\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
สันถวชาคร suhatcha
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มกราคม 2554 (1)
· ตุลาคม 2554 (39)
· เมษายน 2555 (46)
· กันยายน 2555 (1)
· พฤศจิกายน 2555 (1)
· เมษายน 2556 (4)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2558 (3)
 

Home
เบิกซ้ำ
610 views/20 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 16:33

คำถาม  ข้าราชการหญิงคนนึงอายุต่ำกว่า 35 ปี ไปตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 1 มกราคม  ปรากฎว่าตรวจได้ 5 รายการ รายการที่ 1-5  รายการที่ 6 และ 7 ยังไม่ได้ตรวจ  หลังจากตรวจเสร็จ    พอวันที่ 2 ก็เอาใบเสร็จฯ ไปยื่นที่กรมอนามัย  อีก 10 วัน ต่อมาคือวันที่ 10 เขาไปตรวจสุขภาพประจำปีอีกครั้ง ในรายการที่ 6 และ 7 ถามว่าการเข้าตรวจสุขภาพครั้งหลังในวันที่ 10 ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ในรายการที่ 6 และ 7 เมื่อมีใบเสร็จออกมาแล้ว  สามารถนำมาเบิกจากทางราชการได้หรือไม่

 

คำตอบ  เบิกได้  เพราะรายการไม่ซ้ำกัน  ถือเป็นครั้งแรกของรายการนั้น  แต่ไม่ค่อยมีข้อเท็จจริงอย่างนี่เกิดขึ้น

 

Facebook

   610 views/20 ความคิดเห็น โดย suhatcha
30/มี.ค./58 16:33


คนที่อายุต่ำกว่า 35 ปี เบิกค่าตรวจสุขภาพได้เท่าไร
536 views/0 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 16:30

คำตอบ  คนที่อายุต่ำกว่า 35 ปีเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ 7 รายการ คือ

1.Film Chest (41001)                                                        170 บาท

2.Mass Chest (41301)                                                       50 บาท

3.Urine Examinatiion/Analysis (31001)                         50 บาท

4.Stool Examination-Routine direct smear (31201)   70 บาท

ร่วมกับ Occult Blood (31203)

5.Complet Blood Count : แบบ Automation (30101)  90 บาท

6.ตรวจภายใน (55620)                                                   100 บาท

7.Pap Smear (38302)                                                   100 บาท

แต่ถ้าเป็นผู้ชายจะตรวจได้เพียง 5 รายการแรก รายการที่ 6 และ 7 ตรวจไม่ได้โดยสภาพ

Facebook

   536 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
30/มี.ค./58 16:30


จริงหรือไม่ที่คนไทยทุกคนมีสิทธิบัตรทอง
494 views/1 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 16:17

คำตอบ  ไม่จริง  จะมีสิทธิก็ต่อเมื่อไม่ได้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานใดเลย

Facebook

   494 views/1 ความคิดเห็น โดย suhatcha
30/มี.ค./58 16:17


การให้คำปรึกษา56-2
2845 views/76 ความคิดเห็น 17/ก.ย./56 13:51

1. คำถาม  ข้าราชการาวนท้องถิ่น เบิกจ่ายตรงได้หรือไม่

 

คำตอบ โดยหลักการ เนื่องจากโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นโครงการที่อำนวยความะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิมเติม    ซึ่งผู้มีสิทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่รวมถึงข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครอง่วนท้องถิ่น

Facebook

   2845 views/76 ความคิดเห็น โดย suhatcha
17/ก.ย./56 13:51


พัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง
1542 views/17 ความคิดเห็น 24/เม.ย./56 15:03

Facebook

   1542 views/17 ความคิดเห็น โดย suhatcha
24/เม.ย./56 15:03


การเงิน
1335 views/13 ความคิดเห็น 23/เม.ย./56 13:43

Facebook

   1335 views/13 ความคิดเห็น โดย suhatcha
23/เม.ย./56 13:43


ค่าใช้จ่ายเดินทาง
637 views/3 ความคิดเห็น 23/เม.ย./56 12:44

Facebook

   637 views/3 ความคิดเห็น โดย suhatcha
23/เม.ย./56 12:44


ค่าใช้จ่ายในการอบรม
859 views/22 ความคิดเห็น 23/เม.ย./56 11:38

Facebook

   859 views/22 ความคิดเห็น โดย suhatcha
23/เม.ย./56 11:38


การเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษาทุนพยาบาล
1231 views/0 ความคิดเห็น 06/พ.ย./55 15:29

