ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· เมษายน 2554 (31)
· พฤษภาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2556 (1)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
 


 

Links
 
·เว็บ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
Home
ตลาดนัดจัดการความรู้ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ปี 2556
1425 views/0 ความคิดเห็น 29/มี.ค./56 11:15

ปี 2556

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดจัดการความรู

ใน วันที่ 6-8 มีนาคม 2556 ณ สวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

รูปกิจกรรม


 


บรรยากาศภายในห้อง


R2R แถลง


CKO แถลง


รับรางวัลจากกรมอนามัย


บรรยากาศการให้คะแนน


คณะกรรมการทีมงาน  KM


ยามเย็นกิจกรรมฐานสร้างพลัง


งานเลี้ยงกลางคืน


รูปหมู่รวมกัน

Facebook

   1425 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
29/มี.ค./56 11:15


มาตรฐานการประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน
1913 views/0 ความคิดเห็น 11/พ.ค./54 13:23

การจัดการความรู้ : มาตรฐานการประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน
งานตามยุทธศาสตร์ : การดำเนินงานไอโอดีนในพื้นที่ เป้าหมาย : ดำเนินงานในหมู่บ้านทุกแห่ง เข้าร่วมในโครงการ เป็นหมู่บ้านไอโอดีน ครบ ร้อยละ100
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ไอโอดีนมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์ของร่างกาย และสมองทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างปกติ โดยเฉพาะทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาดหรือระดับสติปัญญา(ไอคิว) ของเด็กได้ถึง 10 -15 จุด ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียนและกระทบต่อการเจริญเติบโตถ้าขาดไอโอดีนรุนแรงจะเป็นโรคเอ๋อ จากการสำรวจไอคิวของคนไทย โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. 2551 -2552 พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด (ไอคิวเฉลี่ยปกติ 90-110 จุด) อีกทั้งผลการสำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพบพัฒนาการสมวัยลดลงโดยปี 2542 มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 72 ปี 2547 ร้อยละ 71 และปี 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 67 กรมอนามัยได้สำรวจสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2552 พบสัดส่วนระดับไอโอดีนปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่ต่ำกว่า 150 ไมโครกรัม ต่อลิตรคิดเป็นร้อยละ 61.2,58.5 และ59.0 ตามลำดับ รวมทั้งค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่าปกติเป็น 117.8 ไมโครกรัมต่อลิตร (พ.ศ.2552) และระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ในทารกแรกเกิดมีมากกว่า 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร เป็นร้อยละ 15.2 (พ.ศ.2551) ซึ่งแสดงว่าประเทศไทยยังมีภาวะขาดสารไอโอดีน ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและผู้รับผิดชอบงานวิชาการโภชนาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญา และคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยไอโอดีนที่เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 8 อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่รากฐาน กระบวนการ ภาคี และส่งผลต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรจุเป้าหมายที่นำทางการพัฒนาแห่ง สหัสวรรษ ในปี 2558 (Millennium Development Goal Plus : MDG+) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ต่อไป
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. พะเยาว์ กรีกำ 2. คุณวันเพ็ญ สส.จ กำแพงเพฃร 3. คุณศุภมาส สส.จ.พิจิตร 4. คุณดวงรัตน์ สส.จ..อุทัยธานี 5. คุณสุมาลี สส.จ.นครสวรรค์
Facebook

   1913 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/พ.ค./54 13:23


แนวทางการดำเนินงานองค์กร/ชุมชนไร้พุงต้นแบบ
1524 views/0 ความคิดเห็น 11/พ.ค./54 13:22

การจัดการความรู้ : แนวทางการดำเนินงานองค์กร/ชุมชนไร้พุงต้นแบบ
งานตามยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
 เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามหลักการ 3 อ. และมีรอบเอวตามเกณฑ์ เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : แนวทางการดำเนินงานองค์กร/ชุมชนไร้พุงต้นแบบ เนื่องจากการดำเนินงานองค์กร/ชุมชนไร้พุง ที่ผ่านมาส่วนใหญ่กิจกรรมการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย แต่พบว่ากิจกรรมบางอย่างยังขาดความชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรม 3 อ. และการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุง อีกทั้งองค์กร/ชุมชนบางแห่งขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม ทำให้องค์กร/ชุมชนไร้พุงขาดโอกาสพัฒนาเป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบได้ การจัดทำแนวทางการดำเนินงานองค์กร/ชุมชนไร้พุงต้นแบบ จะทำให้องค์กร/ชุมชนต่างๆมีแนวทางปฏิบัติเป็นองค์กร/ชุมชนไร้พุงต้นแบบหรือบางแห่งอาจจะสามารถพัฒนาตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้พุงได้
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. น.ส.พจนีย์ บัณฑิตวงศ์ 2. นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์ 3. นายมานพ ศรีชมพู และบุคลากรในพื้นที่
Facebook

