\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
งามชม dunyarat
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มีนาคม 2555 (32)
· เมษายน 2555 (12)
· มิถุนายน 2555 (46)
· มีนาคม 2556 (31)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (22)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home
เกร็ดความรู้
919 views/0 ความคิดเห็น 31/ส.ค./58 14:07

ข้อ1. ถาม ในปีงบประมาณ 2559 การจัดส่งรายงานประจำเดือน ต้องส่งกี่รายงาน
         ตอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงาน ดังนี้1. รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานและส่งให้ สตง. หรือ สตง.ภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
2.รายงานเกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ให้ทำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และส่งรายงานเป็นรายปีโดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้ สตง หรือ สตง.ภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 2. ถาม ทุกสิ้นเดือนส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดทำงบกระทบบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชีอย่างไร
        ตอบ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว63ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อ 3 ถาม การรับเงินแทนกันต้องปฏิบัติอย่างไร
       ตอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551ข้อ 36 ได้กำหนดว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ ที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน กรณี การรับเงินยืมแทนต้องแนบหนังสือมอบฉันทะไว้กับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินด้วย
ข้อ 4 ถาม การนับชั่วโมงเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการตามปกติ นับอย่างไร
          ตอบ ตามพรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2548 มาตรา 16 กรณีมีการพักแรม
• ให้นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน
ถ้าไม่ถึง 24 ชม.หรือเกิน 24 ชม.และส่วนที่ไม่ถึง หรือเกิน 24 ชม.
นับได้เกิน 12 ชม. ให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชม. แต่ถ้าเกิน 6 ชม.ขึ้นไป ให้ถือเป็น 1/2 วัน
 
ข้อ 5 ถาม สิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเกิดขึ้นเมื่อไร
        ตอบ  พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 มาตรา 8 สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ดังนั้น การขออนุมัติเดินทางไปราชการต้องครอบคลุมวันที่เดินทางไป - กลับ
 
 
 
 
ข้อ 6 ถาม การเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินปฏิบัติอย่างไร
        ตอบ - ตามพรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 มาตรา 25-26
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 11
               - หนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ได้กำหนดว่า
1. กรณีเบิกค่าพาหนะรับจ้าง เพื่อระบบการควบคุมภายที่ดี ต้องเขียนให้สอดคล้องกัน มิเช่นนั้นจะเป็นการเขียนรายงานที่เป็นเท็จ
2. กรณีเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือขออนุมัติแนบ ให้ระบุระยะทางไป-กลับ (ของกรมทางหลวง) และให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้เดินทาง
 
ข้อ 7 ถาม การจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้ไม่มีสิทธิปฏิบัติอย่างไร
       ตอบ ตามพรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ได้กำหนดว่า
1.      ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเครื่องบินสามารถนั่งเครื่องบินได้ แต่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเครื่อง โดยสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางผู้ภาคพื้นดินในระยะ เดียวกันตามสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
2.     เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน
 
ข้อ 8 ถาม การเขียนรายงานเดินทางไปราชการปฏิบัติอย่างไร
        ตอบ   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบใบเบิกค่าใช้จ่าย ได้กำหนดว่า
1.      ในการเดินทางไปราชการให้เขียนแบบรายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2
2.     กรณีเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (หมู่คณะ) ดำเนินการดังนี้
ต้องแนบแบบ 8708 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละคนแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวัน เวลาที่แตกต่างกันของแต่ละคนไว้ในช่องหมายเหตุด้วย
หากมีการยืมเงิน ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้จัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อส่งชดใช้เงินยืม
 
ข้อ 9 ถาม การเบิกค่าที่พักเบิกอย่างไร
        ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการพ.ศ.2550 ข้อ 23 คือ - กรณีเลือกแบบเหมาจ่าย ไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินค่า ที่พักแนบการเบิกจ่าย
- กรณีเลือกแบบจ่ายจริง ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักหรือใบแจ้งรายการ(Folio) ของโรงแรม ซึ่งเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมลงลายมือชื่อ วันเดือนปี และจำนวนเงิน แนบการเบิกจ่าย
 
 
 
 
ข้อ 10 ถาม การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินต้องปฏิบัติอย่างไร
          ตอบ ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ หรือรับชำระเงิน เมื่อได้รับเงินแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ชำระเงิน หากรับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ถือว่ามีความผิด และควรบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันที่สุด
 
