\"\" 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าสู่ระบบ | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
Blog กลุ่มตรวจสอบภายใน
งามชม dunyarat
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 

Archives
 
· มีนาคม 2555 (32)
· เมษายน 2555 (12)
· มิถุนายน 2555 (46)
· มีนาคม 2556 (31)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (22)
· สิงหาคม 2557 (1)
· มีนาคม 2558 (1)
· สิงหาคม 2558 (1)
 

Home /ถาม - ตอบ
เกร็ดความรู้
945 views/0 ความคิดเห็น 31/ส.ค./58 14:07

ข้อ1. ถาม ในปีงบประมาณ 2559 การจัดส่งรายงานประจำเดือน ต้องส่งกี่รายงาน
         ตอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงาน ดังนี้1. รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานและส่งให้ สตง. หรือ สตง.ภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
2.รายงานเกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ ให้ทำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และส่งรายงานเป็นรายปีโดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้ สตง หรือ สตง.ภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 2. ถาม ทุกสิ้นเดือนส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายมีการจัดทำงบกระทบบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชีอย่างไร
        ตอบ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว63ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อ 3 ถาม การรับเงินแทนกันต้องปฏิบัติอย่างไร
       ตอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551ข้อ 36 ได้กำหนดว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ ที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน กรณี การรับเงินยืมแทนต้องแนบหนังสือมอบฉันทะไว้กับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินด้วย
ข้อ 4 ถาม การนับชั่วโมงเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการตามปกติ นับอย่างไร
          ตอบ ตามพรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2548 มาตรา 16 กรณีมีการพักแรม
• ให้นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน
ถ้าไม่ถึง 24 ชม.หรือเกิน 24 ชม.และส่วนที่ไม่ถึง หรือเกิน 24 ชม.
นับได้เกิน 12 ชม. ให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชม. แต่ถ้าเกิน 6 ชม.ขึ้นไป ให้ถือเป็น 1/2 วัน
 
ข้อ 5 ถาม สิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเกิดขึ้นเมื่อไร
        ตอบ  พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 มาตรา 8 สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ดังนั้น การขออนุมัติเดินทางไปราชการต้องครอบคลุมวันที่เดินทางไป - กลับ
 
 
 
 
ข้อ 6 ถาม การเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินปฏิบัติอย่างไร
        ตอบ - ตามพรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 มาตรา 25-26
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 11
               - หนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ได้กำหนดว่า
1. กรณีเบิกค่าพาหนะรับจ้าง เพื่อระบบการควบคุมภายที่ดี ต้องเขียนให้สอดคล้องกัน มิเช่นนั้นจะเป็นการเขียนรายงานที่เป็นเท็จ
2. กรณีเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือขออนุมัติแนบ ให้ระบุระยะทางไป-กลับ (ของกรมทางหลวง) และให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้เดินทาง
 
ข้อ 7 ถาม การจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้ไม่มีสิทธิปฏิบัติอย่างไร
       ตอบ ตามพรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ได้กำหนดว่า
1.      ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเครื่องบินสามารถนั่งเครื่องบินได้ แต่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเครื่อง โดยสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางผู้ภาคพื้นดินในระยะ เดียวกันตามสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
2.     เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน
 
ข้อ 8 ถาม การเขียนรายงานเดินทางไปราชการปฏิบัติอย่างไร
        ตอบ   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบใบเบิกค่าใช้จ่าย ได้กำหนดว่า
1.      ในการเดินทางไปราชการให้เขียนแบบรายงานการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2
2.     กรณีเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (หมู่คณะ) ดำเนินการดังนี้
ต้องแนบแบบ 8708 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละคนแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวัน เวลาที่แตกต่างกันของแต่ละคนไว้ในช่องหมายเหตุด้วย
หากมีการยืมเงิน ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้จัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อส่งชดใช้เงินยืม
 