   1524 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/พ.ค./54 13:22


บทบาทและกระบวนการทำงาน ของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในระดับตำบล
1512 views/0 ความคิดเห็น 11/พ.ค./54 13:20

การจัดการความรู้ : บทบาทและกระบวนการทำงาน ของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในระดับตำบล (เช่น เทศบาล/อบต./ ภาครัฐ อื่นๆ เช่น ครู, อสม., สมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว, สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ) งานตามยุทธศาสตร์ : พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป้าหมาย : ชุมชน / ตำบลต้นแบบ สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริม และ พัฒนาการดำเนินงาน ด้านอนามัยแม่และเด็ก เพื่อลดการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม , ป้องกันการเกิดทารกคลอดก่อนกำหนด และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว นาน 6 เดือน เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การพัฒนาตำบลเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อลดการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ป้องกันการเกิดทารกคลอดก่อนกำหนด และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว นาน 6 เดือน เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับ เทศบาล/อบต./ รพ.สต. ภาครัฐ อื่นๆ เช่น ครู, อสม., สมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว, สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยขับเคลื่อน ให้ตำบลมีนโยบายหรือมาตรการทางสังคม ในการเตรียมพร้อมของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในการมีบุตร ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และส่งเสริมแม่ที่ตั้งครรภ์ ให้สามารถดูแลทารกให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงคลอด และรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง ความเข้าใจ เพื่อให้แม่ และผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน และให้อาหารตามวัยแก่เด็ก โดยไม่ขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน รวมถึงการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ ให้มีพัฒนาการสมวัย และต้องทำความเข้าใจกับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ให้เข้าใจในเรื่องการดูแลตัวเอง ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ คือระยะเตรียมมีบุตร โดยรับการปรึกษาการมีบุตร ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจเลือด Thal/HIV กินวิตามินธาตุเหล็ก โฟลิก ไอโอดีน และเมื่อตั้งครรภ์ จะต้องเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและตรวจครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ เช่น การฝากท้องครบตามเกณฑ์/ตามหมอนัด การไปฝากท้องพร้อมกันทั้งพ่อและแม่ และเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน การให้ลูกกินอาหารตามวัยโดยไม่ขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน รวมถึงการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในชุมชน ให้ได้เต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐานสมวัย ดังนั้นการเรียนรู้ ถึงบทบาทและกระบวนการทำงาน ของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในระดับตำบล เช่น เทศบาล/อบต./ ภาครัฐ อื่นๆ เช่น ครู, อสม., สมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว, สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยให้แม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1.ดุษณี แพสุวรรณ 2.รำไพ เกียรติอดิศร 3.วันเพ็ญ ประเสริฐศรี 4. นัยนา สำเภาเงิน 5.นักวิชาการ ผู้รับ-ผิดชอบงานแม่และเด็กและผู้สูงอายุ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ และ โรง-พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Facebook

   1512 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/พ.ค./54 13:20


แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น
1522 views/0 ความคิดเห็น 11/พ.ค./54 13:13

การจัดการความรู้ : แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น
งานตามยุทธศาสตร์ : ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น
เป้าหมาย : เพื่อให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : รัฐบาลได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553-2557 เน้นการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารการจัดการงานอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศแบบบูรณาการ เป็นยุทธศาสตร์ที่คาดหวังการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในทุกระดับเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในระดับจังหวัด การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน หรือพื้นที่เอง ทำให้ได้ปัญหาที่แท้จริงและหาแนวทางการดำเนินงานได้ตรงความต้องการ มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนร่วมกัน ตลอดจนสามารถบูรณาการงานร่วมกันได้
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม :ผู้รับผิดชอบงานอนามัยการเจริญพันธุ์และงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Facebook

   1522 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/พ.ค./54 13:13


แนวทางการจัดทำระบบการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่ของศูนย์อนามัยที่ 8
1419 views/0 ความคิดเห็น 11/พ.ค./54 13:12

