\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
อ่างแก้ว satawan2
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กันยายน 2557 (20)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และคอมพิวเตอร์
648 views/0 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 22:28

1. คำถาม หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำ และพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
    ตอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 
2. คำถาม มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐมีวัตถุประสงค์อย่างไร
    ตอบ เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ
 
 
3. คำถาม เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Contents) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐแบ่งออกเป็นกี่ส่วน มีรายละเอียดอย่างไร
    ตอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนมีรายละเอียดดังนี้
       1. ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและบริการหน่วยงาน
       1.1 เกี่ยวกับหน่วยงาน 1.2 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.4 เว็บลิงค์ 1.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 1.6 ข้อมูลการบริการ 1.7 แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms) 1.8 คลังความรู้ 1.9 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 1.10 ผังเว็บไซต์ (Site map)
        2. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
        2.1 ถาม-ตอบ (Q-A) 2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) 2.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  2.4แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)
         3. การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
         3.1 การลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online) 3.2 e-Forms/Online Forms 3.3 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 3.4 การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์
 
 
4. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับหน่วยงาน มีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้าง
    ตอบ – ประวัติความเป็นมา – วิสัยทัศน์ พันธกิจ – โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ – ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ – แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี – คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ– ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น – ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น
 
 
5. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับเว็บลิงค์ มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บใดบ้าง
    ตอบ – ส่วนงานภายใน – หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง – เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 
 
6. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน มีอะไรบ้าง
    ตอบ – กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ (ที่เหมาะสมตามภารกิจหน่วยงาน)
 
 
7. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับคลังความรู้ มีอะไรบ้าง
    ตอบ – ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ข้อมูล GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงถึงแห่งที่มา (Reference) และวัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ
 
 
8. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) กับถาม-ตอบ (Q&A) มีความหมายอย่างไร
    ตอบ - คำถามที่พบบ่อย (FAQ) หมายถึง ส่วนที่แสดงคำถาม และคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม
             - ถาม-ตอบ (Q&A)หมายถึง ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน
 
 
9. คำถามการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ในเว็บไซต์ภาครัฐมีช่องทางใดบ้าง
    ตอบ – ช่องทางแจ้งข่าว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, E-mail เป็นต้น – ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น – ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่นE-mail, Web board, Blog เป็นต้น – ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน
 
 
10. คำถาม คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมีประกอบด้วยอะไรบ้าง
      ตอบ คุณลักษณะที่ควรมี 8 ข้อ ประกอบด้วย
      1. การแสดงผล– มีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ – สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้
      2. การนำเสนอข้อมูล– มีการใช้งาน Really Simple Syndication (RSS) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน– มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ
      3. เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน– มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ – มีเครื่องมือในการแนะนำการใช้งาน (Help) ได้แก่ Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น– มีคำแนะนำเว็บไซต์ หรือคำอธิบาย Content ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์แก่ประชาชน
      4. เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) – มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น จำนวนครั้ง จำนวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Behavior)
       5. การตั้งชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่– ควรกำหนดวิธีการตั้งชื่อที่สื่อความหมาย เข้าใจตรงกันสั้นกระชับ และไม่เกิดความสับสน ซึ่งจะช่วยให้ Search Engine ให้ค่าความสำคัญของเว็บไซต์สูงสุด หากคำสำคัญพบเป็นชื่อไฟล์และชื่อไดเร็คทอรี่โดยตรง
       6. ส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) – ทุก ๆ หน้าควรจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนล่างของเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ • เมนูหลักในรูปแบบข้อความ • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ • เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ • คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright) • การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) • การประกาศนโยบาย
       7. เส้นเชื่อม (Link) – ต้องมีความพร้อมใช้เสมอ
       8. ข้อกำหนดตามมาตรฐาน – เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium : W3C) คณะริเริ่มดำเนินการทำให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility Initiative : WAI) ตามข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความสำเร็จ ระดับเอ (A)
 
