\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
สะเริญรัมย์ saroenram
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2555 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (2)
· มีนาคม 2558 (2)
 

Links
 
·แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน
 
Home /
การตรวจสอบงบการเงินในระบบ GFMIS
1198 views / 13 ความคิดเห็น 01/ต.ค./55 18:18

การตรวจสอบงบการเงิน หมายถึงการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน เพื่อประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2554 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว458 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

Facebook

คะแนน: 0     1198 views / 13 ความคิดเห็น โดย saroenram
01/ต.ค./55 18:18



ความคิดเห็นที่ 1
 
สรุปเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ 6 เรื่อง คือ

1. งบทดลองในภาพรวมของส่วนราชการแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกเรื่อง

2. งบทดลองในภาพรวมของส่วนราชการไม่มีบัญชีพักเงินนำส่งหรือบัญชีพักเงินสดรับคงค้างในระบบ

3. งบทดลองในภาพรวมของส่วนราชการไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) คงค้างในระบบฯ และส่วนราชการต้องประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นปัจจุบัน

4. งบทดลองในภาพรวมของส่วนราชการมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ส่วนราชการจัดทำนอกระบบ GFMIS

5. ส่วนราชการมีการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ทุกบัญชี

6. ส่วนราชการมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:20 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 2
 
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบงบทดลอง ดังนี้

- ตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีแสดงข้อมูลผิดดุลบัญชีหรือไม่ เช่น

ยอดคงเหลือของบัญชีหมวด 1 มียอดดุลคงเหลือด้านลบ

ยอดคงเหลือของบัญชีหมวด 2 มียอดดุลคงเหลือด้านบวก

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:32 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 3
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ต้องเท่ากับจำนวนเงินสดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่กรรมการลงนามตรวจนับ

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:39 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 4
 
งบทดลอง ณ สิ้นปีงบประมาณ ยอดคงเหลือในบัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112) ในระบบ GFMIS จะต้องเท่ากับ 0 หรือไม่มียอดคงเหลือ

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:40 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 5
 
งบทดลอง ณ สิ้นปีงบประมาณ ยอดคงเหลือในบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในระบบ GFMIS จะต้องเท่ากับ 0 หรือไม่มียอดคงเหลือ

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:41 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 6
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 1101020603/4 จะต้องเท่ากับยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:42 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 7
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101/2) จะต้องเท่ากับยอดลูกหนี้คงเหลือในทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:42 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 8
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ณ สิ้นปีงบประมาณ จะต้องเท่ากับรายงานวัสดุคงคลังที่ตรวจนับ

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:42 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 9
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีเจ้าหนี้การค้า/ใบสำคัญค้างจ่าย (2101010101/2, 2102040102) จะต้องเท่ากับยอดเจ้าหนี้การค้า/ใบสำคัญค้างจ่ายคงเหลือในทะเบียนคุมรายการขอเบิก-ขอจ่ายในระบบ GFMIS รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) และบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:43 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 10
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และจะต้องถูกกลับออกเป็นศูนย์ในวันที่ 1 ตุลาคมปีงบประมาณถัดไป

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:43 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 11
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีเงินประกันผลงานและบัญชีเงินประกันอื่น (2112010102, 2112010199) จะต้องเท่ากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินประกันผลงาน ประกันซอง ประกันสัญญา

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:44 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 12
 
- ยอดคงเหลือในบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104) จะต้องเท่ากับ 0

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:45 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

ความคิดเห็นที่ 13
 
- บัญชี T/E โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5210010102) จะมียอดเท่ากับ T/R ปรับเงินฝากคลัง 4308010105

สร้างเมื่อ 01/ต.ค./55 18:45 | โดย สะเริญรัมย์ saroenram
 

กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบพัสดุ
· รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 

กรณีตัวอย่างการทุจริต
 
 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ
 

1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จะกำหนดให้มีการส่งมอบพัสดุตามจำนวนที่ต้องการใช้ โดยหน่วยงานจะออกใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งพัสดุตามความต้องการ

             ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกเลขใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งมอบพัสดุ และไม่มีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้เกิดการสั่งซื้อพัสดุเกินวงเงินในสัญญา ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้สัญญาจะซื้อจะขายควรอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อใหญ่และให้มีการควบคุมการสั่งซื้อให้ครบถ้วน

 



จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101