การจัดการความรู้ : แนวทางการจัดทำระบบการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่ของศูนย์อนามัยที่ 8
งานตามยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์คุณภาพแนวใหม่ของศูนย์อนามัยที่ 8
เป้าหมาย : งานฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 มีระบบการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่ เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : รูปแบบการฝากครรภ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการประเมินอย่างจริงจังว่ามีประสิทธิผลดีมากน้อยเพียงใด ในขณะที่ความต้องการที่จะปรับปรุงงานอนามัยแม่และเด็กก็ยังคงมีอยู่แต่ยังขาดหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้ได้แน่ชัดว่ากิจกรรมใดมีประโยชน์ต่อมารดาและทารกจริง ๆ เพื่อหาคำตอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น งานฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงได้มีการบูรณาการโดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพมาร่วมในการดำเนินการจัดทำแนวทางฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ซึ่งจะส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ดี มีประสิทธิภาพต่อไป
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นางสาวจริยา บุญอนันต์ 2. นางฐิรัชชญา แพรเงิน 3. นางวรรณา แสงอุไร 4. นางณฐวรรณ ฤทธิ์เทพ 5. นางสมศรี จันทร์เดช 6.นพ.ชัยนันต์ เถียรสุทธิกุล 7. นางกาญจนา คงสุขสกุลชัย 8. นางสาวธัญญพร พวงทอง
Facebook

   1419 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/พ.ค./54 13:12


แนวปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
1443 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:53

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

งานตามภารกิจ : การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Open office /การวิเคราะห์ข้อมูล

เป้าหมาย :

1.บุคลากรระดับปฏิบัติการ/ลูกจ้างสามารถเตรียมข้อมูล ( clean ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ได้ )

2. บุคลากรในหน่วยงาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ภายในหน่วยงานได้

3. บุคลากรในหน่วยงาน สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรได้

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานวิชาการ ผลิตงานวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาวิจัย เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ในหลักสถิติขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นางกรวิกา ภู่พงศ์พันธ์กุล 2. นางอนงค์ รุ่งรัตน์ 3. นางธัญยาธร แสนทนันชัย 4. นาง วิยะดา พลสา 5. นาง เสาวนีย์ บุญศรี 6.นางวนิดา ดีพร้อม
Facebook

   1443 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:53


แนวทางการบันทึกข้อมูลและการ Clean ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
1747 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:52

การจัดการความรู้ : แนวทางการบันทึกข้อมูลและการ Clean ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์

งานตามยุทธศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูล

เป้าหมาย :

1.บุคลากรระดับปฏิบัติการ/ลูกจ้างสามารถเตรียมข้อมูล ( clean ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ได้ )

2. บุคลากรในหน่วยงาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ภายในหน่วยงานได้

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานวิชาการ ผลิตงานวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาวิจัย เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ในการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1.นางอนงค์ รุ่งรัตน์ 2. นางธัญยาธร แสนทนันชัย 3. นางวิยะดา พลสา 4. นางเสาวนีย์ บุญศรี 5. นางวนิดา ดีพร้อม 6.นางสาว สมศรี หาญกลิ้ง 7.นางสาวโกลัญญา นิ่มพันธ์ 8.นายธนวัชร์  อังรัตสกุล 9. นางสุนีย์ โพธิ์สุวรรณ์

Facebook

   1747 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:52


แนวปฏิบัติการให้บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์
1569 views/2 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:51

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการให้บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์

งานตามภารกิจ : การส่งเสริมสุขภาพในช่องปากหญิงตั้งครรภ์

เป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและรักษาทางทันตกรรม

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การให้บริการทางทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์จะมารับบริการทันตกรรมในวันเดียวกับที่มาฝากครรภ์ด้วย ทำให้การให้บริการทางทันตกรรมมีข้อจำกัด อีกทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการรักษาทางทันตกรรรมในหญิงตั้งครรภ์อยู่ในระยะการตั้งครรภ์ 4 – 6 เดือน ซึ่งทำให้เงื่อนไขและข้อจำกัดในเรื่องเวลาเป็นปัญหาหลักต่อการรักษาทางทันตกรรม โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคในช่องปากจำนวนมากต้องใช้ระยะเวลาการรักษาที่นานกว่า การวางแผนและจัดทำแนวปฏิบัติในการบริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์จะทำให้ผลการให้บริการครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. ทพ..รุจิดา ธีระรังสิกุล 2.ทพ..ปวีณา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 3. นางสาวสิริวรรณ พันรอด 4. นางสุภารัตน์ พันธุ์อร่าม

