\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /การตรวจสอบภายใน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
3304 views / 20 ความคิดเห็น 01/ก.พ./54 11:48

  • หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
      
  • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
5 องค์ประกอบการจัดทำระบบควบคุมภายใน
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment )
2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3.กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )
4.ข้อมูลและการสื่อสาร (information and communication)
5.การติดตามประเมินผล( Monitoring and Evaluation )
 
Facebook

คะแนน: 0     3304 views / 20 ความคิดเห็น โดย owan
01/ก.พ./54 11:48ความคิดเห็นที่ 1
 
ตอนที่ 2  ความหมาย 5 องค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment )  สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีผลกระทบอย่างมากและสำคัญที่สุดกับกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร  ปัจจัยของสภาพแวดล้อมการควบคุม  1. ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของผู้บริหาร


  2. รูปแบบและปรัชญาการทำงานของฝ่ายบริหาร


  3. การจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน  นโยบาย  ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ


  4. การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Description & Job Specification) สำหรับทุกตำแหน่งงาน อย่างชัดเจน


  5. การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and responsibility)

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ความเสี่ยง คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้


การประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งค้นหาและนำมาซึ่งวิธีการการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง Risk Assessmentการระบุความเสี่ยง Event Identification การระบุความเสี่ยงกิจกรรมในการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Analysis การประมาณโอกาสและผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด หรือเป็นการให้น้ำหนักคะแนน เช่น ระดับต่ำ ปานกลาง สูง
การจัดการความเสี่ยง Risk Response พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญแล้วเลือกจัดการความเสี่ยง

สร้างเมื่อ 03/ต.ค./54 15:39 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
ตอนที่ 2 ความหมาย 5 องค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน (ต่อ)

3.กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )  หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติหรือการควบคุมความเสี่ยง

 

ตัวอย่างของกิจกรรมควบคุม 

1.การกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน

2.การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

3.การจัดทำเอกสารหลักฐาน

4.คู่มือการปฏิบัติงาน

5.การอนุมัติ

6.การดูแลป้องกันทรัพย์สิน

 

4 ข้อมูลและการสื่อสาร (information and communication)

การควบคุมภายในที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นรวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรรับทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสม

 

การควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสารนี้ อาจพิจารณาจากประเด็นสำคัญต่อไปนี้

1.ข้อมูลเพียงพอ เหมาะสม และถูกต้อง เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

2.การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จากผู้บริหารถึงพนักงาน

3.มีการสื่อสารอย่างชัดเจน

 

5.การติดตามประเมินผล( Monitoring and Evaluation ) กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในทีได้ไว้อย่างต่อเนื่องและสมำเสมอ

ลักษณะการติดตามและประเมินผล

1.การติดตาม ณ ขณะปฏิบัติงาน ผู้บริหารติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

2.การติดตามเป็นระยะหรือครั้งคราว เช่น การติดตามการปฏิบัติงานจากผู้ตรวจสอบภายใน

3.การประเมินด้วยตนเอง เพื่อการควบคุม (Control Self Assessment)

สร้างเมื่อ 05/ต.ค./54 13:13 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
ตอนที่ 3 ทำไมส่วนราชการจึงต้องจัดทำระบบควบคุมภายใน


ส่วนราชการต้องจัดทำระบบควบคุมภายในเนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้กำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานและแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม

 

โดยสาระสำคัญของระเบียบคือ

ข้อ ๔ ให้ผู้กำกับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐาน การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

 

ข้อ ๕ ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบนี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ

(๓) ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สำคัญตาม (๓)

(๕) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล

ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อ ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

 

ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

สร้างเมื่อ 05/ต.ค./54 14:38 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
ตอนที่ 4 การรายงานระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ

แบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานตามระเบียบข้อ 6

หน่วยรับตรวจ
1.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1

2.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.2

3.รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.3
ส่วนงานย่อย
1.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1

2.รายงานแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2
ผู้ตรวจสอบภายใน
แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปส.

สร้างเมื่อ 05/ต.ค./54 16:21 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบควคุมภายใน (ข้อมูลจากเวปไซต์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ถาม 1.ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 2544 ข้อ 5 นั้น บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเป็นเพียงที่ปรึกษาใช่หรือไม่ โดยผู้ที่ต้องทำคือฝ่ายบริหารใช่หรือไม่

ตอบ ระเบียบฯ ข้อ 4 กำหนดให้ผู้กำกับดูแล และหรือฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในสามารถมีส่วนร่วมในการประสานงานให้คำแนะนำและช่วยในการจัดวางแต่ไม่ใช่รับผิดชอบจัดวางเอง ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ที่ตนตรวจสอบ แต่ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในของระบบงานตรวจสอบของตน

