\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
แก้วแจ่ม supatcha
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มีนาคม 2557 (3)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home
เกร็ดความรู้ งานพัสดุและยานพาหนะ
640 views/0 ความคิดเห็น 28/ส.ค./58 14:59

 1. การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา จะเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ได้หรือไม่

      คำตอบ :  เบิกไม่ได้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง

 

2. หน่วยงานได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ จะแยกซื้อแต่ละรายการได้หรือไม่

      คำตอบ : ในหลักการแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดหาพัสดุมาในคราวเดียวกัน จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมกัน  เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามความต้องการใช้งาน ตามวันเวลาที่แตกต่างกัน หากแยกซื้อแต่ละรายการ อาจเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

 

3. การตรวจสอบเอกสารในการเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมจะผิด เงื่อนไขหรือไม่

      คำตอบ :  การที่ทางราชการกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นบัญชี  ผู้มีอำนาจควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบว่าผู้เสนอราคา มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นบัญชี ผู้มีอำนาจควบคุมอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม แต่หากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอราคารายนั้นมีผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารงานของผู้เสนอรายนั้น แต่ไม่ได้ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมถือว่ามีเจตนาปกปิด หรือแสดงเอสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หน่วยงานจะต้องดำเนินการพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญตามประกาศของทางราชการและจะต้องดำเนินการเสนอให้ผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  ซึ่งผู้เสนอราคานั้นอาจมีความผิดทางอาญา หรืออาจต้องรับผิดต่อทางราชการทางแพ่งหากทางราชการเสียหาย

 

4. ส่วนราชการได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอาหาร  ในกรณีที่วัสดุอาหารมีราคาสูงขึ้นเนื่อง จากสภาวะเศรษฐกิจ  ผู้ขายจะปรับราคาได้หรือไม่

      คำตอบ :  ในหลักการระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ข้อ 136 วรรคแรก กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยน แปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราช การที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ หรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย

          ข้อ  136 วรรคสอง กำหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

          ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้แล้ว โดยที่ส่วนราชการจะปรับเพิ่มราคา ค่าวัสดุอาหาร ให้สูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ตามสัญญา ตามคำร้องขอของ ผู้ขายเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ  เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะพิจารณาให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีใดที่จะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการให้คำนึงถึงความเป็นธรรม  โดยพิจารณาข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วย

 

5. การแลกเปลี่ยนยางรถยนต์ ทำได้หรือไม่

      คำตอบ :  ทำได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 123

 

6. การตรวจรับพัสดุประจำปี มีพัสดุบางรายการ ขาดหายไป กรรมการจึงไม่ยอมรับ หรือบันทึกว่ามีครบถ้วน  งานพัสดุจะทำอย่างไร

      คำตอบ : งานพัสดุ ควรต้องรายงานข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามระเบียบฯ ข้อ 156

 

7. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่

      คำตอบ :  ระเบียบไม่ได้ห้าม ดังนั้นจึงเป็นได้

 

8. คณะกรรมการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่

      คำตอบ :  ระเบียบไม่ได้ห้าม ดังนั้นจึงเป็นได้ แต่คณะกรรมการประกวดราคาจะเป็นกรรม การตรวจรับพัสดุไม่ได้

 

9. สัญญาจ้างปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ สัญญาแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 3 งวด  ทำงานงวดที่ 1 งวดที่ 2  เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  และเบิกจ่ายเงินไปแล้ว  แต่งวดที่ 3  ไม่สามารถดำเนิน การได้  เนื่องจากส่วนราชการไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้  โดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะยกเลิกสัญญาในงวดที่ 3 ได้หรือไม่

      คำตอบ :  การยกเลิกสัญญา หากหน่วยงานพิจารณาแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือทางราชการไม่เสียหายแล้วสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 137 ซึ่งเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ

 

10. ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่อยู่จะทำอย่างไร

      คำตอบ :  ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

 

11. ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่อย่างไร

      คำตอบ :  ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ ข้อ 73 มีหน้าที่ดังนี้

          (1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน      ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยน แปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็น ไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจ  การจ้างทันที

          (2)  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญา  แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

          (3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

          (4)  ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด    ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ  นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

 

12. คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ 2535  ชุดใดบ้างมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

      คำตอบ :  กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือกระทรวง ICT  ว่าคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 34 และข้อ 79 ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535  มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

 

13. หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าส่วนราช การจะแต่งตั้งบุคคลนั้น เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้หรือไม่

      คำตอบ :  ในหลักการ กรณีนี้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการให้ลงนามสั่งซื้อสั่งจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็นการได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ  ในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่การได้รับมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ไม่เหมาะ สมที่จะแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากในหลักการควบคุมแล้วผู้ที่มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน

