\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /Archives
October - 2011
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ระเบียบอื่นๆ
1376 views/5 ความคิดเห็น 20/ต.ค./61

รวบรวมถามตอบระเบียบต่างๆ ของทางราชการที่เป็นประโยช์นจากเวปไซต์หน่วยงานต่างๆ
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กรมบัญชีกลาง

   1376 views/5 ความคิดเห็น


สอบทานการปฏิบัติในระบบ GFMIS
1472 views/5 ความคิดเห็น 20/ต.ค./61

แบบสอบทาน การปฏิบัติในระบบ GFMIS ตามแนวทางการควบคุมที่ กระทรวงการคลังกำหนด
 
ที่ กค 0410.3/ว 145 ลว. 7 เมษายน 2549 เรื่อง การตรวจสอบรายการการเบิกจ่ายเงินรายการเบิกจ่ายเงิน
 
ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน
รายงานประจำวัน
- จากเครื่อง GFMIS Terminal ZGL RPT503 รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน                
- จาก Web Report G53C รายงานการจ่าย ชำระเงิน
รายงานรายสัปดาห์ 
- จากเครื่อง GFMIS Terminal ZGL RPT001 รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน                
- จาก Web Report G02C รายงานการจ่าย ชำระเงิน
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง                                                                                                     
- จากเครื่อง GFMIS Terminal ZGL RPT508 รายงานการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (จ่ายตรง)                                                                                                                      
- จาก Web Report รายงานการจ่ายชำระเงิน การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

   1472 views/5 ความคิดเห็น


การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1792 views/10 ความคิดเห็น 20/ต.ค./61

การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของภาครัฐมากขึ้น  "ข้อมูล” ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่ามหาศาล องค์กรควรมีการจัดการความเสี่ยงในองค์กร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กระบวนการนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินค่าความเสี่ยง
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
▫ การชี้ระบุความเสี่ยง (Risk identification)
▫ ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Risk description)
▫ การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)
1.2 ประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)
2. การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting)
3. กระบวนการบำบัดความเสี่ยง (Risk treatment)
4. การรายงานความเสี่ยงตกค้าง (Residual risk reporting)
5. การเฝ้าสังเกต (Monitoring)

   1792 views/10 ความคิดเห็น


การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
2000 views/2 ความคิดเห็น 20/ต.ค./61

การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

การตรวจสอบการบริหาร จะเน้นไปที่ผลที่เกิดขึ้น,ประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของการควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ, ขั้นตอนการดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้นการตรวจสอบการบริหารก็คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
(Cause-and-Effect Analysis) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินวิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 

   2000 views/2 ความคิดเห็น


การตรวจสอบสารสนเทศ
5483 views/19 ความคิดเห็น 20/ต.ค./61

 
การตรวจสอบสารสนเทศ IT Audit

ในปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐจำเป็นตรวจสอบในด้าน IT มากขึ้นเนื่องจาก ระบบราชการในปัจจุบันได้นำเอาระบบ IT เข้ามาใช้งานมากขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ควรรู้กับสารสนเทศ
1. การตรวจสอบด้านสารสนเทศเบื้องต้นที่ควรนำมาพิจารณาคือ การควบคุม การควบคุมสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท
1. การควบคุมแบบป้องกันล่วงหน้า (Preventive Control)
2. การควบคุมแบบค้นหาประวัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Detective Control)
3. การควบคุมแบบแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Corrective Control)
2.มาตรฐาน Cobit   5483 views/19 ความคิดเห็น


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,721 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101