กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
ชาญยุทธ
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· มิถุนายน 2554 (9)
· กรกฎาคม 2554 (2)
· ตุลาคม 2554 (52)
· มีนาคม 2555 (40)
· กันยายน 2555 (2)
· เมษายน 2556 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home
คำถาม -คำตอบ
2998 views/40 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 16:21

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1.  ถาม ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายมากกว่า 1 คน ในหลักสูตรจะเบิกอย่างไร

ตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.. 2549 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ดังนี้ ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน (หากวิทยากรมีมากกว่า 1คน ให้เฉลี่ยจ่ายได้ภายในวงเงิน) ตามระเบียบกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ดำเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วยชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ อภิปรายหรือสัมมนา กลุ่มกิจกรรม ซึ่งกำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรจำเป็นต้องมีวิทยากรประจำกลุ่มให้จ่ายได้กลุ่มละไม่เกิน 2 คนหากมีวิทยากรเกินเกณฑ์ที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่ายภายในจำนวนเงินที่จ่ายได้

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร

1. วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ600 บาท สำหรับการฝึกอบรมระดับสูงไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท

2. วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอกไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท สำหรับการฝึกอบรมระดับสูงไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

3. หากจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามข้อ 1 หรือ 2 ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

Facebook

   2998 views/40 ความคิดเห็น โดย chanyut -
30/มี.ค./58 16:21


การตรวจสอบภายใน
1228 views/31 ความคิดเห็น 27/ส.ค./57 14:47

หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในใช้หลักเกณฑ์อะไร

Facebook

   1228 views/31 ความคิดเห็น โดย chanyut -
27/ส.ค./57 14:47


คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
18416 views/31 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 19:49

ถาม ตอบ

เรื่องค่าเช่าบ้าน

 

 

    ก่อนตอบคำถามเรื่องค่าเช่าบ้าน ขอแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาขั้นต้นว่าตนมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ โดยพิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ดังนี้

  1. ย้ายตามคำร้องขอของตนเองหรือไม่
  2. มีบ้านพักที่ทางราชการจัดให้หรือไม่
  3. มีบ้านของตนเองหรือคู่สมรส โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน หรือไม่

หากไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นทั้ง 3 ข้อ ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยให้พิจารณาในแต่ละท้องที่ และในการย้ายแต่ละครั้ง ซึ่งการเบิกค่าเช่าบ้านไม่ใช่สิทธิติดตัวไปตลอด ต้องพิจารณาในการย้ายแต่ละครั้งและในแต่ละท้องที่

Facebook

   18416 views/31 ความคิดเห็น โดย chanyut -
22/มี.ค./57 19:49


ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน
1334 views/32 ความคิดเห็น 11/ก.ย./56 22:20

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน
 
คำถามเกี่ยวกับระเบียบฯ ข้อ 3
ข้อ 1. ผู้รับตรวจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ครอบคลุมหรือต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ตามคำนิยามของ "หน่วยรับตรวจ" ในข้อ 3 (3) ของระเบียบ คตง. จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

Facebook

   1334 views/32 ความคิดเห็น โดย chanyut -
11/ก.ย./56 22:20


การบริหารสัญญาและหลักประกัน
2865 views/31 ความคิดเห็น 25/เม.ย./56 21:15

 ♦ การบริหารสัญญาและหลักประกัน

♦ เทคนิคการตรวจรับ ตรวจการจ้างและการควบคุมงาน

ที่มา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารสัญญา"

โดย อาจารย์ณัฐชนน  ศิริพงษ์สุรภา นิติกรชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง

Facebook

   2865 views/31 ความคิดเห็น โดย chanyut -
25/เม.ย./56 21:15


การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4520 views/24 ความคิดเห็น 27/ก.ย./55 13:44

♦ ♦ ♦ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ♦ ♦ ♦ 

 

        นิยามและความหมายของการตรวจสอบภายใน

 

      การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

 

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

หลักสูตร : Intermediate ด้าน Financial and Compliance

วิชา : การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Facebook

   4520 views/24 ความคิดเห็น โดย chanyut -
27/ก.ย./55 13:44


การตรวจสอบด้าน IT
1332 views/22 ความคิดเห็น 26/ก.ย./55 21:13

♦ ♦ ♦ การตรวจสอบด้าน IT ♦ ♦ ♦

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศภายในองค์กร

     ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว องค์กรส่วนใหญ่ต่างนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินภารกิจขององค์กรเครือข่ายภายในขององค์กรถูกเชื่อมต่อสู่ภายนอกด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงทำให้มีภัยคุกคามตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นองค์กรจะต้องวางแผนเพื่อรับมือกับความไม่มั่นคงปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับสารสนเทศ และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์กร ซึ่งอาจนำพาความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมาสู่องค์กรได้

 ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน หัวข้อการตรวจสอบด้าน IT (วิทยากร: อ.ธนวันต์ ถิรสัตยาพิทักษ์)

Facebook

   1332 views/22 ความคิดเห็น โดย chanyut -
26/ก.ย./55 21:13


แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
1237 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 18:53

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 

         จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังนี้

 

1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระทำแต่เป็นกระบวนการ (Process) ที่ต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจำวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรนำการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่ง ได้แก่ การวางแผน (Planning) การดำเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)

 

2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม กำหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น

 

