\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
สะเริญรัมย์ saroenram
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2555 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (2)
· มีนาคม 2558 (2)
 

Links
 
·แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน
 
Home /รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1054 views/22 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 23:17

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
Facebook

   1054 views/22 ความคิดเห็น โดย saroenram
31/มี.ค./58 23:17


การบริหารสัญญา
2129 views/2 ความคิดเห็น 31/มี.ค./58 22:34

Q1 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หลังจากสัญญามีผลบังคับ สามารถทำได้หรือไม่

A ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) 1305/12080 ลว.19 ธค.43 กวพ.พิจารณาว่า หลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ 141 กำหนดไว้มี 5 ประเภท แต่ละประเภท สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้น กรณีที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาเดิมจากเงินสดมาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด สมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาได้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 136

 

 

Facebook

   2129 views/2 ความคิดเห็น โดย saroenram
31/มี.ค./58 22:34


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบพัสดุ
· รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 

กรณีตัวอย่างการทุจริต
 
 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ
 

1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จะกำหนดให้มีการส่งมอบพัสดุตามจำนวนที่ต้องการใช้ โดยหน่วยงานจะออกใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งพัสดุตามความต้องการ

             ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกเลขใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งมอบพัสดุ และไม่มีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้เกิดการสั่งซื้อพัสดุเกินวงเงินในสัญญา ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้สัญญาจะซื้อจะขายควรอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อใหญ่และให้มีการควบคุมการสั่งซื้อให้ครบถ้วน

 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,596 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101