\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
beam
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (31)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home
ถามตอบ-ทั่วไป
696 views/0 ความคิดเห็น 01/ก.ย./58 15:25

1. กรณีพนักงานขับรถยนต์ไปรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย ไม่พักค้างจะเบิกค่า OT ได้หรือไม่ถ้าเกินเวลาราชการ

คําตอบ เบิกได้ โดยเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัวว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ พ.ศ.2550

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

2.  ค่าธรรมเนียมในการคืน เปลี่ยนหรือเลื่อนตั๋วโดยสารเครื่องบินหรืองดเดินทางไปราชการ เนื่องจาก ราชการเป็นเหตุสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

คําตอบ สามารถเบิกจ่ายได้ หากราชการเป็นเหตุมิใช่เกิดจากตัวผู้เดินทาง โดยจะต้องขออนุมัติกรมควบคุม โรคก่อน จึงจะนําไปเบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้ (โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย) และหากเป็นกรณี เหตุสุดวิสัยของผู้เดินทางเอง ต้องขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นรายๆ ไป

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

3.  ค่าอาหารสําหรับเลี้ยงหนูที่เป็นสัตว์ทดลองจัดอยู่ในจําแนกประเภทรายจ่ายประเภทใด

คําตอบ เป็นค่าวัสดุ

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

4.   ค่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการแต่มีช่วงเวลาที่ต้องพักบนรถไฟหรือรถทัวร์จะเบิกค่าที่พัก เหมาจ่ายได้หรือไม่

คําตอบ เบิกไม่ได้ เพราะตามพระราชากฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 17 กําหนดไว้ว่าการเดินทางที่จําต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปรกติต้องพักใน ยานพาหนะหรือในสถานที่ซึ่งทางราชการจัดที่พักให้แล้ว ให้ผู้เดินทางเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือ ในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

5.  ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการแล้วจ่ายในอัตราเท่าใดและต้องใช้เอกสารใดแนบ บ้าง

คําตอบ จ่ายในอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ โดยใช้ใบสําคัญรับเงินและหนังสือเชิญ เป็นวิทยากร

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

6.  การฝึกอบรมและการประชุมราชการ แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ การฝึกอบรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ ตามข้อ 1 ส าหรับการประชุมราชการ เป็นการ ประชุมเพื่อน าผลการประชุมไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมหารือ การประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ เป็นต้น โดยต้องมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ2. การฝึกอบรมและการประชุมราชการ แตกต่างกันอย่างไร ตอบ การฝึกอบรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ ตามข้อ 1 ส าหรับการประชุมราชการ เป็นการ ประชุมเพื่อน าผลการประชุมไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมหารือ การประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ เป็นต้น โดยต้องมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

7.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ต้องด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ตอบ ต้องด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ยกเว้น 3 รายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

8. การตรวจสอบเอกสารในการเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมจะผิด เงื่อนไขหรือไม่

คำตอบ :  การที่ทางราชการกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นบัญชี  ผู้มีอำนาจควบคุม มีวัตถุ

ประสงค์เพื่อการตรวจสอบว่าผู้เสนอราคา มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นบัญชี ผู้มีอำนาจควบคุมอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม แต่หากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอราคารายนั้นมีผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารงานของผู้เสนอรายนั้น แต่ไม่ได้ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมถือว่ามีเจตนาปกปิด หรือแสดงเอสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หน่วยงานจะต้องดำเนินการพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญตามประกาศของทางราชการและจะต้องดำเนินการเสนอให้ผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  ซึ่งผู้เสนอราคานั้นอาจมีความผิดทางอาญา หรืออาจต้องรับผิดต่อทางราชการทางแพ่งหากทางราชการเสียหาย

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

9.  การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร

ตอบ การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งต้องกาหนด ไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1) โครงการที่มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศและมีการดูงานภายในประเทศ เบิก ค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2) โครงการที่มีหลักสูตรการดูงานภายในประเทศโดยไม่มีการฝึกอบรม เบิกค่าใช้จ่ายตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3) โครงการที่มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศและมีการดูงานต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4) โครงการที่มีหลักสูตรการดูงานต่างประเทศโดยไม่มีการฝึกอบรม เบิกค่าใช้จ่ายตามพระ ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

