\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
อ่างแก้ว satawan2
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· กันยายน 2557 (20)
· มีนาคม 2558 (1)
 

Home /คอมพิวเตอร์
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และคอมพิวเตอร์
648 views/0 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 22:28

1. คำถาม หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำ และพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
    ตอบ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 
2. คำถาม มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐมีวัตถุประสงค์อย่างไร
    ตอบ เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ
 
 
3. คำถาม เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Contents) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐแบ่งออกเป็นกี่ส่วน มีรายละเอียดอย่างไร
    ตอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนมีรายละเอียดดังนี้
       1. ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและบริการหน่วยงาน
       1.1 เกี่ยวกับหน่วยงาน 1.2 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.4 เว็บลิงค์ 1.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 1.6 ข้อมูลการบริการ 1.7 แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms) 1.8 คลังความรู้ 1.9 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 1.10 ผังเว็บไซต์ (Site map)
        2. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
        2.1 ถาม-ตอบ (Q-A) 2.2 ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) 2.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ  2.4แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)
         3. การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
         3.1 การลงทะเบียนออนไลน์ (Register Online) 3.2 e-Forms/Online Forms 3.3 ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 3.4 การให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์
 
 
4. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับหน่วยงาน มีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้าง
    ตอบ – ประวัติความเป็นมา – วิสัยทัศน์ พันธกิจ – โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ – ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ – แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี – คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ– ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น – ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น
 
 
5. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับเว็บลิงค์ มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บใดบ้าง
    ตอบ – ส่วนงานภายใน – หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง – เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 
 
6. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน มีอะไรบ้าง
    ตอบ – กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ (ที่เหมาะสมตามภารกิจหน่วยงาน)
 
 
7. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับคลังความรู้ มีอะไรบ้าง
    ตอบ – ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ข้อมูล GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงถึงแห่งที่มา (Reference) และวัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ
 
 
8. คำถาม ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ภาครัฐเกี่ยวกับ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) กับถาม-ตอบ (Q&A) มีความหมายอย่างไร
    ตอบ - คำถามที่พบบ่อย (FAQ) หมายถึง ส่วนที่แสดงคำถาม และคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม
             - ถาม-ตอบ (Q&A)หมายถึง ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน
 
 
9. คำถามการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ในเว็บไซต์ภาครัฐมีช่องทางใดบ้าง
    ตอบ – ช่องทางแจ้งข่าว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, E-mail เป็นต้น – ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ Social Network เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น – ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่นE-mail, Web board, Blog เป็นต้น – ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน
 
 
10. คำถาม คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมีประกอบด้วยอะไรบ้าง
      ตอบ คุณลักษณะที่ควรมี 8 ข้อ ประกอบด้วย
      1. การแสดงผล– มีการแสดงผลอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ – สามารถเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้
      2. การนำเสนอข้อมูล– มีการใช้งาน Really Simple Syndication (RSS) เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน– มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสียง และวีดีโอ
      3. เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน– มีระบบ Navigation ที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ – มีเครื่องมือในการแนะนำการใช้งาน (Help) ได้แก่ Tool tips, Pop-up, Help เป็นต้น– มีคำแนะนำเว็บไซต์ หรือคำอธิบาย Content ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์แก่ประชาชน
      4. เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) – มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น จำนวนครั้ง จำนวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Behavior)
       5. การตั้งชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่– ควรกำหนดวิธีการตั้งชื่อที่สื่อความหมาย เข้าใจตรงกันสั้นกระชับ และไม่เกิดความสับสน ซึ่งจะช่วยให้ Search Engine ให้ค่าความสำคัญของเว็บไซต์สูงสุด หากคำสำคัญพบเป็นชื่อไฟล์และชื่อไดเร็คทอรี่โดยตรง
       6. ส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) – ทุก ๆ หน้าควรจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนล่างของเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ • เมนูหลักในรูปแบบข้อความ • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ • เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ • คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright) • การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) • การประกาศนโยบาย
       7. เส้นเชื่อม (Link) – ต้องมีความพร้อมใช้เสมอ
       8. ข้อกำหนดตามมาตรฐาน – เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium : W3C) คณะริเริ่มดำเนินการทำให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility Initiative : WAI) ตามข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความสำเร็จ ระดับเอ (A)
 
 
11. คำถามการตั้งชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่ ควรกำหนดวิธีการตั้งชื่อที่สื่อความหมาย เข้าใจตรงกัน สั้นกระชับ และไม่เกิดความสับสน มีประโยชน์อย่างไร
      ตอบ ช่วยให้การสืบค้น (Search Engine) ให้ค่าความสำคัญของเว็บไซต์สูงสุดหากคำสำคัญพบเป็นชื่อไฟล์และชื่อไดเร็คทอรี่โดยตรง
 
