\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
สะเริญรัมย์ saroenram
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2555 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (2)
· มีนาคม 2558 (2)
 

Links
 
·แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน
 
Home /รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
การบริหารสัญญา
2130 views / 2 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 22:34

Q1 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หลังจากสัญญามีผลบังคับ สามารถทำได้หรือไม่

A ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/12080 ลว.19 ธค.43 กวพ.พิจารณาว่า หลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ 141 กำหนดไว้มี 5 ประเภท แต่ละประเภท สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้น กรณีที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาเดิมจากเงินสดมาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด สมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาได้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 136

 

 

Facebook

คะแนน: 0     2130 views / 2 ความคิดเห็น โดย saroenram
31/มี.ค./58 22:34ความคิดเห็นที่ 1
 
Q2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ

A โดยหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการทำสัญญา ตาม ปพพ.ม.377 กำหนดว่า ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันไว้วันใด สัญญาก็ได้ทำขึ้นวันนั้น ดังนั้น ส่วนราชการผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง ควรจะต้องจัดพิมพ์ร่างสัญญาให้สมบูรณ์ พร้อมกับกำหนดวันทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาว่าจ้าง นัดหมายกับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการทำสัญญาในวันใดและจะมีเลขที่สัญญา เป็นเลขที่เท่าใดเพื่อให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้นำร่างสัญญา ไปออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร และธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ย่อมจะสามารถกรอกข้อความ ในหนังสือค้ำประกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ตามหนังสือ กวพ.ที่ นร (กวพ) 1305/ว 3659 ลว.4 พค.41 และลงนามในสัญญาได้ตามวันที่ในหนังสือค้ำประกัน

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 22:58 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
Q3 เหตุใดแบบฟอร์มสัญญาจึงไม่ให้ระบุการมอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณา

A เนื่องจาก ครม.พิจารณาเห็นว่า การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในกรณีต่าง ๆ ได้มีการตกลงให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท แต่ปรากฎว่าเมื่อมีเหตุต้องดำเนินการตามวิธีการอนุญาโตตุลาการแล้ว ส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐจะเป็นฝ่ายแพ้คดี หรือเป็นฝ่ายที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมาก จึงให้ปรับปรุงมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มค.47 ข้อ 1 เป็น สัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางการปกครองหรือไม่ ไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155 ลว.7 สค.52

สร้างเมื่อ 31/มี.ค./58 23:10 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบพัสดุ
· รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 

กรณีตัวอย่างการทุจริต
 
 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ
 

1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จะกำหนดให้มีการส่งมอบพัสดุตามจำนวนที่ต้องการใช้ โดยหน่วยงานจะออกใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งพัสดุตามความต้องการ

             ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกเลขใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งมอบพัสดุ และไม่มีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้เกิดการสั่งซื้อพัสดุเกินวงเงินในสัญญา ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้สัญญาจะซื้อจะขายควรอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อใหญ่และให้มีการควบคุมการสั่งซื้อให้ครบถ้วน

 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101