Facebook

   1569 views/2 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:51


การจัดกิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ
1536 views/1 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:51

การจัดการความรู้ : การจัดกิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ

งานตามยุทธศาสตร์ : งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 4 คู่สบ

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จากการสำรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่สูญเสียฟันในช่องปาก และไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาหารและไม่มีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการรับบริการการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเนื่องจากปัญหาการเดินทาง การที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุจะทำให้ผู้สูงอายได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างสมาชิกชมรม รวมทั้งยังมีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านซึ่งไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ด้วย

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. ทพญ.จันจิรา วันแต่ง 2. ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล 3. นางสาวชิดชไม กวางแก้ว 4. นายก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์

Facebook

   1536 views/1 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:51


รูปแบบการให้บริการทันตกรรม
1337 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:51

การจัดการความรู้ : รูปแบบการให้บริการทันตกรรม

งานตามภารกิจ : ให้บริการเพื่อการส่งเสริมทันตสุขภาพ

เป้าหมาย : ผู้รับบริการมีสุขภาพในช่องปากที่ดี และมีความพึงพอใจ

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จากผลการสำรวจอัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการทันตกรรมในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สบสนและไม่เข้าใจ เนื่องจากการบริการทันตกรรมในแต่ละรายจะมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกัน บางคนเป็นคนไข้นัดจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่า ในคนไข้ทั่วไปอาจต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนที่มากกว่า แต่เนื่องจากไม่มีแนวทางการชัดเจน และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบจึงทำให้ผู้รับบริการไม่เข้าใจ และมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา คลินิกทันตกรรมมีการบริการทันตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องให้ให้บริการใส่ฟัน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานและหลายครั้ง ทำให้มีผลกระทบต่อการให้บริการในผู้รับบริการท่านอื่น ๆ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. ทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ 2. ทพ..รุจิดา ธีระรังสิกุล 3. ทพ..จันจิรา วันแต่ง 4. ทพ..ปวีณา ฉัตรกุล ณ อยุธยา5. ทพ..วรรณิสา จิโรจนนุกุล

Facebook

   1337 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:51


แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการรอคอยและการตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
1425 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:50

การจัดการความรู้ : แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการรอคอยและการตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

งานตามภารกิจ : การดำเนินการพัฒนาการให้บริการผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย : - มีแนวทางการกำหนดระยะเวลาการรอคอยผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มาตรฐาน

- มีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผล

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จากการดำเนินงานการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติที่ผ่านมา ขาดการกำหนดระยะเวลาการรอคอยที่ครอบคลุมทุกรายการทดสอบ และบางรายการตรวจวิเคราะห์มีการกำหนดระยะเวลาการรอคอยที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อมีการสำรวจสาเหตุจากผู้ปฏิบัติพบว่าประเด็นที่ทำให้การกำหนดระยะเวลาการรอคอยไม่เหมือนกัน เนื่องจาก เกณฑ์การกำหนดไม่ได้ใช้รูปแบบและวิธีการเก็บระยะเวลาการรอคอยต่างกัน และไม่มีการตกลงถึงหลักเกณฑ์การกำหนดที่เหมือนกัน และไม่มีการทบทวนระยะเวลาการรอคอยเป็นระยะ ทำให้ไม่มีระยะเวลาการรอคอยที่เป็นมาตรฐานสำหรับการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาการกำหนดแนวทางการกำหนดระยะเวลาการรอคอย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. ..วิลาวรรณ ศรีหยวก 2. ..ปุณชนิกา บุญเลิศ 3. ..กาญจนา คงสุขสกุลชัย 4. ..ฐิรัศท์ชา รอดตัว 5. นายณัฐพงษ์ โอชารส 6. ..ศรีกนก กุลสวัสดิ์ 7. นางกัลยรัตน์ ภู่สวัสดิ์ 8. นิรุติ ศิริรัตน์มานะวงศ์ 9. นางณัฐนันทพร ดาเหล็ก

Facebook

   1425 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:50


แนวปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์
1358 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:50