 
ข้อ 11 ถาม  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเกิดขึ้นเมื่อใด
          ตอบ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะทำได้เมื่อมีเหตุผลประกอบ เช่น
- งานนี้ไม่สามารถทำในเวลาได้
- งานนี้ไม่สามารถทำในเวลาปกติได้ทัน เนื่องจากมีงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ เลยขออนุมัติทำล่วงเวลา
- งานเร่งด่วนทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 
ข้อ 12 ถาม ถ้าเกิดว่ามีของสูญหายเกิดขึ้นในน่วยงาน ผู้ที่จะเป็นคนไปแจ้งความนี้ คือ หัวหน้าหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์ตรงนั้น หรือว่ากรณีที่เงินสดสูญหาย หรือว่าเป็นกรรมการรักษาเงิน
          ตอบ การแจ้งความ มี 2 กรณี
1. แจ้งความเพื่อจะไปเอาผิดกับผู้ลักทรัพย์ กับผู้กระทำความผิด เรียกว่าร้องทุกข์ ต้องเป็นผู้เสียหาย
ผู้เสียหายที่ว่า คือ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานไม่ต้องไปเอง ให้ทำหนังสือมอบหมายไปให้
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งไปแจ้งความได้ ของมหาวิทยาลัยอธิการบดีมอบหมายมาจึงจะไปแจ้งความได้
2. แจ้งความแบบไม่ได้จะเอาผิดกับใคร แจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐานเฉยๆ บันทึกประจำวันกับใคร
ก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีอีกว่า ความผิดในบางรายการ กรณีที่คนถามเป็นเรื่องของเงินหาย เอกสารทาง
บัญชีและการเงินหาย แจ้งความเป็นหลักฐานเบื้องต้นให้ตำรวจสืบสวน แต่ถ้าสอบสวนเอาผิดจริงให้
ผู้เสียหายเป็นคนแจ้งโดยมีการมอบหมายจากผู้มีอำนาจ
 
ข้อ 13 ถาม กรรมการตรวจรักษาเงิน ถ้าเกิดว่า กรรมการไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน และบัญชี แต่ว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เขาไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ เขาทำตามคำแนะนำของข้าราชการที่ทำงานมานาน ซึ่งวิธี
นั้นเป็นวิธีที่ผิดแต่เขาไม่รู้ กรรมการจะมีความผิดหรือไม่
         ตอบ ต้องอบรม สัมมนาความรู้ให้แก่กรรมการตรวจรักษาเงิน แนะนำให้เรียนรู้งาน อย่าเรียนรู้ที่เดียว ให้เรียนรู้จากคนอื่นด้วย ตามวินัยถือว่ากรรมการตรวจรักษาเงินไม่ได้กระทำความผิด
 
ข้อ 14 ถาม กรรมการตรวจรักษาเงิน จะมีหน้าที่ในการเปรียบเทียบยอดเงินสดที่ตรวจนับได้กับยอดเงินทางบัญชี หรือหน้าที่เปรียบเทียบนี้เป็นหน้าที่ของใคร
          ตอบ การตรวจนับเงิน ตรวจจากรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงิน
มีหน้าที่ตรวจนับเงินสดอย่างเดียว ไม่ต้องไปตรวจสอบบัญชี
 
ข้อ 15 ถาม ปัจจัยเสี่ยงของความถูกต้องในระบบ GFMIS คืออะไรและจะควบคุมอย่างไร
          ตอบ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ารายการใด ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ และไม่ทราบว่ากรณีต้องการยกเลิกรายการไปแล้ว ระบบประมวลผลให้แล้วหรือไม่อย่างไร ดังนั้นต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของข้อมูลนำเข้าทุกครั้งที่นำข้อมูลเข้าระบบ
ข้อ 16 ถาม ปัจจัยเสี่ยงของการนำส่งในระบบ GFMIS คืออะไรและจะควบคุมอย่างไร
         ตอบ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหรือไม่ระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อ หรือทุจริตในการนำเข้ารายการ เช่น นำเข้ารายการซ้ำซ้อน นำเข้ารายการไม่ถูกต้อง นำเข้ารายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ต้องกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดของข้อมูลก่อนการนำเข้าสู่ระบบงาน และกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อทำการสอบทานงานระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ
 
 
ข้อ 17 ถาม  เงินเบิกเกินส่งคืนคือเงินอะไร
           ตอบ คือเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดหรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกกลับคนและได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
 
