\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
สรุปการจัดการความรู้และการให้คำปรึกษา(ต.ค 57-มี.ค 58)
1114 views / 20 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 07:53

สรุปการจัดการความรู้และการให้คำปรึกษา(ต.ค 57-มี.ค 58)

Facebook

คะแนน: 0     1114 views / 20 ความคิดเห็น โดย owan
31/มี.ค./58 07:53ความคิดเห็นที่ 1
 
1. การใช้หลักประกันซองมากกว่า 1 อย่างเป็นหลักประกันซองสำหรับงานเดียว

คำตอบ : การใช้หลักประกันซองมากกว่า 1 อย่างเป็นหลักประกันซองสำหรับงานเดียวกระทำได้หรือไม่ ข้อหารือหนังสือที่ กค(กวพ) 0408.4/12807 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

ข้อเท็จจริง ส่วนราชการได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วย ราคากลาง 3,315,602.74 บาท หลักประกันซอง จำนวน 162,850.00 บาท ผู้รับจ้างได้ยื่นหลักประกันซอง 2 อย่างดังนี้ 1. หนังสือค้ำประกัน จำนวนเงิน 160,000.00 บาท 2. แคชเชียร์เช็ค เป็นเงิน 2,850.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,850.00 บาท คำวินิจฉัย คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อหารือของส่วนราชการมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า การนำหลักประกันซองมากกว่า 1 อย่างมารวมกันเพื่อใช้ประกันหลัก ประกันซองในงานจ้างเหมาเดียวกันได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 141 จะเห็นว่าได้มีการกำหนดชนิดของหลักประกันซองไว้หลายชนิดและโดยทั่วไปตามเงื่อนไขของการประกวดราคาจะใช้ถ้อยคำในประกาศว่า "หลักประกันซองให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง" แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างรายนี้ได้นำหลักประกันซองมา 2 อย่าง จะถือว่าผิดเงื่อนไขในการเสนอราคาหรือไม่นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าระเบียบฯ มีเจตนารมณ์ให้เลือกใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 141 หากใช้หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 141 รวมกันก็ย่อมกระทำได้ และเมื่อเอกสารประกวดราคาของส่วนราชการกำหนดสอดคล้องกับเงื่อนไขของระเบียบฯข้อ 141 จึงพิจารณาว่าส่วนราชการมีเจตนารมณ์ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯด้วย ดังนั้นผู้รับจ้างได้ยื่นหลักประกันซอง 2 อย่าง ในการประกวดราคา เมื่อจำนวนรวมกันแล้วเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันซองที่ส่วนราชการกำหนด สามารถกระทำได้ ไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในการประกวดราคา

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 07:54 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
2. บิลเงินสด จะใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้หรือไม่

คำตอบ : บิลเงินสดที่มีรายการ ตามข้อ 41 แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 สามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ สาระสำคัญอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน

2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 07:56 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
3.การตรวจรับพัสดุด้วยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่งตั้งพนักงานราชการ 1 คน เป็นผู้รับพัสดุได้หรือไม่

ตอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 341 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 อนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันให้ส่วนราชการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงานได้ ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามนัยตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 วรรคท้าย และข้อ 37 ดังนั้น ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งพนักงานราชการดังกล่าว เป็นผู้ตรวจรับพัสดุได้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 07:57 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
4.คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถเบิกค่าตอบแทนการประชุม ได้หรือไม่

ตอบ เบิกจ่ายได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนต่อครั้งที่มาประชุม ดังนั้น ประธานกรรมการคนละไม่เกิน 1,500 บาท และกรรมการคนละไม่เกิน 1,200 บาทต่อครั้งที่มาประชุม และคณะกรรมการดังกล่าวต้องไม่ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งตามแบบบรรยายลักษณะงานกำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือกรณีที่แบบบรรยายลักษณะงานมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติงานปกติประจำที่อยู่ใน ความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการผู้นั้น มิให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน กรรมการที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ความตกลงกับกระทรวงการคลัง

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 07:58 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
5.กรณีได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 51,000 บาท จะใช้ราคาใดเป็นราคากลางในการจัดซื้อ ระหว่าง

