\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
beam
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (31)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /ระเบียบพัสดุ
มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมในการเสนอราคา
2420 views / 0 ความคิดเห็น 25/เม.ย./56 09:35

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงได้เสนอมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้ว) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 และวันที่ 28 มิถุนายน 2537 โดยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537 และที่ นร 0202/ว 102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 โดยสรุปดังนี้
มาตรการที่ 1 ส่วนราชการ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้น เพื่อกำหนดราคากลาง
มาตรการที่ 2 ส่วนราชการ ต้องกำหนดเงื่อนไขในประกาศ ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการทำงานไว้ด้วย
มาตรการที่ 3 ส่วนราชการ ต้องกำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้น งานถนนลูกรัง ถนนดิน งานขุดลอกคลอง สระหรือ หนองน้ำ
มาตรการที่ 4 ส่วนราชการ อาจจะกำหนดผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ จะจ้างในครั้งนี้
มาตรการที่ 5 ส่วนราชการ ต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่บุคคลภายนอกเข้าถึงและอ่านได้โดยสะดวก สำหรับส่วนภูมิภาคให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอีกแห่งหนึ่งด้วย
มาตรการที่ 6 ให้ส่วนราชการส่งประกาศการประกวดราคา ไปประกาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นของจังหวัดและส่งไปยังผู้รับจ้างทราบโดยตรง
มาตรการที่ 7 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งรัดฝึกอบรมความรู้ด้านการพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
มาตรการที่ 8 ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร หากพบว่า การส่งประกาศล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดำเนินการ
อนึ่ง ในส่วนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดในชุดนี้ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติม และติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Facebook

คะแนน: 0     2420 views / 0 ความคิดเห็น โดย beam
25/เม.ย./56 09:35กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบพัสดุ
· คุณถาม-เราตอบ
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ประเด็นถาม-ตอบ การจัดการความรู้ beam
· ถาม-ตอบ ตรวจสอบ
· beam
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101