ข้อ 18 ถาม เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงในการประมวลผลของระบบ GFMIS ต้องทำอย่างไร
          ตอบ เมื่อพบว่าข้อมูลที่ส่งเข้าระบบบันทึกผิดพลาดโดยไม่ทราบว่าแต่ละกรณีจะแก้ไขอย่างไร ดังนั้นต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการสอบทานข้อมูลที่บันทึกกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดทำทะเบียนคุมการปรับปรุงการแก้ไขบัญชี (บช.) ในระบบ GFMIS
 
ข้อ 19 ถาม เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงในการติดตามข้อมูลระบบ GFMIS ต้องทำอย่างไร
          ตอบ เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่เรียกรายงานในแต่ละช่วงการปฏิบัติงานมาสอบทานความถูกต้อง ทำให้ช่วงเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดดังนั้น ต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีการเรียกรายงานจากระบบ GFMIS ออกมาตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
 
ข้อ 20 ถาม ปัจจัยเสี่ยงของความปลอดภัยในระบบ GFMIS คืออะไร และจะควบคุมอย่างไร
         ตอบ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ขาดผู้ที่รับผิดชอบสิทธิที่ชัดเจน ดังนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
Facebook

   919 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
31/ส.ค./58 14:07


การตรวจสอบภายใน
540 views/0 ความคิดเห็น 27/มี.ค./58 15:12

1. คำถาม   การคำนวณเบี้ยเลี้ยง กรณีเลี้ยงอาหาร แต่ผู้เข้าประชุมอยู่ไม่ครบวันประชุม เช่น ประชุม ๓ วัน แต่อยู่แค่ ๒ วันจะคำนวณอย่างไร
คำตอบ ให้คำนวณโดยนับเวลาตั้งแต่วันเวลาออกจากบ้านพัก/ที่ ทำงาน จนถึงกลับบ้านพัก/ที่ทำงานตามวันที่เดินทางจริงแล้วจึงหักตามมื้ออาหารที่โครงการรับผิดชอบตลอดโครงการ
 
2. คำถาม  กรณีผู้เข้าประชุมเป็นบุคคลภายนอก ต้องเดินทางมาประชุมอบรมสัมมนาโดยเครื่องบิน ใครจะเป็นผู้อนุมัติให้ขึ้นเครื่องได้
คำตอบ  ไม่สามารถเบิกได้
 
3. คำถาม การเบิกค่าเช่าที่พักของผู้เข้าประชุม ระหว่างการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางกลับ จะเบิกจ่ายลักษณะไหน อัตราเท่าไร
คำตอบ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าเช่าที่พักระหว่างทางได้ในอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
4. คำถาม กรณีจัดประชุม อบรม ในจังหวัดท่องเที่ยว จะเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราเพิ่มขึ้นอีก ๒๕% ได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ เพราะการเบิกค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบฝึกอบรมฯต้องเบิกตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดตามประเภท
การฝึกอบรมเท่านั้น
5. คำถาม E- ticket /ใบยืนยันการรับเงินของสายการบิน จะใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่
คำตอบ - การบินไทย ใช้เป็นใบเสร็จรับเงินได้เลย แต่ถ้าซื้อจากตัวแทนต้องมีใบเสร็จรับเงิน
-นกแอร์ ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดการเดินทาง
 
6. คำถาม การเบิกค่าเช่ารถยนต์/เช่าประชุม ต้องทำอย่างไร
คำตอบ การเช่ารถยนต์/เช่าห้องประชุม ให้ทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบพัสดุ
 
7. คำถาม อธิบดีอนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้แก่วิทยากรในสังกัดกรมกรมอนามัยสูงกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนดได้หรือไม่
คำตอบ ได้ เพราะระเบียบฯ กำหนดว่าการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้แก่วิทยากรกรมอนามัยผู้จัดการฝึกอบรม ให้อยูู่
ในดุลยพินิจของอธิบดี ตามความจำเป็นในอัตราที่เหมาะสมแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ข้อ ๑๖(๒)(จ) (จะงด
เบิกจ่ายหรือต่ำกว่าระเบียบฯ ได้)
 
 
8. คำถาม การจัดศึกษาดูงานในสถานที่ราชการ แต่มีความจำเป็นต้องจัดเลี้ยงในสถานที่เอกชนเพราะสถานที่ราชการไม่สะดวก ทำให้อัตราการเบิกจ่ายสูงกว่าสถานที่ราชการ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ แต่เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระเบียบฯกำหนดไว้ ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ ๗ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น ต้องขออนุมัติอธิบดีก่อนการเบิกจ่าย
 
