\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
beam
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· เมษายน 2556 (30)
· กันยายน 2556 (31)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· กันยายน 2558 (1)
 

Home /ถาม-ตอบ ตรวจสอบ
ถามตอบ-ทั่วไป
707 views/0 ความคิดเห็น 01/ก.ย./58 15:25

1. กรณีพนักงานขับรถยนต์ไปรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย ไม่พักค้างจะเบิกค่า OT ได้หรือไม่ถ้าเกินเวลาราชการ

คําตอบ เบิกได้ โดยเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัวว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ พ.ศ.2550

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

2.  ค่าธรรมเนียมในการคืน เปลี่ยนหรือเลื่อนตั๋วโดยสารเครื่องบินหรืองดเดินทางไปราชการ เนื่องจาก ราชการเป็นเหตุสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

คําตอบ สามารถเบิกจ่ายได้ หากราชการเป็นเหตุมิใช่เกิดจากตัวผู้เดินทาง โดยจะต้องขออนุมัติกรมควบคุม โรคก่อน จึงจะนําไปเบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้ (โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย) และหากเป็นกรณี เหตุสุดวิสัยของผู้เดินทางเอง ต้องขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นรายๆ ไป

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

3.  ค่าอาหารสําหรับเลี้ยงหนูที่เป็นสัตว์ทดลองจัดอยู่ในจําแนกประเภทรายจ่ายประเภทใด

คําตอบ เป็นค่าวัสดุ

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

4.   ค่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการแต่มีช่วงเวลาที่ต้องพักบนรถไฟหรือรถทัวร์จะเบิกค่าที่พัก เหมาจ่ายได้หรือไม่

คําตอบ เบิกไม่ได้ เพราะตามพระราชากฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 17 กําหนดไว้ว่าการเดินทางที่จําต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปรกติต้องพักใน ยานพาหนะหรือในสถานที่ซึ่งทางราชการจัดที่พักให้แล้ว ให้ผู้เดินทางเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือ ในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

5.  ค่าสมนาคุณวิทยากร ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการแล้วจ่ายในอัตราเท่าใดและต้องใช้เอกสารใดแนบ บ้าง

คําตอบ จ่ายในอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ โดยใช้ใบสําคัญรับเงินและหนังสือเชิญ เป็นวิทยากร

ที่มา http://audit.ddc.moph.go.th/images/column_1368502446/Q%26A.pdf

 

6.  การฝึกอบรมและการประชุมราชการ แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ การฝึกอบรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ ตามข้อ 1 ส าหรับการประชุมราชการ เป็นการ ประชุมเพื่อน าผลการประชุมไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมหารือ การประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ เป็นต้น โดยต้องมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ2. การฝึกอบรมและการประชุมราชการ แตกต่างกันอย่างไร ตอบ การฝึกอบรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ ตามข้อ 1 ส าหรับการประชุมราชการ เป็นการ ประชุมเพื่อน าผลการประชุมไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมหารือ การประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ เป็นต้น โดยต้องมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

7.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ต้องด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ตอบ ต้องด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ยกเว้น 3 รายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

8. การตรวจสอบเอกสารในการเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมจะผิด เงื่อนไขหรือไม่

คำตอบ :  การที่ทางราชการกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นบัญชี  ผู้มีอำนาจควบคุม มีวัตถุ

ประสงค์เพื่อการตรวจสอบว่าผู้เสนอราคา มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นบัญชี ผู้มีอำนาจควบคุมอาจสันนิษฐานได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม แต่หากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอราคารายนั้นมีผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารงานของผู้เสนอรายนั้น แต่ไม่ได้ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมถือว่ามีเจตนาปกปิด หรือแสดงเอสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หน่วยงานจะต้องดำเนินการพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญตามประกาศของทางราชการและจะต้องดำเนินการเสนอให้ผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  ซึ่งผู้เสนอราคานั้นอาจมีความผิดทางอาญา หรืออาจต้องรับผิดต่อทางราชการทางแพ่งหากทางราชการเสียหาย

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

9.  การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร

ตอบ การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งต้องกาหนด ไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายเป็น 4 กรณี ดังนี้ 1) โครงการที่มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศและมีการดูงานภายในประเทศ เบิก ค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2) โครงการที่มีหลักสูตรการดูงานภายในประเทศโดยไม่มีการฝึกอบรม เบิกค่าใช้จ่ายตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3) โครงการที่มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศและมีการดูงานต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4) โครงการที่มีหลักสูตรการดูงานต่างประเทศโดยไม่มีการฝึกอบรม เบิกค่าใช้จ่ายตามพระ ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

10. โครงการจัดรถรับ- ส่งผู้เข้าอบรม แต่ผู้เข้าอบรมไม่มาขึ้นรถที่จัดให้จะขอใช้รถส่วนตัวเดินทาง โดยเบิกเงินชดเชยได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ การขอใช้รถส่วนตัว ต้องขออนุมัติไว้ในโครงการเพื่อให้ผู้จัดค านวณค่าใช้จ่ายโครงการได้