คำถาม  นักเรียนทุนพยาบาลปีละ 30,000 บาท จะนำใบเสร็จรับเงินเงินบำรุงการศึกษามาเบิกจากทางราชการได้หรือไม่

 

คำตอบ  นักศึกษาพยาบาลทุนโครงการผลิตพยายาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อได้รับทุนและทำสัญญารับทุนกับ สป.แล้ว  โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาทต่อปี โดยลักษณะเป็นทุนให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการศึกษา  ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธินำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสถาบันศึกษามาเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการอีก 

ตามหนังสือกลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลางที่ สธ 0201.045.3/633  ลงวันที่ 27 เมษายน 2552  และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549

Facebook

   1231 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
06/พ.ย./55 15:29


การให้คำปรึกษา55-2
1632 views/30 ความคิดเห็น 28/ก.ย./55 14:49

การให้คำปรึกษาของฝ่ายตรวจสอบ 2 ปี 2555

Facebook

   1632 views/30 ความคิดเห็น โดย suhatcha
28/ก.ย./55 14:49


การเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
1590 views/0 ความคิดเห็น 05/เม.ย./55 16:20

ถาม  กรณีเดินทางไปราชการชั่วคราวต่อเนื่องกันหลายจังหวัด  ผู้เดินทางจะเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง   และเบิกในลักษณะเหมาจ่ายด้วยในครราวเดียวกันได้หรือไม่  ถ้าเบิกค่าเช่าที่พักจังหวัดภูเก็ตเท่าที่จ่ายจริง  ส่วนที่จังหวัดสงขลาเบิกในลักษณะเหมาจ่าย (46)

 

ตอบ ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 กำหนดให้การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรม  ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้   และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 กำหนดให้ผู้เดินทางเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงหรือเหมาจ่ายก็ได้  แต่ถ้าเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ดังนั้น  หากผู้เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการเปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  หรือตามหน้าที่ปฏิบัติราชการโดยปกติต่อเนื่องกันหลายจังหวัด  แต่เป็นการเดินทางไปราชการตามคำสั่งอนุมัตัเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน ผู้เดินทางไปราชการมีสิทธิเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงหรือเหมาจ่ายก็ได้  แต่ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทุกจังหวัด (ทุกท้องที่)  ที่ไปปฏิบัติราชการ 

Facebook

   1590 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
05/เม.ย./55 16:20


การเบิกค่าใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
1673 views/0 ความคิดเห็น 05/เม.ย./55 15:54

ถาม  กรณีผู้เดินทางใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ และมีผู้เดินทางรายอื่นร่วมเดินทางไปด้วย  ผู้ร่วมเดินทางสามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างจากบ้านพักของตนเองเพื่อไปขึ้นรถที่บ้านพักของผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองพาหนะส่วนตัวได้หรือไม่ (45)

 

ตอบ  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 25 กำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการที่ได้รับอนุมัติเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้  ดังนั้น  เมื่อการเดินทางไปราชการครั้งนั้นเป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะและผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้นำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการสำหรับการเดินทางครั้งนั้น  ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะได้เท่านั้น  การที่ผู้ร่วมเดินทางได้เดินทางไปขึ้นรถยนต์ส่วนตัวของผู้เดินทางในคณะที่ได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวไปราชการจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้างอีก

Facebook

   1673 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
05/เม.ย./55 15:54


ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าบริการจอดรถ
1231 views/0 ความคิดเห็น 05/เม.ย./55 15:43

ถาม ค่าผ่านทางด้วนพิเศษ  ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการเบิกได้หรือไม่อย่างไร (44)

 

ตอบ  ค่าผ่านทางด้วนพิเศษ  ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ของส่วนราชการตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ  ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้น  การเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ  เบิกได้

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553  ข้อ20

Facebook

   1231 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
05/เม.ย./55 15:43


ค่าธรรมเนียมคืนบัตร หรือเปลี่ยนบัตรโดยสาร
1058 views/0 ความคิดเห็น 05/เม.ย./55 15:32

