กรมอนามัย เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก | FAQ | เว็บบอร์ด | อภิธานศัพท์ | Blogs  
สะเริญรัมย์ saroenram
 
กรมอนามัย
 
 

Archives
 
· ตุลาคม 2555 (1)
· กันยายน 2556 (1)
· มีนาคม 2557 (2)
· มีนาคม 2558 (2)
 

Links
 
·แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน
 
Home /ระเบียบพัสดุ
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
15436 views/21 ความคิดเห็น 24/มี.ค./57 12:55

1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

          1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

                  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ข้อ 36  สรุปได้ดังนี้.-

                  (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างน้อยมี 3 คน ประกอบด้วย

                        - ประธานกรรมการ  1  คน และ

                        - กรรมการอย่างน้อย  2  คน

                        การแต่งตั้งคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ

                  (2) กรณีจำเป็นจะแต่งตั้งคนที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

                  (3) ถ้าประธานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานฯ แทน

                  (4) ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างร่วมเป็นกรรมการด้วย

                  (5) มติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ใช้มติเอกฉันท์ กรณีกรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ หากหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอย่างไรก็ให้ตรวจรับตามนั้น

                  (6) เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างหรือกรรมการจัดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้

Facebook

   15436 views/21 ความคิดเห็น โดย saroenram -
24/มี.ค./57 12:55


แนวทางการลงโทษทางวินัย การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
578 views/19 ความคิดเห็น 22/มี.ค./57 13:00

1. นำรถยนต์ของทางราชการไปทำธุรกิจส่วนตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  กับ  ไม่ควบคุม  กำกับการนำรถยนต์เก็บเข้าที่  เป็นเหตุให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  นำรถคันดังกล่าวไปทำธุรกิจส่วนตัว  และประสบอุบัติเหตุ  แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการและบุคคลภายนอกแล้ว (โทษ  ภาคทัณฑ์)

Facebook

   578 views/19 ความคิดเห็น โดย saroenram -
22/มี.ค./57 13:00


รวบรวมปัญหาจากการจัดหาพัสดุ
1462 views/30 ความคิดเห็น 20/ก.ย./56 19:31

๑.การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ต้องระบุในประกาศหรือไม่ว่า ผู้ขายจะต้องมีแบบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์มาแสดงด้วย

 

หนังสือตอบหารือ จ.สิงห์บุรีที่กค๐๔๒๑.๓/๒๘๙๐๗/๒๕๕๓

มติกวพ. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิต หรือนำเข้า จะต้องแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์

 

 

Facebook

   1462 views/30 ความคิดเห็น โดย saroenram -
20/ก.ย./56 19:31


หน้า 1
กลุ่มบล็อก
 
· ระเบียบพัสดุ
· รวมข้อหารือด้านการพัสดุ
 

บล็อกเพื่อนบ้าน
 
 

กรณีตัวอย่างการทุจริต
 
 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ
 

1. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จะกำหนดให้มีการส่งมอบพัสดุตามจำนวนที่ต้องการใช้ โดยหน่วยงานจะออกใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งพัสดุตามความต้องการ

             ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกเลขใบสั่งซื้อย่อยเพื่อสั่งให้ผู้ขายมาส่งมอบพัสดุ และไม่มีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้เกิดการสั่งซื้อพัสดุเกินวงเงินในสัญญา ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้สัญญาจะซื้อจะขายควรอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อใหญ่และให้มีการควบคุมการสั่งซื้อให้ครบถ้วน

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 1,210,884 คน
กรมอนามัย