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์

งานตามภารกิจ : การตรวจสอบคุณภาพน้ำยาล้างฟิล์มก่อนการถ่ายภาพเอกซเรย์

เป้าหมาย : ฟิล์มเอกซเรย์ที่ผ่านกระบวนการล้างฟิล์มมีคุณภาพ

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การให้บริการเอกซเรย์ในงานรังสีวินิจฉัยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ให้บริการเอกซเรย์ตรวจสุขภาพหน่วยงานภายนอกและภายใน ดังนั้นภาพที่ผ่านกระบวนการล้างฟิล์มจะต้องมีคุณภาพเพื่อให้แพทย์สามารถอ่านและวินิจฉัยได้ถูกต้องการวางแนวปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเอกซเรย์มากขึ้น

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นายฤชา นิมิตรพรชัย 2.นายอรุณ สีงาม 3. นายพรธันย์ ชัชวาลธีราพงศ์

Facebook

   1358 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:50


แนวปฏิบัติการเตรียม PN ของกลุ่มงานเภสัชกรรม และโปรแกรมคำนวณ PN
1933 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:50

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการเตรียม PN ของกลุ่มงานเภสัชกรรม และโปรแกรมคำนวณ PN

งานตามภารกิจ : การจัดตั้งระบบเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (Parenteral Nutrition: PN)

สำหรับทารกแรกคลอด ของกลุ่มงานเภสัชกรรม

เป้าหมาย : เตรียมยาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการควบคุมคุณภาพการเตรียมและเภสัชภัณฑ์ เพื่อให้ทารกแรกคลอดได้รับยาที่เหมาะสม ปลอดภัย และครบถ้วนตามแผนการรักษา

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารโดยเฉพาะในทารกแรกคลอด หากไม่ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจะมีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต ซึ่งการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดจำเป็นต้องคำนึงถึงความปราศจากเชื้อเป็นสำคัญ จึงควรมีห้องเตรียมแยกเฉพาะ เตรียมภายใต้ Laminar Air Flow Hood และใช้เทคนิคการเตรียมยาปราศจากเชื้อโดยเภสัชกรที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านวิชาชีพทางเภสัชกรรม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาสำหรับยาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High alert drugs) ประกันคุณภาพในด้านความปราศจากเชื้อ ความเข้ากันได้ และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้การคํานวณสูตรอาหารทางหลอดเลือดดำในทารกแรกคลอดนั้นทำไดยาก แพทยตองคํานวณปริมาณของสารอาหารทุกชนิดตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย จึงเสี่ยงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา (Prescribing errors) เช่น การคํานวณผิดพลาด การตกตะกอน และแตเดิมการสั่งเตรียม PN ยังใชเขียนสั่งในใบ order จึงอาจทําใหมีความผิดพลาดจากการอานไมชัดเจน หรือการคัดลอกคำสั่งได้ ดังนั้น ก่อนที่หนวยเตรียมยาจะทำการจัดตั้งระบบเตรียม PN จึงไดคิดใชโปรแกรมคำนวณ PN ชวยในการคำนวณและตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งการรักษา ซึ่งนอกจากจะทำใหเภสัชกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสารอาหารแตละชนิดไดอยางรวดเร็ว และสามารถออกเอกสารที่จําเปนตอการเตรียมไดจากการบันทึกขอมูลเพียงครั้งเดียว แล้วยังทำให้การสั่งใช้ยาสะดวกมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มงานเภสัชกรรมจึงดำเนินการจัดตั้งระบบการเตรียม PN เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. ภญ.เพียงฤทัย พิพัฒนสิริ 2. ภญ.ภัทราวดี อำไพพันธุ์ 3. ภญ.จิราพร แก้วดี 4. นางสาวธัญญาภรณ์ พวงทอง 5. นายสุรพงษ์ หงษ์ไทย 6. นางจิตติมา รองอ่ำ

Facebook

   1933 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:50


แนวทางการจัดทำระบบการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่ของศูนย์อนามัยที่ 8
1415 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:49

การจัดการความรู้ : แนวทางการจัดทำระบบการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่ของศูนย์อนามัยที่ 8

งานตามยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์คุณภาพแนวใหม่ของศูนย์อนามัยที่ 8

เป้าหมาย : งานฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 มีระบบการฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : รูปแบบการฝากครรภ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการประเมินอย่างจริงจังว่ามีประสิทธิผลดีมากน้อยเพียงใด ในขณะที่ความต้องการที่จะปรับปรุงงานอนามัยแม่และเด็กก็ยังคงมีอยู่แต่ยังขาดหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้ได้แน่ชัดว่ากิจกรรมใดมีประโยชน์ต่อมารดาและทารกจริง ๆ เพื่อหาคำตอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น งานฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงได้มีการบูรณาการโดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพมาร่วมในการดำเนินการจัดทำแนวทางฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ซึ่งจะส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ดี มีประสิทธิภาพต่อไป