ถาม  ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร หรือเปลี่ยนบัตรดดยสารพาหนะเบิกได้หรือไม่ (42)

 

ตอบ  ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร หรือเปลี่ยนบัตรดดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือค่าโดยสารที่ไม่สามารถคืน หรือเปลียนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการกรณีส่วนราชการสั่งให้งด หรือเลื่อมการเดินทางไปราชการ  และให้รวมถือกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้  ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553  ลำดับที่ 11

Facebook

   1058 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
05/เม.ย./55 15:32


ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ ค่าพวงหรีด หรือพวงมาลา
1986 views/0 ความคิดเห็น 05/เม.ย./55 15:22

คำถาม  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับดุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง  เป็นต้น  สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง  และค่าหรีดหรือพวงมาลา สำรหับสักการะศพ เบิกได้ในกรณีใดบ้าง (42)

 

ตอบ  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวีย์หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิ่มพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  เบิกได้

         ค่าหรีด หรือพวงมาลา สำหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม เฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือหรือเป็นผู้เคยทำประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส่วนราชการจนเป็นที่ประจักษ์ชัด  ก็เบิกได้

       โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่ 16/9/2553  ลำดับที่ 4

 

Facebook

   1986 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
05/เม.ย./55 15:22


ค่าสอบเทียนเครื่องมือตามมาตรฐานเบิกได้หรือ
1025 views/0 ความคิดเห็น 05/เม.ย./55 14:57

คำถาม  ค่าสอบเทียบเครื่องมือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของเจ้าหน้าที่ที่มารับรองเบิกได้หรือไม่  (41)

 

ตอบ  ค่าสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐานเป็นรายการอยู่ในรายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 จึงเบิกได้

Facebook

   1025 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
05/เม.ย./55 14:57


ขอใช้รถส่วนตัว
1016 views/0 ความคิดเห็น 02/เม.ย./55 12:16

40.ผู้อำนวยการสำนัก........ที่ต้องการเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ส่วนตัวต้องขออนุมัติอธิบดีหรือไม่

ตอบ   ต้องขออนุมัติ

Facebook

   1016 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
02/เม.ย./55 12:16


ค่าขนย้าย
2256 views/0 ความคิดเห็น 02/เม.ย./55 12:15

39. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในกรณีเดินทางไปราชการประจำหรือกลับภูมิลำเนาเดิม  ระเบียบฯ กำหนดให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย  อยากทราบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรมาประกอบการเบิกจ่าย

ตอบ  การเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวกรณีเดินทางไปราชการประจำหรือกลับภูมิลำเนาเดิม  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550  กำหนดให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไดภายในอัตราที่กำหนด  โดยดูจากระยะทางที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการประจำ  จึงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานประกอบงการเบิกจ่าย

Facebook

   2256 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
02/เม.ย./55 12:15


ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
1137 views/0 ความคิดเห็น 02/เม.ย./55 12:15

38.กรณีเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ของทางราชการและมีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง  อยากทราบว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่แนบเบิกกับใบสำคัญขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจะเบิกค่าใช้สอยรายการค่าพาหนะ  หรือแยกเบิกเป็นค่าวัสดุ

ตอบ  ให้เบิกเป็นค่าใช้สอยรายการค่าพาหนะ

Facebook

   1137 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
02/เม.ย./55 12:15


การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตรากำหนด
1151 views/0 ความคิดเห็น 02/เม.ย./55 12:14

37.ผู้จัดสามารถจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอกสูงกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนดไว้ได้หรือไม่  ในกรณีที่วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญสูง

ตอบ  การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรต้องเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์  และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2549 แต่หากหน่วยงานผู้จัดมีความจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นพิเศษ และต้องการให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าที่กำหนด  ให้เสนอขออนุมัติอธิบดีได้  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ข้อ 16 (2)(ค) 

Facebook

   1151 views/0 ความคิดเห็น โดย suhatcha
02/เม.ย./55 12:14


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· การให้คำปรึกษา
· การให้คำปรึกษา56
· การให้คำปรึกษา56-สุหัชชา
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101