 
11. คำถามการตั้งชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่ ควรกำหนดวิธีการตั้งชื่อที่สื่อความหมาย เข้าใจตรงกัน สั้นกระชับ และไม่เกิดความสับสน มีประโยชน์อย่างไร
      ตอบ ช่วยให้การสืบค้น (Search Engine) ให้ค่าความสำคัญของเว็บไซต์สูงสุดหากคำสำคัญพบเป็นชื่อไฟล์และชื่อไดเร็คทอรี่โดยตรง
 
 
12. คำถาม ระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ มีกี่ระดับ ประกอบด้วย
      ตอบ มี 4 ระดับ ประกอบด้วย
                1. เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร เป็นระดับของเว็บไซต์ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในรูปแบบออนไลน์โดยที่ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นต้องมีความถูกต้องมีคุณค่าต่อการใช้งานและทันสมัยโดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่าง ๆ ของภาครัฐและสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
                2. สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน เป็นระดับของเว็บไซต์ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน โดยจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทางแบบง่าย ๆ ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และสามารถฝากข้อความปัญหาข้อสงสัยข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์สามารถติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมได้
 
       3. ยื่นคำร้อง/ทำธุรกรรมได้ครบวงจร เป็นระดับของเว็บไซต์ที่สามารถดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์ในตัวเอง เช่นเดียวกับร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมซื้อขาย และชำระเงินตลอดจนส่งสินค้าได้ในการทำธุรกรรมเดียวในกรณีของหน่วยงานภาครัฐ การต้องให้บริการที่ประชาชนสามารถดำเนินการโดยเสมือนกับติดต่อกับส่วนราชการตามปกติ เช่น การชำระภาษี Online การจ่ายค่าปรับจราจร เป็นต้น โดยการดำเนินการนี้จะเป็นการลดขั้นตอนที่ประชาชนต้องเดินทางไปทำธุรกรรมด้วยตนเอง
      4. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/One Stop Service เป็นระดับของเว็บไซต์ที่มีการบูรณาการแนวราบของงานบริการ (Collaboration) ระหว่างเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบให้มีหน้าต่างเดียวเบ็ดเสร็จ (Single Window) สำหรับการให้บริการประชาชนสามารถติดต่อได้ที่คลิกเดียวในการรับบริการจากหลายหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้
 
 
13. คำถาม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ อย่างไร
      ตอบ วิธีการกำหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น
 
 
14. คำถาม โปรแกรมภาษาต้นฉบับ (Source Program)มีความหมายอย่างไร
      ตอบ โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา เป็นต้น ข้อคำสั่งที่เป็นภาษาต่างๆ เหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะไม่เข้าใจ ต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) ก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นได้
 
 
15. คำถาม ไวรัสคอมพิวเตอร์ (VirusComputer) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาแฟลชไดร์ฟที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งหรืออาจผ่านระบบเครือข่ายไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน
 
16. คำถาม สำรองข้อมูล (Backup) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อเก็บสำรองข้อมูลไว้ใช้ในกรณีที่แฟ้มข้อมูลต้นฉบับเกิดเสียหรือสูญหายไป การสำรองแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์เก็บไว้อีกส่วนหนึ่ง เมื่อระบบแฟ้มข้อมูลเดิมมีปัญหาจะได้นำระบบแฟ้มข้อมูลที่สำรองข้อมูลมาแทน หรือสำรองข้อมูลเพื่อนำระบบแฟ้มข้อมูลนั้นไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 
 
17. คำถาม แฮคเกอร์ (Hacker) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ ผู้ที่พยายามหาวิธีการ หรือหาช่องโหว่ของระบบ เพื่อแอบลักลอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อล้วงความลับ หรือแอบดูข้อมูลข่าวสาร บางครั้งมีการทำลายข้อมูลข่าวสารหรือทำความเสียหายให้กับองค์กร ขโมยข้อมูลหรือเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานไม่ได้ เช่น การลบรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ
 
 
18. คำถาม สื่อบันทึกข้อมูล (Media) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ วัสดุใดก็ตามที่ใช้เป็นที่บันทึกข้อมูลลงไปเก็บแล้วคอมพิวเตอร์ใช้บันทึกข้อมูลได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดร์ฟ แผ่นซีดี เป็นต้น
 