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:44 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
ถาม 2. การรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในระเบียบข้อ 6 นั้น เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารหน่วยงานผู้รับตรวจใช่หรือไม่ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในก็ต้องรายงานด้วย

ตอบ การรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามระเบียบข้อ 6 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้รับตรวจซึ่งหมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจนั้น มิใช่หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:45 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
ถาม 3 ระบบการควบคุมภายในต้องทำครบทั้ง 3 ด้าน หรือไม่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย

ตอบ การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานฯ หน่วยรับตรวจต้องดำเนินการในทุกระบบงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งจะครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในควรดำเนินการในแต่ละระบบงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานดังตัวอย่างในเอกสารคำแนะนำการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ภาคผนวก จ. หน้า 107-112 (สามารถใช้แบบฟอร์มในหน้า 109 ในการระดมความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน)

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:47 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
ถาม4 ห้าองค์ประกอบตามมาตรฐาน น่าจะเหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาคเอกชน การนำมาใช้กับหน่วยงานภาครัฐจะมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่

ตอบ ห้าองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในสามารถใช้ได้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นมาตรฐานสากลที่หลายประเทศกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้จากเอกสารคำแนะนำการนำมาตรฐานไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:49 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
ถาม 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรในกรณีที่ไม่สามารถวัดความเสี่ยงเป็นตัวเลขหรือประมาณเป็นตัวเลขได้จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร (เพราะทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีนัยสำคัญหรือไม่)

ตอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถวัดหรือประมาณผลกระทบของความเสี่ยงเป็นตัวเลขได้ หน่วยรับตรวจควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าอาจมีเหตุการณ์หรือความเสี่ยงใดบ้างที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งผลกระทบอาจไม่สามารถประมาณเป็นตัวเลขแต่สามารถพิจารณาในเชิงนามธรรม เช่น การรักษาพยาบาลมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือกรณีจ่ายยาผิด ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินแต่มีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:50 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
ถาม 6 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งคณะทำงานในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการในคณะทำงาน นั้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถจะเป็นเลขานุการได้หรือไม่ เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในทางส่วนราชการ พ.ศ. 2542 ข้อ 9 กำหนดไว้ว่า ?ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น?

ตอบ โดยหลักการหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่ควรเข้าไปจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการขาดความเป็นอิสระ แต่สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดังนั้น หน่วยรับตรวจไม่ควรแต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการในคณะทำงานฯ

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:53 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
ถาม 7 การวางระบบควบคุมภายใน ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนั้น ถ้าหากว่าจะใช้วัตถุประสงค์จากการที่หน่วยงานต้องจัดทำแผนงานประจำปีอยู่แล้ว จะได้หรือไม่ เพราะฉะนั้น ต่อไปทุก ๆ ปีที่หน่วยงานจัดทำแผนงานก็ให้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมภายในอยู่ในแผนงานประจำปีไปด้วยเลย จะเป็นไปได้หรือไม

ตอบ การวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจก็เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อยู่ในแผนงานประจำปีจึงใช้ได้ หากจะกำหนดการควบคุมภายในไว้ในแผนงานประจำปีก็จะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์โดยเฉพาะในการติดตามประเมินผล

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:54 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
ถาม 8 เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 33. อะไรเป็น indicator ว่าระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว (เพราะผู้บริหารอาจคิดว่าระบบเดิมที่มีดีแล้ว ไม่ต้องปรับปรุงอะไร) จะมีการประเมินจาก สตง. หลังจากจัดวางระบบแล้วเสร็จหรือไม่

ตอบ การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ หน่วยรับตรวจต้องประเมินโดยอาจใช้การตอบคำถามเรื่องความเพียงพอ มีกำหนดไว้เป็นทางการ การมีอยู่จริง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (รายละเอียดในเอกสารคำแนะนำฯ หน้า 26) และรายงานผลการประเมินตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ประเมินที่เป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน และ สตง. อาจเข้าไปติดตามและประเมินความถูกต้องน่าเชื่อถือของผลการประเมินดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งด้วย

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:56 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
ถาม 9 สำหรับประเด็นการติดตามประเมินผล เมื่อทุกหน่วยงานมี ?ระบบการควบคุมภายใน? แล้ว การติดตามประเมินผล เป็น ภาระหน้าที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องทำเอง หรือ เป็นหน้าที่โดยตรงของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สตภ.) หรือ สตง. หรือร่วมด้วยช่วยกันทั้ง 3 ส่วนคือ หน่วยงาน+สตภ.+สตง

