ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
รักคำมี sing
 
ศูนย์ความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 
 

Archives
 
· พฤศจิกายน 2555 (1)
 

Home
ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในช่วงวัยที่ต่างกัน
1448 views/0 ความคิดเห็น 23/พ.ย./55 14:14

บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ใช้รูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในช่วงวัยที่ต่างกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 8 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน – 2 ปี)จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 50 คน
และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(เด็กอายุ 3 ปี – 3 ปี 6 เดือน)จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 50 คน เลือกเข้ากลุ่มโดยสลับกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแบบ 1 ต่อ 1 วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาพัฒนาการเด็กทั้ง 4 กลุ่มและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี – 3 ปี 6 เดือนในเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนนำกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาใช้กับกลุ่มทดลอง 2 )ใช้รูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 3 ) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ต่อพัฒนาการเด็กทั้ง 4 กลุ่มและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี – 3 ปี 6 เดือน ในเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   แบบทดสอบพัฒนาการ  DENVER  II แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANCOWA
       ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยอายุ 1 ปีกลุ่ม 6 เดือนกลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้รูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มีพัฒนาการดีกว่ากลุ่มศึกษากลุ่มอื่นๆ  เด็กปฐมวัย(เด็ก อายุ 3 ปี – 3 ปี 6 เดือน)กลุ่มทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์ดีกว่าโดยดีกว่าทั้งทางด้านดี เก่ง  และสุข  และความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง(เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน – 2 ปี และอายุ 3 ปี – 3 ปี 6 เดือน)ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ 1 ปี 6 เดือน – 2 ปีมีความรู้ดีกว่า
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการนำรูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทำให้ผู้ปกครองมีความรู้  สามารถส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ  และความฉลาดทางอารมณ์ดีกว่าเด็กที่ได้รับการดูแลปกติ   ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรมีการนำเอากระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาใช้ในงานที่มีการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย (เด็กที่มีอายุ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป – 6 ปี) หรือบรรจุไว้ในโรงเรียนพ่อแม่

กดเพื่อ download ข้อมูล ฉบับเต็ม ที่ >>> ผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

>>>>  หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

Facebook

   1448 views/0 ความคิดเห็น โดย sing
23/พ.ย./55 14:14


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· prasit
· ADMIN ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
· ทันต-ศูนย์อนามัยที่ 8
· sasichol
· ชุมชนคนฝากครรภ์
· ประเสริ์ฐศรี Wanpen2501
· JIABPR08
· ยมสาร bj_ben04
· ใจแสน bussara
· Xมอตั๋ง
· Dr.Diet
· ruecha
· มากบุญ boonchu
· เพ็ชร์สินเดชากุล k_phetsin
· งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่
· ชุมชนคนดมยา
· รักคอม
· ภูกาธร lumpung
· สุจิตรา
· งานวางแผนครอบครัว
· เด็กป่วย
· pojung
· sumonrat
· kangaroo NICU54
· อรุณเรืองสวัสดิ์ WAREE40D
· งานห้องบัตร
· PCT_OBS
· กลิ่นด้วง passaduhpc8
· ฤทธิ์ฉ่ำ FINANCE
· I_YING
· สุขแท้ Karunas1
· ธนะพัฒน์ 172501
· คงสุขสกุลชัย Kanjana_ple
· Supatra
· LC. Group