\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
อินทนู areeya
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· เมษายน 2556 (32)
· กันยายน 2556 (2)
· มีนาคม 2557 (1)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
875 views / 0 ความคิดเห็น 28/เม.ย./56 22:24

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ได้แก่

1. ข้าราชการประจำในไทยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประชุม/เจรจาธุรกิจ/ดูงาน/ตรวจสอบบัญชี/ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความจำเป็น

2. ข้าราชการประจำต่างประเทศไป ณ ที่ใดๆ ในต่างประเทศ  หรือมายังไทยเฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกประเทศ

3. ข้าราชการประจำต่างประเทศไปช่วยราชการ รักษาการในตำแหน่ง รักษาราชการแทนต่าง สนง. ในต่างประเทศ เฉพาะเวลาจากที่พักเดิมถึงที่พัก สนง.แห่งใหม่

ระยะเวลาอนุมัติเดินทาง

              ก่อน (ชม.)              ทวีป - ประเทศ                  หลัง (ชม.)

            ไม่เกิน  24  ชม.            ทวีปเอเชีย                   ไม่เกิน  24  ชม.

                                                 ออสเตรเลีย

                                                 นิวซีแลนด์

            ไม่เกิน  48  ชม.             ทวีปยุโรป                     ไม่เกิน  48  ชม.

                                                อเมริกาเหนือ

            ไม่เกิน  72  ชม.           ทวีปอเมริกาใต้               ไม่เกิน  72  ชม.

                                                   แอฟริกา

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย)

 • ซี 8 ลงมา  ไม่เกิน  2,100.-  บาท/วัน
 • ซี 9 ขึ้นไป  ไม่เกิน  3,100.-  บาท/วัน

การนับเวลาคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง

1) ข้าราชการประจำต่างประเทศ  ตั้งแต่ออกจากที่อยู่/ที่ทำงานปกติ จนกลับถึงที่อยู่/ที่ทำงานปกติ

    * มาราชการชั่วคราวในไทยไม่รวมช่วงเวลาที่อยู่ในไทย

2) ข้าราชการประจำในไทย

    * ตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออก จนถึงประทับตราฯ เข้าไทย

-  พักแรม  นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน  เศษที่เกิน 12 ชม.นับเป็น 1 วัน

-  ไม่พักแรม เศษเกิน 6 ชม. นับเป็น 1/2 วัน

กรณีไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย  มีสิทธิเบิก :-

*  ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม  ภาษีบริการที่โรงแรม  ร้านค้าเรียกเก็บ  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,500 บาท/วัน

*  ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า (เกิน 7 วัน) เท่าที่จ่ายจริงไม่กิน 500 บาท/วัน  คำนวณเบิกจ่ายแต่ละวัน  เศษที่เหลือนำมาสมทบเบิกจ่ายวันต่อไปไม่ได้

*  ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด  เหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/วัน

2. ค่าเช่าที่พัก

 หลักเกณฑ์  จำเป็นต้องพักแรม / จ่ายจริง / ซี 8 ลงมาพัก 2 คนต่อห้อง

 ข้อห้ามเบิก  พักในยานพาหนะ / ทางราชการจัดที่พักให้ / พักบ้านตนเอง/คู่สมรส/ญาติพี่น้อง

 อัตราค่าเช่าโรงแรม

 ระดับ               ประเภท ก                        ประเภท ข                    ประเภท ค      

                      เดี่ยว            คู่              เดี่ยว           คู่                 เดี่ยว         คู่

8 ลงมา          7,500      5,250         5,000      3,500          3,100      2,170

9 ขึ้นไป       10,000                         7,000                           4,500

 3. ค่าพาหนะ

     ค่าโดยสาร / ค่าเช่ายานพาหนะ / ค่าเชื้อเพลิง / ค่าระวางบรรทุก / ค่าจ้างคนหาบสิ่งของของผู้เดินทาง

     ค่าพาหนะภายในต่างประเทศ  เบิกเท่าที่จ่ายจริง  กรณีเดินทางออกนอกเส้นทางในระหว่างลา เบิกได้ไม่เกินเส้นที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

     ค่าเครื่องบิน

 • ชั้นหนึ่ง       หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล  ประธานศาลฎีกาและรอง  ประธานรัฐสภาและรอง  ประธานวุฒิสภาและรอง  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรอง/รัฐมนตรี  ข้าราชการระดับ 10
 • ชั้นธุรกิจ      ระดับ 9
 • ชั้นประหยัด  ระดับ 8 ลงมา

 4. ค่ารับรอง

4.1 ประธานองคมนตรี / องคมนตรี / นายกรัฐมนตรี / รองนายกฯ / รัฐมนตรี / ประธาน / รองประธานศาลฎีกา / ประธานศาลอุทธรณ์  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

4.2 บุคคลนอกเหนือจากข้อ 4.2  เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา

 • เดินทางไม่เกิน 15 วัน    67,000  บาท
 • เดินทางเกิน 15 วัน      100,000  บาท

 5. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

 6. ค่าเครื่องแต่งตัว

 • จำเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ หรือจำเป็นอื่น
 • ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
 • ไม่ใช่ประเทศที่ห้ามเบิก
 • เคยได้รับแล้วจะรับใหม่ต้องเกิน 2 ปี (ประเด็นนี้สำนักบริหารการคลังอยู่ระหว่างหารือกับกรมบัญชีกลาง)

 อัตราค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่าย

*  ระดับ 5 ลงมา    คนละ  7,500  บาท

*  ระดับ 6 ขึ้นไป   คนละ  9,000  บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 

*  แลกกับธนาคารให้ถืออัตราวันที่แลกทั้งก่อนไป+กลับ  แนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

*  กรณีแลกที่อื่น (ไม่มีหลักฐาน) ถืออัตราระหว่างประเทศ 1 วันทำการก่อนเดินทาง 1 วันหลังกลับ 

*  กรณีใช้บัตรเครดิตให้ถืออัตราตามใบแจ้งยอดแนบหลักฐานใบแจ้งยอด

Facebook

คะแนน: 0     875 views / 0 ความคิดเห็น โดย areeya
28/เม.ย./56 22:24กลุ่มบล็อก
 
· การเงินและบัญชี
· งานตรวจสอบ
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน(ปี 55)
· เงินทดรองราชการ
· ควบคุมภายใน
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· การตรวจสอบ IT
· การให้คำปรึกษา56
· การให้คำปรึกษา56-ann
· ประเด็นถามตอบ57
· ถาม-ตอบ_ปี58(รอบ1)_ann
· ถาม/ตอบ(ปี58_รอบ2)
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101