10. โครงการจัดรถรับ- ส่งผู้เข้าอบรม แต่ผู้เข้าอบรมไม่มาขึ้นรถที่จัดให้จะขอใช้รถส่วนตัวเดินทาง โดยเบิกเงินชดเชยได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ การขอใช้รถส่วนตัว ต้องขออนุมัติไว้ในโครงการเพื่อให้ผู้จัดค านวณค่าใช้จ่ายโครงการได้

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

11. ค่าเก็บขยะเบิกได้หรือไม่ เบิกในหมวดอะไร             

      คำตอบ :  เบิกได้ เป็นประเภทค่าใช้สอยในงบดำเนินงาน

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

12. การเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในกำกับ จะถือว่าวิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ หรือไม่ใช่ บุคลากรของรัฐ

ตอบ ให้ดูกฎหมายจัดตั้งว่ามหาวิทยาลัยในก ากับนั้นเป็นส่วนราชการหรือไม่

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

13. ค่าสมนาคุณวิทยากร ใช้อะไรเป็นหลักฐานการจ่าย

ตอบ ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1) และหากผู้จัดจะเบิกจ่ายเงินค่า พาหนะรับจ้างไป-กลับให้วิทยากรแทนการจัดรถรับส่ง ก็ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรเช่นกัน โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

14.การขออนุมัติเดินทางไปราชการ จะต้องระบุวันที่อย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

ตอบ การขออนุมัติต้องให้ครอบคลุมวันที่เดินทางออกจากที่พักหรือที่ทำงานจนถึงวันที่เดินทางกลับ ถึงที่พักหรือที่ทำงาน

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

15.การเดินทางไปราชการ ถ้าสิ้นสุดภารกิจแล้ว พักร้อนต่อ จะขออนุมัติอย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

ตอบ ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดังนี้ 1) ขออนุมัติให้ครอบคลุมวันที่ออกจากที่พัก จนถึงวันที่เดินทางกลับถึงที่พักเพื่อจะได้เบิกค่า พาหนะเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ได้ 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางถึงวันที่สิ้นสุดภารกิจในการเดินทางไปราชการ จะนำวันที่พักร้อนมานับรวมเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่ได้

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

16. ถ้าลาพักร้อนก่อนแล้วเดินทางไปราชการ จะขออนุมัติอย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

ตอบ ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดังนี้ 1) ขออนุมัติให้ครอบคลุมวันที่ออกจากที่พัก จนถึงวันที่เดินทางกลับถึงทีพักเพื่อจะได้เบิกค่า พาหนะเที่ยวไปและเที่ยวกลับได้ 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติภารกิจจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงที่พัก

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

17.กรณีเครื่องบินเที่ยวกลับ Delay แล้วมาถึงเกินกว่าวันที่ได้รับอนุมัติไปอีก 1 วัน จะเบิกค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่ ตอบ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนี้ 1) กรณีเครื่องบินออกจากสนามบินในวันที่ขออนุมัติไว้ แล้วเครื่อง Delay มาถึงอีก 1 วัน สามารถเบิกค่าพาหนะได้ เพราะใบเสร็จรับเงินหรือตั๋วลงวันที่ไม่เกินวันที่ได้รับอนุมัติไว้ 2) กรณีเครื่องบิน Delay ก่อนออกจากสนามบินเป็นอีกวันที่เกินกว่าวันที่ได้รับอนุมัติไว้ ให้ขอ อนุมัติเพิ่มเติม

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

18.การจำหน่ายครุภัณฑ์ เมื่อไม่มีผู้ซื้อจะทำอย่างไร

คำตอบ :  ในหลักการของระเบียบพัสดุ 2535  การจำหน่ายพัสดุ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 157 ซึ่งระเบียบกำหนดไว้หลายวิธี และถ้าหากการจำหน่ายพัสดุของหน่วยงานได้ดำเนินการขายทอดตลาดแล้วไม่มีผู้สนใจ หรือดำเนินการแล้วไม่ได้ผลควรจะต้องดำเนินการในวิธีอื่น ซึ่งสุดท้ายคงจะต้อง แปรสภาพหรือทำลาย

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

19. รถราชการเสียระหว่างการเดินทางไปราชการจะดำเนินการอย่างไร เบิกจ่ายอย่างไร ใช้ใบ เสร็จเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

      คำตอบ : รถราชการหากเกิดความเสียหายระหว่างเดินทางไปราชการ อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำ เป็นเร่งด่วน ซึ่งระเบียบพัสดุ ข้อ39 วรรคสอง กำหนดว่า การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

20. การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด จะเบิกค่าที่พักเกินกว่าอัตราที่กำหนดได้หรือไม่

ตอบ ถ้าท้องที่นั้นมีค่าครองชีพสูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เบิกเพิ่มได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 25 % ของอัตราค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายจริงตามที่ผู้เดินทางได้เลือกไว้โดยให้หัวหน้า ส่วนราชการอนุมัติ ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จรับเงินแนบ และชี้แจงเหตุผลว่าทำไมต้องพักโรงแรมนั้น

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

 

Facebook

   696 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
01/ก.ย./58 15:25


ประเด็นคำปรึกษา
850 views/0 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 16:57

1.      ถาม การเปลี่ยนหลักประกันสัญญาจากธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนเป็นธนาคารกสิกรไทย ทําได้หรือไม่

ตอบ การเปลี่ยนหนังสือค้ําประกันจากธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารกสิกรไทยสามารถทําได้ โดยให้คู่สัญญาแจ้งความประสงค์ ส่วนราชการทาบันทึกพร้อมแจ้งให้ธนาคารผู้ออก หนังสือค้ําประกันตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาจากธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารกสิกรไทย

2.      ถาม หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 5 ท่าน กรรมการ 4 ท่าน มีความเห็นให้รับงาน ได้แต่กรรมการอีก 1 ท่าน มีความเห็นว่าไม่สมควรรับงาน หน่วยงานจะต้องดําเนินการ อย่างไร

ตอบ ให้กรรมการ 1 ท่าน ที่ไมเห็นด้วยทําความเห็นแย้งไว้ในบันทึกแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

3.      ถาม กรณีเปิดซองสอบราคาแล้วแต่ละรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ผ่านต้องดําเนินการ อย่างไร ตอบ 1. กรณีมีผู้ยื่นซองสอบราคารายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 42(5) โดยรายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งรายงาน ดังกล่าวจะต้องแจ้งรายละเอียดในการตรวจสอบคุณสมบัติฯว่าไม่ผ่านการ พิจารณา เพราะเหตุใด และเสนอให้ยกเลิกแล้วจัดหาใหม่ 2. กรณีมีผู้ยื่นซองสอบราคาหลายราย ภายหลังจากการเปิดซองในเสนอราคม อ่านแจ้ง ราคา อ่านแจ้งเอกสาร และตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตามเงื่อนไขที่ กําหนดในประกาศ ตามนัยระเบียบฯข้อง 42(2) แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ต้องดําเนินการต่อไป ตามระเบียบพัสดุข้อ 42(3) โดยคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างที่มี คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่ คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จากนั้นให้คณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบ ข้อ 42(5) โดยรายงานผลการพิจาณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง รายงาน ดังกล่าวจะต้องแจ้งรายละเอียดในการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ว่ามีรายใด ผ่านหรือไม่ผ่าน การพิจารณา เพราะเหตุใด

4.      ถาม การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานในสำนักงาน เช่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ถ้าได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะเบิกค่าปฏิบัติราชการนอกเวลาได้หรือไม่

ตอบ ถ้าจะเบิกค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าจ้างเหมารายเดือนได้ต้องทำข้อตกลงไว้ในสัญญาจ้าง

5.      ถาม ส่วนราชการได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ประเภท เดียวกันจะแยกซื้อแต่ละรายการได้หรือไม่

ตอบ ในหลักการเมื่อได้รับงบประมาณในการจัดหาพัสดุประเภทเดียวกัน ในคราวเดียวกันจะต้อง ดำเนินการจัดหาพร้อมกันเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นของการใช้งานต่างเวลา สามารถที่จะแยกได้ตามเหตุผลนั้น แต่ถ้าไม่มีความแตกต่างของเวลาที่จะใช้งานแยกซื้อครุภัณฑ์์ เป็นรายการจะถือว่า แยกซื้อแยกจ้าง

6.      ถาม การออกหนังสือรับรองผลงานให้ผู้รับจ้างควรออกให้เมื่อใด

ตอบ การออกหนงัสือรับรองผลงานไม่มีระเบียบกำหนด แต่ในทางปฏิบัติจะกระทำได ้ ต่อเมื่อมีผู้รับจ้างร้องขอโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองผลงาน

7.      ถาม เมื่อมีการตรวจรับพสัดุแต่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไม่อยู่จะทำอย่างไร

ตอบ ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติิหน้าที่ได้หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้ง ข้าราชการที่มีคุณสมบติตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

