\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
สะเริญรัมย์ saroenram
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2555 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (2)
· มีนาคม 2558 (2)
 

Links
 
·แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน
 
Home /ระเบียบพัสดุ
รวบรวมปัญหาจากการจัดหาพัสดุ
1418 views / 30 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 19:31

๑.การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ต้องระบุในประกาศหรือไม่ว่า ผู้ขายจะต้องมีแบบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์มาแสดงด้วย

 

หนังสือตอบหารือ จ.สิงห์บุรีที่กค๐๔๒๑.๓/๒๘๙๐๗/๒๕๕๓

มติกวพ. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิต หรือนำเข้า จะต้องแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์

 

 

Facebook

คะแนน: 0     1418 views / 30 ความคิดเห็น โดย saroenram
20/ก.ย./56 19:31ความคิดเห็นที่ 1
 
๒." เรื่อง การกำหนดเรื่อง ผลงาน ของผู้เข้าเสนอราคา ” - โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาไว้ว่า ต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเท่านั้น เป็นอาคาร คสล.ความสูงไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕ล้านบาท โดยมีระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ภายในอาคารชนิดเดียวกัน และเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ...ผู้เสนอราคาต้องนำคู่สัญญาตัวจริงไปแสดงต่อคณะกรรมการในวันยื่นเอกสาร สามารถกำหนดได้หรือไม่

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:43 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
ตามมติ อกพ. เนื่องจากโรงพยาบาลเห็นว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ นอกจากจะได้ตัวผู้มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างประเภทเดียวกันแล้ว ยังคำนึงถึงมูลค่างานที่ผู้รับจ้างเคยทำมาแล้วด้วย ...เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ประกอบกับ มีผู้ผ่านคุณสมบัติรวมทั้งสิ้น ๖ ราย ดังนั้น จึงถือได้ว่ามีการแข่งขันกันได้มากราย มิได้เป็นการกีดกัน หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นไปตามหลักการของระเบียบ และหนังสือแจ้งเวียนของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ และ ว ๑๑๔๔๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ที่ให้สามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณ และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันกับงานที่ประกวดราคานั้น

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:43 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
๓ โรงพยาบาล พ.ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. ๘ชั้น กำหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องมีผลงานก่อสร้างอาคาร คสล.ไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น และ มีชั้นใต้ดินไม่น้อยกว่า ๑ ชั้น ในสัญญาเดียวกัน...โดยมีระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ภายในอาคาร คือระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ ระบบปรับอากาศ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และลิฟท์โดยสาร และต้องเป็นผลงานที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี สามารถกำหนดได้หรือไม่

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:45 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
ตาม มติ กวพ. กรณีนี้ หากมีผู้เข้าเสนอราคาหลายราย ย่อมถือได้ว่า มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามระเบียบฯพัสดุข้อ ๑๕ ทวิ แล้ว

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:46 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
จากความคิดเห็นที่ 3 หากพบว่ามีผู้ยื่นซองด้านเทคนิครายหนึ่ง ไม่มีผลงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน แต่ได้ผ่านเข้าไปเสนอราคา ได้หรือไม่

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:47 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
ถือเป็นการเสนอราคาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเชิงวิศวกรรม การที่คณะกรรมการฯตัดสินให้ผ่านคุณสมบัติ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน อาจถูกฟ้องร้องจากผู้เสนอราคารายอื่นได้

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:48 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
๔. เรื่อง "การกำหนดเวลาค้ำประกันซองในชั้นเสนอราคา ไม่ครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา”

       โรงพยาบาล ต.ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-และอุบัติเหตุฉุกเฉินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดระยะเวลาค้ำประกันไม่ครอบคลุมถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ได้หรือไม่

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:50 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
เจตนารมณ์ของระเบียบ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นหนังสือค้ำประกันซอง ให้ครอบคลุมกระบวนการเสนอราคาทั้งหมด ก็เพื่อเป็นประกันว่า จะยอมผูกพันตนในกระบวนการเสนอราคากับทางราชการ นับตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคา จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา หากกำหนดระยะเวลาไม่ครอบคลุม ผู้เสนอราคาอาจทิ้งงาน และไม่ทำสัญญา ทำให้ต้องดำเนินการจัดหาใหม่ เป็นการเสียประโยชน์ด้านเวลาและทรัพยากรในการทำงาน และไม่สามารถเอาผิดกับผู้เสนอราคารายนั้นได้

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:52 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
๕ "เรื่อง การตรวจรับพัสดุ ”

               โรงพยาบาล จ. ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ คัน ผู้ขายส่งมอบรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องช่วยหายใจ แต่ปรากฏว่า รายการเครื่องกระตุกหัวใจ ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา โรงพยาบาลไม่ตรวจรับทั้งหมด ผู้ขายจอดรถไว้ให้โรงพยาบาลใช้ไปก่อน ต่อมาผู้ขายขอเปลี่ยนรุ่นและยี่ห้อใหม่ ซึ่งมีคุณภาพคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเท่าเดิม แต่มีราคาสูงกว่า โดยผู้ขายไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม จะคิดค่าปรับอย่างไร โดยโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้นำรถไปใช้ก่อนการตรวจรับ

