\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
owan
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กุมภาพันธ์ 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (5)
· มีนาคม 2555 (3)
· เมษายน 2555 (1)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (3)
· กันยายน 2556 (4)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home
ก่่ารให้คำปรึกษา
915 views/21 ความคิดเห็น 07/ก.ย./58 10:08

คำถาม : กรณีที่บิดาและมารดาอยู่กินกันก่อน 1 ตุลาคม 2478 จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ  กรณีนี้เจ้าของสิทธิจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการอยู่กินกันก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 โดยทำเป็นหนังสือรับรองจากบุคคลที่รับรู้การอยู่กินดังกล่าวและเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ และได้นำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นต่อนายทะเบียนต้นสังกัด หลังจากนั้นให้นายทะเบียนของหน่วยงานส่งหลักฐานนั้นให้กรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

Facebook

   915 views/21 ความคิดเห็น โดย owan
07/ก.ย./58 10:08


สรุปการจัดการความรู้และการให้คำปรึกษา(ต.ค 57-มี.ค 58)
1113 views/20 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 07:53

สรุปการจัดการความรู้และการให้คำปรึกษา(ต.ค 57-มี.ค 58)

Facebook

   1113 views/20 ความคิดเห็น โดย owan
31/มี.ค./58 07:53


การให้คำปรึกษา 57 พ.ค-ก.ย.2557
587 views/35 ความคิดเห็น 26/ส.ค./57 14:48

การให้คำปรึกษา 57 พ.ค-ก.ย.2557

Facebook

   587 views/35 ความคิดเห็น โดย owan
26/ส.ค./57 14:48


การให้คำปรึกษา ตุลาคม-มีนาคม2557
761 views/32 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 07:43

 การให้คำปรึกษา

Facebook

   761 views/32 ความคิดเห็น โดย owan
22/มี.ค./57 07:43


การตรวจสอบภายใน
1456 views/4 ความคิดเห็น 15/ก.ย./56 13:29

บทบาทผู้ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในสมัยใหม่

Facebook

   1456 views/4 ความคิดเห็น โดย owan
15/ก.ย./56 13:29


ระเบียบและหนังสือตอบข้อหารือที่น่าสนใจ
1692 views/7 ความคิดเห็น 15/ก.ย./56 11:47

ระเบียบและหนังสือตอบข้อหารือที่น่าสนใจ

Facebook

   1692 views/7 ความคิดเห็น โดย owan
15/ก.ย./56 11:47


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2556
1115 views/8 ความคิดเห็น 15/ก.ย./56 11:04

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการตอบข้อหารือที่น่าสนใจ

Facebook

   1115 views/8 ความคิดเห็น โดย owan
15/ก.ย./56 11:04


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ในปี 2556
1189 views/13 ความคิดเห็น 13/ก.ย./56 17:17

จากการชี้แจงของกรมบัญชีกลางเรื่องเกณฑ์การประเมินทางด้านบัญชีของส่วนราชการ ปัญหาที่น่าสนใจดังนี้

Facebook

   1189 views/13 ความคิดเห็น โดย owan
13/ก.ย./56 17:17


รวมระเบียบอื่นๆ56
722 views/7 ความคิดเห็น 22/เม.ย./56 14:36

Facebook

   722 views/7 ความคิดเห็น โดย owan
22/เม.ย./56 14:36


ปัญหาด้านพัสดุ 56
1115 views/18 ความคิดเห็น 22/เม.ย./56 14:10

Facebook

   1115 views/18 ความคิดเห็น โดย owan
22/เม.ย./56 14:10


ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา56
790 views/6 ความคิดเห็น 22/เม.ย./56 11:35

Facebook

   790 views/6 ความคิดเห็น โดย owan
22/เม.ย./56 11:35


การตรวจสอบ IT (IT Audit)
2771 views/34 ความคิดเห็น 25/ก.ย./55 12:49

ในปัจจุบัน ส่วนราชการได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน โดยนำระบบ IT มาช่วยในการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น กรมสรรพากรการยื่นเสียภาษีของประชาชนผ่านทางอินเตอร์ กรมการขนส่งทางบกบริการรับชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ ระบบการจัดซื้อภาครัฐ e-auction  ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐจึงต้องมีความรู้ในด้าน IT เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานในด้าน IT ของภาครัฐได้

