\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
แก้วแจ่ม supatcha
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มีนาคม 2557 (3)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home /ถาม-ตอบ 58/2
เกร็ดความรู้ งานพัสดุและยานพาหนะ
656 views/0 ความคิดเห็น 28/ส.ค./58 14:59

 1. การจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) ด้วยงบประมาณงบดำเนินงาน หากมอบหมายให้ปฏิบัตินอกเวลา จะเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ได้หรือไม่

      คำตอบ :  เบิกไม่ได้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง

 

2. หน่วยงานได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ จะแยกซื้อแต่ละรายการได้หรือไม่

      คำตอบ : ในหลักการแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณในการจัดหาพัสดุมาในคราวเดียวกัน จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมกัน  เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามความต้องการใช้งาน ตามวันเวลาที่แตกต่างกัน หากแยกซื้อแต่ละรายการ อาจเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

 

3. การตรวจสอบเอกสารในการเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมจะผิด เงื่อนไขหรือไม่

      คำตอบ :  การที่ทางราชการกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นบัญชี  ผู้มีอำนาจควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบว่าผู้เสนอราคา มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นบัญชี ผู้มีอำนาจควบคุมอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม แต่หากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอราคารายนั้นมีผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารงานของผู้เสนอรายนั้น แต่ไม่ได้ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมถือว่ามีเจตนาปกปิด หรือแสดงเอสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หน่วยงานจะต้องดำเนินการพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญตามประกาศของทางราชการและจะต้องดำเนินการเสนอให้ผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  ซึ่งผู้เสนอราคานั้นอาจมีความผิดทางอาญา หรืออาจต้องรับผิดต่อทางราชการทางแพ่งหากทางราชการเสียหาย

 

4. ส่วนราชการได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอาหาร  ในกรณีที่วัสดุอาหารมีราคาสูงขึ้นเนื่อง จากสภาวะเศรษฐกิจ  ผู้ขายจะปรับราคาได้หรือไม่

      คำตอบ :  ในหลักการระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ข้อ 136 วรรคแรก กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยน แปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราช การที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ หรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย

          ข้อ  136 วรรคสอง กำหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

          ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้แล้ว โดยที่ส่วนราชการจะปรับเพิ่มราคา ค่าวัสดุอาหาร ให้สูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ตามสัญญา ตามคำร้องขอของ ผู้ขายเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ  เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะพิจารณาให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีใดที่จะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการให้คำนึงถึงความเป็นธรรม  โดยพิจารณาข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วย

 

5. การแลกเปลี่ยนยางรถยนต์ ทำได้หรือไม่

      คำตอบ :  ทำได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 123

 

6. การตรวจรับพัสดุประจำปี มีพัสดุบางรายการ ขาดหายไป กรรมการจึงไม่ยอมรับ หรือบันทึกว่ามีครบถ้วน  งานพัสดุจะทำอย่างไร

      คำตอบ : งานพัสดุ ควรต้องรายงานข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามระเบียบฯ ข้อ 156

 

7. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่

      คำตอบ :  ระเบียบไม่ได้ห้าม ดังนั้นจึงเป็นได้

 

8. คณะกรรมการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่

      คำตอบ :  ระเบียบไม่ได้ห้าม ดังนั้นจึงเป็นได้ แต่คณะกรรมการประกวดราคาจะเป็นกรรม การตรวจรับพัสดุไม่ได้

 

9. สัญญาจ้างปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ สัญญาแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 3 งวด  ทำงานงวดที่ 1 งวดที่ 2  เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  และเบิกจ่ายเงินไปแล้ว  แต่งวดที่ 3  ไม่สามารถดำเนิน การได้  เนื่องจากส่วนราชการไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้  โดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะยกเลิกสัญญาในงวดที่ 3 ได้หรือไม่

      คำตอบ :  การยกเลิกสัญญา หากหน่วยงานพิจารณาแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือทางราชการไม่เสียหายแล้วสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 137 ซึ่งเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ

 

10. ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่อยู่จะทำอย่างไร

      คำตอบ :  ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

 

11. ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่อย่างไร

      คำตอบ :  ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ ข้อ 73 มีหน้าที่ดังนี้

          (1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน      ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยน แปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็น ไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจ  การจ้างทันที

          (2)  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญา  แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

          (3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

          (4)  ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด    ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ  นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

 

12. คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ 2535  ชุดใดบ้างมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

      คำตอบ :  กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือกระทรวง ICT  ว่าคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 34 และข้อ 79 ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535  มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

 

13. หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าส่วนราช การจะแต่งตั้งบุคคลนั้น เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้หรือไม่

      คำตอบ :  ในหลักการ กรณีนี้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการให้ลงนามสั่งซื้อสั่งจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็นการได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ  ในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่การได้รับมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ไม่เหมาะ สมที่จะแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากในหลักการควบคุมแล้วผู้ที่มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน

          ระเบียบฯ ข้อ 39  การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ  29

 

14. กรณีตกลงราคา ต้องทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือไม่

      คำตอบ :  การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา หากไม่ทำเป็นสัญญา จะต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เว้นแต่ในกรณีการจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้าง ซึ่งใช้วิธีดำเนินการตามข้อ39 วรรคสองจะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

 

15. อยากทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิดในทางละเมิด

      คำตอบ : สัดส่วนความรับผิดในทางละเมิดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0406.2/ว66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เช่นการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ผู้รับผิดได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผล ฝ่ายพัสดุที่ผ่านงานผู้บังคับบัญชา  ผู้ผ่านงาน ผู้อนุมัติ  ซึ่งมีสัดส่วนดังกล่าว 60 : 20 : 10 : 10  เป็นต้น

  

16. นำรถยนต์ราชการซึ่งมีประกันภัยชั้น 1  ไปใช้รถถูกโจรกรรม ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (บริษัทประกันชดใช้ 90%)

      คำตอบ :  ซึ่งคำถามนี้คงต้องมีข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอีกหลายประเด็น แต่ถ้าในหลักการแล้ว ต้องรับผิดชดใช้ ให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการได้รับความเสียหาย

 

17. คณะกรรมการกำหนด SPEC.  แต่งตั้งจากใคร ปฏิเสธไม่รับได้หรือไม่    

        คำตอบ : ระเบียบฯ ไม่ได้กำหนดว่าให้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด Spec  จึงเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหากเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งควรอนุโลมตามข้อ35 ของระเบียบพัสดุ 2535

          สำหรับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน เพื่อทำหน้าที่กำหนด Spec หรือ TOR และต้องนำ Spec หรือ TOR เผยแพร่ทาง Website เพื่อรับฟังความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส

 

18. การยืมเงินงบประมาณจัดซื้อพัสดุต้องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

      คำตอบ :  การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ต้องดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนทุกครั้ง เว้นแต่กรณีเร่งด่วน ตามข้อ 39 วรรคสอง ดังนั้น การยืมเงินงบประมาณไปจัดซื้อพัสดุ จึงต้องดำเนินการขออนุมัติทุกครั้ง

 

19. ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง / การแก้ไขสัญญา

      คำตอบ : อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ข้อ 65 ข้อ 67  สำหรับอำนาจในการแก้ไขสัญญาเป็นของหัวหน้าส่วนราชการ  ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 136 หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

 

20. การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก                

      คำตอบ :  หน่วยงานราชการมีการจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนกำจัดปลวก  โดยวิธีตกลงราคาโดยทำสัญญาหรือข้อตกลงไว้ต่อกัน  ผู้รับจ้างจะต้องบริการกำจัดปลวกสำหรับระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็น 1 ปี  หรือ 2 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของสัญญา    โดยส่วนใหญ่บริษัท ผู้ให้บริการกำจัดปลวก จะเรียกเก็บค่าบริการก่อนทั้งหมดและจะให้บริการเป็นระยะๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ได้หรือไม่            

          ตามระเบียบและมติหนังสือเวียนของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหนังสือที่เคยหารือไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2524    คือ หนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร.1001/44  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2524  ได้สรุปการจ่ายเงิน และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนชาวพัสดุด้วยกัน จึงได้นำมาลงใน ดังนี้               

          สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีความเห็นในการจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก คือ

                    1.  การจ่ายเงินค่าบริการให้กับผู้รับจ้างทั้งหมดก่อนครบเวลา กำหนดกระทำมิได้

                    2.  การจ่ายเงินค่าเหมาบริการจะต้องจ่ายเงินเมื่องานแล้วเสร็จ

                    3.  การจ่ายเงินจะจ่ายค่าบริการแต่ละครั้งที่ใช้บริการ หรือแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน หรือเป็นงวดตามผลงานที่แล้วเสร็จ

Facebook

   656 views/0 ความคิดเห็น โดย supatcha
28/ส.ค./58 14:59


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ให้คำปรึกษา57(สุพัชชา)
· ถาม-ตอบ57-Supatcha
· supatcha 58
· ถาม-ตอบ 58/2
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101