          ระเบียบฯ ข้อ 39  การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ  29

 

14. กรณีตกลงราคา ต้องทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือไม่

      คำตอบ :  การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา หากไม่ทำเป็นสัญญา จะต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เว้นแต่ในกรณีการจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้าง ซึ่งใช้วิธีดำเนินการตามข้อ39 วรรคสองจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

 

15. อยากทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิดในทางละเมิด

      คำตอบ : สัดส่วนความรับผิดในทางละเมิดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0406.2/ว66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เช่นการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ผู้รับผิดได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผล ฝ่ายพัสดุที่ผ่านงานผู้บังคับบัญชา  ผู้ผ่านงาน ผู้อนุมัติ  ซึ่งมีสัดส่วนดังกล่าว 60 : 20 : 10 : 10  เป็นต้น

  

16. นำรถยนต์ราชการซึ่งมีประกันภัยชั้น 1  ไปใช้รถถูกโจรกรรม ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (บริษัทประกันชดใช้ 90%)

      คำตอบ :  ซึ่งคำถามนี้คงต้องมีข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอีกหลายประเด็น แต่ถ้าในหลักการแล้ว ต้องรับผิดชดใช้ ให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการได้รับความเสียหาย

 

17. คณะกรรมการกำหนด SPEC.  แต่งตั้งจากใคร ปฏิเสธไม่รับได้หรือไม่    

        คำตอบ : ระเบียบฯ ไม่ได้กำหนดว่าให้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด Spec  จึงเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหากเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งควรอนุโลมตามข้อ35 ของระเบียบพัสดุ 2535

          สำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน เพื่อทำหน้าที่กำหนด Spec หรือ TOR และต้องนำ Spec หรือ TOR เผยแพร่ทาง Website เพื่อรับฟังความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส

 

18. การยืมเงินงบประมาณจัดซื้อพัสดุต้องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

      คำตอบ :  การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนทุกครั้ง เว้นแต่กรณีเร่งด่วน ตามข้อ 39 วรรคสอง ดังนั้น การยืมเงินงบประมาณไปจัดซื้อพัสดุ จึงต้องดำเนินการขออนุมัติทุกครั้ง

 

19. ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง / การแก้ไขสัญญา

      คำตอบ : อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ข้อ 65 ข้อ 67  สำหรับอำนาจในการแก้ไขสัญญาเป็นของหัวหน้าส่วนราชการ  ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 136 หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

 

20. การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก                

      คำตอบ :  หน่วยงานราชการมีการจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนกำจัดปลวก  โดยวิธีตกลงราคาโดยทำสัญญาหรือข้อตกลงไว้ต่อกัน  ผู้รับจ้างจะต้องบริการกำจัดปลวกสำหรับระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 1 ปี  หรือ 2 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของสัญญา    โดยส่วนใหญ่บริษัท ผู้ให้บริการกำจัดปลวก จะเรียกเก็บค่าบริการก่อนทั้งหมดและจะให้บริการเป็นระยะๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ได้หรือไม่            

          ตามระเบียบและมติหนังสือเวียนของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหนังสือที่เคยหารือไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2524    คือ หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร.1001/44  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2524  ได้สรุปการจ่ายเงิน และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนชาวพัสดุด้วยกัน จึงได้นำมาลงใน ดังนี้               

          สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีความเห็นในการจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก คือ

                    1.  การจ่ายเงินค่าบริการให้กับผู้รับจ้างทั้งหมดก่อนครบเวลา กำหนดกระทำมิได้

                    2.  การจ่ายเงินค่าเหมาบริการจะต้องจ่ายเงินเมื่องานแล้วเสร็จ

                    3.  การจ่ายเงินจะจ่ายค่าบริการแต่ละครั้งที่ใช้บริการ หรือแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน หรือเป็นงวดตามผลงานที่แล้วเสร็จ

Facebook

   640 views/0 ความคิดเห็น โดย supatcha
28/ส.ค./58 14:59


ถาม-ตอบ ปี 58 (supatcha)
914 views/0 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 17:11

1.  ส่วนงานราชการต้องรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันรถเช่าด้วยหรือไม่

คำตอบ  ต้องรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 10 ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

 

2.  ส่วนราชการสามารถปรับให้พนักงานราชการเป็นข้าราชการได้หรือไม่ ถ้าได้มีระเบียบใดกำหนดไว้

คำตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากการบรรจุเป็นข้าราชการต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้

 

