\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /การตรวจสอบภายใน
ปัญหาด้านพัสดุ 56
1106 views / 18 ความคิดเห็น 22/เม.ย./56 14:10

Facebook

คะแนน: 0     1106 views / 18 ความคิดเห็น โดย owan
22/เม.ย./56 14:10ความคิดเห็นที่ 1
 
คำถาม : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่

คำตอบ : ระเบียบไม่ได้ห้าม ดังนั้นจึงเป็นได้

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:11 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
คำถาม : คณะกรรมการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่

คำตอบ : ระเบียบไม่ได้ห้าม ดังนั้นจึงเป็นได้ แต่คณะกรรมการประกวดราคาจะเป็นกรรม การตรวจรับพัสดุไม่ได้

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:12 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
คำถาม : ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่อยู่จะทำอย่างไร

คำตอบ : ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:13 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
คำถาม : กรณีตกลงราคา ต้องทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือไม่

คำตอบ : การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา หากไม่ทำเป็นสัญญา จะต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เว้นแต่ในกรณีการจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้าง ซึ่งใช้วิธีดำเนินการตามข้อ39 วรรคสองจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:14 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
คำถาม : อยากทราบว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิดในทางละเมิด

คำตอบ : สัดส่วนความรับผิดในทางละเมิดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0406.2/ว66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เช่นการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ผู้รับผิดได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผล ฝ่ายพัสดุที่ผ่านงานผู้บังคับบัญชา ผู้ผ่านงาน ผู้อนุมัติ ซึ่งมีสัดส่วนดังกล่าว 60 : 20 : 10 : 10 เป็นต้น

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:15 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
คำถาม ค่าเก็บขยะเบิกได้หรือไม่ เบิกในหมวดอะไร

คำตอบ : เบิกได้ เป็นประเภทค่าใช้สอยในงบดำเนินงาน

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:16 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
คำถาม : การจำหน่ายครุภัณฑ์ เมื่อไม่มีผู้ซื้อจะทำอย่างไร

คำตอบ : ในหลักการของระเบียบพัสดุ 2535 การจำหน่ายพัสดุ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 157 ซึ่งระเบียบกำหนดไว้หลายวิธี และถ้าหากการจำหน่ายพัสดุของหน่วยงานได้ดำเนินการขายทอดตลาดแล้วไม่มีผู้สนใจ หรือดำเนินการแล้วไม่ได้ผลควรจะต้องดำเนินการในวิธีอื่น ซึ่งสุดท้ายคงจะต้อง แปรสภาพหรือทำลาย

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:17 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
คำถาม: รถราชการเสียระหว่างการเดินทางไปราชการจะดำเนินการอย่างไร เบิกจ่ายอย่างไร ใช้ใบ เสร็จเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

คำตอบ : รถราชการหากเกิดความเสียหายระหว่างเดินทางไปราชการ อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำ เป็นเร่งด่วน ซึ่งระเบียบพัสดุ ข้อ39 วรรคสอง กำหนดว่า การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:18 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
คำถาม : การยืมเงินงบประมาณจัดซื้อพัสดุต้องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

คำตอบ : การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนทุกครั้ง เว้นแต่กรณีเร่งด่วน ตามข้อ 39 วรรคสอง ดังนั้น การยืมเงินงบประมาณไปจัดซื้อพัสดุ จึงต้องดำเนินการขออนุมัติทุกครั้ง

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:19 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
คำถาม : ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง / การแก้ไขสัญญา

คำตอบ : อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ข้อ 65 – ข้อ 67 สำหรับอำนาจในการแก้ไขสัญญาเป็นของหัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 136 หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:20 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
คำถาม : ใครทำ PO ไม่ทำได้หรือไม่

คำตอบ : ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ PO หากไม่ทำ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ได้

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:21 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
คำถาม : วัสดุ จะซ่อมได้หรือไม่

คำตอบ : วัสดุของทางราชการหากไม่สามรถใช้การได้ และมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมสามารถที่จะซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตากปกติ แต่เจ้าหน้าที่ควรพิจารณาด้วยว่า การซ่อมแซมหรือการจัดซื้อใหม่ อย่างไหนมีความคุ้มค่ากว่ากัน เพราะเบิกจ่ายในงบประมาณงบดำเนินงานเหมือนกัน

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:22 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
คำถาม : การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการได้หรือไม่

คำตอบ : การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการ ไม่มีระเบียบกำหนดห้ามไม่ให้ดำเนินการ แต่ห้ามเฉพาะการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้าง ที่วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ให้แต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับ

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:22 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
คำถาม : หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีข้าราชการในสายบริหาร จะทำอย่างไร

คำตอบ : หากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือไม่มีข้าราชการอื่นในสายบริหารที่จะต้องปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยงานสามารถแต่งตั้งข้าราชการในสายงานอื่นช่วยปฏิบัติราชการได้

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:23 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
คำถาม : บิลเงินสด จะใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้หรือไม่

คำตอบ : บิลเงินสดที่มีรายการ ตามข้อ 41 แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 สามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ สาระสำคัญอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน

2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:24 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
คำถาม : การเช่าใช้บริการ internet กับ กสท. / TOT จะต้องจัดหาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หรือไม่

คำตอบ : การใช้บริการ internet เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่การจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ ดังนั้น จึงไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:26 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
คำถาม : ซื้อวัสดุมาดำเนินการเอง วงเงินค่าวัสดุเกิน 100,000 บาท จะดำเนินการวิธีใด

คำตอบ : หากการจัดหาพัสดุเกิน 100,000 บาท ต้องดำเนินการโดยวิธีสอบราคา

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:27 | โดย owan
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
คำถาม : กรณีเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานและมีการจ้างเหมารถปรับอากาศ จะต้องใช้หลักฐานประกอบการขอเบิกค่าพาหนะข้อใดจึงจะถูกต้องระหว่าง
1. หลักฐานการจ้างเหมาตามระเบียบพัสดุ

2. หลักฐานการเช่ารถยนต์ซึ่งบริษัทออกให้พร้อมใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินของบริษัท

ตอบ 1. หลักฐานการจ้างเหมาตามระเบียบพัสดุใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอเบิก

2.ใบเสร็จรับเงินให้เรียกจากผู้ให้บริการภายหลังการจ่ายชำระหนี้แล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

สร้างเมื่อ 22/เม.ย./56 14:33 | โดย owan
 

กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101