8.      ถาม การจำหน่ายครุภัณฑ ์ เมื่อไม่มีผู้ซื้อจะทำอย่างไร

ตอบ การจำหน่ายพสัดุหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 157 ซึ่งกำหนดไว้ หลายวิธีถ้าหากการจำหน่ายพสัดุของส่วนราชการดำ เนินการขายทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ควรต้องดำเนินการโดยวิธีอื่นๆ และสุดท้ายคงต้องแปรสภาพหรือทำลาย

9.      ถาม ในกรณีเดินทางไปราชการโดยรถราชการ แต่ในระหว่างการเดินทางรถราชการเสียจะ ทำอย่างไร ตอบ หากรถราชการเสียระหว่างการเดินทาง กรณีนี้ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปราชการนั้นสามารถดำเนินการตามระเบียบพสัดุฯ ข้อ 39 วรรค 2 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางนั้น ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมรถราชการไปก่อน แล้วเมื่อกลับมาให้รีบรายงานขอความเห็น ชอบต่อหวัหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายการดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

10.  ถาม วัสดุคงคลังบางรายการ ไม่มียอดเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ตอบ ตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวยังใช้งานได้หรือไม่หากยังใช้งานได้ควรเวียนแจ้งยอดวัสดุคงเหลือทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ทราบและขอความร่วมมือในการเบิกไปใช้งาน หากวัสดุดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้แต่หมดความจำเป็นในการใช้งานควรโอนให้หน่วยงานอื่นที่มีความต้องการไว้ใช้งาน กรณีวัสดุเสื่อมสภาพควรขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบฯเมื่อดำเนินการจำหน่ายเรียบร้อยแล้วจึงตัดจ่ายออกจากบัญชี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11  ถาม การอนุมัติเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันธรรมดาและวันหยุด ราชการของหน่วยงาน ไม่มีผู้ควบคุมหรือผู้รับรองการปฏิบัติงาน ได้หรือไม่

ตอบ ในการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีผู้ควบคุมหรือผู้รับรองปฏิบัติงานด้วยในคำสั่งดังกล่าว และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 ระบุว่า “การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วรรค 9.1 กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลำพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง” เพื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ของงานราชการและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ

12.ถาม การกำหนดเงื่อนไขการปรับในเอกสารซื้อ/จ้าง มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ ตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ข้อ 134 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กำหนด

13. ถาม การจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ต้องจัดซื้อด้วยวิธีใด

ตอบ ตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๖๐ การซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สำลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุทันตกรรม ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่ายแล้ว ให้จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม

14. ถาม ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อจัดประชุมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หากมีการแก้ไขโดยการใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความที่เป็นสาระสำคัญ เช่น วันที่เดินทาง ชื่อผู้ร่วมเดินทาง หมายเลขทะเบียนรถ และชื่อของพนักงานขับรถ จะใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้หรือไม่

ตอบ การแก้ไขรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของเอกสาร หรือการกรอกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของเอกสารไม่ครบถ้วน อาจทำให้หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับได้ ตามกฎหมาย ทำให้พนักงานขับรถและรถราชการคันดังกล่าว เดินทางโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งหากเกิดกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ก็อาจทำให้ไม่สามารถเบิกค่าเสียหายจากทางราชการได้ และอาจโดนสอบทางวินัยอีกด้วย

      ในกรณีเดินทางไปราชการให้ผู้เดินทางฯ ตรวจสอบและยืนยันหมายเลขทะเบียนรถและพนักงานขับรถก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากทราบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว   ให้ผู้เดินทางจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  (แบบ 3) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการฯ  เพื่อขออนุญาตใช้รถรวมทั้งชื่อพนักงานขับรถคันดังกล่าวต่อไป สำหรับเอกสารทางราชการ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่าแล้วลงชื่อกำกับไว้ แล้วเขียนรายละเอียดที่ถูกต้องลงไป พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

15.ถาม ในการจัดซื้อยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดซื้อโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต้องทำจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีพิเศษหรือไม่

ตอบ การจัดซื้อยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบปรับราคาได้ ให้ดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.2535 และ 2549

16. ถาม การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาล เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ หรือไม่

ตอบ การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ คือ การซื้อหรือการจ้าง จากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
    (๑)  เป็นผู้ผลิตพัสดุ หรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายก รัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
    (๒)  มีกฎหมาย หรือมติคณะ รัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึง หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดด้วย

