\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชาญยุทธ
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /ระเบียบพัสดุ
การนำเงินที่ได้จาการริบหลักประกันสัญญา มาใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน โดยไม่ต้องส่งคลัง
2619 views / 0 ความคิดเห็น 06/ต.ค./54 13:52

กระทรวงการคลัง อนุญาต ให้นำเงินที่ได้จากการริบหลักประกันสัญญา กรณีที่คู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญามาใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินนั้นคืนมาได้โดยไม่ต้องส่งคลัง
 
-หนังสือแจ้งเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 503 ลว.19 ธ.ค. 2548 เรื่อง การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.2549
อนุญาต เป็นหลักการให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินจากการริบหลักประกันสัญญา กรณีที่คู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท  มาใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมาได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
Facebook

คะแนน: 0     2619 views / 0 ความคิดเห็น โดย chanyut
06/ต.ค./54 13:52กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101