1.ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ = 51,000 บาท

2.ราคาตลาดที่สืบราคาจากร้าน ก = 49,000 บาท

3.ราคาตลาดที่สืบราคาจากร้าน ข = 50,000 บาท

ตอบ: ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 ข้อ 2.1 ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด หากไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ กำหนด ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบจาก ท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซด์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากส่วนราชการเห็นว่า ราคาตลาดที่สืบจากร้าน ก โดยเปรียบเทียบราคา แล้ว เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการจะกำหนดให้ราคาตลาดที่สืบจากร้าน ก. เป็นราคา ตลาดก็สามารถกระทำได้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 07:59 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
6.ถาม การเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จาก กสท. หรือ TOT จะต้องจัดหาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หรือไม่

ตอบ : ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 275 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ได้ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้ บริการสาธารณูปโภคว่า หากสาธารณูปโภคประเภทใด มีผู้ให้บริการหลายรายและไม่มีหลักเกณฑ์หรือ คณะทำงานสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต 5 ข้อบังคับให้ต้องจัดหาจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จึงให้ส่วนราชการดำเนินการจัดหาตามระเบียบฯ ดังนั้น การใช้บริการอินเตอร์เน็ต มีผู้ค้าหลายราย และไม่มีหลักเกณฑ์ฯ ให้จัดหาจาก กสท.หรือ TOT จึงต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบ พัสดุฯ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:00 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
7. ถาม กรณีการจัดซื้อจำเป็นหรือไม่ว่า ต้องกำหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุเป็น 5 วันทำการ

ตอบ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ ส่วนราชการต้องดำเนินการตามที่หนังสือ ดังกล่าวกำหนดไว้ กล่าวคือในการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ แต่สำหรับเรื่อง ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ เป็นเรื่องที่คู่สัญญาตกลงกันไม่จำเป็นต้อง 5 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:00 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
8.ถาม กรณีหน่วยงานบอกรับวารสาร ซึ่งต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกให้กับผู้ขายก่อน จึงจะได้รับวารสารเป็น รายเดือนจะสามารถจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขายได้หรือไม่

ตอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 68 กำหนดไว้ว่า การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทำมิได้ เว้นแต่ หัวหน้า ส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องจ่าย และมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้ กระทำได้เฉพาะกรณีและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (3) การบอกรับวารสารหรือสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะต้อง บอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกำหนดการออกเป็นวาระดังเช่น วารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:01 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
9.ถาม การแลกเปลี่ยนยางรถยนต์เก่ากับยางรถยนต์ใหม่ โดยมีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม จะสามารถ ทำได้หรือไม่

ตอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 123 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทำ มิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้อง แลกเปลี่ยนให้กระทำได้เฉพาะแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ หรือวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (3) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกันไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แลกเปลี่ยนได้ กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:02 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
10.ถาม กรณีประกาศสอบราคาเชิญชวนในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th แล้ว จะต้องปิด ประกาศ ณ ที่ท าการของส่วนราชการอีกหรือไม่

ตอบ การเผยแพร่เอกสารสอบราคายังคงต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑ (๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการ เสนอราคาในประเทศ และไม่น้อยกว่า 45 วัน สำหรับสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศ เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของ ส่วนราชการนั้น ส่วนการลงประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:03 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
11.ถาม หน่วยงานดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะคืนหลักประกันซองให้กับ ผู้เสนอราคาทุกราย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเคาะราคาซึ่งได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ใช่หรือไม่

ตอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ (กวพ.อ) 0421.3/ว 347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซอง กล่าวคือ หน่วยงานผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ จะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน โดยการคืน หลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาได้นั้น จะต้องปรากฏว่า หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจได้ให้ความเห็นชอบในรายงานที่คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียดเสนอหัวหน้า หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหลังจากการะบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 40(4) แล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหน่วยงานผู้จัดหาจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือ ข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วเท่านั้น

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:03 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
12.ถาม กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นแม่บ้านของสำนักงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,600 บาท (ปี ละ 79,200 บาท) ต้องมีหลักประกันสัญญาหรือไม่ และสามารถใช้บุคคลค้ำประกันแทนหลักประกันสัญญา ตามระเบียบฯ ได้หรือไม่

ตอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 133 (1) การจัดซื้อ การจ้าง โดยวิธีตกลงราคาที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดย ไม่ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ แต่หากจัดทำเป็นสัญญาจ้างจะต้องมี หลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามระเบียบฯ ข้อ 141 ไม่สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:04 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
13.การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติราชการ สามารถจ้างองค์การทหารผ่านศึกโดย กรณีพิเศษได้หรือไม่

ตอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ คือการจ้างส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหม่ฐานะเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นผู้ผลิตหรือทำงานนั้น เอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง

2. มีกฎหมายหรือมติ ครม . กำหนดให้ซื้อหรือจ้างถ้าหากองค์การทหารผ่านศึกมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวก็สามารถจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:05 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
14 . ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ

ตอบ กรณีเป็นการตรวจรับพัสดุที่จ้างทำซึ่งไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบ ฯ กำหนดให้ตรวจรับในวันที่ผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด อย่างช้าต้องไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ ผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการทดลอง หรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์
กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัดดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุด และในแต่ละงวด(ยกเว้นงวดสุดท้าย) จะต้องไม่เกิน 3 วันทำการ และงวดสุดท้าย ไม่เกิน 5 วันทำการ การนับวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดได้ ให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นพร้อมกับสำเนาแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:05 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
15.กรณีสัญญาเกิน 1 ล้านบาท ขึ้นไป มีข้อกำหนด ตามระเบียบเกี่ยวกับการแจ้งให้ สตง. ส่ง จนท. มาร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ของส่วนราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ/งานหรือไม่

ตอบ กรณีที่วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ตามแนวทางการตรวจสอบที่ สตง.ได้กำหนดไว้ สำหรับส่วนราชการจะต้องส่งสำเนาให้ สตง. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หากเป็นหน่วยงานอื่นต้องส่งให้ตามมติ ครม.

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:06 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
16. ขอทราบเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ว่าพิจารณาจาก หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของส่วนราชการ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของส่วนราชการในคราวเดียวกัน


 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่ส่วนราชการในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ส่วนราชการในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส่วนราชการสนการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว


ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่ส่วนราชการในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:09 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
17. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10,000 บาท มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพียงคนเดียว ทําให้ ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

ตอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/การจ้าง ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ .ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยเคร่งครัด โดยการ แต่งตั้งให้ประกอบ ด้วยประธาน กรรมการ 1 คน และกรรมการ อย่างน้อย 2 คน ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 และ 35

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:11 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
18.ปัญหาการจ้างไม่ติดอากรตามที่ประมวล รัษฎากรกําหนด

ตอบ การจ้างต้องติดอากรพันละ 1 บาท ถ้าการจ้างเกิน 200,000 บาท ต้องติด ตราสารสลักหลังสัญญาจ้างตามประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) ข้อ 2(3) และข้อ 3

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:11 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
19 ปัญหาการควบคุมเงินทดรองราชการ มีการถอนดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินทดรองราชการนําส่ง เป็นรายได้แผ่นดิน แต่ไม่มีการ บันทึกบัญชีการถอนเงินดังกล่าว

ตอบ กรณีเมื่อ ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ ให้บันทึก รายการรับและนําส่งดอกเบี้ย ธนาคารในช่อง หมายเหตุ ตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง กําหนดตามหนังสือกรมบัญชี กลาง ที่ กค 0423.3/ ว439 ลว. 2 ธ.ค.52 เรื่อง ระบบการบันทึก บัญชีและการควบคุม เงินทดรองราชการ ข้อ 9.1

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:12 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
20. ปัญหาเงินทดรองราชการที่ตรวจพบไม่มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และ ไม่จัดทํารายงานฐานะเงินทดรอง ราชการ ทําให้ขาดระบบการสอบ ทานความถูกต้องของทะเบียนคุม เงินทดรองราชการ และความมีอยู่ ครบถ้วนของเงินทดรองราชการ

ตอบ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภท วิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ทำหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และเงินสดคงเหลือให้ถูกต้องตรงกัน แล้ว ให้ลงลายมือชื่อกํากับใน ทะเบียนคุมเงินทดรอง เพื่อให้ สามารถควบคุมเงินทดรองราชการ ของระบบที่กำหนด เพื่อให้สามารถ ควบคุมเงินทดรองราชการตาม ระเบียบที่กําหนดหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว439 ลว. 2 ธ.ค.52 เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชี และการควบคุมเงินทด รองราชการ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 08:13 | โดย owan
 

กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101