3.  กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวต้องปฏิบัติตามระเบียบอะไรบ้าง

          คำตอบ  กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548) มาตร 25 ที่กำหนดว่า การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้คือ

(1) อธิบดีขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง

(2) หัวหน้าสำนักงานสำหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมีสำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม

(3) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอำเภอท้องที่แล้วแต่กรณี สำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กรณีผู้บังคับบัญชาของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 (ข้อ 11 (3) ส่วนการเบิกจ่ายเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ต้องปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องใน การเดินทางไปราชการ ข้อ 2 เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (1) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท (2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท โดยต้องจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) และหนังสือที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา มาแนบประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

 

4.  รถส่วนกลางทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการขนาดเท่าใด

          คำตอบ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 7 รถส่วนกลางทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง 2 ข้าง

        สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการให้ลดลงตามส่วน

        ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ในกรณีที่มีการจำหน่ายรถส่วนกลาง ให้ส่วนราชการเจ้าของรถลบหรือทำลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการออกทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอื่น

       ส่วนราชการใดมีเหตุผลและความจำเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติปลัดกระทรวง เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้

       สำหรับส่วนราชการซึ่งมิได้อยู่ในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรือมิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

       รถคันใดได้รับยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษาการตามระเบียบ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ และให้มีการพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นของการยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด ของส่วนราชการ ในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่เสมอด้วย

 

5.  งบประมาณในการจ้างพนักงานราชการใช้งบประมาณประเภทใด และการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวมีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำตอบ  ใช้งบประมาณประเภทงบบุคลากร ส่วนการเบิกจ่ายให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/85 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

 

6.  พนักงานราชการไม่สามารถลาศึกษาต่อใช่หรือไม่ (ลาวันทำการ)

คำตอบ  ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  มิได้กำหนดให้สิทธิการลาศึกษา รวมทั้งการปรับวุฒิให้แก่พนักงานราชการ เนื่องจากระบบพนักงานราชการเป็นระบบสัญญาจ้างตามสมรรถนะของบุคคลซึ่งได้มีการประกาศรับสมัคร และพนักงานราชการผู้นั้นได้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิที่ประกาศรับสมัครสำหรับตำแหน่งนั้น  ดังนั้น จึงกำหนดสิทธิการลาเฉพาะที่จำเป็น เช่น การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร และลาเพื่อตรวจเลือกเตรียมพล  เท่านั้น  ส่วนการลาศึกษาเป็นการลาที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ต้องใช้เวลาราชการมาก จึงมิได้กำหนดสิทธิการลาดังกล่าวไว้ หากท่านประสงค์ที่จะศึกษาต่อ อาจจะศึกษาต่อนอกเหนือจากเวลางานได้ แต่ทั้งนี้ การได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไม่สามารถขอปรับอัตราเงินเดือน หรือตำแหน่งได้ ยกเว้นกรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น จึงจะสามารถบรรจุในตำแหน่งตามคุณวุฒิและรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้

 

7.  พนักงานราชการที่ทำงานมาแล้ว 3 ปี ต่อมาพนักงานราชการผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินผลงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่ยังมีอายุสัญญาเหลืออยู่ 3 ปี พนักงานราชการผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานราชการใช่หรือไม่ ส่วนราชการต้องจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานราชการผู้นั้นด้วยหรือไม่ ตรวจสอบระเบียบได้จากที่ใด

คำตอบ  1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กำหนดว่าพนักงานราชการที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          2) การจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการนั้น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรณีส่วนราชการได้เลิกจ้างพนักงานราชการโดยมิใช่เกิดจากความผิดของพนักงานราชการ เช่น เงินงบประมาณที่ใช้จ้างสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง เป็นต้น

 

8.  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องอัตโนมัติจะใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้หรือไม่

คำตอบ  ได้ ถ้าตรวจสอบแล้วว่าในใบเสร็จรับเงินนั้นมีสาระสำคัญครบทั้ง 5 รายการ ได้แก่

          1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน

          2. วัน เดือน ปีที่รับเงิน

          3. รายการแสดงการรับเงิน ระบุว่าค่าอะไร

          4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

          5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน

          หากมีครบทั้ง 5 ข้อ ก็นับเป็นใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 41 และสามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้

 

9.  รถยนต์ประเภทใด ที่สามารถเบิกค่าบริการจอดรถ ณ สถานที่จอดรถที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจอดรถได้

          คำตอบ  รถยนต์ที่สามารถเบิกค่าบริการจอดรถได้ คือ

                   1. รถของส่วนราชการ หมายถึง รถตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซื้อ การเช่า การยืม รับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้น