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:54 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
มติ กวพ.กรณีนี้เมื่อโรงพยาบาลเห็นว่า เป็นการซื้อของเป็นชุด เมื่อขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่อาจใช้งานได้ จึงไม่ตรวจรับไว้ใช้งานทั้งหมด กรณีนี้จึงถือว่า ผู้ขายผิดสัญญา การคิดค่าปรับจึงต้องคิดนับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันส่งมอบของถูกต้อง หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับได้ใช้ไปในการตรวจรับ

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:54 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 11
 

หาก รพ.จ.นำรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ฯ คันดังกล่าวไปใช้ระหว่างรอเครื่องกระตุหัวใจ จะถือได้ว่าเป็นการตรวจรับแล้วโดยปริยาย ไม่สามารถเรียกร้องจากผู้ขายได้อีก


สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 19:56 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
๖ "เรื่อง โรงพยาบาล ว.ประกาศประกวดราคาได้กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ตรงกับรายการที่คณะรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณอนุมัติไว้ในงบประมาณไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และประกวดราคาไปแล้วแต่ยังไม่ทำสัญญา”

 

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 20:21 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
มติ กวพอ. เรื่องนี้ เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิธีการคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง ซึ่งสำนักงบประมาณกำหนดพื้นที่ไว้ ๓,๘๖๖ ตารางเมตร กระทรวงสาธารณสุข กำหนดในประกาศไว้ที่ ๔,๔๔๖ ตารางเมตร ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเป็นอาคารเดียวกัน

      เมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาเหมือนกันที่ ๔,๔๔๖ ตารางเมตร เป็นการเสนอราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยยึดถือรูปแบบรายการเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน จึงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุ จึงไม่ต้องอนุมัติผ่อนผันระเบียบแต่อย่างใด

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 20:21 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 14
 
๗. เรื่อง การไม่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบฯ ๔๙” ต้องขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 20:24 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 15
 
ตามระเบียบฯ๔๙ ข้อ ๑๐(๔)และหนังสือเวียนว ๑๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๔๙ กำหนดว่า เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นให้คณะกรรมการประชุมลงมติทันทีในวันนั้น และรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบในวันทำการถัดไป หากจำเป็นต้องรวมรวมเอกสารที่มีรายละเอียดมาก เช่นต้องมีการประเมินราคางานก่อสร้าง ก็ให้สามารถรายงานให้ครบถ้วนในครั้งที่สองได้ภายในไม่เกิน ๕ วันทำการ นับจากรายงานครั้งแรก เมื่อปรากฏว่า คณะกรรมการประกวดราคาไม่รายงานผลในวันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นสุดการเสนอราคา จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ๔๙ ข้อ ๑๐(๔) แต่เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงอนุมัติผ่อนผันระเบียบฯให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

สร้างเมื่อ 20/ก.ย./56 20:25 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 16
 

๘  การกำหนดมูลค่าหลักประกันซองโดยคิดจากวงเงินราคากลาง ใช่หรือไม่


สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:03 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 17
 
ตอบ มติ กวพ.อ. ตามระเบียบฯ ๓๕ ข้อ ๑๔๒ ในการวางหลักประกันซอง ให้ส่วนราชการกำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ ที่จัดหาครั้งนั้น

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:06 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 18
 
๙ การจ้างเอกชนดำเนินงานจะจ้างด้วยวิธีใด? -หลักประกันสัญญา จะประกันด้วยตัวบุคคลได้หรือไม่

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:08 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 19
 
ตอบ ๑. การจ้างเอกชนดำเนินงาน เป็นการจ้างเหมาบริการ จึงให้จ้างตามระเบียบฯพัสดุ

        ๒.การทำสัญญาจ้างบุคคลธรรมดา จึงต้องมีหลักประกันสัญญาทุกครั้ง

 Øแนวทางแก้ไข หากเป็นการจ้างด้วยวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ จะทำเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดย ส่วนราชการสามารถใช้ดุลพินิจจะกำหนดให้มีหลักประกัน สัญญาหรือไม่ ก็ได้
Ø เนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงจ้าง ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องทำตามแบบที่ กวพ.กำหนด แต่ต้องมีสาระสำคัญในการจ้าง และค่าปรับ

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:20 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 20
 
๑๐ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ในการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:21 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 21
 
ตอบ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ การจ้างบริการทางด้านวิชาการและการวิจัยในขอบเขตสาขาวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ที่ให้มหาวิทยาลัย รับจ้างให้บริการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ หมายถึง เป็นงานที่มีลักษณะต้องการผลสำเร็จของงานที่เป็นงานวิชาการเป็นสำคัญ
 เช่น การให้แนวความคิด การออกแบบ การผลิตสื่อที่ใช้เป็นแบบตามแนวความคิดที่ได้มีการวางแผน รวมถึงการจัดให้มีการศึกษา อบรม สัมมนา การตรวจวิเคราะห์ สำรวจ ทดสอบ วางระบบ การให้คำแนะนำ การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานบริการด้านการศึกษา สำรวจ วิจัยและพัฒนา เป็นต้น
โดยมีเงื่อนไข ต้องไม่กระทบเสียหายต่อการสอน การวิจัย และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามปกติของอาจารย์ ให้ส่วนราชการฯจ้างเป็นที่ปรึกษา โดยใช้วิธีตกลง ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๗๗