3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพราะระบบการควบคุมภายในมีข้อจำกัด เช่น โอกาสที่เกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจาก ความไม่ระมัดระวัง ความไม่เข้าใจสั่ง หรือการใช้ดุลพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่สำคัญที่สุดคือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อำนาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกัน ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น

Facebook

   1237 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 18:53


ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
1212 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 18:34

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

             การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจ กำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

            1. การดำเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ

 

            2. รายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา

 

            3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยรับตรวจได้กำหนดขึ้น

Facebook

   1212 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 18:34


มาตรฐานการควบคุมภายใน
1273 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 18:13

มาตรฐานการควบคุมภายใน

         มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control activities)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

         องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐานที่สำคัญขององค์ประกอบอื่นๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่มีอยู่ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ

- การดำเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

- รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ

- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Facebook

   1273 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 18:13


การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
1153 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:35

การติดตามผลการตรวจสอบ

     (1) การวางแผนการติดตามผล

     (2) ติดตามผลการดำเนินการตามรายงานการตรวจสอบ

     (3) สรุปผลการติดตาม

Facebook

   1153 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:35


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 6 (2)
1125 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:30

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 6 การจัดทำรายงานการตรวจสอบ (Final Report)

    ส่งรายงานให้หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

♦ กระทรวงที่กำกับดูแลหน่วยรับตรวจ

♦ กระทรวงการคลัง

♦ สำนักงบประมาณ

♦ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

♦ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Facebook

   1125 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:30


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 6 (1)
1171 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:26

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 6 การจัดทำรายงานการตรวจสอบ (Final Report)

► กรณีที่ไม่มีความเห็นแย้งกับร่างรายงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะจัดทำรายงานการตรวจสอบ

     และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้ความเห็นชอบ

► กรณีที่มีความเห็นแย้งกับร่างรายงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะต้องสรุปข้อโต้แย้ง

     พร้อมเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

Facebook

   1171 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:26


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 5
1259 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:23

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 5 การปิดการตรวจสอบ

         เพื่อชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้มีความชัดเจนขึ้น และรับฟังความคิดเห็น

ของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อหาข้อยุติในการออกรายงานการตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารของ

หน่วยรับตรวจทราบว่า ความเห็นของหน่วยรับตรวจจะไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจสอบ

Facebook

   1259 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:23


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 4
1129 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:20

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 4 การส่งร่างรายงานฉบับสุดท้ายให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ

            ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Final Draft) ที่ได้ปรัปรุงแก้ไขตามความเห็น

ของผู้บังคับบัญชาแล้ว จะส่งให้หน่วยรับตรวจเพื่อพิจารณาและแสดงความเห็น

Facebook

   1129 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:20


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 3
1166 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:18

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 3 การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Final Draft)

      ผู้ตรวจสอบแก้ไขร่างรายงานขั้นต้นตามความเห็นของผู้บังคับบัญชา

โดยจัดทำเป็นร่างรายงานฉบับสุดท้าย แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

และความเห็นชอบ

Facebook

   1166 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:18


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 2
1221 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:15

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 2 การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงานขั้นต้น (First Draft)

     ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะสอบทานร่างรายงานขั้นต้น ในเรื่องความถูกต้องตามหลักวิชาการ

กฎหมย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ใช้อ้างอิงถึง ความเป็นเหตุเป็นผล

และลักษณะของรายงานการตรวจสอบที่ดี

Facebook

   1221 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:15


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 1 (2)
1240 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:12

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 1 การจัดทำร่างรายงานขั้นต้น (First Draft)

    ลักษณะของรายงานที่ดีประกอบด้วย

♦ ถูกต้อง

♦ ชัดเจน

♦ กะทัดรัด

♦ ทันกาล

♦ สร้างสรรค์

♦ จูงใจ

Facebook

   1240 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:12


การรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 1 (1)
1100 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 17:11

การรายงานการตรวจสอบ

ขั้นที่ 1 การจัดทำร่างรายงานขั้นต้น (First Draft)

     ควรมีองค์ประกอบและเนื้อหาที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

♦ ความเป็นมาของการตรวจสอบ

♦ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

♦ ขอบเขตการตรวจสอบ

♦ วิธีการตรวจสอบ

♦ ระยะเวลาการตรวจสอบ

♦ ข้อตรวจพบ

♦ ข้อเสนอแนะ

♦ ความเห็นของหน่วยรับตรวจ

Facebook

   1100 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 17:11


การปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน ขั้นที่ 3 (7)
1076 views/0 ความคิดเห็น 31/มี.ค./55 16:49

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ขั้นที่ 3 การสรุปผลการตรวจสอบ

 ตัวอย่าง ข้อตรวจพบ

♦ Criteria เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 แสนรายต่อปี

♦ Condition ผลการรับเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 5 หมื่นรายต่อปี

♦ Effect ทำให้รายได้ของเกษตรกรมิได้เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์

♦ Cause หน่วยรับตรวจไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

♦ Recommendtion ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอื่นที่จะดำเนินการในอนาคต

Facebook

   1076 views/0 ความคิดเห็น โดย chanyut -
31/มี.ค./55 16:49


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานก่อสร้าง
· ระเบียบพัสดุ
· การตรวจดำเนินงาน
· การบริหารเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
· การควบคุมภายใน
· การตรวจสอบด้าน IT
· การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
· คำถาม-คำตอบ : ค่าเช่าบ้าน
· แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการควบคุมภายใน
· ถาม-ตอบ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายใบสำคัญ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,221,272 คน
กรมอนามัย