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นางสาวจริยา บุญอนันต์ 2. นางฐิรัชชญา แพรเงิน 3. นางวรรณา แสงอุไร 4. นางณฐวรรณ ฤทธิ์เทพ 5. นางสมศรี จันทร์เดช 6.นพ.ชัยนันต์ เถียรสุทธิกุล 7. นางกาญจนา คงสุขสกุลชัย 8. นางสาวธัญญพร พวงทอง

Facebook

   1415 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:49


แนวทางปฏิบัติการให้บริการfast track ทารกนัดตรวจติดตามภาวะตัวเหลือง
1800 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:49

การจัดการความรู้ : แนวทางปฏิบัติการให้บริการfast track ทารกนัดตรวจติดตามภาวะตัวเหลือง

งานตามภารกิจ : พัฒนาคุณภาพการให้บริการตรวจและรักษาโรคเด็กป่วยหรือเด็กที่แพทย์นัดติดตามอาการที่ห้องตรวจโรคเด็ก แผนกผู้ป่วยนอก

เป้าหมาย : เด็กได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้องและ รวดเร็ว

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ทารกแรกเกิดทุกรายได้รับการนัดตรวจติดตามภาวะตัวเหลือง จึงทำให้ห้องตรวจโรคเด็กมียอดผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้รับบริการต้องรอรับบริการจากแพทย์เป็นเวลานานมากขึ้น โดยในส่วนของทารกที่นัดตรวจติดตามภาวะตัวเหลืองเป็นกลุ่มที่ไม่จัดว่าเป็นเด็กป่วยจึงอาจทำให้มีการติดเชื้อโรคจากเด็กป่วยคนอื่นที่มารับบริการตรวจในวันเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าถ้าสามารถลดระยะเวลาการรับบริการในกลุ่มทารกที่มาตรวจติดตามภาวะตัวเหลือง รวมทั้งสามารถให้การวินิจฉัยและให้การรักษาในทารกที่ต้องการรักษาได้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการทั้งในด้านการลดอันตรายจากภาวะตัวเหลืองและลดโอกาสการติดเชื้อโรคของทารกที่มารับการตรวจ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1.นพ.ชัยวัฒน์ อภิวันทนา 2 .นพ.นรชัย ชาญฐิติเวช 3.นส.เตือนใจ แก้วสารพัดนึก 4.นางสุมนรัตน์ สุวราช 5. นางวาสนา วุฒิกิจจานนท์ 6. นางประณีต พิมพ์ภูลาด 7. นางสุขทวี กมลสินธุ์
Facebook

   1800 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:49


ปัจจัยด้านบริการทางการแพทย์ พยาบาลที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1766 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:49

การจัดการความรู้ : ปัจจัยด้านบริการทางการแพทย์ พยาบาลที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

งานตามยุทธศาสตร์ : งานอนามัยแม่และเด็ก

เป้าหมาย : พัฒนาการเด็กสมวัย

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 มีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรัก มีกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ จนถึงการติดตามเยี่ยมบ้าน แต่พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน ในแต่ละปีงบประมาณในปี2550-2552 มีแนวโน้มลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.8, 31.9, 32.7 ตามลำดับ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่แท้จริง ซึ่งมีผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ทั้งที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน และนำไปพัฒนาระบบการดูแลมารดาตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ จนถึงเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับนมแม่อย่างเต็มที่มีการเจริญเติบโตสมวัย และพัฒนาการที่ดีเติมตามศักยภาพ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นพ.ชัยวัฒน์ อภิวันทนา 2. นางศศิชล หงษ์ไทย 3. นางจันทิรา สุโพธิ์ 4. นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนะ 5. นางมลิ บวบทอง 6. นางสุจิตรา บางสมบุญ 7. นางบุษรา ใจแสน

Facebook

   1766 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:49


แผนการสอนโรงเรียนพ่อแม่
3767 views/2 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:48

