\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
งามชม dunyarat
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มีนาคม 2555 (32)
· เมษายน 2555 (12)
· มิถุนายน 2555 (46)
· มีนาคม 2556 (31)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (22)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home /ระเบียบอื่น ๆ
การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
1189 views / 0 ความคิดเห็น 20/มี.ค./56 15:56

ถาม การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกรณีองค์ประชุมไม่ครบสามารถเบิกเบี้ยประชุมได้หรือไม่

ตอบ การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 14 ความว่า “การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายประกาศพระบรมราชโองการ หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

Facebook

คะแนน: 0     1189 views / 0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
20/มี.ค./56 15:56กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบอื่น ๆ
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเจ้าหน้าที่
· เงินทดรองราชการ
· ควบคุมภายใน
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
· การตรวจสอบ IT
· GFMIS
· กลุ่มตรวจสอบภายใน
· ค่าใช้จ่ายเดินทาง
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ระเบียบฝึกอบรม
· ระเบียบอื่น ๆ
· ถาม - ตอบ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101