\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
งามชม dunyarat
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มีนาคม 2555 (32)
· เมษายน 2555 (12)
· มิถุนายน 2555 (46)
· มีนาคม 2556 (31)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (22)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home /ระเบียบอื่น ๆ
ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
8136 views / 0 ความคิดเห็น 30/มี.ค./55 15:38

ถาม ใบเสร็จรับเงินสูญหายสูญหาย ทำอย่างไร

ตอบ ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ และในกรณีที่ไม่สามารถขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณืที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย

Facebook

คะแนน: 0     8136 views / 0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
30/มี.ค./55 15:38กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบอื่น ๆ
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเจ้าหน้าที่
· เงินทดรองราชการ
· ควบคุมภายใน
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
· การตรวจสอบ IT
· GFMIS
· กลุ่มตรวจสอบภายใน
· ค่าใช้จ่ายเดินทาง
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ระเบียบฝึกอบรม
· ระเบียบอื่น ๆ
· ถาม - ตอบ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,484 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101