การจัดการความรู้ : แผนการสอนโรงเรียนพ่อแม่

งานตามภารกิจ : การดำเนินการสอนในโรงเรียนพ่อแม่

เป้าหมาย : การสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ เป็นการดำเนินงานร่วมในทีมสหสาขา ซึ่งมีการดำเนินงานและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การสอนนั้นยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงอย่างครบถ้วน เมื่อมีการสำรวจสาเหตุลงไปพบว่าประเด็นที่ทำให้การสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น เนื่องจาก แผนการสอนไม่ถูกนำไปใช้งานจริงตามที่กำหนดมาเพราะเป็นแผนการสอนที่ไม่ได้เกิดจากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เป็นผู้สอน และไม่มีการควบคุมกำกับที่ชัดเจน ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของแผนการสอน ปัจจุบันเมื่อมีการทดลองควบคุมกำกับในปี 2553 และมีการนำแผนการสอนมาวัดผลสมรรถนะผู้สอนจึงเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นางศศิชล หงษ์ไทย 2. นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนะ 3. นางสาวสาริศา สืบจากดี 4. นางสุจิตรา บางสมบุญ 5. นางสาววิจิตรา ค้ำชู
Facebook

   3767 views/2 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:48


พัฒนาการจัดทำคู่มือผ้า
1398 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:48

การจัดการความรู้ : พัฒนาการจัดทำคู่มือผ้า

งานตามภารกิจ : บริการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และงานผ้า ให้สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย : จัดหา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และงานผ้าที่ใช้ในการรักษาและกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้สะอาด ปราศจากเชื้อและมีเพียงพอกับการใช้งาน

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :

1.        มีความรู้ ความสามารถในเรื่องเดียวกัน

2.        มีประสบการณ์ที่ได้สั่งสม ได้สัมผัสกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานผ้าต่างๆ

3.        สามารถตัดเย็บผ้าได้

4.        มีประสบการณ์การเข้าร่วมปฏิบัติงานช่วยตัดเย็บผ้า บางโอกาสตามที่ได้รับมอบหมาย

5.        มีโอกาสได้ใช้คู่มือผ้านี้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

6.        สามารถเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวก

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. นางศุภรัตน์ อินทนูรักษ์ 2. นางสุกัญญา เมฆแสน 3. นายประเดิม แก้วพูล 4. นางกาหลง นครเนียม 5. นางแก้ว ปานรอด 6. นายธนกร นุชทรัพย์ 7. นางศศิกัญญา พุ่มเกษม 8. นางปราณี อินทร์น้อย
Facebook

   1398 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:48


พัฒนารูปแบบการจัดยารับประทานในแผนกสูติกรรม
1384 views/0 ความคิดเห็น 11/เม.ย./54 23:47

การจัดการความรู้ : พัฒนารูปแบบการจัดยารับประทานในแผนกสูติกรรม

งานตามภารกิจ : ลดอัตราการเกิดความคลาด เคลื่อนในการรับประทานยาของผู้รับบริการตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลและเมื่ออยู่บ้าน

เป้าหมาย : ผู้รับบริการสามารถจัดยารับประทานเองได้ถูกต้องตามหลัก 5R

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จากรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของแผนกสูติกรรมในแต่ละเดือน พบว่ามีความคลาดเคลื่อนทางยาสูง จากการเก็บข้อมูล 3 เดือนส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งพบว่า 20%ผู้รับบริการได้รับยาไม่ตรงเวลา 3%ผู้รับบริการไม่ได้รับประทานยา ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อพยาบาลแจกยาไม่ตรงเวลาหรือผู้รับบริการไม่ได้รับประทานยา เมื่อจำหน่ายกลับบ้านผู้รับบริการก็จะไม่สามารถรับประทานยาได้ตรงเวลาและถูกต้อง ทางแผนกสูติกรรมจึงมีการวางแผนจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดยารับประทานเองของผู้รับบริการตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถจัดยาได้ถูกต้อง รับประทานยาตรงเวลา เป็นการลดอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลจนถึงกลับไปบ้าน

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1.นางสาวลำพึง ภูกาธร 2.นางสาวนิตยา เพชรต้อม 3.นางสาววรรณา ศรีวรรณ 4.นางทิพย์ทวี ปรางค์โท้ 5.นางสาวพัชราภรณ์ ทองสังข์ 6.นางนลัทพร พรมพินิจ 7.นางจันทิรา สุโพธิ์ 8.นางเย็นจิตต์ จิตเกษมศานต์
Facebook

   1384 views/0 ความคิดเห็น โดย ADMINHPC8
11/เม.ย./54 23:47


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· ขุมทรัพย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่8
· คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่8
· การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· I_YING
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group
· รักคำมี sing