 
19. คำถาม วิธีแก้ปัญหาการกำหนดไอพีซ้ำในระบบเครือข่ายอย่างไร
      ตอบ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายย่อยในสำนักงานหรือเครือข่ายที่กำหนดขึ้นเอง หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้ข้อกำหนดในการสื่อสารข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทางที่เรียกว่า TCP/IP โปรโตรคอล  (ประกอบด้วยสองโปรโตรคอลคือ  TCP (Transmission Control Protocol)  และ IP (Internet Protocol) )คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตรคอลTCP/IPในการสื่อสารข้อมูลกันทุกเครื่องจะต้องกำหนดหมายเลขเพื่อให้สามารถบอกได้ว่าผู้ส่งหรือผู้รับเป็นใคร หมายเลขนี้เรียกว่าไอพีแอดเดรส  (IP Address)  ซึ่งเราจะเห็นเป็นตัวเลขฐานสิบสี่กลุ่มคั่นด้วยจุด (dotted decimal)  เช่น 10.3.2.192 ให้กำหนดใหม่ไม่ซ้ำกัน
 
 
20. คำถาม วัน และวันทำการ มีความหมายอย่างไร
      ตอบ วัน หมายถึง วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
               วันทำการ หมายถึง วันปฏิบัติราชการจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ เสาร์ อาทิตย์ เช่น วันที่ 12 สิงหาคม 2558 วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถตรงกับวันพุธ ไม่นับเป็นวันทำการ
Facebook

   648 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
30/มี.ค./58 22:28


ไดรฟเวอร์ (Driver) หมายถึงอะไร
435 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:12

ไดรฟเวอร์ (Driver) เป็นซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งใช้ในการเป็นตัวกลางประสานเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) กับ ระบบปฏิบัติการ (OS) เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นได้
Facebook

   435 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:12


ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลารับ-ส่งอีเมล
474 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:11

1.อีเมลแอดเดรสและชื่อไม่น่าเชื่อถือ / ส่งผิดคน 2.ส่งถึงคนเป็นล้าน / cc ไปทั่ว / cc คนที่ไม่เกี่ยวข้อง / จะฟ้องคนอื่นไปเพื่อ (?) 3.ไม่ใส่ชื่อเรื่อง / ชื่อเรื่องไม่ชัดเจน / สับสนระหว่างอีเมลกับ SMS 4.ไม่ขึ้นต้น ไม่ทักทาย 5.เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เหมาะสม – คนอ่านไม่เข้าใจ / เข้าใจผิด 6.ภาษาไม่ถูกต้อง น้ำเสียงไม่เหมาะสม – เสียภาพลักษณ์ คนอ่านไม่พอใจ 7.รูปแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการเกินไป / หน้าตาเหมือนเมลขยะ 8.ไม่ลงท้าย / ไม่ระบุชื่อผู้ส่ง 9.แนบเอกสารผิด / ตั้งชื่อเอกสารแนบไม่ชัดเจน / แนบแต่ไฟล์อย่างเดียว 10.อ่านแล้วไม่ตอบ / reply all ตลอดทั้งที่ไม่จำเป็น / คิดว่าอีเมลเป็น “ความลับ”
Facebook

   474 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:11


เมื่อลบอีเมลจะไปเก็บไว้ที่ใด
483 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:09

ถังขยะ
Facebook

   483 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:09


การส่งต่ออีเมล (Forward) หมายถึงอะไร
472 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:08

การส่งต่อไปยังผู้รับคนอื่น ๆ
Facebook

   472 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:08


การส่งอีเมลด้วยการใช้สำเนา (CC) และสำเนาซ่อน (BCC) หมายถึงอะไร
473 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:07

สำเนา (CC) หมายถึง ใช้ส่งให้ผู้รับที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง แต่ควรทราบเรื่องด้วย สำเนาซ่อน (BCC) หมายถึง เหมือนกับ สำเนา (CC) แต่ชื่อผู้รับจะไม่ปรากฏให้ผู้รับในช่องผู้รับและสำเนา (CC)
Facebook