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:26 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 22
 
๑๑ ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว ถ้ายังไม่ได้ประกาศสอบ/ประกวดราคา หรือประกาศร่างTOR ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบ

      ให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบทวนให้เป็นปัจจุบัน และนำเสนอหัวหน่วยงานเห็นชอบ ก่อนมีประกาศ
      หากราคากลางที่คำนวณใหม่ สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ให้ส่วนราชการพิจารณาได้ ๒ แนวทาง

      ๑. ตกลงกับ สำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินเพิ่ม

      ๒. ปรับลดรายการตามความจำเป็นโดยไม่กระทบต่อประโยชน์ ใช้สอยตามแผนงานเดิม

      ทั้งนี้ ให้แบ่งงวดงาน/เงินและเวลาแล้วเสร็จ/ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง-ผู้ว่าจ้าง

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:32 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 23
 
๑๒ การจัดหาใดไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุ

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:44 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 24
 
ตอบ การจัดหาอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ

(หนังสือแจ้งเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามหนังสือที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๑๙๓ ลว.๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ )


สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:45 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 25
 
ตอบ การจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และกรณีอื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:46 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 26
 
ตอบ ค่าพาหนะของข้าราชการ ผู้เดินทางไปราชการ ไม่ต้องจัดจ้างตามระเบียบฯพัสดุ ถือว่าเป็นสิทธิของข้าราชการผู้เดินทาง ที่สามารถเบิกจากราชการได้ไม่เกินอัตราที่ พรฎ.กำหนดไว้เท่านั้น

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) 

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:48 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 27
 
ยกเว้นกรณี การเดินทางไปราชการ หากส่วนราชการจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะให้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทางราชการ ถ้าต้องมีการจ้างเหมารถยนต์พาเจ้าหน้าที่ไปราชการ ในระหว่างการเดินทาง ต้องจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:49 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 28
 
ค่าพาหนะ ของผู้เดินทางที่เบิกจ่ายได้ ตามพรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ

พ.ศ.๒๕๒๖ได้แก่

Øค่าโดยสารประจำทาง,
Øค่าเช่าพาหนะ(TAXI)
Øค่าเชื้อเพลิง(กรณีมีรถเอง),ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆทำนองเดียวกัน

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:50 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 29
 
ตอบ การซื้อประกันภัยทุกประเภท "มิไช่พัสดุ”จึงไม่ต้องจัดหาตามระเบียบฯพัสดุ •(คำวินิจฉัยกวพ. ปี๒๕๕๐,๒๕๕๒) 
แต่เป็นการดำเนินการตามพรบ.ประกันภัยประเภทนั้น ๆ จึงอยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการที่จะดำเนินการจัดหาได้ตามความเหมาะสม  

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:52 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 30
 
การซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจ้างเอกชนดำเนินงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

Øการจ้างเอกชนดำเนินงาน สรุปว่า
๑.จะจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาการจ้าง /และเนื้องานต้องสัมพันธ์กับการจ้าง

๒. การจ้างลักษณะนี้ จะทำสัญญาปีต่อปี แต่ถ้าเนื้องานมีระยะเวลาไม่เต็มปี จะจ้างไม่เต็มปีก็ได้ เมื่อหมดความจำเป็นก็ควรเลิกจ้าง

๓. กรณีมิให้จ้างต่อเนื่อง หมายถึง เมื่อสัญญาสิ้นสุดปีต่อปี หากจำเป็นต้องจ้างต่อก็ให้จัดหาใหม่(วิธีตกลงราคา สอบ/ประกวด ราคาหรือ วิธีพิเศษ ก็ได้ )

๔ ในช่วงต้นปี ถ้าทำสัญญาไม่ได้ กวพ.อนุมัติให้สัญญาย้อนหลังได้ ตามเงื่อนไขของหนังสือเวียนกวพ. ว ๓๕๑ ลว. ๙ กันยายน ๒๕๔๘

สร้างเมื่อ 24/ก.ย./56 17:54 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบพัสดุ
· รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 

กรณีตัวอย่างการทุจริต
 
 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ
 

1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จะกำหนดให้มีการส่งมอบพัสดุตามจำนวนที่ต้องการใช้ โดยหน่วยงานจะออกใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งพัสดุตามความต้องการ

             ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกเลขใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งมอบพัสดุ และไม่มีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้เกิดการสั่งซื้อพัสดุเกินวงเงินในสัญญา ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้สัญญาจะซื้อจะขายควรอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อใหญ่และให้มีการควบคุมการสั่งซื้อให้ครบถ้วน

 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101