ข้อ 9 ถาม การเบิกค่าที่พักเบิกอย่างไร
        ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการพ.ศ.2550 ข้อ 23 คือ - กรณีเลือกแบบเหมาจ่าย ไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินค่า ที่พักแนบการเบิกจ่าย
- กรณีเลือกแบบจ่ายจริง ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักหรือใบแจ้งรายการ(Folio) ของโรงแรม ซึ่งเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมลงลายมือชื่อ วันเดือนปี และจำนวนเงิน แนบการเบิกจ่าย
 
 
 
 
ข้อ 10 ถาม การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินต้องปฏิบัติอย่างไร
          ตอบ ผู้มีหน้าที่จัดเก็บ หรือรับชำระเงิน เมื่อได้รับเงินแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ชำระเงิน หากรับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ถือว่ามีความผิด และควรบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันที่สุด
 
 
ข้อ 11 ถาม  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเกิดขึ้นเมื่อใด
          ตอบ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะทำได้เมื่อมีเหตุผลประกอบ เช่น
- งานนี้ไม่สามารถทำในเวลาได้
- งานนี้ไม่สามารถทำในเวลาปกติได้ทัน เนื่องจากมีงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ เลยขออนุมัติทำล่วงเวลา
- งานเร่งด่วนทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 
ข้อ 12 ถาม ถ้าเกิดว่ามีของสูญหายเกิดขึ้นในน่วยงาน ผู้ที่จะเป็นคนไปแจ้งความนี้ คือ หัวหน้าหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์ตรงนั้น หรือว่ากรณีที่เงินสดสูญหาย หรือว่าเป็นกรรมการรักษาเงิน
          ตอบ การแจ้งความ มี 2 กรณี
1. แจ้งความเพื่อจะไปเอาผิดกับผู้ลักทรัพย์ กับผู้กระทำความผิด เรียกว่าร้องทุกข์ ต้องเป็นผู้เสียหาย
ผู้เสียหายที่ว่า คือ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานไม่ต้องไปเอง ให้ทำหนังสือมอบหมายไปให้
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งไปแจ้งความได้ ของมหาวิทยาลัยอธิการบดีมอบหมายมาจึงจะไปแจ้งความได้
2. แจ้งความแบบไม่ได้จะเอาผิดกับใคร แจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐานเฉยๆ บันทึกประจำวันกับใคร
ก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีอีกว่า ความผิดในบางรายการ กรณีที่คนถามเป็นเรื่องของเงินหาย เอกสารทาง
บัญชีและการเงินหาย แจ้งความเป็นหลักฐานเบื้องต้นให้ตำรวจสืบสวน แต่ถ้าสอบสวนเอาผิดจริงให้
ผู้เสียหายเป็นคนแจ้งโดยมีการมอบหมายจากผู้มีอำนาจ
 
ข้อ 13 ถาม กรรมการตรวจรักษาเงิน ถ้าเกิดว่า กรรมการไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน และบัญชี แต่ว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เขาไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ เขาทำตามคำแนะนำของข้าราชการที่ทำงานมานาน ซึ่งวิธี
นั้นเป็นวิธีที่ผิดแต่เขาไม่รู้ กรรมการจะมีความผิดหรือไม่
         ตอบ ต้องอบรม สัมมนาความรู้ให้แก่กรรมการตรวจรักษาเงิน แนะนำให้เรียนรู้งาน อย่าเรียนรู้ที่เดียว ให้เรียนรู้จากคนอื่นด้วย ตามวินัยถือว่ากรรมการตรวจรักษาเงินไม่ได้กระทำความผิด
 
ข้อ 14 ถาม กรรมการตรวจรักษาเงิน จะมีหน้าที่ในการเปรียบเทียบยอดเงินสดที่ตรวจนับได้กับยอดเงินทางบัญชี หรือหน้าที่เปรียบเทียบนี้เป็นหน้าที่ของใคร
          ตอบ การตรวจนับเงิน ตรวจจากรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงิน
มีหน้าที่ตรวจนับเงินสดอย่างเดียว ไม่ต้องไปตรวจสอบบัญชี
 