   473 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:07


ตอบกลับ (Reply) และ ตอบกลับทั้งหมด (Reply All) หมายถึงอะไร
1490 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:06

ตอบกลับ (Reply) คือ ตอบอีเมลกลับไปยังผู้ส่งอีเมลที่อ่านอยู่นี้เพียงคนเดียว ตอบกลับทั้งหมด (Reply All) คือ ตอบอีเมลกลับไปยังทุกคนที่ได้รับอีเมลที่อ่านอยู่นี้
Facebook

   1490 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:06


เวลาส่ง E-mail มีเมลตอบกลับว่า failure notice หมายถึงอะไร
655 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:05

หมายถึง ส่ง E-mail ไม่ได้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งมักจะบอกสาเหตุไว้ในรายละเอียดที่แจ้งมา เช่น ถ้าในรายละเอียด มีคำว่า “Recipient’s mailbox is full” หมายถึง อีเมลของผู้รับเต็ม วิธีแก้ไขคือ แจ้งผู้รับให้ทำการลบเมลออก เนื่องจาก Mailbox เต็ม และทำการส่งใหม่ ส่งไม่ได้ (แจ้งความผิดพลาด) อาจเกิดการผิดพลาด ที่อยู่อีเมลของผู้รับไม่ถูกต้อง หรือพิมพ์ที่อยู่ผิด ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งใหม่ หรือขณะส่งเน็ตหลุดก็ส่งไม่ได้
Facebook

   655 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:05


ทำอย่างไรเมื่อได้รับจดหมายขยะ
431 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:04

1. อย่าเปิดอ่าน 2. อย่ากดลิงค์ใดๆ ไปยังไซต์ปลายทาง 3. อย่าส่งจดหมายต่อว่า ด่าทอ หรือขอร้องใดๆ ให้เลิกส่งจดหมายขยะมาอีก เหตุผล คือ เมลที่ส่งอาจจะไม่มีวันได้ถึงปลายทางที่แท้จริง หรือชื่ออีเมลผู้ส่งอาจจะเป็นอีเมลของบุคคลจริง ๆ แต่มิได้เกี่ยวพันใด ๆ กับจดหมายฉบับนั้น สิ่งที่ต้องทำกับจดหมายขยะคือลบทิ้งไป 4. แยกอีเมลที่ติดต่อกับบุคคลทั่วไป กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงไว้คนละเมลกัน 5. อย่าประกาศชื่ออีเมลแอดเดรสไว้ในเว็บไซต์ใด ๆ อย่างเด็ดขาด 6. ใช้โปรแกรมกรองอีเมล ในกรณีที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงจดหมายขยะได้ใช้โปรแกรมกรองอีเมล
Facebook

   431 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:04


วิธีแก้ปัญหา เมื่อได้รับ Spam E-mail ทำอย่างไร
446 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 12:01

1. รายงานกับ ISP หรือ Admin เพื่อสกัดอีเมลที่น่าสงสัย 2. ใช้ Filter กรองคำที่น่าสงสัยเช่น Cash, Money, Sex แล้วลบออก หรือย้ายเข้า Junk Folder อัตโนมัติ 3. สมัครรับ Mailing List เท่าที่ต้องการจริง ๆ 4. ไม่กำหนดชื่อ Mailing list ที่มีสมาชิกมากเกินไป 5. ไม่ควรระบุ e-mail ใน usenet news หรือ webboard เพราะโปรแกรมจับอีเมลจะพบอีเมลได้ง่าย 6. ใช้ Hardware firewall ของ SonicWALL
Facebook

   446 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 12:01


Spam Mail คืออะไร
476 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:59

Spam Mail (สแปมเมล) หรือเรียกว่า จดหมายขยะ เป็นการส่ง mail จำนวนมาก ๆ ในครั้งหนึ่ง หรือการทยอยส่ง แต่ส่งจำนวนมากฉบับ ที่สร้างความเสียหายแก่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับวัตถุประสงค์ และสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเรียกว่า จดหมายลูกโซ่ (Chain Mail) ได้แก่ โฆษณาสินค้า การโจมตีระบบ การแก้แค้นส่วนตัว การกลั่นแกล้งฯลฯ
Facebook