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

11. ค่าเก็บขยะเบิกได้หรือไม่ เบิกในหมวดอะไร             

      คำตอบ :  เบิกได้ เป็นประเภทค่าใช้สอยในงบดำเนินงาน

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

12. การเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในกำกับ จะถือว่าวิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ หรือไม่ใช่ บุคลากรของรัฐ

ตอบ ให้ดูกฎหมายจัดตั้งว่ามหาวิทยาลัยในก ากับนั้นเป็นส่วนราชการหรือไม่

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

13. ค่าสมนาคุณวิทยากร ใช้อะไรเป็นหลักฐานการจ่าย

ตอบ ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1) และหากผู้จัดจะเบิกจ่ายเงินค่า พาหนะรับจ้างไป-กลับให้วิทยากรแทนการจัดรถรับส่ง ก็ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรเช่นกัน โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

14.การขออนุมัติเดินทางไปราชการ จะต้องระบุวันที่อย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

ตอบ การขออนุมัติต้องให้ครอบคลุมวันที่เดินทางออกจากที่พักหรือที่ทำงานจนถึงวันที่เดินทางกลับ ถึงที่พักหรือที่ทำงาน

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

15.การเดินทางไปราชการ ถ้าสิ้นสุดภารกิจแล้ว พักร้อนต่อ จะขออนุมัติอย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

ตอบ ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดังนี้ 1) ขออนุมัติให้ครอบคลุมวันที่ออกจากที่พัก จนถึงวันที่เดินทางกลับถึงที่พักเพื่อจะได้เบิกค่า พาหนะเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ได้ 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางถึงวันที่สิ้นสุดภารกิจในการเดินทางไปราชการ จะนำวันที่พักร้อนมานับรวมเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่ได้

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

16. ถ้าลาพักร้อนก่อนแล้วเดินทางไปราชการ จะขออนุมัติอย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

ตอบ ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดังนี้ 1) ขออนุมัติให้ครอบคลุมวันที่ออกจากที่พัก จนถึงวันที่เดินทางกลับถึงทีพักเพื่อจะได้เบิกค่า พาหนะเที่ยวไปและเที่ยวกลับได้ 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติภารกิจจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงที่พัก

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

17.กรณีเครื่องบินเที่ยวกลับ Delay แล้วมาถึงเกินกว่าวันที่ได้รับอนุมัติไปอีก 1 วัน จะเบิกค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่ ตอบ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนี้ 1) กรณีเครื่องบินออกจากสนามบินในวันที่ขออนุมัติไว้ แล้วเครื่อง Delay มาถึงอีก 1 วัน สามารถเบิกค่าพาหนะได้ เพราะใบเสร็จรับเงินหรือตั๋วลงวันที่ไม่เกินวันที่ได้รับอนุมัติไว้ 2) กรณีเครื่องบิน Delay ก่อนออกจากสนามบินเป็นอีกวันที่เกินกว่าวันที่ได้รับอนุมัติไว้ ให้ขอ อนุมัติเพิ่มเติม

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

18.การจำหน่ายครุภัณฑ์ เมื่อไม่มีผู้ซื้อจะทำอย่างไร

คำตอบ :  ในหลักการของระเบียบพัสดุ 2535  การจำหน่ายพัสดุ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ 157 ซึ่งระเบียบกำหนดไว้หลายวิธี และถ้าหากการจำหน่ายพัสดุของหน่วยงานได้ดำเนินการขายทอดตลาดแล้วไม่มีผู้สนใจ หรือดำเนินการแล้วไม่ได้ผลควรจะต้องดำเนินการในวิธีอื่น ซึ่งสุดท้ายคงจะต้อง แปรสภาพหรือทำลาย

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

19. รถราชการเสียระหว่างการเดินทางไปราชการจะดำเนินการอย่างไร เบิกจ่ายอย่างไร ใช้ใบ เสร็จเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

      คำตอบ : รถราชการหากเกิดความเสียหายระหว่างเดินทางไปราชการ อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำ เป็นเร่งด่วน ซึ่งระเบียบพัสดุ ข้อ39 วรรคสอง กำหนดว่า การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

20. การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด จะเบิกค่าที่พักเกินกว่าอัตราที่กำหนดได้หรือไม่

ตอบ ถ้าท้องที่นั้นมีค่าครองชีพสูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เบิกเพิ่มได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 25 % ของอัตราค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายจริงตามที่ผู้เดินทางได้เลือกไว้โดยให้หัวหน้า ส่วนราชการอนุมัติ ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จรับเงินแนบ และชี้แจงเหตุผลว่าทำไมต้องพักโรงแรมนั้น

ที่มา http://www.finance.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=86

 

 

Facebook

   707 views/0 ความคิดเห็น โดย beam
01/ก.ย./58 15:25


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ยานพาหนะ
· งานตรวจสอบ
· ระเบียบพัสดุ
· คุณถาม-เราตอบ
· ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเบิกค่า โอ ที
· ค่ารักษาพยาบาล ปี 55
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ประเด็นถาม-ตอบ การจัดการความรู้ beam
· ถาม-ตอบ ตรวจสอบ
· beam
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· งามชม dunyarat
· สะเริญรัมย์ saroenram
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,707 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101