 
12. คำถาม ระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ มีกี่ระดับ ประกอบด้วย
      ตอบ มี 4 ระดับ ประกอบด้วย
                1. เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร เป็นระดับของเว็บไซต์ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในรูปแบบออนไลน์โดยที่ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นต้องมีความถูกต้องมีคุณค่าต่อการใช้งานและทันสมัยโดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่าง ๆ ของภาครัฐและสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
                2. สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน เป็นระดับของเว็บไซต์ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน โดยจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือสองทางแบบง่าย ๆ ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และสามารถฝากข้อความปัญหาข้อสงสัยข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์สามารถติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมได้
 
       3. ยื่นคำร้อง/ทำธุรกรรมได้ครบวงจร เป็นระดับของเว็บไซต์ที่สามารถดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์ในตัวเอง เช่นเดียวกับร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมซื้อขาย และชำระเงินตลอดจนส่งสินค้าได้ในการทำธุรกรรมเดียวในกรณีของหน่วยงานภาครัฐ การต้องให้บริการที่ประชาชนสามารถดำเนินการโดยเสมือนกับติดต่อกับส่วนราชการตามปกติ เช่น การชำระภาษี Online การจ่ายค่าปรับจราจร เป็นต้น โดยการดำเนินการนี้จะเป็นการลดขั้นตอนที่ประชาชนต้องเดินทางไปทำธุรกรรมด้วยตนเอง
      4. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/One Stop Service เป็นระดับของเว็บไซต์ที่มีการบูรณาการแนวราบของงานบริการ (Collaboration) ระหว่างเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบให้มีหน้าต่างเดียวเบ็ดเสร็จ (Single Window) สำหรับการให้บริการประชาชนสามารถติดต่อได้ที่คลิกเดียวในการรับบริการจากหลายหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้
 
 
13. คำถาม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ อย่างไร
      ตอบ วิธีการกำหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น
 
 
14. คำถาม โปรแกรมภาษาต้นฉบับ (Source Program)มีความหมายอย่างไร
      ตอบ โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา เป็นต้น ข้อคำสั่งที่เป็นภาษาต่างๆ เหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะไม่เข้าใจ ต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) ก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นได้
 
 
15. คำถาม ไวรัสคอมพิวเตอร์ (VirusComputer) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาแฟลชไดร์ฟที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งหรืออาจผ่านระบบเครือข่ายไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน
 
16. คำถาม สำรองข้อมูล (Backup) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อเก็บสำรองข้อมูลไว้ใช้ในกรณีที่แฟ้มข้อมูลต้นฉบับเกิดเสียหรือสูญหายไป การสำรองแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์เก็บไว้อีกส่วนหนึ่ง เมื่อระบบแฟ้มข้อมูลเดิมมีปัญหาจะได้นำระบบแฟ้มข้อมูลที่สำรองข้อมูลมาแทน หรือสำรองข้อมูลเพื่อนำระบบแฟ้มข้อมูลนั้นไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 
 
17. คำถาม แฮคเกอร์ (Hacker) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ ผู้ที่พยายามหาวิธีการ หรือหาช่องโหว่ของระบบ เพื่อแอบลักลอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อล้วงความลับ หรือแอบดูข้อมูลข่าวสาร บางครั้งมีการทำลายข้อมูลข่าวสารหรือทำความเสียหายให้กับองค์กร ขโมยข้อมูลหรือเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานไม่ได้ เช่น การลบรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ
 
 
18. คำถาม สื่อบันทึกข้อมูล (Media) มีความหมายอย่างไร
      ตอบ วัสดุใดก็ตามที่ใช้เป็นที่บันทึกข้อมูลลงไปเก็บแล้วคอมพิวเตอร์ใช้บันทึกข้อมูลได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดร์ฟ แผ่นซีดี เป็นต้น
 
 
19. คำถาม วิธีแก้ปัญหาการกำหนดไอพีซ้ำในระบบเครือข่ายอย่างไร
      ตอบ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายย่อยในสำนักงานหรือเครือข่ายที่กำหนดขึ้นเอง หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้ข้อกำหนดในการสื่อสารข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทางที่เรียกว่า TCP/IP โปรโตรคอล  (ประกอบด้วยสองโปรโตรคอลคือ  TCP (Transmission Control Protocol)  และ IP (Internet Protocol) )คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตรคอลTCP/IPในการสื่อสารข้อมูลกันทุกเครื่องจะต้องกำหนดหมายเลขเพื่อให้สามารถบอกได้ว่าผู้ส่งหรือผู้รับเป็นใคร หมายเลขนี้เรียกว่าไอพีแอดเดรส  (IP Address)  ซึ่งเราจะเห็นเป็นตัวเลขฐานสิบสี่กลุ่มคั่นด้วยจุด (dotted decimal)  เช่น 10.3.2.192 ให้กำหนดใหม่ไม่ซ้ำกัน
 
 
20. คำถาม วัน และวันทำการ มีความหมายอย่างไร
      ตอบ วัน หมายถึง วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
               วันทำการ หมายถึง วันปฏิบัติราชการจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ เสาร์ อาทิตย์ เช่น วันที่ 12 สิงหาคม 2558 วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถตรงกับวันพุธ ไม่นับเป็นวันทำการ
Facebook

   648 views/0 ความคิดเห็น โดย satawan2
30/มี.ค./58 22:28


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· คอมพิวเตอร์
· คอมพิวเตอร์
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101