9. คำถาม การประชุมราชการ และการประชุมอบรมต่างกันอย่างไร
คำตอบ -การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
-การประชุมอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการฯลฯ โดยมีโครงการและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล แต่ไม่มีการรับปริญญาและประกาศนียบัตร
 
10. คำถาม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตรหรือเปลี่ยนบัตรโดยสาร กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมฯ ได้หรือไม่
คำตอบ เบิกไม่ได้ เพราะตามหลักเกณฑ์กรมฯ เบิกได้เฉพาะกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการหรือเดินทาง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่เกิดจากส่วนราชการเป็นเหตุ มิใช่ตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ
 
11. คำถาม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานต่างๆ นอกเวลาราชการ สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หรือไม่
คำตอบ  เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยอนุโลม และให้งดเบิกค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากทางราชการอีก (ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓)
 
12. คำถาม  คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม จะสามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่
คำตอบ เบิกไม่ได้ เพราะคณะทำงานไม่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยพระบรมราชโองการ ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ครม.
 
13. คำถาม หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีเดินทางไปราชการ
คำตอบ   ให้เบิกได้เหมาจ่ายคนละ ๘๐๐ บาท/คืน สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 
14. คำถาม เดินทางไปราชการต่อเนื่องหลายท้องที่ บางท้องที่ไม่มีโรงแรม บางท้องที่มีโรงแรมแต่ค่าที่พักสูงกว่าอัตราเหมาจ่าย จะเบิกค่าที่พักได้ทั้งเหมาจ่ายและจ่ายจริงได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ต้องเลือกเบิกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยให้ใช้ดุลยพินิจที่จะเลือกเบิกแบบที่เหมาะสมที่สุด
 
15. คำถาม ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) แล้ว หากจะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างด้วยได้หรือไม่
คำตอบ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ แต่สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ (ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๓๕ข้อ ๓๕ วรรค ๓)
 
16. คำถาม การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องทำประกาศลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางทุกครั้งหรือไม่
คำตอบ ต้องทำ เพราะเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน๒๕๕๓ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓
 
17. คำถาม   การกำหนดวัน เวลาในการเสนอราคา สามารถกำหนดเป็นวันหยุดได้หรือไม่
คำตอบ ไม่ได้ ต้องกำหนดวัน เวลาในการเสนอราคาเป็นวันและเวลาราชการ แต่กระบวนการเสนอราคาจะสิ้นสุดนอกเวลา
ราชการก็ได้
18. คำถาม ผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบงาน แต่ไม่มีประธานกรรมการในการตรวจรับ จะส่งมอบงานกับคณะกรรมการก่อนมีการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ได้หรือไม่
คำตอบ   ไม่ได้ การตรวจรับงานต้องมีประธานกรรมการในการตรวจรับทุกครั้ง แต่เมื่อถึงกำหนดส่งมอบงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ แต่ยังไม่สามารถตรวจรับได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่
 
19. คำถาม มติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเสียงข้างมากหรือถือมติเอกฉันท์
คำตอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์
 
20. คำถาม การจ้างที่จ้างปรึกษาในวงเงินสองล้านบาทขึ้นไป จำเป็นต้องดำเนินการ e-Auction หรือไม่
คำตอบ ไม่ต้อง เพราะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๔๙ ไม่ใช้บังคับในการจัดหาพัสดุดังต่อไปนี้
. การจ้างที่ปรึกษา
. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
. การซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ
Facebook

   540 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
27/มี.ค./58 15:12


ถาม - ตอบ
1058 views/30 ความคิดเห็น 26/ส.ค./57 11:02

Facebook

   1058 views/30 ความคิดเห็น โดย dunyarat
26/ส.ค./57 11:02


ขอใช้รถส่วนกลาง
600 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:38

ถาม กรณีข้าราชการที่ขอรับค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ สามารถขอใช้รถส่วนกลางได้หรือไม่

ตอบ ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว102 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง (ข้อ 32)

Facebook

   600 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:38


การเบิกค่าที่พัก
664 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:32

ถาม  ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน แต่ต้องย้างที่พักแรมเนื่องจากเป็นคนละจังหวัด ยกตัวอย่าง จังหวัดอยุธยา กับจังหวัดอ่างทอง ในการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักถ้าจะเบิกในลักษณะเหมาจ่ายที่จังหวัดอยุธยา และเบิกแบบตามจ่ายจริงในจังหวัดอ่างทอง  และการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าคณะเบิกแบบตามจ่ายจริง แต่ผุ้ร่วมเดินทางเบิกแบบเหมาจ่ายได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ทุกคนที่เดินทางในคณะเดียวกันต้องเบิกค่าเช่าที่พักเหมือนกัน คือจะเลือกแบบเหมาจ่าย หรือแบบตามจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด

Facebook

   664 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:32


การเบิกค่าที่พัก
599 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:32

ถาม  ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน แต่ต้องย้างที่พักแรมเนื่องจากเป็นคนละจังหวัด ยกตัวอย่าง จังหวัดอยุธยา กับจังหวัดอ่างทอง ในการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักถ้าจะเบิกในลักษณะเหมาจ่ายที่จังหวัดอยุธยา และเบิกแบบตามจ่ายจริงในจังหวัดอ่างทอง  และการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าคณะเบิกแบบตามจ่ายจริง แต่ผุ้ร่วมเดินทางเบิกแบบเหมาจ่ายได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ทุกคนที่เดินทางในคณะเดียวกันต้องเบิกค่าเช่าที่พักเหมือนกัน คือจะเลือกแบบเหมาจ่าย หรือแบบตามจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด

Facebook

   599 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:32


การเบิกค่าที่พัก
598 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:30

ถาม  ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกัน แต่ต้องย้ายที่พักแรมเนื่องจากเป็นคนละจังหวัด ยกตัวอย่างจังหวัดอยุธยากับ จังหวัดอ่างทอง ในการเบิกค่าที่พักถ้าจะเบิกในลักษณะเหมาจ่ายที่จังหวัดอยุธยา และเบิกแบบจ่ายตามจริงในจังหวัดอ่างทอง ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือ ตามตามจริงได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

Facebook

   598 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:30


การเบิกค่าพาหนะส่วนตัว
761 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:27

ถาม  ในการเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางสามารถขออนุมัติเดินทางโดยเฉพาะส่วนตัวเฉพาะขาไป แต่ขากลับขออนุมัติเบิกค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง และไม่เกินสิทธิ เช่น รถไฟ รถโดยสารปรับอากาศ ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้เนื่องจากตามมาตรา 25 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวได้ในลักษณะเหมาจ่าย ซึ่งหมายถึงต้องเบิกในลักษณะเดียวกันตลอดการเดินทาง (ทั้งขาไปและขากลับ) ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผุ้บังคับบัญชาและเบิกจ่ายในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย

Facebook

   761 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:27


การเบิกกรณีรักษาการในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
601 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:24

ถาม  กรณีข้าราชการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ (อยู่ในระหว่างการประเมินผลงาน) มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ หรือเดินทางไปเข้ารับการอบรม ข้าราชการผู้นี้จะสามารถใช้สิทธิการเบิกในระดับเชี่ยวชาญได้เลยหรือไม่

ตอบ ไม่สามารถใช้สิทธิการเบิกในระดับเชี่ยวชาญได้ จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นการเลื่อนระดับ และเป็นตำแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล ไม่ใช่ตำแหน่งทางการบริหาร

Facebook

   601 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:24


การเบิกค่าเดินทางไปต่างประเทศ
485 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:19

ถาม  กรณีหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการอบรมในประเทศและศึกษาดุงานในต่างประเทศ โดยผุ้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียนรวมกันตลอดหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากงบดำเนินงานได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากการเดินทางไปต่างประเทศ สำนักงบประมาณกำหนดให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น  ตามหนังสือที่ นร 0702/4346 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551

Facebook

   485 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:19


เบิกค่าลงทะเบียน
601 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:17

ถาม  โครงการฝึกอบรมที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน และเรียกเก็บค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนวันที่มีการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำใบเสร็จค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มาเบิกได้เต็มจำนวนหรือไม่

ตอบ  อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการ ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ข้อ 7

Facebook

   601 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:17


เบิกค่าวิทยากร
598 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:15

ถาม  วิทยากรที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยามหิดล ถือเป็นบุคลากรภาครัฐ หรือเอกชน เพราะมหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบแล้ว

ตอบ ถือเป็นบุคลากรภาครัฐ ตามคำนิยามของระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

Facebook

   598 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:15


เบิกค่าทางด่วน
648 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:13

ถาม ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะสามารถเบิกค่าทางด่วนได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เพราะค่าผ่านทางจะเบิกได้เฉพาะรถราชการเท่านั้น

