดุแต่งกายที่ต้องขอตกลงกับ กระทรวงการคลังก่อนการเบิกจ่าย

 

Facebook

   916 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
15/ก.ย./57 14:26


การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
808 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 21:26

 

คำถาม  หน่วยงานสามารถจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้กับ
บุคคลภายนอกซึ่งจำนวนเงิน 8,500 บาท เป็นเงินสดได้หรือไม่

คำตอบ ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ได้ เพราะตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 4 ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ข้อ 47 การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้น จ่ายจากเงินทดรองราชการหรือจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

Facebook

   808 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 21:26


การเบิกค่าเช่าห้องประชุม
900 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 20:41

 

คำถาม  ค่าเช่าห้องประชุมในการจัดอบรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ  การเช่าห้องประชุมต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้รับการยกเว้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เรื่อง การยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

Facebook

   900 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 20:41


การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่เกินเป้าหมาย
754 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 20:38

 

คำถาม  ในกรณีการจัดอบรมแล้วมีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เข้ารับการอบรมส่วนที่มาเกินได้หรือไม่ หากในโครงการระบุว่าสามารถถัวจ่ายกันได้ และไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับโครงการดังกล่าว

คำตอบ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เข้ารับการอบรมส่วนที่มาเกินได้ หากอยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ โดยต้องขออนุมัติเพิ่มเติมจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549และที่แก้ไขเพิ่ม

Facebook

   754 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 20:38


การเบิกค่าอาหารสำหรับผู้มาดูงาน
654 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 19:54

คำถาม  กรณีคณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลประจำจังหวัด มีหนังสือขอเข้าดูการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของศูนย์ฯ ทางศูนย์จะสามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ดูงานได้หรือไม่

คำตอบ เบิกได้เฉพาะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส่วนค่าอาหารกรมบัญชีกลางไม่ได้กำหนดไว้หากจะเบิกต้องหารือกระทรวงการคลัง โดยเป็นไปตามข้อ 12(6) ที่กำหนดว่า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชมส่วนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ การแถลงข่าวของส่วนราชการ การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค

Facebook

   654 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 19:54


ค่าคืนบัตรโดยสารเคื่องบิน
826 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 19:32

คำถาม กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และได้ซื้อตั๋วเครื่องบินนกแอร์แบบเปลี่ยนการเดินทางไม่ได้(Fix Flight) แต่เมื่อถึงวันเดินทาง ผู้เดินทางเกิดป่วยกระทันหัน ไม่สามารถเดินทางได้  และในวันต่อไปเมื่ออาการป่วยทุเลาลง จึงได้เดินทางไปราชการและซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ ดังนั้นจะสามารถนำตั๋วเครื่องบินมาใบแรกมาเบิกจากทางราชการได้หรือไม่

คำตอบ ไม่สามารถนำตั๋วใบดังกล่าวมาเบิกจากทางราชการได้ เนื่องจากถือว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นเหตุส่วนตัว เหตุไม่ได้เกิดจากทางราชการทำให้เกิด โดยเป็นไปตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553   ที่กำหรดว่า ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ
หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ
กรณีส่วนราชการสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ

Facebook

   826 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 19:32


การเบิกค่าอาหารในการประชุมทางไกล ( Video Conference)
955 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 19:03

 

คำถาม การประชุมทางไกล ( Video Conference) สามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน กรณีการประชุมเลยเวลาอาหารกลางวัน ได้หรือไม่ 

คำตอบ สามารถเบิกได้ โดยให้มีหลักฐานแนบประกอบการเบิกจ่ายตามการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ คือหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม หนังสือรับรองการประชุมจากผู้จัดการประชุม ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ที่กำหนดว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

Facebook

   955 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 19:03


การเบิกค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
716 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 18:32

 

คำถาม กรณีที่ข้าราชการต้องจ่ายค่าลงทะเบียนในการอบรม แล้วจำเป็นต้องโอนค่าลงทะเบียนให้กับผู้จัดการอบรม  โดยมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วย  ข้าราชการผู้นี้จะสามารถนำค่าธรรมเนียมในการโอนเงินมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้หรือไม่

คำตอบ  ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการได้ เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว จะเบิกค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินได้นั้น ก็เพื่อความสะดวกของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ข้อ ๑๘  กำหนด

Facebook

   716 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 18:32


การเบิกค่ากระเช้าดอกไม้ที่มอบให้กับหน่วยงานที่จัดงานครบรอบก่อตั้ง
741 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 17:45

 

 

คำถาม กรณีหน่วยงานในจังหวัดซึ่งเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน จัดงานครบรอบ      การก่อตั้งหน่วยงาน ศูนย์ฯ ซื้อกระเช้าดอกไม้ไปแสดงความยินดี จะสามารถนำค่าใช้จ่ายนั้นมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้หรือไม่

 

คำตอบ ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๑๓ กำหนดไว้ว่า มิให้เบิกจ่ายค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ

Facebook

   741 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 17:45


การเบิกค่าของขวัญ หรือของที่ระลึก สำาหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ
986 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 16:54

 

 

คำถาม  ค่าของขวัญ หรือของที่ระลึก สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุ จะมอบเป็น เช็คของขวัญ หรือสลากออมสินได้หรือไม่
ถ้าได้จะได้ในวงเงินเท่าไร และจะมอบให้กับผู้เกษียณอายุก่อนกำหนดได้หรือไม่

คำตอบ  มอบให้ได้โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และให้เมื่อมอบในนามของกรมฯแล้ว  หน่วยงานของผู้เกษียณจะเบิกเงินจ่ายเงินค่าของขัวญหรือของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอีกไม่ได้ ส่วนผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด สามารถเบิกจ่ายได้เหมือนกับผู้เกษียณ ตามหนังสือตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0406.4/21788  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554)

Facebook

   986 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 16:54


การเบิกค่าที่พักของแขกผู้มีเกียรติ
627 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 16:19

คำถาม  ในการฝึกอบรม กรณีเชิญแขกผู้มีเกียรคิมาหลายคน  ควรจะจัดที่พักให้กับแขกผู้มีเกียรติอย่างไร สามารถให้แขกพักห้องพักคนเดียวได้หรือไม่

 

คำตอบ การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตามหรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง (ตาม ข้อ 16  ของระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ ปี 2555)

Facebook

   627 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 16:19


การเบิกค่าวิทยากรชั่วโมงอภิปราย
905 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 16:11

คำถาม ช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับชั่วโมงอภิปรายด้วย เนื่องจากมีประเด็นสงสัยและมีข้อสังเกตว่าผู้รับผิดชอบโครงการบางโครงการ ได้ทำกำหนดการอบรม โดยในชั่วโมงการอภิปรายมีวิทยากรเพียงสองคน ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าจะเลี่ยงการจ่ายค่าวิทยากรในลักษณะการบรรยายซึ่งเบิกค่าวิทยากรได้เพียงชั่วโมงละหนึ่งคนเท่านั้น

คำตอบ ในการอภิปรายวิทยากรควรมีตั้งแต่ 3 – 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการด้านใดด้านหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น อาจเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันหรือเสนอแนวทางออกของปัญหา โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความรู้ ความคิด และ  ให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปราย

 

 

 

Facebook

   905 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 16:11


การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของประธานในพิธีเปิด
680 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 14:40

 

คำถาม ในการจัดอบรมกรณีเชิญประธานมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้ว และประธานจะอยู่ร่วมโครงการต่อฝึกอบรมต่อ จะเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ สามารถเบิกได้ โดยให้ถือว่าในช่วงที่อยู่ร่วมโครงการต่อ  ถือว่าเป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งผู้จัดต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการด้วย จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการได้

Facebook

   680 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 14:40


หลักฐานการจ่ายเงินค่าวิทยากร
736 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 14:29

คำถาม การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และจ่ายค่าพาหนะของวิทยากร กรณีไม่ได้จัดรถในการรับส่งวิทยากร ใช้อะไรเป็นหลักฐานการจ่าย

คำตอบ ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1) ท้ายระเบียบฝึกอบรมฯ ปี 2555 กำหนด และหากผู้จัดจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับให้วิทยากรแทนการจัดรถรับส่ง ก็ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรเช่นกัน โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

Facebook

   736 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 14:29


การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในกรณีเดินทางก่อนหรือหลังการปฎิบัติราชการ
718 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 14:19

 

คำถาม  กรณีเดินทางไปราชการแล้วมีความจำเป็นส่วนตัวที่จะต้องเดินทางไปก่อนการปฎิบัติงาน และหากลาพักผ่อนต่อหลังจากปฎิบัติงานเสร็จสิ้นจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างไร

 

คำตอบ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ

Facebook

   718 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 14:19


การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมต่างประเทศ
747 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 13:46

คำถาม กรณีการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากน้อยกว่าที่ระเบียบกำหนด จะเบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) ค่าตั๋วเครื่องบินได้รับความช่วยเหลือไป-กลับ ให้งดเบิกแม้จะได้รับต่ำกว่าสิทธิ ถ้าได้รับความช่วยเหลือเที่ยวเดียว ให้เบิกได้อีก 1 เที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ

 

2) ค่าที่พัก กรณีจัดให้ให้งดเบิก กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ำกว่าสิทธิให้เบิกสบทบได้ตามที่จ่ายจริงและเมื่อรวมกับที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วต้องไม่เกินสิทธิ

 3) ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ำกว่าสิทธิให้เบิกสมทบได้เฉพาะส่วนที่ขาด กรณีจัดอาหารให้ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงตามมื้อที่ไม่ได้จัดให้

Facebook

   747 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 13:46


การทำประกันชีวิตของผู้เดินทางไปราชการ
740 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 13:34

 