Facebook

   2771 views/34 ความคิดเห็น โดย owan
25/ก.ย./55 12:49


การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ
3637 views/12 ความคิดเห็น 24/ก.ย./55 12:56

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

2.หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว96 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

Facebook

   3637 views/12 ความคิดเห็น โดย owan
24/ก.ย./55 12:56


การตรวจสอบภายใน
1146 views/21 ความคิดเห็น 01/เม.ย./55 08:51

Facebook

   1146 views/21 ความคิดเห็น โดย owan
01/เม.ย./55 08:51


การพัสดุ
1982 views/4 ความคิดเห็น 29/มี.ค./55 10:07

การพัสดุ

Facebook

   1982 views/4 ความคิดเห็น โดย owan
29/มี.ค./55 10:07


ค่ารักษาพยาบาล
5617 views/10 ความคิดเห็น 28/มี.ค./55 10:17

ค่ารักษาพยาบาล

Facebook

   5617 views/10 ความคิดเห็น โดย owan
28/มี.ค./55 10:17


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
835 views/5 ความคิดเห็น 20/มี.ค./55 10:22

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

Facebook

   835 views/5 ความคิดเห็น โดย owan
20/มี.ค./55 10:22


ระเบียบอื่นๆ
1365 views/5 ความคิดเห็น 12/ต.ค./54 11:30

รวบรวมถามตอบระเบียบต่างๆ ของทางราชการที่เป็นประโยช์นจากเวปไซต์หน่วยงานต่างๆ
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กรมบัญชีกลาง
Facebook

   1365 views/5 ความคิดเห็น โดย owan
12/ต.ค./54 11:30


สอบทานการปฏิบัติในระบบ GFMIS
1458 views/5 ความคิดเห็น 09/ต.ค./54 23:08

แบบสอบทาน การปฏิบัติในระบบ GFMIS ตามแนวทางการควบคุมที่ กระทรวงการคลังกำหนด
 
ที่ กค 0410.3/ว 145 ลว. 7 เมษายน 2549 เรื่อง การตรวจสอบรายการการเบิกจ่ายเงินรายการเบิกจ่ายเงิน
 
ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน
รายงานประจำวัน
- จากเครื่อง GFMIS Terminal ZGL RPT503 รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน                
- จาก Web Report G53C รายงานการจ่าย ชำระเงิน
รายงานรายสัปดาห์ 
- จากเครื่อง GFMIS Terminal ZGL RPT001 รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน                
- จาก Web Report G02C รายงานการจ่าย ชำระเงิน
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง                                                                                                     
- จากเครื่อง GFMIS Terminal ZGL RPT508 รายงานการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (จ่ายตรง)                                                                                                                      
- จาก Web Report รายงานการจ่ายชำระเงิน การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
Facebook

   1458 views/5 ความคิดเห็น โดย owan
09/ต.ค./54 23:08


การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1784 views/10 ความคิดเห็น 09/ต.ค./54 21:35

การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของภาครัฐมากขึ้น  "ข้อมูล” ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่ามหาศาล องค์กรควรมีการจัดการความเสี่ยงในองค์กร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กระบวนการนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินค่าความเสี่ยง
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
▫ การชี้ระบุความเสี่ยง (Risk identification)
▫ ลักษณะรายละเอียดของความเสี่ยง (Risk description)
▫ การประมาณความเสี่ยง (Risk estimation)
1.2 ประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)
2. การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk reporting)
3. กระบวนการบำบัดความเสี่ยง (Risk treatment)
4. การรายงานความเสี่ยงตกค้าง (Residual risk reporting)
5. การเฝ้าสังเกต (Monitoring)
Facebook

   1784 views/10 ความคิดเห็น โดย owan
09/ต.ค./54 21:35


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การตรวจสอบภายใน
· การตรวจสอบภายใน2555
· การให้คำปรึกษา56-owan
· การให้คำปรึกษา57-owan
· KM การตรวจสอบภายใน58-Owan
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101