Facebook

   648 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:13


เบิกค่าพาหนะ
656 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:12

ถาม กรณีเบิกค่าพาหนะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ได้รบอนุมัติแล้ว) ระยะทางที่ใช้คำนวณใช้ตามเลขไมล์รถตั้งแต่ออกจากบ้านพักจนถึงกลับบ้านพัก ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เพราะหนังสือกระทรวงการคลังกำหนดให้ใช้ระยะทางตามกรมทางหลวงหน่วย/หน่วยงานอื่นมาอ้างอิง

Facebook

   656 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:12


เบิกค่าที่พัก ฝึกอบรม
764 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:11

ถาม  กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาโครงการหนึ่ง ผุ้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัด ถามว่า ค่าเช่าที่พักจะต้องเบิกในลักษณะเหมาจ่ายหรือใช้ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการฝึกอบรม

ตอบ  ต้องเบิกในลักษณะจ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบฝึกอบรม โดยต้องมีใบเสร็จค่าที่พักและ Folio แนบเป็นหลักฐานการจ่ายด้วย

 

Facebook

   764 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:11


การเบิกค่าสมัครสมาชิกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
622 views/8 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:07

ถาม  ค่าสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (เบิกในนามส่วนราชการ) สามารถเบิกได้จากงบประมาณได้หรือมไ่

ตอบ รายการดังกล่าวไม่อยู่ในข้อห้ามของการเบิกตามระเบียบบริหารส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ถ้าหากมีความจำเป็นก็สามารถเบิกได้

Facebook

   622 views/8 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:07


เบิกค่ารถรับจ้าง
724 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 18:04

ถาม  กรณีที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการที่กรมบัญชีกลาง ขอใช้รถยนต์ราชการแต่ไม่มีรถยนต์ราชการ เนื่องจากจำนวนรถยนต์ไม่เพียงพอ จะสามารถเบิกค่ารถรับจ้างได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไรแนบ

ตอบ เบิกได้โดยใช้แบบ บก.111

Facebook

   724 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 18:04


ค่าปรับปรุงต่อเติม
588 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 17:17

ถาม   มีโครงการต่อเติมห้องสำหรับธุรการทำงาน เราจะใช้วิธี ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างได้หรือไม่ ครับโดยดำเนินการงบรวมไม่เกินห้าหมื่นบาท
ตอบ งานต่อเติมที่ไม่มีผู้ควบคุมงาน ไม่ถือเป็นงานก่อสร้าง เป็นงานปรับปรุงต่อเติม กั้นห้อง ใช้งบดำเนินงานได้
 

Facebook

   588 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 17:17


การจัดซื้อวัสดุ
625 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 17:12

ถาม  " การจัดซื้อวัสดุ "
หน่วยงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยได้ทดรองเงินส่วนตัวจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาดำเนินการตามระเบียบพัสดุได้หรือไม่ หากได้ใช้ระเบียบข้อไหน รบกวนตอบด่วนเป็นปัญหาในหน่วยงาน 
ตอบ  
ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ซื่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3. หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องดำเนินการตามข้อ 27 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนจึงจะไปจัดซื้อวัสดุได้
สำหรับเงินสามารถทดรองจ่ายไปก่อนได้ บุคคลอื่นไม่สามารถดำเนินการตาม
ระเบียบได้ ยกเว้นเป็นกรณีตามข้อ 39วรรค 2 จึงสามารถดำเนิน
การได้

Facebook

   625 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 17:12


การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
1095 views/0 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 17:10

ถาม  กรณีนายจ้างสั่งลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) ไปปฏิบัติราชการ ลูกจ้างสามารถยืมเงินไปราชการ ได้หรือไม่
พิจารณาจากจุดใด ว่าได้หรือไม่ได้
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1.สัญญาจ้างระบุ ผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างเดินทางไปราชการ หรือเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา ให้ผู้รับจ้างสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้... (แต่ไม่ได้ระบุ เรื่องการยืมเงินไปราชการ)
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ข้อ 53 เพราะลูกจ้างมีการวางเงินมัดจำสัญญาจ้าง ดังนั้นส่วนราชการสามารถหักส่งใช้คืนเงินยืมได้
 

ตอบ  การยืมเงิน ต้องเป็นไปตามข้อ 2 นั่นแหละค่ะ

 

Facebook

   1095 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
22/มี.ค./57 17:10


หน้า 1 2 3 4
กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบอื่น ๆ
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเจ้าหน้าที่
· เงินทดรองราชการ
· ควบคุมภายใน
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
· การตรวจสอบ IT
· GFMIS
· กลุ่มตรวจสอบภายใน
· ค่าใช้จ่ายเดินทาง
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ระเบียบฝึกอบรม
· ระเบียบอื่น ๆ
· ถาม - ตอบ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101