\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
แก้วแจ่ม supatcha
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มีนาคม 2557 (3)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home /supatcha 58
ถาม-ตอบ ปี 58 (supatcha)
934 views/0 ความคิดเห็น 30/มี.ค./58 17:11

1.  ส่วนงานราชการต้องรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันรถเช่าด้วยหรือไม่

คำตอบ  ต้องรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 10 ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

 

2.  ส่วนราชการสามารถปรับให้พนักงานราชการเป็นข้าราชการได้หรือไม่ ถ้าได้มีระเบียบใดกำหนดไว้

คำตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากการบรรจุเป็นข้าราชการต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้

 

3.  กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวต้องปฏิบัติตามระเบียบอะไรบ้าง

          คำตอบ  กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548) มาตร 25 ที่กำหนดว่า การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้คือ

(1) อธิบดีขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง

(2) หัวหน้าสำนักงานสำหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมีสำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม

(3) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอำเภอท้องที่แล้วแต่กรณี สำหรับส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กรณีผู้บังคับบัญชาของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 (ข้อ 11 (3) ส่วนการเบิกจ่ายเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ต้องปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องใน การเดินทางไปราชการ ข้อ 2 เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (1) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท (2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท โดยต้องจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) และหนังสือที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา มาแนบประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

 

4.  รถส่วนกลางทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการขนาดเท่าใด

          คำตอบ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 7 รถส่วนกลางทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง 2 ข้าง

        สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการให้ลดลงตามส่วน

        ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ในกรณีที่มีการจำหน่ายรถส่วนกลาง ให้ส่วนราชการเจ้าของรถลบหรือทำลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการออกทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอื่น

       ส่วนราชการใดมีเหตุผลและความจำเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติปลัดกระทรวง เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้

       สำหรับส่วนราชการซึ่งมิได้อยู่ในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรือมิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

       รถคันใดได้รับยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษาการตามระเบียบ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ และให้มีการพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นของการยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด ของส่วนราชการ ในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่เสมอด้วย

 

5.  งบประมาณในการจ้างพนักงานราชการใช้งบประมาณประเภทใด และการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวมีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำตอบ  ใช้งบประมาณประเภทงบบุคลากร ส่วนการเบิกจ่ายให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/85 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

 

6.  พนักงานราชการไม่สามารถลาศึกษาต่อใช่หรือไม่ (ลาวันทำการ)

คำตอบ  ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  มิได้กำหนดให้สิทธิการลาศึกษา รวมทั้งการปรับวุฒิให้แก่พนักงานราชการ เนื่องจากระบบพนักงานราชการเป็นระบบสัญญาจ้างตามสมรรถนะของบุคคลซึ่งได้มีการประกาศรับสมัคร และพนักงานราชการผู้นั้นได้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิที่ประกาศรับสมัครสำหรับตำแหน่งนั้น  ดังนั้น จึงกำหนดสิทธิการลาเฉพาะที่จำเป็น เช่น การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร และลาเพื่อตรวจเลือกเตรียมพล  เท่านั้น  ส่วนการลาศึกษาเป็นการลาที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ต้องใช้เวลาราชการมาก จึงมิได้กำหนดสิทธิการลาดังกล่าวไว้ หากท่านประสงค์ที่จะศึกษาต่อ อาจจะศึกษาต่อนอกเหนือจากเวลางานได้ แต่ทั้งนี้ การได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ไม่สามารถขอปรับอัตราเงินเดือน หรือตำแหน่งได้ ยกเว้นกรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น จึงจะสามารถบรรจุในตำแหน่งตามคุณวุฒิและรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้

 

7.  พนักงานราชการที่ทำงานมาแล้ว 3 ปี ต่อมาพนักงานราชการผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินผลงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่ยังมีอายุสัญญาเหลืออยู่ 3 ปี พนักงานราชการผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานราชการใช่หรือไม่ ส่วนราชการต้องจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานราชการผู้นั้นด้วยหรือไม่ ตรวจสอบระเบียบได้จากที่ใด

คำตอบ  1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กำหนดว่าพนักงานราชการที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          2) การจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการนั้น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรณีส่วนราชการได้เลิกจ้างพนักงานราชการโดยมิใช่เกิดจากความผิดของพนักงานราชการ เช่น เงินงบประมาณที่ใช้จ้างสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง เป็นต้น

 

8.  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องอัตโนมัติจะใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้หรือไม่