   476 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:59


ประโยชน์ของ E-mail คืออะไร
423 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:58

1. รวดเร็ว เชื่อถือได้ 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ 3. ลดเวลาในการส่งเอกสารลง เพราะผู้ส่งไม่ต้องเสียเวลาไปส่งเอง หรือรอไปรษณีย์ไปส่งให้ 4. ผู้ส่งสามารถส่งเอกสารได้ตลอดไม่จำกัดเวลา หรือระยะทางในการส่ง ในขณะที่ผู้อ่านก็สามารถเปิดอ่านเอกสารได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน 5. สามารถส่งต่อกันได้สะดวก และผู้ส่งสามารถส่งให้ผู้รับได้พร้อม ๆ กันหลายคนในเวลาเดียวกัน
Facebook

   423 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:58


การให้บริการ MailGo Thai ขนาด Mail box และแนบไฟล์ความจุเท่าไหร่กับผู้ใช้งาน
437 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:57

Mail box จำนวน 6 GB และแนบไฟล์ได้ 25 MB
Facebook

   437 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:57


ประโยชน์ของการใช้ MailGo Thai ต่อหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ คืออะไร
471 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:56

1. เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นของการใช้งาน ลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณที่ใช้กับระบบอีเมล เป็นอีเมลสำหรับข้าราชการตลอดชีวิต 2. เพื่อให้ MailGoThai เป็นบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของภาครัฐ - สามารถใช้เป็น login กลางในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของภาครัฐได้ - สามารถใช้ MailGoThai ไปสู่การเป็น Government ID เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ด้วยบัญชีเดียว
Facebook

   471 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:56


วัตถุประสงค์ของ MailGo Thai คืออะไร
400 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:55

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และดำเนินงานให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและการดำเนินงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Facebook

   400 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:55


กระทรวงใดเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (E-mail)
464 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:52

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Facebook

   464 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:52


MailGo Thai หมายถึงอะไร
461 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:51

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารงานในราชการ ภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างหน่วยงาน
Facebook

   461 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:51


การรับส่ง E-mail มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
420 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:48

1. เว็บไชต์ที่ให้บริการรับส่ง E-mail เปรียบเหมือนที่ทำการไปรษณีย์ 2. E-mail address ของผู้ส่ง 3. E-mail address ของผู้รับ
Facebook

   420 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:48


การลงทะเบียนขอ E-mail address ทำอย่างไร
473 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:46

ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนขอ E-mail address ได้จาก เว็บต์ที่ให้บริการทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่ายและฟรี เว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล์ฟรี ได้แก่ www.yahoo.com , www.thaimail.com , www.hotmail.com
Facebook

   473 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:46


E-mail address (อีเมลแอดเดรส) หมายถึงอะไร
1190 views/0 ความคิดเห็น 02/ก.ย./57 11:43

คือ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต หรือที่อยู่ของตู้จดหมายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้สำหรับบอกตำแหน่งของผู้รับว่าอยู่ที่ไหน เช่น satawan2003@yahoo.com ส่วนประกอบของอีเมล์แอดเดรส ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ ดังตัวอย่างนี้ 1.ชื่อบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เรียกว่า user name อาจใ ช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรือชื่อองค์กร ก็ได้ เช่น satawan2003 2.ส่วนนี้ คือ เครื่องหมาย @ ( at sign) อ่านว่า แอท 3.ส่วนที่สาม คือ โดเมนเนม (Domain Name) เป็นที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัครเป็นสมาชิกอยู่ เพื่ออ้างถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์ เช่น yahoo 4.ส่วนสุดท้ายเป็นรหัสบอกประเภทขององค์กรและประเทศ เช่น com รหัสบอกประเภทขององค์กร คือ .com = commercial บริการด้านการค้า .edu = education สถานศึกษา .org = orgnization องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร .gov = government หน่วยงานรัฐบาล .net = network หน่วยงานบริการเครือข่าย
Facebook

   1190 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
02/ก.ย./57 11:43


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· คอมพิวเตอร์
· คอมพิวเตอร์
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101