                   2. รถส่วนตัว หมายถึง รถของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ

 

10.  การเดินทางไปราชการในช่วงเดือนกันยายนคาบเกี่ยวถึงเดือนตุลาคม จะขอยืมเงินงบประมาณในปีปัจจุบันได้หรือไม่

          คำตอบ  กรณีที่ต้องเดินทางไปราชการในช่วงเดือนกันยายนคาบเกี่ยวไปถึงเดือนตุลาคมของปีงบประมาณหน้า สามารถขอยืมเงินงบประมาณปีปัจจุบัน โดยถือเป็นรายจ่ายของปีงบประมาณปัจจุบันและให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ แต่หากยืมไปเพื่อการปฏิบัติราชการอื่น ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

 

11.  ค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ สามารถเบิกได้หรือไม่

          คำตอบ  ค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟในการเดินทางไปราชการของข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ซึ่งส่วนราชการสั่งให้งดหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้ให้บริการเรียกเก็บ

 

12.  การควบคุมภายในคืออะไร

คำตอบ  การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคนในองค์กรมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว

 

13.  “ค่ารับรอง” ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 หมายถึงค่าอะไรบ้าง

          คำตอบ “ค่ารับรอง” ในระเบียบดังกล่าว หมายถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศมีความจำเป็นต้องไปเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือฯ เกี่ยวกับภารกิจของผู้เดินทางในการเดินทางไปราชการ

 

14.  ค่าขนย้าย กรณีให้ไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากต้นสังกัดเดิม หรือต้นสังกัดใหม่

          คำตอบ  เบิกจาก้นสังกัดเดิม (พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตตรา 41)

 

15.  การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่

          คำตอบ  เบิกได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา แต่ห้ามเบิกค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทางไปและกลับระหว่างสถานที่อยู่ที่พักกับสถานที่ทำการสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่สอบคัดเลือก (มาตรา 22)

 

16.  การเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสถานที่แห่งเดียวกัน จะเบิกค่าใช้จ่ายได้กี่วัน

          คำตอบ  จะเบิกได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดหรทอผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัดด้วย

 

17.  เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ พนักงานราชการได้ อัตราเดียวกับข้าราชการหรือไม่

          คำตอบ  ได้รับในอัตราเดียวกันโดยมีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ

 

18.  กรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเองจะไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านใช่หรือไม่

          คำตอบ  การย้ายตามคำร้องขอของตนเองตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 (4)  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541

 

19.  กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ และจะทำเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตรง จะดำเนินการอย่างไร และนำหลักฐานอะไรในการขอลงทะเบียนแบบจ่ายตรง   ซึ่งคู่สมรสยังไม่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

          คำตอบ  ถ้าสามีชาวต่างชาติได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แต่หากมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตรง) ก็ให้ประสานกับนายทะเบียนประจำส่วนราชการผู้เบิกที่ตนเองสังกัด เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติของผู้มีสิทธิ

 

20.  ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ไปรักษา ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน  จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ และศูนย์แพทย์ชุมชน ซึ่งเดิมเป็นสถานีอนามัยประจำตำบลนั้น  จะเข้าข่ายเป็นสถานพยาบาลตามหนังสือ กค  0417/ว 54 หรือไม่

          คำตอบ  ตามกรณีที่หารือดังกล่าว ศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

Facebook

   914 views/0 ความคิดเห็น โดย supatcha
30/มี.ค./58 17:11


ประเด็นถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไป
656 views/37 ความคิดเห็น 26/ส.ค./57 09:36

Facebook

   656 views/37 ความคิดเห็น โดย supatcha
26/ส.ค./57 09:36


ถาม-ตอบ
770 views/8 ความคิดเห็น 27/มี.ค./57 15:13

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน\"\"\"\"

Facebook

   770 views/8 ความคิดเห็น โดย supatcha
27/มี.ค./57 15:13


ใบเสร็จรับเงินและการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
3188 views/10 ความคิดเห็น 27/มี.ค./57 09:21

Facebook

   3188 views/10 ความคิดเห็น โดย supatcha
27/มี.ค./57 09:21


เงินทดรองราชการ
7857 views/13 ความคิดเห็น 27/มี.ค./57 09:16

ให้คำปรึกษา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเงินทดรองราชการ ปีงบประมาณ 2557

Facebook

   7857 views/13 ความคิดเห็น โดย supatcha
27/มี.ค./57 09:16


หน้า 1 2
กลุ่มบล็อก
 
· ให้คำปรึกษา57(สุพัชชา)
· ถาม-ตอบ57-Supatcha
· supatcha 58
· ถาม-ตอบ 58/2
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101