17. ถาม การจัดทำ Spec ควรดำเนินการอย่างไร

ตอบ ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐานให้จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ กรณีครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ/จ้างไม่มีราคามาตรฐาน หรือรายละเอียดแตกต่างหรือไม่มากพอให้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) โดยพิจารณาจากราคาท้องตลาดในขณะนั้น

18. ถาม ตามรายงานข้อ 27 ข้อ 3 กำหนดให้ระบุ “ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ” หากพัสดุที่จะจัดซื้อไม่มีราคากลางของทางราชการ และไม่เคยซื้อหรือจ้างมาก่อน จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ”กรณีพัสดุที่จะจัดซื้อไม่มีราคากลางของทางราชการ และไม่เคยซื้อหรือจ้างมาก่อน เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทำการสืบจากราคาท้องตลาด โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทาง Internet เพื่อตรวจสอบหาราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

 

19. ในการจัดทำสัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ตอบ เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดำเนินการดังนี้

1) ตรวจสอบจำนวนเงินค้ำประกัน และหลักฐานอ้างอิงให้ถูกต้องว่าเป็นเงินสด หนังสือค้ำประกันธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร เลขที่ และวันที่ให้ครบถ้วน) ฯลฯ2) ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุว่าถูกต้องหรือไม่

3) แจ้งธนาคารยืนยันหนังสือค้ำประกัน (กรณีนำหลักประกันของธนาคารมาวางเป็นประกัน) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อ / สั่งจ้างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4) แจ้งธนาคารลงเลขที่ และวันที่ทำสัญญาลงในหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

5) ตรวจสอบอัตราปรับว่าถูกต้องหรือไม่

6) ตรวจสอบระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ครุภัณฑ์ 1ปี) (สิ่งก่อสร้าง 2ปี)

7) ตรวจสอบจำนวนเงินตราสาร (กรณีงานจ้าง) ว่าถูกต้องหรือไม่ การปิดตราสารต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันกระทำตราสาร (จำนวนเงิน 200,000บาทขึ้นไป) ถ้าต่ำกว่าต้องปิดอากรแสตมป์

8) ตรวจสอบรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์แนบท้ายสัญญา ต้องถูกต้องตรงตามที่อนุมัติจัดซื้อ กรณีจัดจ้างตรวจสอบ รูปแบบ รายการ ข้อกำหนดเฉพาะงานและมาตรฐานงานทางหรืออาคาร
(แล้วแต่กรณี)

9) ตรวจสอบร่างสัญญากับตัวอย่างสัญญาของกรมอนามัย

10) ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ/จ้างให้ตรงตามงบประมาณและใบเสนอราคา

11) ตรวจสอบต้นฉบับและคู่ฉบับทุกหน้าต้องมีลายเซ็นคู่สัญญา ไม่มีรอยแก้ไข ถ้ามี 2ฝ่ายต้องเซ็นกำกับ

12) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องส่งสำเนาสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือข้อตกลงให้ สตง. และ กรมสรรพากร  ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง

13) ตรวจสอบว่ามีข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ หรือไม่

20. ถาม ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานเป็นผู้จัดพิมพ์เอง เมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานต้องรายงานผลการใช้ใบเสร็จรับเงินให้กองคลังทราบหรือไม่

ตอบ .ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551 ข้อ 69 ให้หน่วยงานรายงานผลการใช้ใบเสร็จรับเงิน ความว่า”เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป”

 

 

 

Facebook

   850 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
30/มี.ค./58 16:57


ถาม-ตอบ
1119 views/30 ความคิดเห็น 26/ส.ค./57 11:10

1. ถาม: การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หมายความว่าอย่างไร

    ตอบ: การสมยอม ,การรับว่าจะให้ ,การใช้กำลังประทุษร้าย 

 

Facebook

   1119 views/30 ความคิดเห็น โดย beam
26/ส.ค./57 11:10


กรณีออกใบสั่งจ้าง (ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
832 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:47

 ตอบ การออกใบสั่งจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นเงินอะไร  หากออกใบสั่งจ้างหรือทำสัญญาจ้าง ต้องติดอากรแสตมป์      

ตามระเบียบฯ  ในอัตรา  ๑,๐๐๐  ต่อ  ๑  บาท  เศษที่เหลือคิดเป็น ๑  บาท 

Facebook

   832 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:47


การสอบราคา การเปิดซองจะไม่รับราคาต่ำสุดได้หรือไม่ ถ้ารับราคาของผู้เสนอราคาสูงต่อรองราคาได้หรือไม่
1456 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:45