คำถาม  กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปอบรม/ประชุมในต่างประเทศ โดยสำนักงบประมาณอนุมัติรายการงบประมาณแล้ว (งบรายจ่ายอื่น) ในการเดินทางครั้งนี้มีการทำประกันชีวิตสำหรับช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว ค่าเบี้ยประกันชีวิตสามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางได้หรือไม่

คำตอบ เบิกไม่ได้ เนื่องจากการทำประกันชีวิตของผู้เดินทางถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเดินทาง เพราะถ้าไม่ทำประกันชีวิตก็สามารถเดินทางได้อยู่แล้ว

Facebook

   740 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 13:34


การจองที่พักผ่าน Agency
687 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 13:32

 

คำถาม  กรณีเหน่วยงานผู้จัดอบรมไม่ได้ประสานโรงแรมที่พักให้  จึงได้จองโรงแรมที่พักผ่าน Agency จะเบิกได้หรือไม่ และใช้อะไรเป็นหลักฐานการเบิก

คำตอบ  การจองที่พักผ่าน Agency ถ้าเป็นโรงแรม ให้ใช้ใบเสร็จของโรงแรมที่พัก และFolioเป็นหลักฐานการเบิก แต่ถ้าเป็นรีสอร์ท หรือที่พักอื่น ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของสถานที่นั้นๆ ที่มีรายละเอียดแสดงจำนวนเงิน วันที่เข้าพัก วันที่ออก ลายเซ็นผู้รับเงิน ส่วนใบเสร็จรับเงินที่ Agency เรียกเก็บไม่สามารถนามาเป็นหลักฐานการเบิกได้ เพราะไม่ได้เป็นผู้ให้บริการค่าเช่าที่พัก ดังนั้นก่อนการจองที่พักผ่าน Agency ควรสอบถามถึงประเด็นเรื่องใบเสร็จรับเงินด้วยว่าใบเสร็จที่จะได้รับเป็นของใคร และเพื่อป้องกันความเสี่ยง ควรติดต่อจองที่พักกับผู้ให้บริการค่าเช่าที่พักโดยตรงดีกว่า

Facebook

   687 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 13:32


การพักนอกสถานที่จัดอบรมกรณีผู้จัดประสานให้
658 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 13:28

คำถาม  ในการฝึกอบรม หากผู้จัดประสานโรงแรมที่พักให้ แต่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้พักโรงแรมตามที่ผู้จัดประสานไว้ให้  โดย  ไปพักที่โรงแรมอื่น สามารถเบิกค่าที่พักที่ไปพักได้หรือไม่

คำตอบ  ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากผู้จัดได้การันตีจำนวนห้องไว้กับทางโรงแรมไว้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องพักในโรงแรมที่ผู้จัดประสานไว้ให้เท่านั้น   ยกเว้นในกรณีที่โรงแรมที่ผู้จัดประสานไว้นั้นเต็ม ผู้จัดต้องรับรองไว้ในใบเสร็จรับเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่ผู้เข้ารับการอบรมไปพัก ว่าโรงแรมที่ผู้จัดประสานไว้นั้นเต็ม จึงจะเบิกจ่ายได้

Facebook

   658 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 13:28


การเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย
1160 views/0 ความคิดเห็น 07/ก.ย./57 13:26

คำถาม กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปเข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลานาน 2 เดือน โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด  ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว จะไปพักบ้านญาติในวันศุกร์- อาทิตย์ และจะพักในโรงแรมที่อบรมที่เป็นสถานที่จัดอบรมในวันจันทร์ - พฤหัสบดี  การเบิกค่าที่พักจะเบิกลักษณะเหมาจ่ายในช่วงที่ไปพักบ้านญาติได้หรือไม่ 

คำตอบ การเดินทางไปอบรมไม่สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้ ต้องเบิกค่าที่พักแบบจ่ายจริงเท่านั้นดังนั้นในกรณีพักบ้านญาติ หากไม่ใช่สถานที่ที่ประกอบกิจการให้เช่าพัก และไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินออกให้ก็ไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้ ให้งดเบิกค่าที่พักในช่วงดังกล่าวไป ดังนั้น หากการอบรมมีระยะเวลานาน และเป็นลักษณะต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการอบรมควรพักในสถานที่ที่เป็นค่าที่พักในลักษณะรายเดือน เช่นอาพาตร์เม้นท์ หรือหอพัก เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และให้นำใบเสร็จรับเงินที่สถานที่พักนั้นออกให้มาเบิกในลักษณะจ่ายจริงได้

Facebook

   1160 views/0 ความคิดเห็น โดย pimwadee
07/ก.ย./57 13:26


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· การตรวจสอบไอที่
· เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ต่างๆ
· ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง
· คุณถาม-เราตอบ
· ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· ถาม - ตอบ ปี 55
· เรื่องน่ารู้ในงานตรวจสอบภายในปี 55
· สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบฯ เบิกจ่าย (ปี 55)
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101