คำตอบ  ได้ ถ้าตรวจสอบแล้วว่าในใบเสร็จรับเงินนั้นมีสาระสำคัญครบทั้ง 5 รายการ ได้แก่

          1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน

          2. วัน เดือน ปีที่รับเงิน

          3. รายการแสดงการรับเงิน ระบุว่าค่าอะไร

          4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร

          5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน

          หากมีครบทั้ง 5 ข้อ ก็นับเป็นใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 41 และสามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้

 

9.  รถยนต์ประเภทใด ที่สามารถเบิกค่าบริการจอดรถ ณ สถานที่จอดรถที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจอดรถได้

          คำตอบ  รถยนต์ที่สามารถเบิกค่าบริการจอดรถได้ คือ

                   1. รถของส่วนราชการ หมายถึง รถตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซื้อ การเช่า การยืม รับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้น

                   2. รถส่วนตัว หมายถึง รถของข้าราชการผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการ

 

10.  การเดินทางไปราชการในช่วงเดือนกันยายนคาบเกี่ยวถึงเดือนตุลาคม จะขอยืมเงินงบประมาณในปีปัจจุบันได้หรือไม่

          คำตอบ  กรณีที่ต้องเดินทางไปราชการในช่วงเดือนกันยายนคาบเกี่ยวไปถึงเดือนตุลาคมของปีงบประมาณหน้า สามารถขอยืมเงินงบประมาณปีปัจจุบัน โดยถือเป็นรายจ่ายของปีงบประมาณปัจจุบันและให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ แต่หากยืมไปเพื่อการปฏิบัติราชการอื่น ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

 

11.  ค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ สามารถเบิกได้หรือไม่

          คำตอบ  ค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟในการเดินทางไปราชการของข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ ซึ่งส่วนราชการสั่งให้งดหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้ให้บริการเรียกเก็บ

 

12.  การควบคุมภายในคืออะไร

คำตอบ  การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคนในองค์กรมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว

 

13.  “ค่ารับรอง” ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 หมายถึงค่าอะไรบ้าง

          คำตอบ “ค่ารับรอง” ในระเบียบดังกล่าว หมายถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศมีความจำเป็นต้องไปเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือฯ เกี่ยวกับภารกิจของผู้เดินทางในการเดินทางไปราชการ

 

14.  ค่าขนย้าย กรณีให้ไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากต้นสังกัดเดิม หรือต้นสังกัดใหม่

          คำตอบ  เบิกจาก้นสังกัดเดิม (พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตตรา 41)

 

15.  การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่

          คำตอบ  เบิกได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา แต่ห้ามเบิกค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทางไปและกลับระหว่างสถานที่อยู่ที่พักกับสถานที่ทำการสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่สอบคัดเลือก (มาตรา 22)

 

16.  การเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสถานที่แห่งเดียวกัน จะเบิกค่าใช้จ่ายได้กี่วัน

          คำตอบ  จะเบิกได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดหรทอผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัดด้วย

 

17.  เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ พนักงานราชการได้ อัตราเดียวกับข้าราชการหรือไม่

          คำตอบ  ได้รับในอัตราเดียวกันโดยมีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ

 

18.  กรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเองจะไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านใช่หรือไม่

          คำตอบ  การย้ายตามคำร้องขอของตนเองตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 (4)  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541

 

19.  กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ และจะทำเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตรง จะดำเนินการอย่างไร และนำหลักฐานอะไรในการขอลงทะเบียนแบบจ่ายตรง   ซึ่งคู่สมรสยังไม่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

          คำตอบ  ถ้าสามีชาวต่างชาติได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แต่หากมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตรง) ก็ให้ประสานกับนายทะเบียนประจำส่วนราชการผู้เบิกที่ตนเองสังกัด เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติของผู้มีสิทธิ

 

20.  ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ไปรักษา ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน  จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ และศูนย์แพทย์ชุมชน ซึ่งเดิมเป็นสถานีอนามัยประจำตำบลนั้น  จะเข้าข่ายเป็นสถานพยาบาลตามหนังสือ กค  0417/ว 54 หรือไม่

          คำตอบ  ตามกรณีที่หารือดังกล่าว ศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

Facebook

   934 views/0 ความคิดเห็น โดย supatcha
30/มี.ค./58 17:11


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ให้คำปรึกษา57(สุพัชชา)
· ถาม-ตอบ57-Supatcha
· supatcha 58
· ถาม-ตอบ 58/2
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,727 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101