 -          การสอบราคา  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาทุกครั้ง  ต้องดำเนินการดังนี้

                    (๑)      ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                    (๒)     ตรวจสอบเสร็จแล้วต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา

                    (๓)     เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามระเบียบฯ ข้อ  ๔๒(๑)

                    (๔)     ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแล้ว         

คัดเลือกพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง  ตามระเบียบข้อ ๔๒(๒)

                    (๕)     พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง   มีคุณภาพ  เป็นประโยชน์กับราชการและราคาต่ำสุด ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๒(๓)

ดังนั้น  หากผู้เสนอราคาต่ำสุด  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้อง  ไม่รับพิจารณาราคาได้ ให้พิจารณาราคาของรายถัดไปที่มีคุณลักษณะถูกต้อง  (แต่ถ้ารายต่ำสุดมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง  ต้องพิจารณาคัดเลือกรายต่ำสุด)  ส่วนการต่อรองราคาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

Facebook

   1456 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:45


การซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ ซื้อกับองค์การเภสัช ซื้อวิธีใด (วงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
934 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:44

 ตอบ -          การซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่ายแล้ว                   ให้จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม  โดยวิธีกรณีพิเศษ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ ๖๑   แต่หากเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมมิได้ผลิต   แต่มีจำหน่าย  จะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม  หรือผู้ขาย  หรือผู้ผลิตรายใดก็ได้  ตามระเบียบฯ ข้อ ๖๒(การซื้อวิธีกรณีพิเศษ  เป็นการซื้อจากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ฯ  ดูรายละเอียดตามระเบียบข้อ ๒๖ประกอบ)

Facebook

   934 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:44


การสอบราคา จะต้องส่งเอกสารสอบราคา,ใบเสนอราคาให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
725 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:43

 ตอบ -          การสอบราคาตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๔๑(๑)ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การ                            สอบราคาและเอกสารการสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการนั้น

Facebook

   725 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:43


ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ จะต้องนำฝากคลังหรือให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
2268 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:42

 ตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๒๐  และดอกเบี้ย            ที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑  ดังนั้นฐานะเงินทดรองราชการ  ณ  สิ้นงบงบประมาณ จะต้องไม่ปรากฏยอดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

Facebook

   2268 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:42


คำถาม หากมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติภายในวันเดียวกัน โดยปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ -
767 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:36

 คำตอบ หากมีการขออนุมัติครอบคลุมในช่วงระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดังกล่าว ก็สามารถนำจำนวนชั่วโมงของทั้งสองช่วงเวลา
มาคำนวณรวมกันได้ จากกรณีนี้จะนับเวลาได้ ๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที แต่จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวนได้เพียง 
๔ ชั่วโมง เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท โดยเศษของชั่วโมงที่เกินมา ๓๐ นาที ไม่นำมาคิดคำนวณค่าตอบแทน เพราะระเบียบฯ ไม่ได้กำหนด
ไว้ว่าให้นำเศษของชั่วโมงมาคำนวณได้ กำหนดแต่เพียงว่าวันทำการปกติให้เบิกได้ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง

Facebook

   767 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:36


คำถาม กรณีเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติมากกว่า ๔ ช
707 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:35

 คำตอบ ไม่ได้ เพราะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ว่าในวัน
ทำการปกติให้เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท ไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท

Facebook

   707 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:35


คำถาม การทำงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาพักเที่ยงจะต้องหักด้วยหรือไม่ หรือนับเวลาพักเที่ยงรวมไป
1174 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:33

 คำตอบ ให้หักเวลาพักเที่ยงออก เพราะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กำหนดวันหยุดราชการให้เบิกได้ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง แสดงว่าเป็นเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กัเวลาพักเที่ยงออก เพราะกำหนดให้วัดหยุดราชการเบิกได้ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง
โดยหากเริ่มต้นนับตั้งแต่ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะนับรวมได้ ๘ ชั่วโมง เมื่อหักเวลาพักเที่ยงออก ๑ ชั่วโมง จะเหลือ ๗ ชั่วโมง
ตามที่ระเบียบฯ กำหนด

Facebook

   1174 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:33


คำถาม ถ้าได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงานในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สามารถเบิกค่า
802 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:32