ตอบ การติดตามประเมินผลเป็นองค์ประกอบหนึ่งตามมาตรฐานฯ ซึ่งหน่วยรับตรวจต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและผู้ตรวจสอบภายในช่วยติดตามประเมินผลในมุมมองของผู้ที่เป็นอิสระจากงานให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังคงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ส่วน สตง. เป็นผู้ตรวจสอบอิสระและผู้ออกระเบียบฯ จะดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้หรือไม่

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:57 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
ถาม 10 ในแบบสอบถามการควบคุมภายในกำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเป็นผู้ตอบคำถามในแบบสอบถามแล้วจะจัดส่งให้ สตง. เป็นผู้วิเคราะห์เอกสารหลักฐานและคำตอบในแบบสอบถามดังกล่าวใช่หรือไม่ เพราะในตัวอย่างและในระเบียบ สตง. ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในมิได้ระบุให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังกล่าว

ตอบ ในการใช้ประโยชน์จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์เอกสารหลักฐานและคำตอบมิใช่เจ้าหน้าที่ สตง. แต่ควรเป็นผู้ประเมินซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่กำลังจัดวางระบบการควบคุม ทั้งนี้ในตอนต้นของแบบสอบถามแต่ละด้าน (ภาคผนวก ข. หน้า 43-83) จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน ซึ่งแบบสอบถามนั้นเป็นเพียงตัวอย่างผู้ใช้สามารถปรับปรุง แก้ไขได้ตามความเหมาะสม

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:58 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
ถาม 11 หากคณะผู้บริหารให้หน่วยตรวจสอบภายในร่างแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของกรมจะเป็นการถูกต้องหรือไม่

ตอบ ระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 4 กำหนดให้ผู้กำกับดูแล หรือฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในสามารถมีส่วนร่วมในการประสานงานให้คำแนะนำและช่วยการจัดวาง แต่ไม่ใช่รับผิดชอบจัดวางเอง ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นผู้ร่างแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ที่ตนตรวจสอบในลักษณะที่รับผิดชอบจัดทำเอง แต่ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดวางระบบการควบคุมภายในของระบบงานตรวจสอบที่ตนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหรือสังกัดในหน่วยนั้น

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 10:59 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
ถาม12 ข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในใช่หรือไม่

ตอบ ตามระเบียบฯ ข้อ 6 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้บริหารสามารถมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ตรวจสอบภายในประเมินผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบจุดอ่อนของการควบคุมภายในและเสนอแนะมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะในเรื่องการรายงานผลการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ ระเบียบ ฯ ข้อ 6 เป็นเรื่องของผู้บริหารหากเห็นด้วยกับผลการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในก็อาจนำผลการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในไปใช้ได้โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในข้อมูลที่รายงาน

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 11:01 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
ถาม 13 หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางแต่มีที่ทำการอยู่ในส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการด้วยหรือไม่

ตอบ หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เพราะถือว่าเป็นส่วนงานย่อยของหน่วยงานราชการในส่วนกลาง (ระดับกรม)

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 11:03 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
ถาม 14 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 5 ในการให้ผู้บริหารมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในนั้น สตง. ควรมีบันทึก/ หนังสือ ถึงหน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนดอย่างจริงจังด้วยหรือไม่ เพื่อที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะได้ติดตามการควบคุมภายในตามระเบียบงานดังกล่าว

ตอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนกลาง (ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ 0001/ว. 07 ลงวันที่ 4 มกราคม 2545) และในส่วนภูมิภาค (ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ 0001/ว. 08 ลงวันที่ 4 มกราคม 2545) ต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 11:05 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
ถาม 15 การรายงานตามระเบียบข้อ 5 สตง. มีแบบฟอร์มตัวอย่างในการให้รายงานหรือไม่

 

ตอบ รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 5 ให้ใช้รูปแบบการรายงาน (ค.1-ค.4) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 1 (รายงานตามระเบียบฯข้อ 5) ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งให้หน่วยรับตรวจต่างๆแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2546

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 11:23 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
ถาม 16 อยากทราบว่าการพิจารณาระดับความเสี่ยงจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องใช้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 5 ระดับ ผลกระทบความเสี่ยง 5 ระดับ เพื่อพิจารณาหาระดับความเสี่ยงตามตารางหน้าที่ 10 ของเอกสารคำแนะนำการนำมาตรฐานไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

ตอบ การพิจารณาระดับความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งประเมินจากความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Frequency) และผลกระทบของความเสี่ยง (Materiality) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ การทราบจุดเสี่ยงสำคัญจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามระดับของความเสี่ยง ดังนั้นการพิจารณาระดับความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตารางหน้าที่ 10 ของเอกสารคำแนะนำฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อาจพิจารณานำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หน่วยรับตรวจสามารถพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออื่นได้ตามที่เห็นควร

สร้างเมื่อ 12/ต.ค./54 11:25 | โดย owan
 

กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101