\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
สะเริญรัมย์ saroenram
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2555 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (2)
· มีนาคม 2558 (2)
 

Links
 
·แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน
 
Home /รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1055 views / 22 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 23:17

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
Facebook

คะแนน: 0     1055 views / 22 ความคิดเห็น โดย saroenram
31/มี.ค./58 23:17ความคิดเห็นที่ 1
 
การจัดซื้อของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หรือชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:18 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
การประกวดราคาที่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาและได้มีการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ส่วนราชการจึงยกเลิกการประกวดราคา แล้วไปดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ถือว่า ผู้เสนอราคาได้มีการใช้ประโยชน์จากเอกสารประกวดราคาแล้ว

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:18 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
การซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง จึงเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:19 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งให้ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นบุคคลใด

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:19 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จะต้องเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ หมายถึง กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแล้วเท่านั้น

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:19 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
ผู้เสนอราคา ได้หมายเหตุในใบเสนอราคาโดยมีเงื่อนไขว่า ยินดีลดราคาลงอีก 10 % จากราคากลาง เป็นการเสนอลดราคาจากราคาอ้างอิงอื่นที่ไม่ใช่ราคาที่เสนอไว้และเป็นการเสนอลดราคานอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ กวพ.กำหนด จึงเป็นการเสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:20 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
กรณีที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศ แต่มีจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือต้องมีการนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศในกรณีที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้น หน่วยงานผู้จัดซื้อต้องนำเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อพัสดุ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4 / 4750 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549)

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:20 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
พัสดุที่ผลิตในประเทศ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์นั้นมาจากประเทศใดก็ตาม หากมีการประกอบสำเร็จรูปในประเทศไทย ถือว่า เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:20 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายพัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการตรวจรับจึงต้องตรวจรับพัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าส่วนราชการผู้ซื้อจะตรวจรับพัสดุที่ผลิตจากประเทศอื่น จะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาตามข้อ 136 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:21 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
ผู้เสนอราคาไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ เป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันได้ ถือว่า เป็นการผิดเงื่อนไขในการสอบราคาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:21 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
ผู้เสนอราคา ยื่นเอกสารสอบราคา บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 25 ซึ่งขัดแย้งกับหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ถือว่า ผู้เสนอราคายื่นเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว แต่เอกสารขัดแย้งกัน เมื่อมีข้อสงสัยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาสามารถเรียกให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและผ่อนปรนได้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:21 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
หลักการจัดหาพัสดุวิธีประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติขิงผู้เสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาก่อน แล้วจึงจะพิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุด ตามข้อ 50(1) และ (2) ซึ่งกระบวนการดำเนินการต่อไป เป็นขั้นตอนที่อยู่ในดุลพินิจของผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่จะพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ หากผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง พิจารณาเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เสนอมานั้นมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศประกวดราคา อาจใช้ดุลพินิจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสั่งการเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ การใช้ดุลพินิจต้องมีเหตุผลอันควรและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:22 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
การรับประกันสินค้า มิใช่การประกันความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:22 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจรับตามขั้นตอนของระเบียบ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้ว เห็นว่า พัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา หรือมีการส่งมอบไม่ครบจำนวน หรือครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก็จะต้องรายงานผลการพิจารณาการตรวจรับไม่ว่า มติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะเห็นพ้องต้องกันหรือมีความเห็นแย้งกัน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้ทราบหรือใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการใด ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการย่อมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นประการใดได้ โดยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:22 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
การจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับ หมายความว่า เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบงานในแต่ละงวดหรือตามเงื่อนไขของสัญญาและแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเงินค่าสิ่งของหรือค่างานก่อนการตรวจรับ หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินไปก่อนได้โดยไม่ต้องรอผลการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน แต่ถ้าคู่สัญญามีหนังสือขอส่งมอบงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็น ไปตามเงื่อนไขของสัญญา และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเบิกจ่ายเงินตามหนังสือกระทรวงการคลังได้

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:22 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 16
 
ข้อหารือการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
2.1 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น ตั้งแต่ 10,000 ลิตร ขึ้นไป ต้องสั่งซื้อโดยตรงจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือองค์กรใดที่ได้รับสิทธิพิเศษในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 ทั้งนี้ต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ประกอบข้อ 59
2.2 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น ไม่ถึง 10,000 ลิตร ขึ้นไป ส่วนราชการสามารถเลือกซื้อที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:26 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
ข้อหารือการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
++ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 กำหนด "พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
++หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณกำหนดว่า ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
++หนังสือที่ สร 1001/4899 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2522 กำหนดว่า การใช้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและการสื่อสารของรัฐวิสาหกิจตามปกติ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าฝากส่ง ไปรษณียภัณฑ์ ค่าโทรเลข เป็นต้น ถือว่าเป็นการขอใช้บริการจากรัฐวิสาหกิจ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ ส่วนราชการสามารถใช้บริการและดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าบริการนั้น เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้เลย
++ดังนั้น การตกลงเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการใช้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจไม่ใช่การจัดหาพัสดุที่ต้องดำเนินการตามความหมายของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:27 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
1. การจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว 97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546”) * ส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด 1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง * เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และจัดส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี * กรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาภายในแผน ให้จัดส่งภายใน 15 วัน จากวันที่ได้รับอนุมัติให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน 1.2 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:34 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
2. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างระบุรายละเอียด ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กอง สำนัก และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุรายละเอียด เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อนแล้วให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อได้รับแจ้งยอดจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จึงดำเนินการทำข้อผูกพันต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือตอบข้อหารือของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/7159 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2530 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.60/2504 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2504

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:34 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
3. การปฏิบัติตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1405/ว 6205 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2545) * ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการได้ลงนามแล้ว ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศ * จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคานั้นโดยสรุปเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจดูประชาชน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:34 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 21
 
4. การส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้เกี่ยวข้อง ให้กอง สำนัก และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จัดส่งสำเนาสัญญาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาดังนี้ * คณะกรรมการตรวจการจ้าง * ผู้ควบคุมงาน * สัญญาที่มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:35 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 22
 

หลักประกันสัญญาให้หน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา
และบันทึกให้ครบถ้วน และถูกต้อง (หากมีการตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องของหลักประกันจากธนาคารด้วยจะดีมาก)
  และคืนผู้ขายเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ไม่คืนก่อน
หรือหลังครบกำหนดสัญญา มีหลักฐานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน
และได้รับอนุมัติการคืนหลักประกันจาก ผอ
 


สร้างเมื่อ 30/ก.ย./58 23:25 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบพัสดุ
· รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 

กรณีตัวอย่างการทุจริต
 
 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ
 

1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จะกำหนดให้มีการส่งมอบพัสดุตามจำนวนที่ต้องการใช้ โดยหน่วยงานจะออกใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งพัสดุตามความต้องการ

             ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกเลขใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งมอบพัสดุ และไม่มีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้เกิดการสั่งซื้อพัสดุเกินวงเงินในสัญญา ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้สัญญาจะซื้อจะขายควรอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อใหญ่และให้มีการควบคุมการสั่งซื้อให้ครบถ้วน

 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101