 คำตอบ สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะตามพระราชกฤษฎีกาในการเดินทางไปราชการได้ แต่ไม่สามารถเบิกเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการได้ เพราะเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน

Facebook

   802 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:32


ถาม วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะกำหนดตอนไหน และจะใช้วิธีใดในการประมูลฯ
823 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:18

 ตอบ หลังจากทราบจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการ e-Auction จะกำหนดวิธีการประมูลฯ ที่เหมาะสมกับการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น โดยให้เป็นไปดังนี้
           1. กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้ใช้วิธีการประมูลฯ แบบเปิดราคาหรือแบบปิดราคา โดยหารือร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางฯ 
           2. กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เกิน 2 ราย ให้ใช้วิธีการประมูลฯ แบบปิดราคา หรือ ถ้าคณะกรรมการ e-Auction เห็นว่าไม่สมควรใช้วิธีการประมูลฯ จะกำหนดให้ผู้ค้ายื่นซองข้อเสนอราคาก็ได้
           3. กรณีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกหนึ่งราย หรือมีผู้เสนอราคาประมูลหนึ่งรายให้คณะกรรมการ e-Auction เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลิกการประมูลฯ แต่ถ้าคณะกรรมการ e-Auction เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการซื้อหรือจ้างต่อไป ให้คณะกรรมการ e-Auction กำหนดให้ผู้ค้ายื่นซองข้อเสนอราคา และต่อรองราคากับผู้ค้ารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป

Facebook

   823 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:18


การเช่าใช้บริการ internet กับ กสท. / TOT จะต้องจัดหาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ หรือไม่
905 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:08

 คำตอบ การใช้บริการ internet เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่การจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ ดังนั้น จึงไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

Facebook

   905 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:08


หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าส่วนราช การจะแต่งตั้งบุ
956 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:05

 คำตอบ :  ในหลักการ กรณีนี้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้า ส่วนราชการให้ลงนามสั่งซื้อสั่งจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็นการได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ

ราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ  ในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่การได้รับมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ไม่เหมาะ สมที่จะแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากในหลักการควบคุมแล้วผู้ที่มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน

          ระเบียบฯ ข้อ 39  การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ  29

Facebook

   956 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:05


ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่อย่างไร
829 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 14:03

 คำตอบ :  ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ ข้อ 73 มีหน้าที่ดังนี้

            (1ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน  ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยน แปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็น ไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

            (2ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดใน

 

 

สัญญา  แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

            (3จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จ

งานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

            (4ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ  นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

Facebook

   829 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 14:03


เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานราชการได้ อัตราเดียวกับข้าราชการหรือไม่
716 views/0 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 13:47

ตอบ  ได้รับในอัตราเดียวกันโดยมีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ

 

Facebook

   716 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
20/ก.ย./56 13:47


รถราชการเสียระหว่างการเดินทางไปราชการจะดำเนินการอย่างไร เบิกจ่ายอย่างไร ใช้ใบ เสร็จเพียงอย่างเดียวได
679 views/0 ความคิดเห็น 12/ก.ย./56 09:23

 รถราชการหากเกิดความเสียหายระหว่างเดินทางไปราชการ อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำ เป็นเร่งด่วน ซึ่งระเบียบพัสดุ ข้อ39 วรรคสอง กำหนดว่า การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

Facebook

   679 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
12/ก.ย./56 09:23


ถาม-ตอบเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ปี56 (เม.ย -ก.ย.56)
1216 views/20 ความคิดเห็น 12/ก.ย./56 09:22

  

Facebook

   1216 views/20 ความคิดเห็น โดย beam
12/ก.ย./56 09:22


การขอหนังสือรับรองผลงาน ผู้ใดเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและควรออกให้เมื่อใด
771 views/0 ความคิดเห็น 12/ก.ย./56 09:20

 การออกหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านพัสดุ ซึ่งไม่มีระเบียบกำหนดให้ผู้ใดต้องพิจารณาเสนอความเห็น แต่โดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติ เห็นว่าควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ สำหรับการออกหนังสือรับรองผลงานจะออกให้เมื่อใด ควรจะเป็นดุลพินิจเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งอาจต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับระยะเวลาของการเสนอราคา ในงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook

   771 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
12/ก.ย./56 09:20


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบพัสดุ
· คุณถาม-เราตอบ
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ประเด็นถาม-ตอบ การจัดการความรู้ beam
· ถาม-ตอบ ตรวจสอบ
· beam
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101