\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /การให้คำปรึกษา56-owan
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2556
1112 views / 8 ความคิดเห็น 15/ก.ย./56 11:04

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการตอบข้อหารือที่น่าสนใจ

Facebook

คะแนน: 0     1112 views / 8 ความคิดเห็น โดย owan
15/ก.ย./56 11:04ความคิดเห็นที่ 1
 
คำถาม หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตอบ 1.ค่าเช่าที่พัก กรณีเบิกจ่ายจริง  ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งรายการ Folio

2.ค่าพาหนะ กรณี รถรับจ้าง พาหนะประจำทาง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)

กรณีเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน กากบัตรโดยสาร หรือ E-ticket

           

สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 11:14 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
คำถาม การเบิกค่าเครื่องบิน E-ticket ต้องมีลักษณ์แบบใด

ตอบ กรณีซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ E-ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง Itinerary Receipt ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อสกุลของผู้เดินทางต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จำนวนค่าดดยสาร ค่าธรรฒเนียมอื่นๆ และจำนวนเงินรวม

สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 11:20 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
คำถาม การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมายถึงอะไรบ้าง

ตอบ 1.การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

2.การไปสอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

3.การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน

4.การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ

5.การเดินทางข้ามแดนชั่วครวา เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 11:29 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
คำถาม ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม มีอะไร

ตอบ 1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม

2.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม

3.ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

4.ค่าประกาศนียบัตร

5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์

6.ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

7.ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

8.ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

9.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

11.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

12. ค่าของสมนาคุณวิทยาการ

13.ค่าอาหาร

14.ค่าเช่าที่พัก

15.ค่ายานพาหนะ

สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 12:10 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
คำถาม อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ตอบ ค่าใช้จ่าย 1-9 เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

ค่าใช้จ่าย 10 ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท

ค่าใช้จ่ายตาม 11 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1500 บาท

ค่าใช้จ่ายตาม12 ถึง 15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 12:20 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
คำถาม อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร

ตอบ วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ อบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมง 600 บาท

วิทยากรที่มิใช่บุคคลของรัฐ อบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1600 บาท อบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 1200 บาท

สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 12:53 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
คำถาม อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม

ตอบ อัตราการเบิก (บาท : วัน: คน)

อบรมข้าราชการประเภท ก

      การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รับวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 1.      ในประเทศ  1. จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 700 บาท


  2. จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 500 บาท


 2. ในต่างประเทศ ไม่เกิน 2500 บาท

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 1. ในประเทศ  1. จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 1000 บาท


  2. จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 700 บาท


 2. ในต่างประเทศ ไม่เกิน 2500 บาท

สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 13:11 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
คำถาม อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
ตอบ อัตราการเบิก (บาท : วัน: คน)
การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก


การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รับวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 1. ในประเทศ  1. จัดครบทุกมื้อไม่เกิน 500 บาท


  2. จัดไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน 300 บาท


 2. ในต่างประเทศไม่เกิน 2500 บาท

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
    1. ในประเทศ
          1. จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 800 บาท
          2.จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600 บาท
   2.  ในต่างประเทศ ไม่เกิน 2500 บาท


สร้างเมื่อ 15/ก.ย./56 13:16 | โดย owan
 

กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101