ข้อ 15 ถาม ปัจจัยเสี่ยงของความถูกต้องในระบบ GFMIS คืออะไรและจะควบคุมอย่างไร
          ตอบ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ารายการใด ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ และไม่ทราบว่ากรณีต้องการยกเลิกรายการไปแล้ว ระบบประมวลผลให้แล้วหรือไม่อย่างไร ดังนั้นต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของข้อมูลนำเข้าทุกครั้งที่นำข้อมูลเข้าระบบ
ข้อ 16 ถาม ปัจจัยเสี่ยงของการนำส่งในระบบ GFMIS คืออะไรและจะควบคุมอย่างไร
         ตอบ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหรือไม่ระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อ หรือทุจริตในการนำเข้ารายการ เช่น นำเข้ารายการซ้ำซ้อน นำเข้ารายการไม่ถูกต้อง นำเข้ารายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ต้องกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดของข้อมูลก่อนการนำเข้าสู่ระบบงาน และกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อทำการสอบทานงานระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ
 
 
ข้อ 17 ถาม  เงินเบิกเกินส่งคืนคือเงินอะไร
           ตอบ คือเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดหรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกกลับคนและได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
 
ข้อ 18 ถาม เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงในการประมวลผลของระบบ GFMIS ต้องทำอย่างไร
          ตอบ เมื่อพบว่าข้อมูลที่ส่งเข้าระบบบันทึกผิดพลาดโดยไม่ทราบว่าแต่ละกรณีจะแก้ไขอย่างไร ดังนั้นต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการสอบทานข้อมูลที่บันทึกกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดทำทะเบียนคุมการปรับปรุงการแก้ไขบัญชี (บช.) ในระบบ GFMIS
 
ข้อ 19 ถาม เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงในการติดตามข้อมูลระบบ GFMIS ต้องทำอย่างไร
          ตอบ เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่เรียกรายงานในแต่ละช่วงการปฏิบัติงานมาสอบทานความถูกต้อง ทำให้ช่วงเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดดังนั้น ต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีการเรียกรายงานจากระบบ GFMIS ออกมาตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
 
ข้อ 20 ถาม ปัจจัยเสี่ยงของความปลอดภัยในระบบ GFMIS คืออะไร และจะควบคุมอย่างไร
         ตอบ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ขาดผู้ที่รับผิดชอบสิทธิที่ชัดเจน ดังนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าใช้งานในระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
Facebook

   945 views/0 ความคิดเห็น โดย dunyarat
31/ส.ค./58 14:07


ถาม - ตอบ
1087 views/30 ความคิดเห็น 26/ส.ค./57 11:02

Facebook

   1087 views/30 ความคิดเห็น โดย dunyarat
26/ส.ค./57 11:02


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบอื่น ๆ
· ค่ารักษาพยาบาล
· การเจ้าหน้าที่
· เงินทดรองราชการ
· ควบคุมภายใน
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
· ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
· การตรวจสอบ IT
· GFMIS
· กลุ่มตรวจสอบภายใน
· ค่าใช้จ่ายเดินทาง
· ระเบียบพัสดุ
· ค่าเช่าบ้าน
· ระเบียบฝึกอบรม
· ระเบียบอื่น ๆ
· ถาม - ตอบ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
· yuwaree_rung
· ชาญยุทธ
· สันถวชาคร suhatcha
· owan
· ศรีจันทร์ pimwadee
· arunee
· nutta
· hudar
· kloijai
· สะเริญรัมย์ saroenram
· beam
· อินทนู areeya
· แก้วแจ่ม supatcha
· บัวทอง benya
· อ่างแก้ว satawan2
· ธนมิตรานนท์ thitaree
 จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์ 9,727 คน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
88/22 หมู่ 4 อาคาร C ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 590 4102,โทรสาร 02 590 4101